Skip to main content
King County logo

Waxabajjii 21, 2022: Daa'immanii fi ijoolleen ji'a 6 fi isaa ol ta'an amma talaallii COVID-19 fudhachuu ni danda'u

Talaalliin COVID-19 Moderna fi Pfizer(faayzar) amma nama umriin isaa ji'a 6 fi isaa ol ta'eef yeroo mudaamatif akka oolu hayyamameera.

 Deggarsi bilbla ni argama

Hikkaa faanii yoo barbaadan ykn gargaarsa onlaayanii yoo barbbadan, sararronii damaqinaan hojatan kan armaan gadittii jiran ni argamu. Yemmuu walqunamtan afaan isiin filatan tuqaa:

 • Lakkobsa bilbla Deggarsa fi odeeffannoo COVID-19 Isteeta Washingtoni kana bilblaa 1-800-525-0127 ykn 1-888-856-5816 achi booda mallattoo # tana tuqaa. Kan argamu guyyaa wiixata sa'aatti 6AM hanga 10PMti. Kibxata hega Sanbata Guddaa 6AM ---6PMti.
 • King kawuuntii kan giddu gala COVID-19 206-477-3977 sa'aati 8AM hanga 5PMti.

Talaallii COVID-19 fudhachuuf hanqina qaamaa yoo qabaattanii fi haalli akka isinii mijaa’u barbaaddan, maaloo 206-477-3977 (8am-5pm, gargaarsi afanii ni jira) ykn publichealthaccommodations@kingcounty.gov qunnamaa.

  Bakkee agarsiiftuu Talaallii ISteeta Waashingtan bellama barbaaduudhaaf isin gargaaruu ni danda’a (afaan keessan baafata afaanii keessaa filadhaa)


Odeeffannoo waa'ee haala talaalliin itti kennamu yerro dha garaa-yerrotti fooyya'aa baha. Nutis odeffffannowan fooyya'an kanaa safisaan issin bira gahuuf hojacha jiranulle, turjumanuu fi weebsayitti Kenya irra maxaansuu dhaaf yeroo fudchachu ni malaa. Obsa keessaniif galatoma.

Odeffannon Kenya inni dhiheenya Afaan Ingiliziitiin asitti kingcounty.gov/covid/vaccine.

Akkamitti talaallii argatu

Talaalliin kaffaaltii malee argamti odoo inshuuransii, lammummaa, ykn haalli baqatummaa kee akka fedhes tahees. Talaallii fudhachuuf mallaqaa sin kafalchiisan.

Eddoowaan talaalli itti keennan hedutti dozii lammaffaa Modernaa fi Pfizer fudhachuu hindandeeta, odoo talaalli duraa bakka biraatis fudhateelle. Maalo kaardi ykn suuraa kaardi talaallii duraa itti fudhatin fidaa.

Waraqaa Beeksisaa (PDF):

Drive through vaccination site

Waanti fiduu qabdan:

 • Waraqaa eenyummaa guyyaa dhalootaa qabu: Waraqaa eenyummaa isteetaa, gosaa, ykn federaalan kenname ykn hima bankii ykn nagahee kanfaltii kan maqaan kee irra jirus ni fayyada.
 • Uffata harkaa gabaabdu ykn isinirra lufu kan salphaata dacha’uuf salphaatti irree kee gubbaatti akka talalliidhaaf toltu keeyyadhu.
 • Waliigaltee nama gaa’eessa eeyyama qabuu: Yoo umrii 18 gadi taate, talaallii argachuuf waliigaltee nama gaa’eessa eeyyama qabu si barbaachisuu mala. Ofumaaf waliigaluu dandeessa yoo kan bilisa baatee taate, yoo nama gaa’eessa fuute/itti heerumte, ykn yoo bakkeen talaallii ati nama umriin daa’imaa bilchaate (Ingiliffaan) jedhee murteesse. Bakkeewwan talaallii martuu murtee umriin daa’imaa bilchaate kennuu hin danda’an. Odeeffannoon dabalataa daa’imanii fi ijoolle umuriin kudha sadii anga kudha sagalii jirtuu, hiikaawwan nama gaa’eesssa eeyyama qabuu dabalatee, asii gaditti dabalame. Yoo namni gaa’eesssi eeyyama qabuu si wajjin beellama talaallii irratti argamuu baate, waliigaltee nama gaa’eessa eeyyama qabuu ykn seeran bilisa ba’uu maalin akka mirkaneeffattu dhiyeessa talaallii kee wajjin ilaali.
 • Hanga yokiin doozii lammaffaa yokiin guddistuu talaallii fudhachaa yoo jiraattan Waraqaa Ragaa Talaallii CDC keessan Ragaan talaallii doozii haaraa waraqaa ragaa irratti ni dabalamuun ni ibsama.

