Skip to main content
King County logo

Dippartimentiin Fayyaa Isteeta Waashingtan (DOH) tamsaasa talaallii isteeta keenyaa The marsaawwan talaalli aragachuuf gawuumsa ni murteessa.

Gareen ulaagaa guutu haaran nama umriin 60 fi olii kamuu, namoota rakkina fayyaa 2 ykn oli qaban, fi hojjatoota ijaarsaa, warshaa, fi manneen nyaata fi tajaajiloota nyaata, keessaa. “Eenyuutu talaallii amma argachuu danda’a” kanaa gadii waan dabalataatif ilaalaa.

Maaloo bakkeewwan Shariika Talaallii King Kaawuntii Auburn, Kent, Redmond, fi Seattle keessaa dabalatee filaannoo beellama qabsiisuuf “Akkamitti talaallii argachuu danda’u” kanaa gadii ilaalaa.

Deggarsi bilbla ni argama

Yoo hiikkaa afaan barbaaddan ykn Fuula masara hawaasarratti onlaanni barbadduun fayyadamu hindandeettan yoo ta'e sararri deeggarsa asi gad kunnin ni argamu!

 • Lakkobsa bilbla Deggarsa fi odeeffannoo Covid-19 Isteeta Washingtoni kana bilblaa 18005250127 ykn 1-888-856-5816 achi booda mallattoo # tana tuqaa. Kan argamu guyyaa wiixata sa'aatti 6AM hanga 10PMti. Kibxata hega Sanbata Guddaa 6AM ---6PMti.
 • King kawuuntii kan giddu gala COVID-19 2064773977 Sa'aati 8AM hanga 7PMti.

Erga bilbilan qunnamtan booda hiikkaa afaanitif afaan barbaaddan san yaamaa.

Odeeffannoo waa'ee haala talaalliin itti kennamu yerro dha garaa-yerrotti fooyya'aa baha. Nutis odeffffannowan fooyya'an kanaa safisaan issin bira gahuuf hojacha jiranulle, turjumanuu fi weebsayitti Kenya irra maxaansuu dhaaf yeroo fudchachu ni malaa. Obsa keessaniif galatoma.

Odeffannon Kenya inni dhiheenya Afaan Ingiliziitiin asitti kingcounty.gov/vaccine.

Akkamitti talaallii argatu

Talaallichi namoota gaha ta'aan kamiifu; adoo inshuuraansii, lammummaa fi haala godaansa hinlaalle bilisan ni kennama. Talaallichaaf hin kaffaltu ykn kaffaltiin sitta hin ergamu. Talaallii kan kanfalamu/uwwisamu medicare, Medicaid fi inshuraansi dhunfaatin, akkasumas gatiin talaallicha namoota uwwisa/ inshuuransi hinqabnef ni kaffalama.

Dhiyeessin talaallii fi beellamni kennamu yeroo ammaan kana murta’aadha. Tarii sagantaa qabachurrattii dubatti hafuun/turiinsi ni jiraata. Talaallii argachuun dhaabileen dhiyeessan ammuma qoricha baay’ee argatanii fi bakkeewwan talaalliin itti kennamu hedduu banamaniin salphaa ni ta’a.

Waraqaa Beeksisaa: Talaallii COVID-19 tiif Akkaataa Beellamaa Itti Qabatan (PDF)

Waraqaa Beeksisaa፡ Qaqabiinsa Bakkeewwan Shariika/Gamtaa Talaallii King Kaawuntii tti (PDF)


Akka sadaasa 31, 2021 tti Dippartmentiin Fayyaa Isteeta Waashingtan tamsaassii talaallii anga Marsaa 1b4 tti bane.

Talaallichi gareewwan armaan gadditti tarreeffaman kanaf adoo inshuuraansii, lammummaa fi haala godaansa hinlaalle bilisan ni argama. Talaallichaaf hin kaffaltu ykn kaffaltiin sitta hin ergamu. Talaallii kan kanfalamu/uwwisamu medicare, Medicaid fi inshuraansi dhunfaatin, akkasumas gatiin talaallicha namoota uwwisa/ inshuuransi hinqabnef ni kaffalama.

Ulaagaa kan guutan haaraa (amma 3/31/21):

 • Nama umrii 64 anga 64 kamiiyyuu

 • Marsaa 1b3 dhaf ulaagaa kan guutan: namoota umri 16 fi olii dhukkubbii amaa ta'an 2 ykn oli qaban akka tarree haalota CDC tti .

