Skip to main content
Most King County offices will be closed on Monday, for Memorial Day.  
King County logo

እዞም ምንጪ ደገፋት ኣገዳሲ ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19 ከም፡ ኣብ ኦንላይን ኣቲኻ ከመይ ጌርካ መዛግብቲ ክታበትካ፡ ከምኡውን ካልእ ኣገደስቲ ሓበሬታ ብዛዕባ ስትረት ውልቃዊ ሓበሬታን ክፍሊትን ከምእትርኢ የጠቓልል። ብዛዕባ ኮቪድ-19 ተወሳኺ ሕቶ እንተሃልዩኩም፡ ብኽብረትኩም ኣብ’ቲ ቦታ ክታበት ሕተቱ ወይ ንሓኪምኩም ወይ ንወሃቢ ኣገልግሎት ጥዕናኹም ሕተቱ።

ኣብ ታሕቲ ዘለዉ መረዳእታ ዝሓዙ ገጻት ብዛዕባ'ቶም ክታበታት ዝርዝር ሓበሬታ ንኽህቡ በቶም ኣፍረይቲ ዝተዳለዉ እዮም። መን ክታበት ከምዝረክብን መን ከምዘይረክን፡ ቅድሚ ምኽታብካ ክታበት ንዝህበካ እንታይ ክትነግሮ ከምዘለካ፡ ከምኡ'ውን ብዛዕባ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ጎድናዊ ሳዕቤናት ሓበሬታ ይህቡ።

ብኽብረትኩም ኣስተውዕሉ። ምሕደራ መግብን መድሃኒትን (FDA) ብኸመይ ኣብ ትሕቲ ናይ ህጹጽ እዋን ኣጠቓቕማ (EUA) ነዚ ክታበት ከምዝፈቕደ ኣብ መወዳእታ ናይ’ዚ ገጽ ሕጽር ዝበለ መግለጺ ኣሎ። እዚ ነቲ ኣብ መጀመርታ ናይ’ዚ መረዳእታ ዝሓዘ ገጽ ነጺሮም ዘይቀረቡ ሓረጋት ንምብራህ ይሕግዝ።

ብዛዕባ ኣወሃህባ ፍቓድ ክታበት ኮቪድ-19 ክፍለጥ ዘለዎ፡

  • እዞም ክታበታት ንህጹጽ ኣገልግሎት ክውዕሉ ብምሕደራ መግብን መድ ሃ ኒትን (FDA) ዝተፈቕዱ ኢዮም፡ እዚ ማለት ኣብ ሃገራዊ እዋን ህጹጽ ኩነት ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ ተፈቒ ዱሎ ም፡ ይኹን ደኣምበር እዚ ማለት ምሉእ ፍቓድ ተዋሂብዎም ማለት ኣይኮነን።
  • እዞም ክታበታት ናይ ምሕደራ መግብን መድ ሃ ኒትን (FDA) መ ለክዒ ታት ድሕነትን ዉጺኢታዊነትን ኣማሊኦም'ዮም። ነዞም መ ለክዒ ታት ዘማልኡ ክታበታት ጥራሕ፡ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ምክትታል፡ ኣብ ኣሸሓት ሰባት ፈተነ ድሕሪ ምክያድ ከምኡ'ውን ብናጻ ክኢላታት ሕክምና ድሕሪ ምምርማር'ዩ ንህጹጽ ኣጠቓቕማ ዝፍቀድ።

ብኽብረትኩም ንዝያዳ ሓበሬታ፡ ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት ተወከሱ "ፍቓድ ኣጠቓቕማ ህጹጽ ኩነታትት እንታይ'ዩ (EUA)?"

V-safe ኣብ ስማርትፎን ዝተመርኮሰ መሳርሒ ኮይኑ መልእኽቲ ቴክስትን ናይ ወብሳይት ዳህሳስ ብምጥቃም ክታበት ኮቪድ-19 ምስወስድኩም ንዓኹም ከምዝጥዕም ብዘዳለኹሞ መገዲ ኩነታት ጥዕናኹም ንምክትታል ይጠቅም። ነቲ ካልኣይ ክታበት ንኽትወስዱ የዘኻኽረኩም። ክታበት ድሕሪ ምውሳድኩም ጎድናዊ ሳዕቤናት እንተኣጋጢምኩም V-safe ተጠቒምኩም ንCDC ክትሕብሩ ትኽእሉ።

