Skip to main content
King County logo

ຄຳສັ່ງພະແນກສາທາລະນະສຸກຂອງລັດ (ເປັນພາສາອັງກິດ) State Department of Health Orderຍັງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາປອ້ງກັນຢ່າງເຕັມສວ່ນຄືດັ່ງນີ້: ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາປອ້ງກັນຢ່າງເຕັມສ່ວນຕອ້ງ “ໃສ່ ໜ້າກາກຢູ່ພາຍໃນອາຄານສາທາລະນະທຸກບອ່ນຫຼືເມື່ອເວລາອອກທາງນອກແລະບໍ່ສາມາດຮັກໄລຍະຫ່າງ ຫົກຟຸດຈາກຄົນອື່ນ.”

ທຸກຄົນຄວນໃສ່ໜ້າກາກທີ່ເໝາະສົມ (ບໍ່ຫຼວມ) ຢູ່ຕາມ:

  • ສະຖານທີ່ດັດສ້າງ (ຄຸກ) ຕ່າງໆ
  • ເຮືອນອາໄສຂອງຄົນທີ່ຂາດບ່ອນຢູ່ອາໄສ
  • ໂຮງຮຽນແລະສະຖານທີ່ລ້ຽງເດັກ
  • ພາຫະນະຂົນສົ່ງສາທາລະນະ, ແລະ
  • ສະຖານທີ່ສາທາລະສຸກ, ເຊັ່ນ ຫ້ອງການທ່ານໝໍ, ບອ່ນດູແລໄລຍະຍາວແລະໂຮງໝໍ

ສູນກາງຄວບຄຸມແລະປອ້ງກັນພະຍາດຂອງສະຫະລັດອາເມລີກາ (CDC) ຫາກໍ່ປັບປຸງຄຳແນະນຳຂອງຕົນເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນຢ່າງເຕັມສ່ວນຢຸດການໃສ່ໜ້າກາກຢູ່ໃນຫຼາຍບ່ອນ. ຜູ້ອຳນວຍການ CDC, ທ່ານ Rochelle Walensky ແລະພະແນກສາທາລະນະສຸກຂອງລັດ Washington ໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ມາວ່າການຢຸດຂໍ້ບັງຄັບໃນການໃສ່ໜ້າກາກຢູ່ພາຍໃນອາຄານຄວນຂື້ນກັບອັດຕາຈຳນວນຂອງ COVID-19 ແລະການລາຍງານອັດຕາຈຳນວນຂອງການສັກຢາປອ້ງກັນ.

ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມກຽ່ວກັບສິ່ງທີ່ກຳລັງເກີດຂື້ນຢູ່ໃນ King County ກະລຸນາໂທຫາສູນໂທລະສັບ King County COVID-19, ແຕ່ເວລາ 8:00 am -7:00 pm, ວັນຈັນຫາວັນສຸກ, ເລກໂທ 206‑477‑3977. ມີການຊວ່ຍເຫຼືອດ້ານພາສາ.