Skip to main content
King County logo

Yugto 3: Ang mga restawran at tindahan ay maaring makapaglingkod sa mas maraming customer

Ang King County ay nasa Yugto 3 ng estado ng Malusog na Washington – Plano ng Mapang Daan sa Paggaling, na nagbibigay -daan para sa higit pang mga aktibidad na magpatuloy, kabilang na ang pagdalo ng personal sa mga kaganapan sa palakasan sa propesyonal, kolehiyo at mataas na paaralan. Ang mga negosyo, restawran, gym, museo ay pinapayagang dagdagan ang kapasidad mula 25 porsyento hanggang 50 porsyento.

Para sa karagdagang detalye tungkol sa plano ng Malusog na Washington, mangyaring bisitahin ang Governor's Healthy Washington site (sa Ingles lamang).

Habang tayo ay nahaharap sa bago, mas nakakahawang variants, (Sa Ingles lamang), dapat tayong maging lalong maging maingat upang mapanatiling bukas ang mga negosyo at mapababa ang mga kaso ng COVID. Bilang karagdagan sa pagsuot ng maayos na mga pantakip ng mukha( Sa Ingles lamang) at panlipunang paglalayo, hinihikayat ng Pampublikong Kalusugan – Seattle at King County na ang mga negosyo at panloob na pasilidad na iprayoridad ang bentilasyon at daloy ng hangin ( Sa Ingles lamang), kasama ang panlabas, pag-takeout at mga handog na curbside.

Humanap ng mga mapagkukunan sa pananalapi at muling pagbubukas para mga lugar ng trabaho, pamayanan at mga samahan na batay sa pananampalataya, mga paaralan at pangangalaga sa bata (sa Ingles lamang).

Ano ang Bukas?

Yugto 3 – Malusog na Washington

Basahin ang detalyadong patnubay dito (sa Ingles lamang).

Updated sa ika-22 ng Marso

Mga Aktibidad

Yugto 3


Sosyal at laki ng pagtitipon sa bahay - panloob

Hindi hihigit sa sampung (10) tao na hindi nakatira sa iyong bahay.

Sosyal at laki ng pagtitipon sa bahay – panlabas

Hindi hihigit sa limampung (50) tao.

Mga serbisyo ng pagsamba

Panloob na kapasidad hanggang 50%.

Mga tindahan (kasama ang mga palengke para sa mga magsasaka, mga pamilihan, mga tindahan ng kaginhawaan, mga parmasya)

Hanggang 50% na kapasidad, hinihikayat ang pagpick-up sa curbside.

Propesyonal na mga serbisyo

Hinihimok ang malayuang pagtratrabaho, hanggang 50 % na kapasidad kung hindi man.

Ang mga establisimiyento sa pagkain at pag-inom (ang mga establisimiyento lamang na naglilingkod sa mga indibidwal na may edad na 21 pataas at walang pagkain na inihahain ay mananatiling sarado)

Magagamit ang panloob na kainan ng 50% na kapasidad, itigil ang pagserbisyo/paghahatid ng alkohol (alak) sa ganap na 12:00 ng umaga. Magagamit ang panlabas o bukas na kainan, hindi hihigit sa sampung (10) katao bawat mesa.

Mga kasal at mga libing

Ang mga seremonya at mga panloob na pagtanggap, mga burol, o mga katulad na pagtitipon kasabay sa mga naturang seremonya ay pinapayagan at dapat sundin ang naaangkop na mga kinakailangan sa lugar. Kung inihain ang pagkain o inumin, ang mga patakaran sa pagkain at inumin ay maaring mailapat. Ipinagbabawal ang sayawan.

Panloob na libangan at mga establisimiyento sa pangkalusugan (katulad ng mga gym, mga organisasyon ng pangkalusugan, panloob na mga libangan ng mga palakasan, panloob na mga languyan, panloob na mga palakasan ng K-12, panloob na mga palakasan, panloob na personal na pagsasanay, panloob na sayawan, walang-kontak na martial arts, gymnastics, pag-akyat)

Pinapayagan ang mga kumpetisyon at mga paligsahan sa palakasan sa lahat ng mga kategorya ng peligro. Pag-ehehersisyo at pagsasanay at mga panloob na palaro hanggang 50% na kapasidad. Pinapayagan ang pagligo.

Mga panlabas na palakasan at mga establisimiyento sa pangkalusugan (Panlabas na mga organisasyon ng pangkalusugan, panlabas na mga libangan ng mga palakasan, panlabas na mga languyan, panlabas na mga parke at mga daanan ng naglalakad, panlabas na mga lugar ng kampamento, panlabas na mga palakasan ng K-12, panlabas na mga palakasan, panlabas na personal na pagsasanay, panlabas na sayawan, panlabas na mga palakasan gamit ang motorsiklo)

Pinapayagan ang mga kumpetisyon at mga paligsahan sa palakasan sa lahat ng mga kategorya ng peligro. Pinapayagan ang mga manonood hanggang 400 na may paghihigpit sa kapasidad depende sa pasilidad. Pinapayagan ang mga ginabayan na mga aktibidad na may istriktong limitasyon na napapailalim sa mga paghihigpit.

Mga establisimiyentong panloob na libangan (kasama ang mga akwaryum, panloob na mga sinehan, panloob na mga arena, panloob na mga bulwagan ng konsyerto, panloob na mga hardin, panloob na mga museo, panloob na mga bowling, panloob na mga pasilidad ng trampolin, panloob na mga laruan ng baraha, panloob na mga aktibidad ng aliwan sa anumang uri, panloob na mga lugar ng kaganapan)

Hanggang 50% na kapasidad o 400 na katao, alinman ang mas mababa. Kung inihain ang pagkain o inumin, ang mga patakaran sa pagkain at inumin ay maaring mailapat.

Mga establisimiyentong panlabas na libangan (kasama ang mga hayupan, panlabas na mga hardin, panlabas na mga akwaryum, panlabas na mga sinehan, panlabas na mga istadyum, panlabas na mga lugar ng kaganapan, panlabas na mga arena, panlabas na mga konsyerto, rodeos)

Pinapayagan ang mga pagkuha ng mga tiket na may paghihigpit. Pinapayagan ang manonood hanggang 400 na may paghihigpit na kapasidad depende sa kapasidad ng pasilidad.

Tandaan: Hindi na ipinagbabawal ang live na pagtatanghal ngunit dapat sundin ang patnubay sa itaas para sa naaangkop sa lugar. Ang mga pasilidad sa pangmatagalang pangangalaga, propesyonal at mga kolehiyong palaro ay mananatiling pinamamahalaan ng kanilang kasalukuyang patnubay/proklamasyon na hiwalay sa planong ito.