 • Marsaa 1b4 dhaf ulaagaa kan guutan:
  • Namoota (jiraatota, hojjatoota, tola-baa'eeyyii) bakkee tuutan jiraatan haalan saaxilamoo ta'an keessa.
   • Manneen tuutaa namoota hir'ina qaamaa qaban, dhukkubbii sammuu cimaa, hir'ina guddinaa fi sammuu, fi hir'ina qaamaa akkasumas dhaabbilee dhibdee qoricha sammuu adoochanii mana jireenyaa keessaa Marsaa 1 jalatti hin hammatamin.
   • Manneen hidhaa, iddoo namoonni dirqiin kaa'aman fi dhaabbilee walfakkaatan
   • Bakkeewwan namoota mana dhabeeyyummaan mudate tajaajilan (fkn mana yeroo, dawoo)
   • Dawoo namoota waldhabbii maatii qaban
  • Hojjatoota bakkeewwan tuutan namoonni jiraatan haalan – gidugalaan saaxilamoo ta'an industriiwwan kanaa gadi keessaa:
   • Manneen nyaata fi tajaajiloota nyaataa
   • Warshaa
   • Ijaarsa

   Yaadachiisa: Bakkeen tuutaa jechaan iddoo cufaa namoota biraa bira fageenyi qaamaa hin jirre dalaguu dha. Hojjatoonni bakkeewwan kanaa qaaman fagaachuu danda'an, fageenyaa dalagan ykn bakkee tuutaa ta'ee ala hojjatan hi dabalaman.

Talaallii fudhachuun namoota kanaafis banaa dha:

 • Warra Marsaa 1a fi Ulaagaa Guutan: hojjatoonni marti COVID-19n qabamuuf ykn dabarsuuf iddoowwan kunuunsa fayyaatti sodaa qaban; jiraattota fi hojjatoota dhabbatoota kunuunsa yeroo dheeraa keessaa; fi gargaartoota kunuunsa fi fayyaa mana keessatti kennan.

 • Warra Marsaa 1b1 fi Ulaagaa Guutan:
  • Warreen umuriin waggaa 65 ykn olii
  • Warreen umuriin 50 ykn olii dhalootni lama ykn oli mana tokko keessa jiraatuu, (kan akka jaarsa fi ilmoo-ilmoo), fi ulaagaawwan kana guutan:
   • Ofi danda'anii jiraachuu kan hin dandeenye fi gargaarsa fira ykn kunuunsaa irraa argatan (kafalamus kafalamuu-baatus) ykn name manaa ala dalagu.
   • Ijoollee wajjin kan jiraatu ykn kunuunsu, kan akka akaakayyuu ilmoo-ilmoo wajjinii.
  • Barsiistoota Sadarka dura/Kg-12 ,hojjata mana barnoota haareya akka sadaasa 2ti
  • Hojjatoota oolmaa da’imaan, kan hammatuu;-
   • Maatii mana oolma da’imman eeyyama qabu qabanif tajaajila kennani fi miseensa maatii mana san keessa jiraatan.
   • Maatii eeyyamichaf hinkaffallee, firaa fi ollaaasan, kunuunstoota oolmaa da’immanitif mootummarra deeggarsa fudhaatan, Dhiyeessin/kunuunsi mana keessatti kennamu kun hanga da’imman 6 tajaajila.
   • ECEAP,Dhiyeessitota mana barnoota sadarka 1ffaa kan isteeti washingtonni kaffaluuf. Kun akkuma saganta biyyaalessa jalqabattin wolfakkata.
   • Akka hin kanfalleef eyyama kan qaban mannen barnoota umrii ijoolleetiif Kunuunstoota guddina dargagoota kan tajaajila ijoollee mana barumsa umrii jalqabaatif hega dhibeen COVID-19 kun jalqabnan cufaman gara onlaaynii ykn masaran barsisuutti cehan.