ኩለን ነቑጣታት ክታበት ገለሰባት ቁጥዐ ሰብነት እንተኣስዒብሎም ንኸለልዩን ግብረ-መልሲ ንኽህቡን ዝሰልጠኑ ሰብ ሞያ ሕክምና ኣለዉወን። ክታበት ድሕሪ ምውሳድኩም ን15 ደቃይቕ ምክትታል ይግበረልኩም፡ ኣድላዩ ምስዝኸውን ድማ ሓገዝ ትረኽቡ። ዝኾነ ጎድናዊ ሳዕቤን ምስዝስምዓኩም ንኣባላት(staff) ኣፍልጡ።

እንተደኣ ሓያል ቁጥዐ ሰብነት ተሰሚዕኩም ናብ 9-1-1 ደዉሉ ወይድማ ኣብ ጥቓኹም ናብ ዘሎ ሆስፒታል ኪዱ። እንተደኣ ዘሰክፍ ወይድማ ዘይከይድ ጎድናዊ ሳዕቤናት ሃልዩኩም ናብ ወሃቢ ኣገልግሎት ጥዕናኹም ደዉሉ።

ገለ ጎድናዊ ሳዕቤናት ከጋጥሙኹም ይኽእሉ’ዮም፡ እዚ ንቡር ምልክት ኣካላትኩም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ የማዕብል ከምዘሎ ዘርኢ ኢዩ። ገለ ሰባት ከም ሕማም ርእሲ፡ ቃንዛ ቅልጽም፡ ድኻም፡ ረስኒ ወይ ቃንዛ ጭዋዳታት ዝኣመሰሉ ምልክታት ክህልዎም ይኽእል’ዩ። እዞም ጎድናዊ ሳዕቤናት ኣብ መዓልታዊ ሰራሕኩም ክጸልዉኹም ይኽእሉ’ዮም፡ እንተኾነ ግን ኣብ ሒደት መዓልቲታት ክጠፍኡ ኣለዎም። ገለ ሰባት ጎድናዊ ሳዕቤናት የብሎምን።

ብርቱዕ ጎድናዊ ሳዕቤን ክታበት ምስዝፈጥረልኩም ናብ FDA/CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ሪፖርት ግበሩ። ናብ ናይ VAERS ቁጽሪ ተሌፎን 1-800-822-7967 ደዉሉ ወይድማ ኦንላይን ኣብ https://vaers.hhs.gov/reportevent.html ሪፖርት ግበሩ። ስም ናይ ዝወሰድኩሞ ክታበት ኣብቲ ናይ ሪፖርት ቅጥዒ ኣብ መጀመርታ መስመር ሳንዱቕ #18 ኣስፍርዎ።

ንሚስጥራዊነትን ስምምዕን ሰነድ ዳውን ሎድ ግበሩዎ . እዚ ሰነድ፡ ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና፡ ጉዳይ ጥዕናኹም፡ ብስቱር ከምዝሕዞ ኣፍልጦ ንኽሕልወኩም ዝተዳለወ ሓበሬታ ኢዩ። ኢንሹራንስ እንተለኩም ንኢንሹራንስኩም እውን ክፍሊት ንኽግበር ፍቓድ ይህብ። ኣብቲ ቅጥዒውን፡ ካብ ህዝባዊ ጥዕና- ሲያትልን ኪንግ ካውንቲን፡ ክታበት (እቲ “ክንክን”) ንክትረኽቡ ከምዝተሰማማዕኩም እውን ስኑድ ኢዩ።

ፍቓድ ሓላፍነካ ዝወስድ በጽሒ: ዕድሜኹም ትሕቲ 18 ዓመት ምስዝኸውን፡ ክታበት ንኽትወስዱ ሓላፍነትኩም ናይ ዝወስድ ፍቓድ የድልየኩም ይኸውን። እንድሕር ነጻ ዝወጻኹም፡ ምስ በጽሒ ሓዳር ዝገበርኩም ወይ እቲ ነቚጣ ክታበት እኹል ትሕቲ-ዕድመ (ብእንግሊዝኛ) ምዃንኩም ኣረጋጊጹ ናይ ነብስኹም ሓላፍነት ወሲድኩም ባዕልኹም ከተፍቅዱ ትኽእሉ ኢኹም። ኩለን ነቚጣታት ክታበት ከምዚ ዓይነት ውሳኔ እኹል ትሕቲ-ዕድመ ክወስዳ ይኽእላ እየን ማለት ኣይኮነን።

