Skip to main content
Most King County offices will be closed on Monday, for Memorial Day.  
King County logo

این منابع معلوماتی عبارتند از: معلومات مهم در مورد واکسین کوید-19، اینکه چی گونه ثبت نام نموده و به سوابق واکسین های قبلی خود دسترسی پیدا کنیم و سایر معلومات مهم در مورد محرمیت و پرداخت هزینه های واکسین،‌ میباشد. اگر بعد از خواندن این معلومات باز هم سوالی داشتید، می توانید در وقت واکسین نمودن از کارمندان صحی موجود در محل تطبیق واکسین و یا هم از داکتر فامیلی تان ذریعه تلیفون پرسان کنید.


اوراق معلوماتی ذیل توسط شرکت های تولیدکننده واکسین تهیه شده است تا معلومات کلی را در مورد واکسین، چگونگی دریافت واکسین، معلومات در باره ارائه نوع اسناد و مدارکی که قبل از تطبیق واکسین با کارمندصحی شریک ساخته میشود و عوارض جانبی احتمالی بعد از تطبیق واکسین، در اختیار مردم گذاشته میشود.

قابل یادآوری است که در اخیر هر صفحه معلوماتی توضیحات مختصری در مورد اینکه چگونه اداره ادویه و غذای آمریکا (FDA) اجازه تطبیق واکسین کوید را تحت جواز (EUA) استفاده عاجل صادر نموده، موجود است. این معلومات ممکن اولین جمله در ورق معلوماتی را که می گوید: " هیج نوع واکسین تایید شده توسط اداره ادویه و غذای آمریکا (FDA) وجود نداره که از مرض کوید-19 جلوگیری نماید " را وضاحت بخشیده و شما از سردرگمی بیشتر نجات می بخشد.

در مورد صلاحیت استفاده از واکسین کوید-19 چی می دانیم:

  • این واکسین ها تنها برای استفاده در شرایط عاجل توسط اداره ادویه و غذای آمریکا اجازه تطبیق دریافت نموده است. یعنی این واکسین ها تنها در زمان وقایع عاجل عمومی( مانند شرایط فعلی) اجازه تطبیق دارد و جواز صادره مانند دیگر جوازهای صادر شده نیست.
  • استانداردهای ایمنی و موثریت اداره ادویه و غذای آمریکا(FDA) قبل از تایید این واکسین ها مراعت شده است. تنها واکسین هایی که این استانداردها را بعد از تطبیق آزمایشی گسترده بالای هزاران نفر و نیز تایید و بررسی متخصصین مستقل به دست آورند، جواز استفاده عاجل در شرایط اضطراری را از اداره ادویه و غذای آمریکا (FDA) بدست می آورند.

 لطفا برای معلومات بیشتر به بخش "سوالات مکرر پرسیده شده" در آدرس ذیل مراجعه کنید:

V-safe اپلیکشن V-safeبرای استفاده در گوشی های هوشمند تلیفون طراحی شده که ذریعه پیام و سروی های انلاین وضعیت صحی هر فرد را بعد از تطبیق و اکسین کوید-19 در اختیار مقامات قرار می دهد. این برنامه زمان تطبیق دوز دوم واکسین را به شما یادآوری می کند. با استفاده از این برنامه شما می توانید هرگونه عوارض جانبی را که بعد از تطبیق واکسین در شما دیده میشود، به مقامات CDCاطلاع دهید.

در تمامی موقعیت هایی که واکسین کوید تطبیق می شود افراد مسلکی صحی که قبلا آموزش های لازم را دیده اند، موجود است تا اگر کسی بعد از تطبیق واکسین با مشکلی مواجه گردید و سیستم بدنش عکس العملی نشان داد، کمک های عاجل ارائه نمایند. بعد از دریافت واکسین، شما 15 دقیقه تحت نظر کارمندان صحی خواهید بود تا در صورت بروز هرنوع واکنش به شما کمک شود. اگر بعد از تطبیق واکسین کدام عوارض جانبی را در خود مشاهده نمودید، لطفا به کارمندان صحی اطلاع دهید.

اگر بعد از تطبیق واکسین بدن تان عکس العمل شدیدی نشان داد، فوراً با شماره 911 تماس بگیرید و یا به نزدیک ترین شفاخانه مراجعه کنید. اگر عوارض جانبی همچنان در شما ادامه پیدا کرد با داکتر معالج/فامیلی تان به تماس شوید.