 • Marsaa 1b2tif kan gaha ta’uu:
  • Hojjatoota murtessoo balaa saaxilamu guddaa qaban kanneen damee industurii armaan gad keessaatti hammataman dha:
   • Qonnaa
   • Hojjatoota Doonirra qurxummii qaban
   • Omisha nyaataa
   • Mana daldala/Kuusa miidhaan nyaataa
   • Mana sirreessaa (hidhaa,mana hidhaa giddu gala turtii)
   • Mana murtii
   • Geejjiba ummataa
   • Namoota dursaan deebi kennan kan marsaa jalqabaa keessa hinjirre (bulchitoota ykn warra fageenyarra dalagan malee)
   • Hojjatoota barnoota jalqabaafi saganta kunuunsa oolmaa da’immani, guddina dargaaggota fi giddu gala guyyaa kan marsaa 1b1 keessatti hin hammatamne.

   Ta’uumsi waltajjicha kun kan agarsisu namootni bakka dalaganitti oso fageenya qaama hin eegne woluman kan hojjatanidha.

  • Namoota ulfa qaban
  • Namoota qaama hir’uu qaban kan balaa COVID-19 saaxilamuun dhiba garmalee itti ta’u maluf.

Dabalataan Waa'ee kana Qajeelfama dursiisu Talaalliicha Washingtonni baradhaa.

Waanti fiduu qabdan:

 • Waraqaa eenyummaa guyyaa dhalootaa qabu: Waraqaa eenyummaa isteetaa, gosaa, ykn federaalan kenname ykn hima bankii ykn nagahee kanfaltii kan maqaan kee irra jirus ni fayyada. Waraqaa eenyummaa hojjataa yoo Marsaa 1af gaha turte ta’e fayyadamuun ni danda’ama.

 • Uffata harkaa gabaabdu ykn isinirra lufu kan salphaata dacha’uuf salphaatti irree kee gubbaatti akka talalliidhaaf toltu keeyyadhu.

Akkamitti achi dhaqqaddan:

Yoo King Kaawuntii keessa jiraatan fi beellama talaallii dhaquuf geejjiba barbaadan, filannoowwan baay’etu jira:

 • Waan Deemtaniin Barbaadaa: Geejjibaaf, sagaantaawwan tola-ba'uuf, fi imala keessan karoorsuf www.findaride.org ilaalaa. Gaafiwwan ulaagaa guutuu fi odeeffannoo dabalataatif www.findaride.org/covid ilaalaa.

 • Tajaajila autoobisii: Meetron king kawuuntii tajaajila geejiba gara beellama talaallliitif filannoo baayee kenna jira , Baasii/aoutobisii cehumsa, kenninsa daandii qaxxamursaaf, vaani ummata deeddebistu dabalate .Waa'ee tajaajila geejiba  bal'inaan king kawuuntii metro asirra baradhaa. Ykn 206-553-3000 n bilblaa.

  Hubaachisa: Bakkeewwan konkoolataan oofan talaallifamanu abbootti dhimma miilan deeman hin fudhattu, konkolaata ykn geejiba dhunfaa gaafatu, kanaafuu  bakkeewwan kun geejiba ceehumsatif filanno gaarii moti. Beellama qabaachu keessan dursa namoota talaallii dhiyeessan woliin akka haalli hundu mijaatu mirkaaneeffadhaa.

 • Kaardii Medicaid ykn Apple Health qabdumoo? Hopelink Medicaid 800-923-7433 irratti bilibilaaf. (Akka ulaagaa guutan mikaneeffadhaa)

 • Jarroollii ga'eessota ykn rakkoo hir'inna qaama qabdu? Tajaajila metrootif 206-205-5000ti irratti bilbilaaf. (Akka ulaagaa guutan mikaneeffadhaa)

 • Beellama geejjibaa namoota baay’ef qabuu yaalaa jirtuu? Unka kana guutaa fi miseensi  gareen Hopelink Mobility Management isin wajjin hordofa.

Yoo gargaarsa bilbilaan ykn turjumaana barbaaddan, Sarara Geejjiba Talaallii Qinda'aa (Coordinated Vaccine Transportation Helpline) 425-943-6706 irratti bilbilaa Wiixataa – Jimaataa 8:30 AM – 4:00 PM walakaatti fi 5 xuqaa gargaarsa afaanitiif.

