Skip to main content
King County logo

ንኹሎም ምሉእ ብምሉእ ዘይተኸትቡ፡ ትእዛዝ ናይ’ዚ ስተይት ክፍሊ ሓለዋ ጥዕና (ብእንግሊዝኛ ጥራይ) ጸኒዑ ክጸንሕ እዩ። ምሉእ ብምሉእ ዘይተኸትቡ ውልቀሰባት “ኣብ ውሽጢ ማንም ህዝባዊ ህንጻ ኣብ ዝህልዉሉ ወይ ካብ ህንጻ ወጻኢ ክነሶም ካብ ካልኦት ሽዱሽተ ፊት ተፈንቲቶም ኣካላዊ ምርሕሓቕ ክገብሩ ኣብ ዘይክእሉሉ፡ ናይ ገጽ መሸፈኒ ክለብሱ ይግደዱ።

መዓስን ኣበይን ማስክ ክትለብሱ ወይ ኣካላዊ ምርሕሓቕ ክትገብሩ ከምዘለኩም:
ቦታ ምሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ (ክልተ ሰሙን ድሕሪ ፍጻመ ክታበት) ብኸፊል ዝተኸትቡ ወይ ፈጺሞም ዘይተኸትቡ
ብብዝሒ ህዝቢ ዝርከብዎም ህዝባዊ ቦታታት (ኣብ ደገ ዝግበሩ ጉዳያት፡ ጻዕቂ ህዝቢ ዘለዎም ጎደናታንት መንገድታትን)  
(ናይ ሽዱሽተ ጫማ ኣካላዊ ምርሕሓቕ ኣብ ዘይክኣለሉ ግዜ)
ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ቦታታት፡ ብሓፈሻ  
ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ቦታታት፡ ኩሉ ማስክ ግድን ክግበር መምርሒ ኣብ ዝኽተላ ትካላት
ሆስፒታላት፡ ናይ ነዊሕ እዋን ክንክን ኣብ ዝዋሃበሉ፡ ኣብያተ ጽሕፈት ሓካይም (ዶክተራት)፡ ኣብያተ ማእሰርቲ፡ መዕቆቢ መንበሪ ኣባይቲ ኣልቦ ሰባት፡ ኣብያተ ትምህርቲ፡ ወይ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ

ምሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ ውልቀሰባት ብፍቓዶም ማስክ ክለብሱ ይኽእሉ፡ ብፍላይ ኣብ ጥቓ ዘይተኸትቡ፡ ወይ ፍሉይ ጥዕናዊ ጸገም ዘለዎም፡ ወይ ክታበት ክወስዱ ዛጊት ብቑዓት ዘይኮኑ ቆልዑ ኣብ ዝህልዉሉ እዋን። ዛጊት ነቶም 300,000 ቆልዑ ወሲኽካ ኩሉ ሰብ ምሉእ ብምሉእ ኣይተኸትበን ዘሎ፡ ስለዚ ኩሉ ሰብ ነቲ ናይ ስተይት ናይ ማስክ መምርሕን ናይ ማእከል ምክልኻልን ምቁጽጻርን ሕማማት (CDC) ናይ ጉዕዞ መምርሒታትን ክኽተል ኣለዎ።

ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ማእከል ምክልኻልን ምቁጽጻርን ሕማማት (CDC) ኣብ'ዚ ቀረባ እዋን ምሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ ውልቀሰባት ኣብ ብርክት ዝበለ ኣጋጣሚታት ማስክ እንተዘይለበሱ ድሓን እዩ ክብል መምርሒኡ ኣማሓይሹ ኣቕሪቡ።(ብእንግሊዝኛ ጥራይ)። ናይ CDC ዳይረክተር ሮሸል ዋለንስኪን ናይ ግዝኣት ዋሽንግተን ህዝባዊ ሓለዋ ጥዕናን ኣስዕብ ኣቢሎም፡ ኣብ ውሽጢ ህንጻ ማስክ ዘይምልባስ ምስ ኣብ ከባቢና ዘሎ መጠን ዝርገሐ COVID-19 ከምኡ'ውን ብዝሒ ዝተኸትቡ ምስ መጠን ብዝሒ ህዝቢ ተኣሳሲሩ ክርአ ኣለዎ ብምባል መብርሂ ሂቦሙሉ።

ብዛዕባ ኣብ ኪንግ ካውንቲ እንታይ የጋጥም ኣሎ ሕቶ እንተለኩም፡ በጃኹም ናብ ናይ ኪንግ ካውንቲ ማእከል ጻውዒት COVID-19 ካብ 8:00 a.m. ክሳብ 7:00 p.m. ካብ ሶኒ – ዓርቢ ኣብ ዘሎ ግዜ 206-477-3977 ደዉሉ። ኣገልግሎት ኣስተርጎምቲ ኣሎ።