Skip to main content
Most King County offices will be closed on Monday, for Memorial Day.  
King County logo

Kasama sa mga mapagkukunang ito ang mahahalagang impormasyon tungkol sa bakunang COVID-19, kung paano magpatala upang makita ang talaan ng iyong bakuna online, at iba pang mahahalagang impormasyon tungkol sa pagkapribado at paniningil. Kung may iba ka pang katanungan tungkol sa COVID-19, mangyaring tanungin ang mga tauhan sa pabakunahan o tanungin ang iyong doktor o pangunahing tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Ang mga fact sheet (talaan ng katotohanan) sa ibaba ay binuo ng mga tagagawa ng bakuna upang magbigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa bakuna, kung sino dapat at hindi dapat magpabakuna, kung ano ang dapat sabihin sa nagbabakuna bago ka mabakunahan, at impormasyon tungkol sa mga posibleng epekto nito.

Paalala na mayroong isang maikling paliwanag tungkol sa kung paano ang bakunang ito ay pinahintulutan ng Food and Drug Administration (FDA) sa ilalim ng isang Emergency Use Authorization (EUA) sa dulo ng sheet na ito. Ito ay nakatutulong upang maipaliwanag ang potensyal na nakalilitong pahayag sa simula ng fact sheet: "Walang naaprubahang bakuna ang U.S. Food and Drug Administration (FDA) upang maiwasan ang COVID-19.""

Ano ang mga dapat malaman tungkol sa pagpapahintulot sa bakunang ito:

  • Ang mga bakunang ito ay pinahintulutan para sa paggamit sa panahon ng kagipitan ng FDA, na nangangahulugang pinapayagan itong gamitin sa panahon ng pambansang kagipitan, ngunit hindi ito pareho sa pag-apruba para sa buong lisensya.
  • Ang mga pamantayan ng FDA para sa kaligtasan at mga epektibong pamantayan ay natugunan na para sa mga bakunang ito. Ang mga bakuna lamang na nakakatugon sa mga pamantayang ito pagkatapos ng mahigpit na pagsusuri sa libu-libong tao at ang pagsusuring muli ng mga independiyenteng eksperto sa medisina ang maaaring pahintulutan para sa pangkagipitang paggamit.

Mangyaring tingnan ang aming Madalas na Tanong "What is an Emergency Use Authorization (EUA)? (ang website ay sa Ingles lamang) para sa karagdagang impormasyon.

Ang V-safeay isang instrumento na nakabatay sa smartphone na gumagamit ng text sa pagbibigay ng mensahe at mga survey sa web upang magbigay ng personal na pag check-in sa kalusugan matapos mong makatanggap ng bakuna sa COVID-19. Ito ay magpapaalala sa iyo na kailangan mo ng kumuha ng pangalawang dosis. Maaari mo ring gamitin ang V-safe upang sabihin sa CDC kung ikaw ay nakaranas ng anumang epekto matapos mong mapabakunahan ng COVID-19.

Ang lahat ng mga lokasyon ng pabakunahan ay may mga propesyonal na medikal na sinanay upang tukuyin at tumugon sa taong mayroong alerdyik na reaksyon. Ikaw ay susubaybayan sa loob ng 15 minuto pagkatapos makatanggap ng bakuna upang ikaw ay matulungan kung kinakailangan. Kung iyong napansin ang anumang mga epekto, mangyaring ipaalam agad sa isang kawani.

Kung nakakaranas ka ng isang malubhang reaksyong alerdyi, tumawag sa 9-1-1 o pumunta sa pinanakamalapit na ospital. Tawagan ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang anumang epektong nakakaabala sa iyo o hindi nawawala.

Maaari kang makaramdam ng ilang mga epektong normal na palatandaan na ang iyong katawan ay bumubuo ng proteksyon. Ang ilang mga tao ay maaaring may mga sintomas tulad ng pananakit ng ulo, pananakit ng braso, pagkapagod, lagnat o pananakit ng kalamnan. Ang mga epektong ito ay maaaring makaapekto sa iyong kakayahang gumawa ng pang-araw-araw na mga aktibidad, ngunit dapat silang mawala sa loob ng ilang araw. Ang ilang mga tao ay hindi nakakaramdam ng mga epekto.

