Skip to main content
King County logo

The Elections Leadership Team oversees the day-to-day operations of King County Elections, helps set the priorities and vision for the organization and advises the Director on strategic and emergent issues. Đội ngũ Lãnh đạo của Sở Bầu cử giám sát các hoạt động hằng ngày của Sở Bầu cử Quận King, giúp thiết lập các ưu tiên và tầm nhìn cho tổ chức và cố vấn cho Giám đốc về các vấn đề nổi bật và chiến lược.

Richard Moore Administrative Services Manager Richard Moore oversees and directs human resources, finance, and data analysis. Prior to working at King County Elections, he served as a senior human resources analyst for the City of Shoreline for eight years after being the human resources analyst for almost two years. Richard is a certified Senior Professional in Human Resources (SPHR). Quản lý Dịch vụ Hành chính, Richard Moore, giám sát và chỉ đạo bộ phận nhân sự, tài chính, và phân tích dữ liệu. Trước khi làm việc tại Sở Bầu cử Quận King, ông từng là phân tích viên nhân sự cấp cao cho Thành phố Shoreline trong tám năm sau khi làm phân tích viên nhân sự gần hai năm. Richard là Chuyên gia Cấp cao về Nhân sự được chứng nhận (SPHR).

Kendall LeVan Hodson Chief of Staff Kendall Hodson directs external affairs, including intergovernmental and stakeholder relations, as well as language services and community engagement. She oversees communications and marketing, budget development and coordinates strategic initiatives and special projects. Prior to working at King County Elections, she served as a senior manager in the County’s central Human Resources Division and as a strategy and policy analyst for the King County Executive’s Office. Kendall holds a master’s degree in Public Policy from Harvard University. Chánh Văn phòng, Kendall Hodson, chỉ đạo các công tác đối ngoại, bao gồm các mối quan hệ liên chính phủ và các bên liên quan, cùng bộ phận Dịch vụ Ngôn ngữ và Tiếp cận Cộng đồng. Cô giám sát mảng truyền thông và tiếp thị, phát triển ngân sách và điều phối các sáng kiến chiến lược và dự án đặc biệt. Trước khi làm việc tại Sở Bầu cử Quận King, cô từng là quản lý cấp cao tại Bộ phận Nhân sự trung ương của Quận King và là người phân tích chiến lược và chính sách cho Văn phòng của Quận Trưởng Quận King. Kendall có bằng thạc sĩ về Chính sách Công cộng từ Đại học Harvard.

Nate Valderas Deputy Director Nate Valderas oversees ballot processing and voter registration. He directs various administrative and support functions for the Department including records management. Nate has held several management and supervisory positions at King County, where he has worked for 16 years. He holds a bachelor’s degree in Sociology from Western Washington University. Phó Giám đốc, Nate Valderas, giám sát bộ phận xử lý lá phiếu và đăng ký cử tri. Ông chỉ đạo các chức năng hành chính và hỗ trợ khác nhau cho Sở Bầu cử bao gồm quản lý hồ sơ. Nate đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý và giám sát khác nhau tại Quận King, nơi ông đã làm việc 16 năm. Ông có bằng cử nhân ngành Xã hội học từ Đại học Western Washington.

Janice Case Election Services Manager Janice Case oversees ballot delivery and collection, candidate and jurisdiction management, and elections project management. She has worked in a variety of roles for King County Elections since July 2006. Janice is a Washington State certified Election Administrator and is a nationally Certified Election Registration Administrator. She holds a bachelor’s degree in Business Administration from Oregon State University. Quản lý Dịch vụ Bầu cử, Janice Case, giám sát mảng phân phối và thu thập phiếu bầu, quản lý ứng cử viên và khu vực bầu cử, và quản lý dự án bầu cử. Cô đã đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau tại Sở Bầu cử Quận King từ tháng 7 năm 2006. Janice là Quản trị viên Bầu cử được Tiểu bang Washington chứng nhận và là Quản trị viên Đăng ký Bầu cử có Chứng chỉ Quốc gia. Cô có bằng cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh từ Đại học Oregon State.

Dave Wilson Geographic Information Systems (GIS) Supervisor Dave Wilson oversees district, precinct and address maintenance, precinct alterations, and annexations. He manages external requests for maps and data. Dave has worked for King County Elections for over 27 years and is a Washington State certified Election Administrator. Giám sát viên Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS), Dave Wilson, quản lý mảng bảo trì khu vực bầu cử, phân khu bầu cử và địa chỉ, sửa đổi phân khu bầu cử, và sáp nhập. Ông quản lý các yêu cầu từ bên ngoài về bản đồ và dữ liệu. Dave đã làm việc tại Sở Bầu cử Quận King hơn 27 năm và là Quản trị viên Bầu cử được Tiểu bang Washington chứng nhận.

Margaret Brownell IT Division Director Margaret Brownell oversees and directs the Technical Services team in elections equipment and technology solutions. Systems include voter registration and election management, ballot sorting, scanning and tabulating of ballots, online ballot marking program and the web. Trưởng Bộ phận Công nghệ Thông tin (IT), Margaret Brownell, chỉ đạo và giám sát đội ngũ Dịch vụ Kỹ thuật cho các thiết bị bầu cử và giải pháp công nghệ. Các hệ thống bao gồm đăng ký cử tri và quản lý bầu cử, phân loại lá phiếu, quét và tổng kết lá phiếu, chương trình đánh dấu lá phiếu trực tuyến và trang mạng.