Skip to main content
Many King County facilities are closed to the public. Learn how to access services remotely or while following social distancing guidelines.  
King County logo

Sau khi quý vị gởi thông báo trên mạng, quý vị sẽ nhận được thư điện tử xác nhận. Bấm vào đường dẫn trong thư điện tử để thông báo đó bắt đầu có hiệu lực. Để cho thông báo bắt đầu có hiệu lực có thể phải mất đến vài tiếng đồng hồ.

Sau khi thông báo của quý vị đã bắt đầu có hiệu lực, quý vị có thể nhận được thư điện tử từ những người nghĩ rằng quý vị đã tìm thấy con thú của họ. Hãy chủ động! Xem lại nhiều lần danh sách Mèo Bị Lạc của chúng tôi để xem con thú mà quý vị tìm thấy có đăng trong đó hay không.

Thông báo tìm thấy thú được đăng trong 30 ngày. Quý vị có thể gia hạn cho thông báo của mình bằng cách bấm vào đường dẫn ở cuối thông báo hết hạn trong thư điện tử.

Đường Dây Thông Tin Về Thú Nuôi
206-296-7387

TTY Relay 711