ንትሕቲ ዕድመ ብዝምልከት ፍቓድ ክህቡ ሓላፍነት ዘለዎም ኣባጽሕ እዞም ዝስዕቡ ይርከብዎም:

  • ብጉዳይ ጥዕናኻ ክውስኑ ብቤት ፍርዲ ፍቓድ ዝተዋህቦም (ሕጋውያን መዕበይቲ፡ ኣለይቲ (custodian)፡ ካብ-ገዛኻ-ወጻኢ ትእዛዝ መንበሪ (out-of-home placement order)
  • ወለዲ
  • ብጉዳይ ጥዕናኻ ውሳኔ ክወስዱ ካብ ስድራቤትካ ብጽሑፍ ዝተሰነየ ፍቓድ ዝተዋህቦም በጽሒታት
  • ብጉዳይ ጥዕናኻ ሓላፍነት ዝወስድ በጽሒ ቤተሰብ
  • Iኣብ ገለ ገለ ኣጋጣሚታት ከኣ ናይ ቤት ትምህርትኻ ነርስ፡ ናይ ቤት ትምህርቲኻ ኣማኻሪ ወይ ናይ መንበሪ ቤት ኣልቦ ተማሃራይ መንጎኛ

ሓላፍነትካ ዝወስድ በጽሒ ምሳኻ ኣብ’ቲ ቆጸራ ክታበት ዘይርከብ እንተኾይኑ፡ ሓላፍነትኩም ዝወስድ በጽሒ ከምዘፍቀደ ወይ ሕጋዊ ነጻነት ከምዘለኩም ብኸመይ መልክዕ መረጋገጺ ከተቕርቡ ከምእትኽእሉ ንምፍላጥ ምስቶም ክታበት ዝህቡኹም ተዘራረቡ።

ህዝባዊ ሓለዋ ጥዕና – ስያትልን ኪንግ ካውንቲን ናይ ክታበት COVID-19 ቅጥዒ ፍቓድ ትሕቲ ዕድመ (PDF)

እዚ ቅጥዒ፡ ኣብ ኦበርንን ኬንትን ዝርከባ ነቚጣታትን ክሊኒካት ህዝባዊ ጥዕናን ወሲኽካ፡ ነቚጣታት ክታበት ህዝባዊ ሓለዋ ጥዕና - ስያትልን ኪንግ ካውንቲን፡ ዝጥቀማሉ እዩ። ሓላፍነትካ ዝወስድ በጽሒ ምሳኻ ኣብ’ቲ ቆጸራ ክታበት ዘይርከብ እንተኾይኑ፡ እዚ ቅጥዒ ከም ናይ ጽሑፍ ፍቓድ ኮይኑ ከገልግል ይኽእል። እቲ ናይ ህዝባዊ ሓለዋ ጥዕና ሰራሕተኛ፡ ሓላፍነካ ካብ ዝወስዱ ኣባጽሕ ብስልኪ ወይ ናይ ኢድ ጽሑፍ (note) ፍቓድ ክቕበል ይኽእል። ቆጸራ ክታበትካ ኣብ ነቚጣ ህዝባዊ ሓለዋ ጥዕና እንተዘይኮይኑ፡ ሓላፍነትኩም ዝወስድ በጽሒ ከምዘፍቀደ ወይ ሕጋዊ ነጻነት ከምዘለኩም ብኸመይ መልክዕ መረጋገጺ ከተቕርቡ ከምእትኽእሉ ንምፍላጥ ምስቶም ክታበት ዝህቡኹም ተዘራረቡ።

ናይ ስድራቤትኩም ዕላዊ መዝገብ ኢሙኒዘሽን (ክታበት) ካብ ሓለዋ ጥዕና ግዝኣት ዋሽንግተን ንምርካብ ኣብ ኦንላይን ናብ “MyIR” ብምኻድ ክትምዝገቡ ትኽእሉ።

ብዛዕባ ለውጥታት ቀረብ ክታበት ኮቪድ-19፡ ሓበሬታ ውሕስነትን ኣመዓባብላን ክታበት ኮቪድ-19፡ ከምኡ'ውን ብተደጋጋሚ ዝቐርቡ ሕቶታት ካብ ሓለዋ ጥዕና-ሲያትልን ኪንግካዉንቲን ርኸቡ፡ www.kingcounty.gov/covid/vaccine/tigrinya