Skip to main content
Most King County offices will be closed on Monday, for Memorial Day.  
King County logo

Maddawwan gargaarsa kun waa’ee talaallii COVID-19 odeeffannoo barbaachisoo, galmee talaallii keessanii ilaaluf Sarara irratti akkaataa itti galmooftan, fi odeeffannoo barbaachisoo biraa waa’ee iciitii dhuunfaa fi kaffaltii dabalatu. Yoo waa’ee COVID-19 irratti gaaffiiwwan dabalataa qabaattan, maaloo bakkee talaallii tti ykn doktara ykn nama kunuunsa fayyaa isinii kennu gaafadhaa.

Waraqaawwan kanaa gadii omishtootan uumaman waa’ee talaalliicha irratti odeeffannoo baldhaa dhiyeessuf; eenyuu akka talaallii fudhatuu fi hin fudhanne, warra talaallii isinii dhiyeessuf otoo talaallii hin fudhatin maal akka ibsuu qabdan, fi odeeffannoo waa’ee dhiibbawwan cinaa dhalachuu danda’anii.

Dhuma waraqaa jala Eeyyama Fayidaa Muddamaa (EUA) irratti akkatti talaallii kun Bulchiinsa Nyaata fi Qorichaatin (FDA) raggasifame ibsi gabaaban ni jira. Jecha bitaa nama galuu danda’u jalqaba waraqaa irra jiru ibsuuf gargaara: "COVID-19 ittisuu isaatiif talaalliin Bulchiinsa Nyaataa fi Qoricha (FDA) U.S. tiin mirkanaa’ee hin jiru."

Waa’ee raggasifamuu COVID-19 waan beekamuu qabu:

  • Talaalliiwwan kun FDA dhaan muddamaaf fayyadamuuf raggasifaman, kana jechaan yeroo muddama biyyoolessaa fayyadamuuf eeyyamni kenname, garuu eeyyama guutudhaaf raggasifamuu wajjin tokkoo miti.
  • Talaalliiwwan kanaafi sadarkaan FDA sadarkaawwan nageenya fi bu’a qabeessummaa guutaman. Talaalliiwwan sadarkoota kana guutan qofatu erga qorannoo jajjabaa namoota kumatamaan lakka’amaniin fi ogeeyyii yaalaa walabaatin ilaalamanii booda fayidaa muddamaa irra oolu.

Maaloo gaafii dedeebi’amanii gaafatamani keenya "Eeyyamni Fayyadamuu Yeroo Muddamaa (EUA) maal?" odeeffannoo dabalataatif ilaalaa.

"V-safe" iin meeshaa bilbila harkaa irratti hundaa’e ergaa barruu fi qo’annoo weebii fayyadamuun erga talaallii COVID-19 fudhatanii ilaalcha fayyaa dhuunffaa keessanii isinii dhiyeessa. Talaallii lammataa akka fudhaatan isin yaadachisaa. Erga talaallii COVID-19 fudhattanii booda dhiibbawwan cinaa yoo qabaattan CDC tti himuudhaaf V-safe fayyadamuu ni dandeessu.

Bakkeewwan talaallii martuu namni tokko alarjii yoo qabaatan adda baasuu fi deebii kennuuf ogeeyyii fayyaa leenji’an qabu. Erga talaallii keessan fudhatanii daqiiqaa 15 ni ilaalamtu yoo barbaachise akka gargaaramuu dandeessaniif. Yoo dhiibbaa cinaa kamuu argitan, maloo miseensa hojjattootaa beeksisaa.

Yoo alarjii hamaan isin mudate, 9-1-1 bilbilaa ykn hoospitaala isinitti dhiyaatu deemaa. Yoo dhiibbawwan cinaa isin yaaddessan ykn isin irraa deemuu didan qabaattan, hakima keessaniif bilbilaa.

Dhiibbawwan cinaa xiqaa qabaachuu dandeessu kan mallattoo baratamoo qaamni keessan tika ijaaraa jiraachuu isaa agarsiisu. Namootni tokko tokko mallattoowwan akka bowwoo, dhukkubbii harkaa, dadhabbii, oo’aa qaamaa ykn dhukkubbiiwwan irree qabaachuu malu. Dhiibbawwan cinaa kun dandeettii hojii guyyaa guyyaa hojjachuu keessan irratti dhiibbaa qabaachuu malu, garuu guyoota xiqaa keessatti deemuu qabu. Namootni tokko tokko dhiibbawwan cinaa kamiiyyuu hin qaban.

