Skip to main content
King County logo

Introduction

Public Health – Seattle & King County’s Environmental Health Services Division has received a completed solid waste handling permit application for a pile used for storage or treatment from International Paper Kent. International Paper Kent receives source-separated bulk and baled scrap paper, metals, and plastics and sorts and bales these materials for shipping to pulp and paper mills and other recycling centers. The application was completed as required under the State’s criteria for a pile used for storage or treatment (Chapter 173-350 WAC) and the King County Solid Waste Regulations (Title 10 of the Code of the King County Board of Health).

See related documents below:


En español:

La División de Servicios de Salud Ambiental del Departamento de Salud Pública de Seattle y el Condado de King recibió de International Paper Kent una solicitud de permiso de manejo de residuos sólidos para una pila usada para el almacenamiento o tratamiento. International Paper Kent recibe papel desechable, metales y plásticos a granel y en fardos, debidamente separados, y luego clasifica y empaca esos materiales para enviarlos a trituradoras (fábricas) de pulpa y papel y a otros centros de reciclaje. Se completó la solicitud según lo requerido bajo los criterios estatales para una pila utilizada para el almacenamiento o tratamiento (Título 173-350 WAC) y el Reglamento de Residuos Sólidos del Condado de King (Título 10 del Código de la Junta Directiva de Salud del Condado de King).


Tiếng Việt:

Sở Y Tế Công Cộng – Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Môi Trường của Seattle & Quận King đã nhận được đơn đăng ký cấp phép xử lý hoàn toàn chất thải rắn cho một chồng rác thải được dùng để lưu kho hoặc xử lý từ công ty International Paper Kent. International Paper Kent tiếp nhận giấy phế liệu, kim loại và nhựa số lượng lớn, đã đóng kiện và tách nguồn, đồng thời phân loại và đóng kiện những vật liệu này để vận chuyển đến các nhà máy giấy và bột giấy cũng như các trung tâm tái chế khác. Đơn đăng ký đã được thực hiện theo yêu cầu thuộc tiêu chí của Tiểu Bang về chồng rác được sử dụng để lưu trữ hoặc xử lý (Chương 173-350 WAC) và Quy Định về Chất Thải Rắn của Quận King (Đề Mục 10 trong Bộ Luật của Ban Y Tế Quận King).