Iulat ang mga malubhang epekto ng bakuna sa FDA/CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Tumawag sa numero ng VAERS sa 1-800-822-7967 o mag-ulat online sa https://vaers.hhs.gov/reportevent.html (ang website ay sa Ingles lamang). Isama ang pangalan ng bakunang iyong natanggap sa unang linya ng kahon sa #18 sa porma ng ulat.

I-download ang Privacy and Consent form (ang website ay sa Ingles lamang). Ang porma na ito ay upang kilalanin na ang Pampublikong Pangkalusugan ay nagbigay sa iyo ng impormasyon tungkol sa kung paano nila pinapanatiling pribado ang impormasyon ng iyong kalusugan. Pinapayagan din nito ang pagsingil sa iyong seguro, kung mayroong kang seguro. Ang porma na ito ay nagdo-dokumento ng iyong pahintulot na makakuha ng bakuna (ng “paggamot”) mula sa Pampublikong Pangkalusugan – Seattle at King County.

Awtorisadong pahintulot ng nasa hustong gulang: Kung ikaw ay mas bata sa 18 taong gulang, maaaring kailanganin mo ng pahintulot mula sa isang awtorisadong nasa hustong gulang upang makakuha ng bakuna. Maaari mong pahintulutan ang iyong sarili kung ikaw ay napalaya, kasal sa isang nasa hustong gulang, o tinukoy ng lugar ng bakunahan na ikaw ay maygulang na menor de edad (mature minor). (sa Ingles). Hindi lahat ng mga lugar ng bakunahan ay nakagagawa ng mga pagpapasiya para sa maygulang na menor de edad.

Ang mga awtorisadong nasa hustong gulang na maaaring magpapahintulot sa mga menor de edad kasama ang:

  • Matanda na may pahintulot mula sa korte na gumawa ng mga pagpapasya para sa pangangalaga ng iyong kalusugan (ligal na tagapag-alaga, katiwala, utos ng pagkakalagay sa labas ng bahay)
  • Magulang
  • Matanda na may nakasulat na pahintulot ng iyong magulang na magpasya para sa pangangalaga ng iyong kalusugan
  • AMatandang kamag-anak na responsable para sa pangangalaga ng iyong kalusugan
  • Sa ilang kalagayan, isang nars sa paaralan, tagapagpayo sa paaralan, o tagapag-ugnay ng estudyanteng walang tirahan

Kung ang isang awtorisadong nasa hustong gulang ay hindi mo kasamang pupunta sa iskedyul ng pagbabakuna, makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng bakuna tungkol sa mga kinakailangan para sa pagpapakita ng katibayan ng awtorisadong pahintulot ng nasa hustong gulang o ligal na pagpapalaya.

Pampublikong Kalusugan – Seattle at King County Form ng Pahintulot ng Menor de edad sa Bakunang COVID-19 (PDF)

Ang form na ito ay ginagamit sa Pampublikong Kalusugan – mga lugar ng bakunahan sa Seattle at King County, kasama ang Auburn at Mga Lugar ng Pakikipagsosyo sa Pagbabakuna sa Kent at mga klinika ng Pampublikong Kalusugan. Kung ang isang awtorisadong nasa hustong gulang ay hindi mo kasamang pupunta sa iskedyul ng pagbabakuna, ang form na ito ay maaaring magamit bilang kasulatang pahintulot. Ang mga kawani ng Pampublikong Kalusugan ay maaari ring tumanggap ng pandiwang pahintulot sa telepono o isang naisulat na tala mula sa isang awtorisadong nasa hustong gulang. Kung ang iyong iskedyul sa pagbabakuna ay wala sa isang lugar ng Pampublikong Kalusugan, makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng bakuna tungkol sa mga kinakailangan para sa pagpapakita ng katibayan ng awtorisadong pahintulot ng nasa hustong gulang o ligal na pagpapalaya.

Maaari kang magparehistro sa online upang makakuha ng opisyal na mga tala ng pagpapabakuna ng iyong pamilya mula sa Kagawaran ng Kalusugan ng Estado ng Washington sa pamamagitan ng “MyIR”.