Skip to main content
King County logo

Khu vực Phân loại Lá phiếu từ Thùng phiếu 1

This camera is experiencing technical difficulties

web-cams-ESC

Xem livestream tại Khu vực Phân loại Lá phiếu từ Thùng phiếu 1

Khi lá phiếu từ các thùng phiếu được gửi lại Sở Bầu cử Quận King, các lá phiếu này sẽ được chuẩn bị cho máy phân loại.  Các thùng vận chuyển an toàn được mở bởi một nhóm hai người và sau đó được phân loại vào các khay thư theo địa điểm thùng phiếu để cho máy phân loại. Nhóm này cũng sẽ đặt bất kỳ tài liệu nào không phải lá phiếu hoặc lá phiếu ở quận khác vào một khay riêng để xử lý. Lá phiếu từ các quận khác hoặc thậm chí các tiểu bang khác được đóng gói và gửi đến quận hoặc tiểu bang đó để xử lý.

Việc phân loại lá phiếu từ thùng phiếu không diễn ra hằng ngày hoặc suốt ngày.  Nếu chúng tôi hiện đang không phát sóng trực tiếp hoặc không có hoạt động nào tại khu vực Phân loại Lá phiếu từ Thùng phiếu, xin quý vị vui lòng quay lại vào lúc khác hoặc một ngày khác.

Khu vực Phân loại Lá phiếu từ Thùng phiếu 2

This camera is experiencing technical difficulties

web-cams-ESC

Xem livestream tại Khu vực Phân loại Lá phiếu từ Thùng phiếu 2

 

Sorting Phân loại Lá phiếu

This camera is experiencing technical difficulties Máy thu hình này đang bị trục trặc kỹ thuật.

web-cams-sorting

Watch sorting livestream Xem livestream tại khu vực Phân loại Lá phiếu

When ballots are delivered to King County Elections, the signature on each envelope is scanned by our mail sorting machines and sent electronically to the signature verification team. Once the signatures have been reviewed and accepted, we prepare envelopes for the opening process by cutting the top of the envelope for easier ballot extraction. Ballots with signature issues are held in secure storage and cannot move forward until the signature is verified. This is the first stage of ballot accountability. Khi lá phiếu được chuyển đến Sở Bầu cử Quận King, chữ ký trên mỗi phong bì được quét bằng thiết bị phân loại và gửi bản sao điện tử đến khâu xác minh chữ ký. Một khi các chữ ký đã được xem xét và chấp nhận, chúng tôi chuẩn bị các phong bì cho quy trình mở bằng cách cắt mí trên của phong bì để công đoạn lấy lá phiếu ra dễ dàng hơn. Các lá phiếu có vấn đề về chữ ký được giữ lại trong khu vực an ninh và không được chuyển đến khâu kế tiếp cho đến khi chữ ký được xác minh. Đây là bước đầu tiên của trách nhiệm giải trình lá phiếu.

Sorting does not happen every day, or at all hours. If there is no live stream or no activity in the ballot sorting area, please check back again at another time or day. Khâu Phân loại Lá phiếu không diễn ra hằng ngày hoặc suốt ngày. Nếu chúng tôi hiện đang không phát sóng trực tiếp hoặc không có hoạt động nào tại khu vực Phân loại Lá phiếu, xin quý vị vui lòng quay lại vào lúc khác hoặc một ngày khác.

Lá phiếu ở Định dạng Khác

This camera is experiencing technical difficulties

web-cams-alternate-format

Watch alternate format livestream Xem livestream tại khu vực Lá phiếu ở Định dạng Khác

Lá phiếu được gửi lại qua email hoặc fax từ các cử tri trong quân đội và ở nước ngoài, cũng như bất kỳ lá phiếu nào được gửi lại trong các phong bì khác với phong bì chính thức của Sở Bầu cử Quận King, cần phải được xử lý đặc biệt. Ballots returned by email or fax from service and overseas voters, as well as any ballots returned in something other than the King County Elections issued return envelope, require special handling.

 

Các lá phiếu này sẽ được gom lại và được xem xét bởi một nhóm nhân viên được huấn luyện đặc biệt để đảm bảo tính riêng tư và tính xác thực của cử tri. Quy trình xử lý các lá phiếu này thường đòi hỏi thêm thời gian vì quy trình này thủ công hơn. These ballots are compiled and reviewed by a specially trained team to ensure voter privacy and authenticity. Processing these ballots often requires additional time as the process is more manual.

 

Khâu Lá phiếu ở Định dạng Khác không diễn ra hằng ngày hoặc suốt ngày. Nếu chúng tôi hiện đang không phát sóng trực tiếp hoặc không có hoạt động nào tại khu vực Lá phiếu ở Định dạng Khác, xin quý vị vui lòng quay lại vào lúc khác hoặc một ngày khác.