Waraqaa Beeksisaa: Yaada Furmaataa Buufata Fayyaa: Erga Talaallii COVID-19 Fudhatanii Booda (PDF)


Fudhannaa isa lammataa beellama qansiisaa

Yoo kan talaallii gahee marsaa 2ffaa fudhattu ta’ee, bakkaa talaallii keessan isa marsaa 1ffaa fudhatanitti beellama qabadhaa. Fudhannaa lammataa fudhannaa isa jalqabaa irraa guyyoota 21 (Pfizer-BioNTech) ykn guyyoota 28 (Moderna) booda argachuu qabu. Fudhannaan lammataa tika guutuu vaayirasii kenna.

Yoo talaallichi kan Johnson fi talaallii Johnson ta’e marsaa 2ffaa hinbarbaachisu, gaheen marsaa 1ffaa kennamu ittisa gaha kenna.

V-safe dhaf galmaayi

Gidu galeessi To’annoo fi Tika Dhibee (The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) nageenya talaallii to’achuuf meeshaa V-safe jedhamu uume. V-safe meeshaa is a smartphone irratti hundayee ergaa text fi gafiiwwan intarneeta fayyadamudhan ilaalcha fayyaa dhunfaa kenna erga talaallii COVID-19 argattanii booda. Saffisaan CDC ti himuu dandeessu yoo dhiibbaan cinaa isin mudate erga talaallii COVID-19 argatanii booda. CDCn odeeffannoo dabalataa argachuuf deebi’anii isin qunnamuu malu. V-Safe fudhannaa talaallii lammataas akka argatan isin yaadachiisa, yoo barbaachise.

Waa’ee miidhawwan cinaa inni fiduu danda’u maal akka godhamu:

Yoo alarjii amaan isin mudate, 9-1-1 bilbilaa ykn hoospitaala dhiyeenya keessan jiru deemaa. Yoo miidhan cinaa isin yaachise ykn isin irraa deemuu dide isin mudate, hakima keessan bira bilbilaa.  

Miidhaa cinaa kan talaallichi qabu Dhaabbata nyaata fi qorrichaati/ Giddu gala to'aanna dhukkubatti gabaasaa, mala Talaallicha gaheessa ittin gabaasan(VARES) dhan. Lakkobsa bilblaa VARES 1-800-822-7967 ykn marsaa hawaasarra https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. Maqaa talaallii fuudhatan dabalaate sanduqa #18 sarara jalqaqaba formii keessatti gabaasa.

Of’eeggannoo COVID-19 mara itti fufaa

Talaalliichi ittisa sadarka gudda dhibee kanan ,dhibamuu fi du’a COVID-19 qaba. Kanaafuu maalif haguuggii fi fageenya qaama kan biroorra eegachun ammas nu barbaachisare?

Yeroo ammatti, namootni baayeen hanga ammatti talaallii hin fuudhanne. Sadarka raabsa talaallii gad aanaa dhiyeessi murtawaa keessa jirra ammas. Hagam akka talaalliichi hojjatuuf fi namootni talaallii aragatan akka COVID-19 namoota biratti hinfacaanne akkasuma talaallichi vaayirasoota korona King kawuntii keessa deddeebia jiran akka ittisan ganaa baruu jirra.

Talaallii boodas, namoota birootif of eeganno gochuun barbaachisadha. Haguuggi godhachu ittifufa, sochii mana keessa fi mana alaa dangeessaa, manatti woli qabamuu fi kanneen biroottin woltuqaarra fi fageenya qaama eeggadhaa, mana keessaa qilleensa hafarsuu fooyyessuu fi harkaa amma ammaa dhiqaachu itti fufaa.

Oduun dansaan erga guutummatti talaallii fuudhatan booda wantoota sababa dhibee hamaa kana gargaar kuttani deebittan dalagu eeggaltu.

Namoonni guutummatti talaallii akka argatanitti kan yaadamu:

 • Dozii/gahe marsa 2ffaa torban lama keessatti doozii 2 tartiiban akka moderna ykn Talaallii Pfizer ykn
 • Torban lama talaallii doozi qeenxe akka Johnsoni fi Talaallii Johnsoni

Ergaa talaallii fudhatte yoo torbee lama gad ta'ee fi ammas doozii lammaffaa fuudhachu kan qabdu yoo ta'e  ati guutummatti eeggama moti.Sadarkawwan ittisa of eeggannoo hundaa itti fufi hanga guutummatti talaalliifamtutti.

