Skip to main content
King County logo

Các Khuyến Khích Y Tế Công Cộng về Vi-rút COVID-19

Các Khuyến Khích Y Tế Công Cộng về Vi-rút COVID-19

COVID-19 (tên gọi trước đây là “vi-rút corona mới”) là một chủng vi-rút mới có thể lây lan từ người sang người. Hiện giờ vi-rút này đã xuất hiện ở Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác, sau khi xuất xứ từ Trung Quốc.

www.kingcounty.gov/covid

The King County Access to Baby and Child Dentistry program (ABCD) focuses on preventive and restorative dental care for Medicaid-eligible children.