Akkamitti achi dhaqqaddan:

Yoo King Kaawuntii keessa jiraatan fi beellama talaallii dhaquuf geejjiba barbaadan, filannoowwan baay’etu jira:

 • Geejjiba argachuu: Gara beellama talaallii keessaniitti geejjiba yoo feetan, marsaaratii www.findaride.org daawwadhaa yokiin lakkoofsa kana irratti leecalloo geejjibaaf bilbilaa 425-943-6760 (Wiixataa hanga Jimaataa, 8:30 a.m hanga 4 p.m tti. Hiikaa afaaniif lakkoofsa 5 irratti bilbilaa) Hiikaa afaanii yoo barbaaddan, afaan barbaaddan ibsadhaa.
 • Tajaajila Atoobisii: Meetiroon King County beellama talaalliif filannoowwan geejjibaa hedduu kanneen akka, tiraanziitii atoobisii, paaraa traanziitii, fi Vaanota hawaasaa ni dhiheessa. Waa'ee tajaajila geejiba bal'inaan king kawuuntii metro asirra baradhaa. Ykn 206-553-3000 n bilblaa.
 • Kaardii Medicaid ykn Apple Health qabdumoo? Hopelink Medicaid 800-923-7433 irratti bilibilaaf. (Akka ulaagaa guutan mikaneeffadhaa)
 • Jarroollii ga'eessota ykn rakkoo hir'inna qaama qabdu? Tajaajila metrootif 206-205-5000 ti irratti bilbilaaf. (Akka ulaagaa guutan mikaneeffadhaa)
 • Beellama geejjibaa namoota baay’ef qabuu yaalaa jirtuu? Unka kana guutaa fi miseensi gareen Hopelink Mobility Management isin wajjin hordofa.

Fudhannaa isa lammataa beellama qansiisaa

Doozii talaallii 2 fudhachuuf jettu taanaan, erga talaallii doozii jalqabaa fudhattanii booda talaallii doozii lammaffaaf beellama qabadhaa. Doozii talaallii jalqabaa fudhattan (Pfizer—BioNTech) f guyyoota 21 booda yokiin (Moderna)f guyyoota 28 booda doozii lammaffaa fudhachuu qabdu. Sirni ittisa humna alagaa keessan akka sirriitti cimuuf dooziiwwan talaallii lama marsaa talaallii jalqabaaf gahaadha.

Talaallii jalqabaa walitti aansitee fudhatteef, talaallii Jonson fi Jonson COVID-19 doosiin lammaffaa si hin barbaachisu.

Doozii guddistuu (booster) f sagantaa qabadhaa

Jabinaa fi umurii eegumsa farra alagaa dabaluuf guddistuu(booster) n lilmee dabalataa talaalliiti. Namoota umurii wagga 50 olii fi rakkoo fayyaa qaban guddistuu(booster) fudhachuun baay’ee barbaachissadha.

Sababa darbiinsa yerootiin ittisni farra alagaa yeroo dadhabuu eegalutti namoonni wagga 5 fi isaa olii ittisa farra alagaa cimsanii itti fufuuf guddistuu(booster) fudhachuu qabu:

 • Kenna lammaffaa Pfizer ykn Moderna edda fudhatannii ji’oota shan booda (Hubachiisa: Namoonni dandeettiin dhukkuba ittisuu qama isaanii laafaa ta’e kenna dabalataa fudhachuu ni danda’u ta’a. Ittifufiinsaan kenna isa dhumaa edda fudhattanii ji’oota 3 booda talaallii ittisa ol’kaasu (booster)fudhaa.
 • Erga doozii J&J tokko fudhatan baatii 2 booda.

Talaallii buustarra lammaffaa

Namooni talaallii COVID humneessaa(buustara) lamaaffa Pfizer ykn Moderna argachuu qaban:

Akkasumas warri ulaagaa guutuu:

 • Umurii 18 fi isaa ol ta’an kanneen doosiiwwan jalqabaa fi buustara J fi J fudhatan

Yoo ulaagaa guuttan, buustara 2ffaa yoo xiqaatee baatii 4 booda erga buustara 1ffaa fudhataani argachuu ni dandeessu.

V-safe dhaf galmaayi

Gidu galeessi To’annoo fi Tika Dhibee (The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) nageenya talaallii to’achuuf meeshaa V-safe jedhamu uume. V-safe meeshaa is a smartphone irratti hundayee ergaa text fi gafiiwwan intarneeta fayyadamudhan ilaalcha fayyaa dhunfaa kenna erga talaallii COVID-19 argattanii booda. Saffisaan CDC ti himuu dandeessu yoo dhiibbaan cinaa isin mudate erga talaallii COVID-19 argatanii booda. CDCn odeeffannoo dabalataa argachuuf deebi’anii isin qunnamuu malu. V-Safe fudhannaa talaallii lammataas akka argatan isin yaadachiisa, yoo barbaachise.

Waa’ee miidhawwan cinaa inni fiduu danda’u maal akka godhamu:

Yoo alarjii amaan isin mudate, 9-1-1 bilbilaa ykn hoospitaala dhiyeenya keessan jiru deemaa. Yoo miidhan cinaa isin yaachise ykn isin irraa deemuu dide isin mudate, hakima keessan bira bilbilaa.  

