Skip to main content
King County logo

The Elections Leadership Team oversees the day-to-day operations of King County Elections, helps set the priorities and vision for the organization and advises the Director on strategic and emergent issues. Đội ngũ Lãnh đạo của Sở Bầu cử giám sát các hoạt động hằng ngày của Sở Bầu cử Quận King, giúp thiết lập các ưu tiên và tầm nhìn cho tổ chức và cố vấn cho Giám đốc về các vấn đề về chiến lược và các vấn đề nổi bật. 

Shawn Abernethy Administrative Services Manager, Shawn Abernethy, oversees and directs human resources, finance, and data analysis, as well as leading the department's Equity and Social Justice initiatives. Shawn served as the HR Manager for King County's Department of Executive Services for five years prior to joining the Elections team. She brings a wealth of knowledge and experience in serving the public sector for the past twenty years in a variety of HR leadership roles. Shawn has worked in a number of organizations including Seattle Public Utilities, City of Seattle IT, and Labor and Industries. She enjoys working with employees at all levels to help them achieve their goals, is passionate about equity and social justice, and works to find new and exciting ways to keep our team engaged and motivated to serve our voters. Shawn earned her Master's in Organizational Psychology from Antioch University Seattle and holds a bachelor's degree from Evergreen State College. Quản lý Dịch vụ Hành chính, Shawn Abernethy, giám sát và chỉ đạo bộ phận nhân sự, tài chính, và phân tích dữ liệu, cũng như dẫn dắt các sáng kiến ​​về Công bằng và Công lý Xã hội của sở. Shawn từng là Quản lý Nhân sự của Sở Dịch vụ Điều hành của Quận King 5 năm trước khi chuyển công tác đến Sở Bầu cử. Cô mang đến nhiều kiến ​​thức và kinh nghiệm phong phú trong việc phục vụ lĩnh vực công trong 20 năm qua với nhiều vai trò lãnh đạo ở bộ phận nhân sự. Shawn đã làm việc trong nhiều tổ chức bao gồm Sở Tiện ích Công cộng Seattle, Bộ phận Công nghệ Thông tin, và Lao động và Ngành nghề của Thành phố Seattle. Cô rất thích làm việc với nhân viên ở mọi cấp độ để giúp họ đạt được mục tiêu của mình. Cô đam mê về công bằng và công lý xã hội và luôn nỗ lực tìm ra những cách thức mới mẻ và thú vị để giữ cho đội ngũ của chúng tôi gắn bó và có động lực phục vụ cử tri. Shawn nhận bằng Thạc sĩ về Tâm lý Tổ chức từ Đại học Antioch Seattle và có bằng cử nhân từ Trường Đại học Tiểu bang Evergreen. 

Kendall LeVan Hodson Chief of Staff Kendall Hodson directs external affairs, including intergovernmental and stakeholder relations, as well as language services and community engagement. She oversees communications and marketing, budget development and coordinates strategic initiatives and special projects. Prior to working at King County Elections, she served as a senior manager in the County’s central Human Resources Division and as a strategy and policy analyst for the King County Executive’s Office. Kendall holds a master’s degree in Public Policy from Harvard University. Chánh Văn phòng, Kendall Hodson, chỉ đạo các công tác đối ngoại, bao gồm các mối quan hệ liên chính phủ và các bên liên quan, cùng bộ phận Dịch vụ Ngôn ngữ và Tiếp cận Cộng đồng. Cô giám sát mảng truyền thông và tiếp thị, phát triển ngân sách và điều phối các sáng kiến chiến lược và dự án đặc biệt. Trước khi làm việc tại Sở Bầu cử Quận King, cô từng là quản lý cấp cao tại Bộ phận Nhân sự trung ương của Quận King và là người phân tích chiến lược và chính sách cho Văn phòng của Quận Trưởng Quận King. Kendall có bằng thạc sĩ về Chính sách Công từ Đại học Harvard. 