Dhiibbaa cinaa ulfaata Sirna Gabaasa Taatee Hamaa Talaallii FDA/CDC (Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)) tti gabaasaa. Lakkoofsa VAERS 1-800-822-7967 bilbilaa ykn onlaayin https://vaers.hhs.gov/reportevent.html irratti gabaasaa. Unka gabaasaa keessatti maqaa talaallii fudhatanii sarara tokkoffaa saanduqa #18 irratti dabalaa.

Unka iciitii fi Waliigaltee buusaa. Unka kun Fayyaan Hawaasaa akkattii odeeffannoo fayyaa keetii dhuufaadhaan itti qaban odeeffannoo akka sii kennan beekkumsa kennuuf. Yoo inshuransii qabaattan akka inshuraansii keessan kaffaltiin gaafatmu eeyyama. Unka kun Fayyaa Hawaasaa – Siyaatil fi King Kaawuntii irraa talaallii (“yaala”) fudhachuuf akka waliigaltan kataba.

Waliigaltee nama gaa’eessa eeyyama qabuu: Yoo umrii 18 gadi taate, talaallii argachuuf waliigaltee nama gaa’eessa eeyyama qabu si barbaachisuu mala. Ofumaaf waliigaluu dandeessa yoo kan bilisa baatee taate, yoo nama gaa’eessa fuute/itti heerumte, ykn yoo bakkeen talaallii ati nama umriin daa’imaa bilchaate (Ingiliffaan) jedhee murteesse. Bakkeewwan talaallii martuu murtee umriin daa’imaa bilchaate kennuu hin danda’an.

Namoonni gaa’eeyyin eeyyama qaban waliigaltee ijoollef gochuu danda’an kan dabalatu:

  • Nama gaa’eessa si’iif murteewwan yaalaa gochuuf eeyyama mana murtee (seeran guddisaa, kunuunsaa, ajaja manaa ala kaa’uu) qaban
  • Warra
  • Nama gaa’eessa si’iif murteewwan yaalaa gochuuf eeyyama barreeffamaa warra keetii qaban
  • Nama gaa’eessa kunuunsa fayyaa keetif itti gaafatamu
  • Haala tokko tokkotti, nursii mana baruumsaa, gorsaa mana baruumsaa, ykn bakka bu’aa barataa mana hinqabnee

Yoo namni gaa’eesssi eeyyama qabuu si wajjin beellama talaallii irratti argamuu baate, waliigaltee nama gaa’eessa eeyyama qabuu ykn seeran bilisa ba’uu maalin akka mirkaneeffattu dhiyeessa talaallii kee wajjin ilaali.

Fayyaa Hawaasaa – Siyaatil fi King Kaawuntii – unka waliigaltee ijoollee talaallii COVID-19 (PDF)

Unka kuni bakkeewwan talaallii Fayyaa Hawaasaa – Siyaatil fi King Kaawuntii irratti fayadamu, bakkeewwan talaallii Auburn fi Kent fi kilinikoota Fayyaa Hawaasaa dabalatee. Yoo namni gaa’eesssi eeyyama qabuu si wajjin beellama talaallii irratti argamuu baate, unka kun akka waliigaltee barreeffamatti fayyadam. Hojjatoonni Fayya Hawaasaa waliigaltee afaanii bilbilaan ykn nama gaa’eessa ta’erraa yaadachiisa barreeffamaa fudhachuu ni danda’u. Yoo beellamni talaalii keessanii bakkee Fayyaa Hawaasaatti ta’uu baate, waliigaltee nama gaa’eessa eeyyama qabuu ykn seeran bilisa ba’uu maalin akka mirkaneeffattu dhiyeessa talaallii kee wajjin ilaali.

Karaa “MyIR” tiin Damee Fayyaa Isteeta Waashingtan irraa Galmee talaallii seeraa maatii keessanii argachuuf onliniin galmaayuu ni dandeessu.

Wa’ee argamuu Talaallii COVID-19 odeeffannoo haaraa, odeeffannoo nageenyaa fi misooma talaallii COVID-19, fi Fayyaa Hawaasaa – Siyaatil fi King Kaawuntii irraa gaafiiwwan deddeebi’amanii gaafataman argadhaa: www.kingcounty.gov/covid/vaccine/oromo


Link/share our site at www.kingcounty.gov/yourvaccine/oromo