Alternate Format does not happen every day, or at all hours. If there is no live stream or no activity in the alternate format area, please check back again at another time or day.

Signature Verification Xác minh Chữ ký 1

This camera is experiencing technical difficulties Máy thu hình này đang bị trục trặc kỹ thuật.

web-cams-signature-verification

Watch signature verification livestream Xem livestream tại khu vực Xác minh Chữ ký

Before any ballot is counted, the law requires that we visually compare the signature on every returned ballot envelope with the voter’s signature on file. Trained specialists look for general similarities such as height and spacing of letters or slants. If the signatures match, the ballot packet is approved to move forward to opening. If the signatures do not match or a signature is missing, the ballot packet is flagged and sent for further review. Trước khi bất kỳ lá phiếu nào được đếm, luật pháp quy định chúng tôi phải so sánh chữ ký trên từng phong bì lá phiếu được gửi lại với chữ ký của cử tri mà chúng tôi có trong hồ sơ. Các nhân viên được đào tạo sẽ tìm những điểm tương đồng giữa hai chữ ký này, chẳng hạn như độ cao và khoảng cách giữa các chữ cái hoặc độ nghiêng. Nếu hai chữ ký này giống nhau, tập phiếu sẽ được chuyển đến khâu mở phiếu. Nếu hai chữ ký này không giống nhau hoặc không có chữ ký trên phong bì, tập phiếu sẽ bị đánh dấu và gởi đến bộ phận khác để được xem xét thêm.

Approximately one to two percent of ballots returned in each election have a problem with the signature, which is referred to as a “challenge.” This requires the voter to resolve the issue before their ballot may be processed. The majority of challenges are simply because the voter did not sign the envelope. Many signatures on the envelope do not match what is on file. While there are many reasons this could happen, common reasons include the length of time since the voter first registered to vote or a voter initialing instead of signing. We contact voters by letter, email and phone with instructions on how to resolve the issue and they have until the day before the election is certified to respond. Khoảng một đến hai phần trăm lá phiếu được gửi lại trong mỗi cuộc bầu cử có vấn đề về chữ ký. Chúng tôi gọi những trường hợp này là “chữ ký chưa được chấp nhận.” Điều này đòi hỏi cử tri phải giải quyết vấn đề trước khi chúng tôi có thể xử lý lá phiếu của họ. Đa số các chữ ký chưa được chấp nhận đơn giản là vì cử tri đã không ký tên vào phong bì. Nhiều chữ ký trên phong bì không giống với chữ ký chúng tôi có trong hồ sơ. Trong khi có rất nhiều lý do điều này có thể xảy ra, các lý do phổ biến bao gồm khoảng thời gian kể từ khi cử tri đăng ký bỏ phiếu lần đầu tiên hoặc cử tri ký tên bằng chữ cái đầu thay vì ký tên đầy đủ. Chúng tôi sẽ liên hệ với cử tri qua thư bưu điện, thư điện tử và điện thoại để hướng dẫn cách giải quyết vấn đề và cử tri phải hồi đáp không trễ hơn ngày trước ngày chứng nhận cuộc bầu cử.

Signature verification does not happen every day, or at all hours. If there is no live stream or no activity in the signature verification area, please check back again at another time or day. Khâu Xác minh Chữ ký không diễn ra hằng ngày hoặc suốt ngày. Nếu chúng tôi hiện đang không phát sóng trực tiếp hoặc không có hoạt động nào tại khu vực Xác minh Chữ ký, xin quý vị vui lòng quay lại vào lúc khác hoặc một ngày khác.

Signature Verification Xác minh Chữ ký 2

This camera is experiencing technical difficulties

web-cams-sig-ver

Signature verification livestreamXem livestream tại khu vực Xác minh Chữ ký


Opening Mở phiếu

This camera is experiencing technical difficulties Máy thu hình này đang bị trục trặc kỹ thuật.

web-cams-opening

Watch opening livestream Xem livestream tại khu vực Mở phiếu

Opening is a three step process: Khâu mở phiếu gồm có ba bước:

  1. The security envelope, containing the voted ballot, is removed from the signature envelope and separated. Phong bì bảo mật có chứa lá phiếu được lấy ra khỏi phong bì có chữ ký và để riêng.
  2. Once all signature envelopes have been emptied and set aside, staff open the security envelopes and remove the ballots. Một khi tất cả các phong bì có chữ ký đã được làm trống và đặt sang một bên, nhân viên sẽ mở phong bì bảo mật và lấy lá phiếu ra.
  3. We visually inspect the ballot to determine if the votes as marked by the voter can be properly read by our scanning equipment. Ballots that are physically ready for scanning and tabulation proceed. Ballots with physical damage or unclear voter marks are sent to Ballot Review. Chúng tôi kiểm tra lá phiếu bằng trực quan để xác định xem các lựa chọn do cử tri đánh dấu có thể được đọc chính xác bằng thiết bị quét hay không. Những lá phiếu nào đã sẵn sàng để được quét và đếm sẽ được chuyển đến bước kế tiếp. Các lá phiếu bị hư hại về mặt thể chất hoặc có các dấu đánh không rõ ràng sẽ được gửi đến khâu Xem xét lá phiếu.

