Skip to main content
King County logo

Muddee 14, 2022: Talaalliin buustara haaromfame amma ni argama. Buustarri haaromfame kun gosa Omicron babal'achaa jiruu fi akkasumas vaayirasii COVID gosa jalqabaa irrati xiyyeeffata.

Buustara haaromfame argachuu qabdu yoo:

 • Umuriin keesan ji'oota 6 ykn isaa ol,
 • Talaallii walduraa duubaan kennamu sadarkaa tokkoffaa xumurteettan(doosiiwwan jalqabaa 2 Moderna/Pfizer/Novavax ykn doosii 1 Johnson & Johnson) fi
 • Erga doosiin dhumaa fudhattanni yoo xiqqaate ji’a 2 ta’ee(doosiin keesan inni dhumaa doosiin jalqabaa ykn doosii buustara ta’uu danda’a)

Namni ulaagaa guute hundi buustara haaromfame kana argachuu qaba, keessumaatuu namoota umuriin isaanii waggaa 50 ol ta’an ykn kanneen dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu isaanii dadhabe ykn haala fayyaa akka dhukkuba sukkaaraa ykn dhukkuba onnee qaban.

Beeksisa: Daa'imman ji'oota 6 hanga waggaa 4 jiran kan walfannee jalqabaa Pfizer fudhatan, waliigalatti dooziiwwan 3 fudhatu. Yoo walfaanneewwan hanga ammaatti kan hin xumuurre ta'e, akka doozii jalqabaa isa sadaffaatti talaallii Pfizer lachee (bivalent) fudhatu. Yoo daa'imni keessan walfaannee doozii Pfizer isa jalqabaa 3 fudhatee xumuureera yoo ta'e, doozii ittisa dabalaa lachee hin fudhatu.

Odeeffannoo talaallii dabalataaf, gara COVID-19 Vaccine page Kutaa Fayyaa Mootuuma Waashingitan irraa daawwadhaa.

 Deggarsi bilbla ni argama

Hikkaa faanii yoo barbaadan ykn gargaarsa onlaayanii yoo barbbadan, sararronii damaqinaan hojatan kan armaan gadittii jiran ni argamu. Yemmuu walqunamtan afaan isiin filatan tuqaa:

 • Lakkobsa bilbla Deggarsa fi odeeffannoo COVID-19 Isteeta Washingtoni kana bilblaa 1-800-525-0127 ykn 1-888-856-5816 achi booda mallattoo # tana tuqaa. Kan argamu guyyaa wiixata sa'aatti 6AM hanga 10PMti. Kibxata hega Sanbata Guddaa 6AM ---6PMti.
 • King kawuuntii kan giddu gala COVID-19 206-477-3977.

Talaallii COVID-19 fudhachuuf hanqina qaamaa yoo qabaattanii fi haalli akka isinii mijaa’u barbaaddan, maaloo 206-477-3977 ykn publichealthaccommodations@kingcounty.gov qunnamaa.

  Bakkee agarsiiftuu Talaallii ISteeta Waashingtan bellama barbaaduudhaaf isin gargaaruu ni danda’a (afaan keessan baafata afaanii keessaa filadhaa)


Odeeffannoo waa'ee haala talaalliin itti kennamu yerro dha garaa-yerrotti fooyya'aa baha. Nutis odeffffannowan fooyya'an kanaa safisaan issin bira gahuuf hojacha jiranulle, turjumanuu fi weebsayitti Kenya irra maxaansuu dhaaf yeroo fudchachu ni malaa. Obsa keessaniif galatoma.

Odeffannon Kenya inni dhiheenya Afaan Ingiliziitiin asitti kingcounty.gov/covid/vaccine.

Akkamitti talaallii argatu

Talaalliin kaffaaltii malee argamti odoo inshuuransii, lammummaa, ykn haalli baqatummaa kee akka fedhes tahees. Talaallii fudhachuuf mallaqaa sin kafalchiisan.

Eddoowaan talaalli itti keennan hedutti dozii lammaffaa Modernaa fi Pfizer fudhachuu hindandeeta, odoo talaalli duraa bakka biraatis fudhateelle. Maalo kaardi ykn suuraa kaardi talaallii duraa itti fudhatin fidaa.

Waraqaa Beeksisaa (PDF):

Drive through vaccination site

Waanti fiduu qabdan:

 • Waraqaa eenyummaa guyyaa dhalootaa qabu: Waraqaa eenyummaa isteetaa, gosaa, ykn federaalan kenname ykn hima bankii ykn nagahee kanfaltii kan maqaan kee irra jirus ni fayyada.
 • Uffata harkaa gabaabdu ykn isinirra lufu kan salphaata dacha’uuf salphaatti irree kee gubbaatti akka talalliidhaaf toltu keeyyadhu.
 • Waliigaltee nama gaa’eessa eeyyama qabuu: Yoo umrii 18 gadi taate, talaallii argachuuf waliigaltee nama gaa’eessa eeyyama qabu si barbaachisuu mala. Ofumaaf waliigaluu dandeessa yoo kan bilisa baatee taate, yoo nama gaa’eessa fuute/itti heerumte, ykn yoo bakkeen talaallii ati nama umriin daa’imaa bilchaate (Ingiliffaan) jedhee murteesse. Bakkeewwan talaallii martuu murtee umriin daa’imaa bilchaate kennuu hin danda’an. Odeeffannoon dabalataa daa’imanii fi ijoolle umuriin kudha sadii anga kudha sagalii jirtuu, hiikaawwan nama gaa’eesssa eeyyama qabuu dabalatee, asii gaditti dabalame. Yoo namni gaa’eesssi eeyyama qabuu si wajjin beellama talaallii irratti argamuu baate, waliigaltee nama gaa’eessa eeyyama qabuu ykn seeran bilisa ba’uu maalin akka mirkaneeffattu dhiyeessa talaallii kee wajjin ilaali.
 • Hanga yokiin doozii lammaffaa yokiin guddistuu talaallii fudhachaa yoo jiraattan Waraqaa Ragaa Talaallii CDC keessan Ragaan talaallii doozii haaraa waraqaa ragaa irratti ni dabalamuun ni ibsama.

Akkamitti achi dhaqqaddan:

Yoo King Kaawuntii keessa jiraatan fi beellama talaallii dhaquuf geejjiba barbaadan, filannoowwan baay’etu jira:

 • Geejjiba argachuu: Gara beellama talaallii keessaniitti geejjiba yoo feetan, marsaaratii www.findaride.org daawwadhaa yokiin lakkoofsa kana irratti leecalloo geejjibaaf bilbilaa 425-943-6760 (Wiixataa hanga Jimaataa, 8:30 a.m hanga 4 p.m tti. Hiikaa afaaniif lakkoofsa 5 irratti bilbilaa) Hiikaa afaanii yoo barbaaddan, afaan barbaaddan ibsadhaa.
 • Tajaajila Atoobisii: Meetiroon King County beellama talaalliif filannoowwan geejjibaa hedduu kanneen akka, tiraanziitii atoobisii, paaraa traanziitii, fi Vaanota hawaasaa ni dhiheessa. Waa'ee tajaajila geejiba bal'inaan king kawuuntii metro asirra baradhaa. Ykn 206-553-3000 n bilblaa.
 • Kaardii Medicaid ykn Apple Health qabdumoo? Hopelink Medicaid 800-923-7433 irratti bilibilaaf. (Akka ulaagaa guutan mikaneeffadhaa)
 • Jarroollii ga'eessota ykn rakkoo hir'inna qaama qabdu? Tajaajila metrootif 206-205-5000 ti irratti bilbilaaf. (Akka ulaagaa guutan mikaneeffadhaa)
 • Beellama geejjibaa namoota baay’ef qabuu yaalaa jirtuu? Unka kana guutaa fi miseensi gareen Hopelink Mobility Management isin wajjin hordofa.

Fudhannaa isa lammataa beellama qansiisaa

Doozii talaallii 2 fudhachuuf jettu taanaan, erga talaallii doozii jalqabaa fudhattanii booda talaallii doozii lammaffaaf beellama qabadhaa. Doozii talaallii jalqabaa fudhattan (Pfizer—BioNTech) f guyyoota 21 booda yokiin (Moderna)f guyyoota 28 booda doozii lammaffaa fudhachuu qabdu. Sirni ittisa humna alagaa keessan akka sirriitti cimuuf dooziiwwan talaallii lama marsaa talaallii jalqabaaf gahaadha.

Talaallii jalqabaa walitti aansitee fudhatteef, talaallii Jonson fi Jonson COVID-19 doosiin lammaffaa si hin barbaachisu.

Doozii guddistuu (booster) f sagantaa qabadhaa

Jabinaa fi umurii eegumsa farra alagaa dabaluuf guddistuu(booster) n lilmee dabalataa talaalliiti. Namoota umurii wagga 50 olii fi rakkoo fayyaa qaban guddistuu(booster) fudhachuun baay’ee barbaachissadha.

Sababa darbiinsa yerootiin ittisni farra alagaa yeroo dadhabuu eegalutti namoonni wagga 5 fi isaa olii ittisa farra alagaa cimsanii itti fufuuf guddistuu(booster) fudhachuu qabu.


Akka seera mirga siviilii/nama lolutuu hin taanee kan Feedeeraala tti , Fayyaan Hawaasaa- Siyaatilii fi Kiing Kaawuntiin sagantaa ykn sochiiwwan kam irratti iyyuu haala ramaddii eegumsa dhuunfaa, sanyittii qofa otto hin daangoofne; bifa, bakkee dhalootaa, amantii, saala (haala saala ofii ibsu dabalatee), qabachiisa saalaa, miidhama qaamaa, umurii fi haala heerumsaa irratti hundaa'uudhaan qooda hin taasisu. Himannaa yoo qabaattanii fi iyyata banuu yoo barbaaddan, ykn tarii qoodumsa irratti gaafii yoo qabaattan, maaloo sagantaa mirga civilii kan Kiing Kaawuntii teessoo armaan gadiitiin quunnamaa: civil-rights.OCR@kingcounty.gov; 206-263-2446 (hiika afaaniitiif maaloo afaan dubbattan ibsaa; TTY Relay 7-1-1; ykn karaa poostaatiin (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104).


Link/share our site at kingcounty.gov/vaccine/oromo