Yoo guutummatti talaallii fudhatanii jirtu ta'ee

 • Namoota guutummatti talaallii argatan wajjiin mana tokkotti haguuggi malee wolitti qabamu dandeessa.
 • Namoota talaallii hin fuudhatin kan mana tokko hin caale wajjin haguuggi malee wolitti qabamu.

Yoo namoota kana keessa namni wolin jiraatu COVID -19 (fakkeenyaf woldiddaa immune, 65+)kanaf balaa baayee dhibamu dabala ta'e haguuggi afaan malee mana tokkotti wolta hinqabaminaa.

Namootni guutumatti Talaallii fuudhatan itti fufu kan qaban;

 • Haguuggii uffachuu fi fageenya hawaasa bakka ummataati eegaa.
 • Walitti qabama hanga muraasaa ykn guddaa dhiisuu.
 • Deemsa biyyaa keessaa fi alaa tursuu, yoo kan deemtu ta'ee ammas ulaaga giddu gala dhukkuba fi to'aanasa (CDC) hordofuun barbaachisaa.
 • Mallattoo COVID-19 ilaalu keessayyu yoo naannoo nama dhukkubsate turte. Yoo mallattoo COVID-19 qabda ta'ee qorami ,mana turi, namoota biroorraa fagaadhu.
 • Qajeelfama bakka hujii keetii hordofi.

Hega ammatti nuutis hangam akka talaalliin kun tattamsa'u COVID-19 kana ittisuu baruu jirra, haroomsas tolchina adeemsan. Qajeelfama namoota guutummatti talaallii fudhatani fi haroomsaf marsaa CDC kana ilaalaa.

Eenyutu ga’aa dha?

Namoonni jaaran umuriin isaanii wagga 65 oli ta’e talaallii COVID-19 argachuuf ga’oo dha. Namoonni wagga 50 fi oli maatii dhaloota baay’ee ta’anii jiraatan yoo ulaagaa murtaayan guutan ga’oo dha. Sababa dhiyeenyi talaallii daanga’aa ta’eef, namni martuu yoosuu talaallii argachuu hin danda’an. Argachuun ni fooya’a akkuma dhiyeenyi dabale fi dhiyeessitoonni King Kaawuntii keessaa talallii dabalataa argataniin.

Talaalliiwwan eessatti dhiyaata amma?

 • Dhaabbatoota Kunuunsa Yeroo-Dheeraa, jiraatota maneen narsii, iddoo gargaarsan jiraatan fi dhaabbatoota kunuunsa yeroo-dheeraa biraa tokko tokko talallii bakkuma jiranitti mana korichootaa wajjin ta'uun argachaa jiru.

 • Sirnoota Kunuunsa Fayyaa, doktaroota, hoospitaalota, fi kiloinikoota kawaasaa dabalatee, karaa bu'uuraa namoonni jaaran King Kaawuntii keessaa talaallii argatan.

 • Garee Talaallii Socho'aa, Fayyaa Haawaasa fi Dippartmentii Ibiddaatin qindaa’anii, warra Manneen Maatii Gurguddoo (Adult Family Homes) ,mana gurguddoo fi gatii gad bu’a keessa jiraatani dabalatee namoota jaaran haalan saaxilamoo ta’an qaqabaa jiru.

 • Talaalliin qabiyyeen guddaa ta’e kallaatti, Qindoominna dhaabbillee fayyaa, Garee dhaqabinsa kibbaa king county du’aa fi dhibee Covid 19 namoota jarroolii fi ga’eesota dabalate namoota dhunfaa kan ofii dande’aan hin jiraanne fi kunuunstotasanif.

 • Manneen Korichaa: Akkuma lilmoo qofaa mana korichaa nannawaa keessanii, manneen korichaa baay’ee – suuqota meeshaa nyaataa dabalatee – argatanitti, beellamoonni talaallii COVID-19 dhiyeenya kanatti ni argattu.

 • Kilinikoota ummata ykn amantarratti hunda’ee): Iddoowwan nyaataa, gidu-galeeyyii jaarollee fi dhabbatoota amantii fakkiiwwan iddoo kilinikoonni yeroo gabaabaa itti karoorfaman, akkamua talaalliiwwan dhiyaataniin.

 • Talaallii fudhachuu Mana-Keessaa filannoo namoota duloomoo manatti afaniiti. Gareen talaallii warraaqan fi warren kunuunsa fayyaa kennan eyyamamoon yaala mana-keessaa dhiyeessan.