Skip to main content
King County logo

The following are general fact sheets about selected communicable diseases in Vietnamese. A broader list of fact sheets for other diseases in English and other languages are available.

Các Khuyến Khích Y Tế Công Cộng về Vi-rút COVID-19

COVID-19 (tên gọi trước đây là “vi-rút corona mới”) là một chủng vi-rút mới có thể lây lan từ người sang người. Hiện giờ vi-rút này đã xuất hiện ở Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác, sau khi xuất xứ từ Trung Quốc.

www.kingcounty.gov/covid