شاید بعد از تطبیق واکسین بعضی عوارض جانبی درخود مشاهده کنید که البته طبیعی و نورمال میباشد و این نشان دهنده عکسالعمل بدن شما در حال ایمن سازی برای مقابله با ویروس است. بعضی این عوارضات جانبی عبارتند از سردردی، بی حس شدن بازو، تب و درد عضلات میباشد. این عوارض جانبی شاید باعث شود که نتوانید فعالیت نورمال روزانه تان را مثل سابق انجام دهید، اما خبر خوب این است که همه این عوارض جانبی تا چندروز بعد از تطبیق واکسین از بین می روند. لازم به یادآوری است که بعضی افراد هیچ نوع عوارض جانبی در خود مشاهده نمی کنند.

لطفا عوارض جانبی شدید را به VAERS اطلاع دهید که وظیفه آن رسیدگی به تاثیرات معکوس واکسین موظف در اداره ادویه و غذای آمریکا است. جهت تماس با این بخش به شماره تلیفون 1-800-822-7967 به تماس شده و یا هم بصورت انلاین در آدرس https://vaers.hhs.gov/reportevent.html گزارش دهید. در صورت گزارش دهی انلاین، نام واکسین را که دریافت کرده اید در خط اول جعبه شماره 18 درج نمایید.

 فورمه محرمیت و رضایت نامه را از این آدرس دانلود کرده می توانید: Download the Privacy and Consent form. در این فرمه تصدیق شده است که اداره صحت عامه چگونگی  ثبت معلومات شخصی شما در محلی امن را با شما درمیان گذاشته است. این فورمه همچنان چگونگی پرداخت هزینه های واکسین توسط بیمه صحی شما ( البته اگر بیمه صحی دارید) را تشریح نموده و نشان می دهد که شما رضایت خویش را جهت دریافت واکسین توسط اداره صحت عامه سیاتل و کنگ کاونتی اعلام نموده اید.

رضایت نامه مجاز بزرگسالان: اگر شما کمتر از ۱۸ سال دارید ، ممکن است برای تزریق واکسین نیاز به رضایت یک فرد بالغ که مجوز شما باشد را، داشته باشید. و اگر از لحاظ قانونی بطور آزاد زندگی میکنید، با یک فرد بزرگسال ازدواج کرده باشید یا محل واکسین تشخیص دهد که شما خردسال بالغ هستید، می توانید برای خود رضایت دهید/از خود نمایندگی کنید.

بزرگسالان مجاز که ممکن است برای افراد زیر سن قانونی رضایت دهند عبارتند از:

  • بزرگسالی که اجازه دادگاه برای تصمیم گیری در مورد مراقبت های صحی را برای شما دارد (سرپرست قانونی ، سرپرست ، حکم قرار دادن در خارج از خانه)
  • والدین
  • بزرگسالی که اجازه کتبی والدین شما را برای تصمیم گیری در مورد مراقبت های صحی برای شما دارد
  • آقارب یکی از بستگان بزرگسال مسئول مراقبت های صحی شما
  • در برخی شرایط ، پرستار مدرسه/مکتب، مشاور مدرسه/مکتب، یا اداره روابط دانش آموز بی خانمان

اگر یک فرد بالغ مجاز در قرار واکسین با شما شرکت نمی کند ، در مورد الزامات اثبات رضایت بزرگسال مجاز یا رهایی قانونی با ارائه دهنده واکسین خود مشورت کنید.

اداره صحت عامه - فرم رضایت جزئی واکسین کوید-۱۹ در سیاتل و کینگ کاو نتی میباشد (PDF)

این فرم در محلات واکسیناسیون که از طرف اداره صحت عامه - سیاتل و کینگ کاونتی معرفی شده، از جمله محلات مشارکت واکسیناسیون آبرن و کنت و کلینیک های صحی عمومی استفاده می شود. اگر یک فرد بالغ مجاز در قرار واکسین با شما شرکت نکند، این فرم می تواند به عنوان رضایت کتبی استفاده شود. کارکنان بخش های صحت عمومی/شفاخانه ها/کلینیک ها همچنین می توانند رضایت شفاهی را از طریق تلیفون یا یادداشت/پیام کتبی از یک فرد بالغ مجاز بپذیرند. اگر قرار ملاقات واکسین شما در یک محل از محلات تهین شده از طرف اداره صحت عامه نیست ، با ارائه دهنده واکسین خود در مورد الزامات اثبات تأیید رضایت بزرگسال یا رهایی قانونی مشورت کنید.

شما می توانید بصورت انلاین ثبت نام نموده و اسناد/ریکارد رسمی واکسین های تطبیق شده تمام خانواده خود را در ایالت واشنگتن مشاهده نماید. MyIR

معلومات جدید در مورد موجودیت  واکسین کوید-19 ، امنیت و انکشاف واکسین کوید-19، و سوالات مکرر پرسیده شده از اداره صحت عامه سیاتل و کنگ کاونتی در آدرس ذیل قابل دریافت است: www.kingcounty.gov/covid/vaccine


Link/share our site at www.kingcounty.gov/yourvaccine/dari