Skip to main content
King County logo

Julie Wise

Julie Wise was elected as the King County Elections Director in November 2015 and will serve during the 2016-2019 term. King County is the 13th largest county in the nation and has approximately 1.24 million registered voters. Julie Wise đã được bầu làm Giám đốc Sở Bầu cử Quận King vào tháng 11 năm 2015 và sẽ phục vụ nhiệm kỳ năm 2016-2019. Quận King là quận lớn thứ 13 trong cả nước và có khoảng 1.28 triệu cử tri đã đăng ký.

Prior to her election in 2015, Wise served as the Deputy Director of Elections, managing all day-to-day operations of elections. Wise is a Washington State certified Election Administrator and is a nationally Certified Election Registration Administrator. She has served King County voters for more than 13 years as a champion of best practices in election administration within King County and throughout Washington State. Trước khi được bầu vào năm 2015, Wise từng là Phó Giám đốc của Sở Bầu cử, quản lý tất cả các hoạt động hằng ngày. Wise là Quản trị viên Bầu cử được Tiểu bang Washington chứng nhận và là Quản trị viên Đăng ký Bầu cử có Chứng chỉ Quốc gia. Cô đã phục vụ cử tri Quận King hơn 13 năm trong cương vị là một người đấu tranh cho các thực tiễn tốt nhất trong công tác điều hành bầu cử ở Quận King và trên toàn Tiểu bang Washington.

Throughout her time at King County, Wise has been a proponent of significant reforms that have made King County Elections a national and international model for voting by mail. Trong suốt thời gian công tác của mình tại Quận King, Wise đã luôn là người đề xướng các cải cách quan trọng mà làm cho Sở Bầu cử Quận King trở thành hình mẫu quốc gia và quốc tế về bỏ phiếu qua đường bưu điện.

Driven by accuracy and transparency, Wise will focus her administration on innovative solutions to expedite vote tabulation, expand voter outreach and education and increase voter access in Washington’s largest county. Với cam kết về sự chính xác và minh bạch, Wise sẽ tập trung việc quản lý vào những giải pháp sáng tạo để đẩy nhanh quá trình tổng kết lá phiếu, mở rộng kết nối và giáo dục cộng đồng và tăng khả năng tiếp cận của cử tri ở quận lớn nhất của Washington.

Wise began her career at Elections in 2000 working as a temporary employee in the phone bank. She has since held a variety of roles across the organization. A country girl at heart, Wise was raised in Enumclaw where she recently moved back after living throughout the county from Seattle to Auburn, and Lake Forest Park. She enjoys reading and walks along the trails at Kanaskat and Nolte State Parks. She lives with Travis, her husband of 10 years, their adorable dogs Baxter and Millie and beloved old fat cat Juniper. Wise bắt đầu sự nghiệp tại Sở Bầu cử vào năm 2000 làm nhân viên tạm thời tại tổng đài điện thoại. Kể từ đó, cô đã đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau tại Sở Bầu cử. Là một cô gái miền quê thực sự, Wise lớn lên ở Enumclaw, nơi cô vừa chuyển về lại sau khi sống ở nhiều nơi trên toàn quận từ Seattle đến Auburn, và Lake Forest Park. Cô thích đọc sách và đi dọc theo những con đường mòn tại Deep Lake và Nolte State Park. Cô sống cùng Travis, người chồng 10 năm của cô, hai chú cún đáng yêu Baxter và Millie, và chú mèo béo Juniper yêu dấu.

Stay connected with Julie Giữ liên lạc với Julie

Theo dõi Julie trên Twitter (@KCE_Director)

Photo of the Director of Elections, Julie Wise

Xem hoặc tải về phiên bản lớn hơn View or download larger version