Skip to main content
King County logo

We are not currently processing ballots. Watch our virtual tour video to see how we process ballots. Chúng tôi hiện không xử lý lá phiếu. Xem video tham quan trực tuyến để biết chúng tôi xử lý lá phiếu như thế nào.

These webcams are a service provided by King County Elections and are subject to change without notice. Các máy thu hình này là một dịch vụ do Sở Bầu cử Quận King cung cấp và có thể thay đổi mà không thông báo trước.