Ballot opening does not happen every day, or at all hours. If there is no live stream or no activity in the opening area, please check back again at another time or day. Khâu Mở phiếu không diễn ra hằng ngày hoặc suốt ngày. Nếu chúng tôi hiện đang không phát sóng trực tiếp hoặc không có hoạt động nào tại khu vực Mở phiếu, xin quý vị vui lòng quay lại vào lúc khác hoặc một ngày khác.

Ballot Review Xem xét Lá phiếu

This camera is experiencing technical difficulties Máy thu hình này đang bị trục trặc kỹ thuật.

web-cams-ballot-review

Watch ballot review livestream Xem livestream tại khu vực Xem xét Lá phiếu

A team of two people visually inspect the ballot to determine if the votes as marked by the voter can be properly read by our scanning equipment. Teams use the Voter Intent Manual   produced by the Office of the Secretary of State which ensures consistent determination of voter intent. Nếu lá phiếu bị hư hại hoặc nếu cử tri đánh dấu rải rác hoặc chỉnh sửa lựa chọn, hoặc sử dụng sai loại bút, máy quét sẽ không đọc được lá phiếu. Trong những trường hợp này, lá phiếu sẽ được xem xét bởi một nhóm gồm hai nhân viên để đảm bảo các lựa chọn trên lá phiếu được đếm một cách chính xác. Các nhóm này sử dụng Sách Hướng dẫn về Ý định của Cử tri do Văn phòng Tổng Thư ký Tiểu bang xuất bản để đảm bảo sự nhất quán trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến ý định của cử tri.

If voter intent cannot be determined by use of the manual or other established directions from the Canvassing Board, ballots are forwarded to the Canvassing Board for final determination. Nếu ý định của cử tri không thể được xác định dựa vào sách hướng dẫn hoặc các chỉ thị do Hội đồng Kiểm phiếu đưa ra, lá phiếu sẽ được chuyển đến Hội đồng Kiểm phiếu để Hội đồng đưa ra quyết định cuối cùng.

Ballot review does not happen every day, or at all hours. If there is no live stream or no activity in the opening area, please check back again at another time or day. Khâu Xem xét Lá phiếu không diễn ra hằng ngày hoặc suốt ngày. Nếu chúng tôi hiện đang không phát sóng trực tiếp hoặc không có hoạt động nào tại khu vực Xem xét Lá phiếu, xin quý vị vui lòng quay lại vào lúc khác hoặc một ngày khác.

Scanning and Tabulation Quét phiếu và Kiểm phiếu

This camera is experiencing technical difficulties Máy thu hình này đang bị trục trặc kỹ thuật.

web-cams-scannning

Watch scanning and tabulation livestream Xem livestream tại khu vực Quét phiếu và Kiểm phiếu

Once a ballot is ready for tabulation, a machine scans the ballot and stores the images on a secure and closed system. Một khi lá phiếu đã sẵn sàng cho khâu kiểm phiếu, máy quét sẽ quét và lưu trữ hình ảnh của lá phiếu trong một hệ thống an ninh và khép kín.

Tabulation occurs after 8 p.m. on Election Night and results are produced and made public. Scanning and tabulation continue until all eligible votes are counted and the election is certified. The tabulation server is secured in a room that is monitored by security cameras, biometric controlled access and tamper evident seals. Khâu kiểm phiếu diễn ra sau 8 giờ tối vào Đêm Bầu cử và kết quả sẽ được công bố. Chúng tôi sẽ tiếp tục quét và kiểm phiếu cho đến khi tất cả các lá phiếu hợp lệ được đếm và cuộc bầu cử được chứng nhận. Máy chủ kiểm phiếu nằm trong một căn phòng có camera an ninh và hệ thống sinh trắc học kiểm tra dấu vân tay, và được niêm phong.

Scanning does not happen every day, or at all hours. If there is no live stream or no activity in the scanning area, please check back again at another time or day. Khâu Quét phiếu không diễn ra hằng ngày hoặc suốt ngày. Nếu chúng tôi hiện đang không phát sóng trực tiếp hoặc không có hoạt động nào tại khu vực Quét phiếu, xin quý vị vui lòng quay lại vào lúc khác hoặc một ngày khác.

These webcams are a service provided by King County Elections and are subject to change without notice. Các máy thu hình này là một dịch vụ do Sở Bầu cử Quận King cung cấp và có thể thay đổi mà không thông báo trước.