Miidhaa cinaa kan talaallichi qabu Dhaabbata nyaata fi qorrichaati/ Giddu gala to'aanna dhukkubatti gabaasaa, mala Talaallicha gaheessa ittin gabaasan(VARES) dhan. Lakkobsa bilblaa VARES 1-800-822-7967 ykn marsaa hawaasarra https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. Maqaa talaallii fuudhatan dabalaate sanduqa #18 sarara jalqaqaba formii keessatti gabaasa.

Of’eeggannoo COVID-19 mara itti fufaa

Anga guutudhaan talaallii fudhatanitti (erga talaallii dhumaa fudhatanii torbee lamaa booda), namoota biraa tiksuun barbaachisaa dha. Haguuggi godhachu ittifufa, sochii mana keessa fi mana alaa dangeessaa, manatti woli qabamuu fi kanneen biroottin woltuqaarra fi fageenya qaama eeggadhaa, mana keessaa qilleensa hafarsuu fooyyessuu fi harkaa amma ammaa dhiqaachu itti fufaa.

Oduu gammachiisaan jiru al tokko talaallii keessan yoo fooyyeffattan, hojiiwwan sababa weeraraaf adda kuttan hedduu deebitanii eegaluu dandeessu.

Talaallii keessan fooyyeffattan kan jedhamu yoo talaallii keessan marsaa jalqabaa yoo xumurtanii fi fooyyesituuwwan(booster) ulaagaa guuttan yoo fudhattanidha.

Seera qabbessa kan ta’e enyudhaa?

Yeroo ammaa kana namni umriin isaa ji'a 6 fi isaa ol ta'e hundi talaallii COVID-19 argachuuf ulaagaa guutee jira. Yeroo kanatti namni umriin isaa 5 fi isaa ol ta’e hundi yeroo ammaa COVID-19 boosters argachuuf ulaagaa guutee jira.

Waa’ee talaallii dargaggoof uulagaalee eeyyama kennuu dabalatee jiru asitti kingcounty.gov/youthvaccine/oromo baradhaa.

Talaalliiwwan eessatti dhiyaata amma?

 • Dhaabbatoota Kunuunsa Yeroo-Dheeraa, jiraatota maneen narsii, iddoo gargaarsan jiraatan fi dhaabbatoota kunuunsa yeroo-dheeraa biraa tokko tokko talallii bakkuma jiranitti mana korichootaa wajjin ta'uun argachaa jiru.

 • Sirnoota Kunuunsa Fayyaa, doktaroota, hoospitaalota, fi kiloinikoota kawaasaa dabalatee, karaa bu'uuraa namoonni jaaran King Kaawuntii keessaa talaallii argatan.

 • Garee Talaallii Socho'aa, Fayyaa Haawaasa fi Dippartmentii Ibiddaatin qindaa’anii, warra Manneen Maatii Gurguddoo (Adult Family Homes) ,mana gurguddoo fi gatii gad bu’a keessa jiraatani dabalatee namoota jaaran haalan saaxilamoo ta’an qaqabaa jiru.

 • Talaalliin qabiyyeen guddaa ta’e kallaatti, Qindoominna dhaabbillee fayyaa, Garee dhaqabinsa kibbaa king county du’aa fi dhibee Covid 19 namoota jarroolii fi ga’eesota dabalate namoota dhunfaa kan ofii dande’aan hin jiraanne fi kunuunstotasanif.

 • Manneen Korichaa: Akkuma lilmoo qofaa mana korichaa nannawaa keessanii, manneen korichaa baay’ee – suuqota meeshaa nyaataa dabalatee – argatanitti, beellamoonni talaallii COVID-19 dhiyeenya kanatti ni argattu.

 • Kilinikoota ummata ykn amantarratti hunda’ee): Iddoowwan nyaataa, gidu-galeeyyii jaarollee fi dhabbatoota amantii fakkiiwwan iddoo kilinikoonni yeroo gabaabaa itti karoorfaman, akkamua talaalliiwwan dhiyaataniin.

 • Talaallii fudhachuu Mana-Keessaa filannoo namoota duloomoo manatti afaniiti. Gareen talaallii warraaqan fi warren kunuunsa fayyaa kennan eyyamamoon yaala mana-keessaa dhiyeessan.

Akka seera mirga siviilii/nama lolutuu hin taanee kan Feedeeraala tti , Fayyaan Hawaasaa- Siyaatilii fi Kiing Kaawuntiin sagantaa ykn sochiiwwan kam irratti iyyuu haala ramaddii eegumsa dhuunfaa, sanyittii qofa otto hin daangoofne; bifa, bakkee dhalootaa, amantii, saala (haala saala ofii ibsu dabalatee), qabachiisa saalaa, miidhama qaamaa, umurii fi haala heerumsaa irratti hundaa'uudhaan qooda hin taasisu. Himannaa yoo qabaattanii fi iyyata banuu yoo barbaaddan, ykn tarii qoodumsa irratti gaafii yoo qabaattan, maaloo sagantaa mirga civilii kan Kiing Kaawuntii teessoo armaan gadiitiin quunnamaa: civil-rights.OCR@kingcounty.gov; 206-263-2446 (hiika afaaniitiif maaloo afaan dubbattan ibsaa; TTY Relay 7-1-1; ykn karaa poostaatiin (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104).


Link/share our site at kingcounty.gov/vaccine/oromo