Skip to main content
King County logo

Hãy sử dụng mẫu này để gửi ý kiến phản hồi của quý vị về chương trình thí điểm dùng chung xe trượt điện scooter của Quận King. Quận King sẽ sử dụng ý kiến phản hồi của quý vị để xác định xem có cần điều chỉnh chương trình xe trượt scooter không và liệu chương trình có nên tiếp diễn sau giai đoạn thí điểm hay không.

Nếu quý vị cần báo cáo một vấn đề trước mắt về một chiếc xe trượt scooter cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty xe trượt scooter để được giải quyết.

Chúng tôi có thể liên hệ với quý vị bằng cách nào?

Số Điện Thoại
Email

Ý Kiến Phản Hồi

Thông tin về xe trượt scooter (nếu có)