Janice Case Deputy Director Janice Case oversees ballot delivery and collection, candidate and jurisdiction management, elections project management, and voter registration. She has worked in a variety of roles for King County Elections since July 2006. Janice is a Washington State certified Election Administrator and is a nationally Certified Election Registration Administrator. She holds a bachelor’s degree in Business Administration from Oregon State University. Phó Giám đốc, Janice Case, giám sát bộ phận phân phối và thu thập phiếu bầu, quản lý ứng cử viên và khu vực có thẩm quyền pháp lý, quản lý dự án bầu cử, và đăng ký cử tri. Cô đã làm việc trong nhiều vai trò khác nhau cho Sở Bầu cử Quận King từ tháng 7 năm 2006. Janice là Quản trị viên Bầu cử được chứng nhận ở Tiểu bang Washington và là Quản trị viên Đăng ký Bầu cử được Chứng nhận cấp quốc gia. Cô có bằng cử nhân về Quản trị Kinh doanh từ Đại học Tiểu bang Oregon.

Dave Wilson Geographic Information Systems (GIS) Supervisor Dave Wilson oversees district, precinct and address maintenance, precinct alterations, and annexations. He manages external requests for maps and data. Dave has worked for King County Elections for over 27 years and is a Washington State certified Election Administrator. Giám sát viên Bộ phận Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS), Dave Wilson, quản lý mảng bảo trì khu vực bầu cử, phân khu bầu cử và địa chỉ, sửa đổi phân khu bầu cử, và sáp nhập. Ông quản lý các yêu cầu ngoại bộ về bản đồ và dữ liệu. Dave đã làm việc tại Sở Bầu cử Quận King hơn 27 năm và là Quản trị viên Bầu cử được chứng nhận ở Tiểu bang Washington.

Margaret Brownell IT Division Director Margaret Brownelloversees and directs the Technical Services team in elections equipment and technology solutions. Systems include voter registration and election management, ballot sorting, scanning and tabulating of ballots, online ballot marking program and the web. Trưởng Bộ phận Công nghệ Thông tin (IT), Margaret Brownell, chỉ đạo và giám sát đội ngũ Dịch vụ Kỹ thuật cho các thiết bị bầu cử và giải pháp công nghệ. Các hệ thống bao gồm đăng ký cử tri và quản lý cuộc bầu cử, phân loại lá phiếu, quét và tổng kết lá phiếu, chương trình đánh dấu lá phiếu trực tuyến và trang web.

 

Jacob Lodge Assistant Operations Manager – Voter Services, Jacob Lodge oversees the Voter Services team, which handles voter registration and records maintenance, customer service, and Vote Centers. Jacob earned his bachelor’s degree at Western Washington University in Bellingham. He has served the residents of King County since 2007, serving in a variety of roles. Jacob is a Washington State certified Election Administrator and is currently working toward his national certification as well. Phó Quản lý Hoạt động – Bộ phận Dịch vụ Cử tri, Jacob Lodge, giám sát bộ phận Dịch vụ Cử tri, nơi xử lý việc đăng ký cử tri và bảo quản hồ sơ, dịch vụ khách hàng, và Trung tâm Bầu cử. Jacob nhận bằng cử nhân từ Đại học Western Washington ở Bellingham. Ông đã phục vụ cư dân của Quận King từ năm 2007, trong nhiều vai trò khác nhau. Jacob là Quản trị viên Bầu cử được chứng nhận ở Tiểu bang Washington và hiện đang hướng tới việc đạt được chứng chỉ cấp quốc gia.

 

Jerelyn Hampton Assistant Operations Manager – Ballot Processing, Jerelyn Hampton oversees ballot processing activities including inbound ballot sorting, signature verification, opening and inspecting ballots, scanning and results reporting. She also coordinates observer opportunities for the two major political parties. She has worked in a variety of roles at King County Elections since joining the team in 2003. Jerelyn has been a Washington State certified Election Administrator since 2009. Phó Quản lý Hoạt động – Bộ phận Xử lý Phiếu bầu, Jerelyn Hampton, giám sát các hoạt động về xử lý phiếu bầu bao gồm phân loại phiếu bầu được gửi đến, xác minh chữ ký, mở và kiểm tra phiếu bầu, quét và báo cáo kết quả. Cô cũng điều phối các cơ hội quan sát cho hai đảng chính trị chính. Cô đã làm việc trong nhiều vai trò khác nhau tại Sở Bầu cử Quận King kể từ khi gia nhập đội ngũ vào năm 2003. Jerelyn là Quản trị viên Bầu cử được chứng nhận ở Tiểu bang Washington từ năm 2009.