Skip to main content

Codbixiyeyaasha Dalka Dibadiisa iyo Kuwa Adeegga

Codbixiyeyaasha Dalka Dibadiisa iyo Kuwa Adeegga

Regardless of where you are in the world, you have the right to cast a ballot in every election and have it arrive on time to be counted. Overseas and service voters have additional voter registration, ballot delivery, and ballot return options. Iyadoo aanan loo eegeynin halka aad dunida kaga sugan tahay, waxaad xaq u leedahay inaad ku codeyso warqad codbixin doorasho kasta oo ayna warqaddaas codbixinta ku timaado wakhtigii loogu talagalay si loo tiriyo. Codbixiyeyaasha dalka dibadiisa iyo kuwa adeegga waxay leeyihiin ikhtiyaari dheeraad ee diiwaan gelinta codbixiyaha, u geynta warqadda codbixinta iyo soo celinta warqadda codbixinta.

A service voter is any active-duty member of the Armed Forces, Merchant Marine, Public Health Service, NOAA, and their family members (whether stationed domestically or abroad). Codbixiye adeeg waa xubin kasta oo shaqa ku jira oo ka tirsan Ciidamada Qalabka Sida, Baayacmushtarka Badda, Adeegga Caafimaadka Dadweynaha, NOAA, iyo xubnaha qoysaskooda (ha joogaan gudaha ama dibadda).

An overseas voter is any United States citizen who is living outside the U.S. for work, school, or other reasons. Codbixiyaha dalka dibadiisa waa muwaadin kasta oo Mareykan ah oo dibada dalka Mareykanka ugu nool shaqo, iskuul, ama sababo kale.

Overseas and service voters can register to vote at any time, even on election day. Codbixiyeyaasha dalka dibadiisa iyo kuwa dalka u adeegga waxay is diiwaan gelin karaan si ay u codeeyaan wakhti kasta, xitaa Maalinta Doorashada.

Have a printer? You can mark and print your ballot with the online ballot marking program. Ma haysataa qalabka warqadaha lagu daabaco? Waxaad ku calaamadeyn kartaa oo ku daabici kartaa barnaamijka calaamadeynta warqadda codbixinta ee oonleenka ah.

If you have a question or would like to make other arrangements to vote in this election, contact King County Elections. Haddii aad su’aal qabtid ama aad jeceshahay inaad sameyso qabanqaabooyin kale oo aad ugu codeyn karto doorashadan, la xiriir Doorashada Degmada King..

Service and overseas ballots are sent 30 days before a special election, and 45 days before a primary or general election. Warqadaha codbixinta dalka dibadiisa iyo kuwa adeegga waxaa la diraa 30 maalmood ka hor doorashada gaarka ah, iyo 45 maalmood ka hor doorashada hordhaca ama tan guud.

There are three ways that an overseas or service voter can return a ballot: Waxaa jirta saddex siyaabood oo codbixiyaha dalka dibadiisa ama kan adeegga ku soo celin karo warqadda codbixinta:

1. Electronically: 1. Elektaroonig ahaan

Washington State law allows overseas and service voters to return their ballot materials by email or fax. Sharciga Gobolka Washington ayaa u oggolaanaya codbixiyeyaasha dibada ama kuwa dalka u adeegga inay warqadahooda codbixinta ku soo celiyaan iimeel ama fakis. 。

  1. Email: return.ballot@kingcounty.gov Iimeel: return.ballot@kingcounty.gov
  2. Fax: 206-296-4499 Fakiska: 206-296-4499

We must receive your marked, signed and dated ballot materials no later than 8 p.m. (Pacific Time) on election day. Waa inaan helnaa agabka warqaddaada codbixinta oo calaamadeysan, saxiixan taariikhna leh ugu dambeyn 8 p.m. (Wakhtiga Baasifiga) ee maalinta doorashada.

2. Mail: 2. Boostada

Return postage is free if the ballot is mailed through the U.S. Postal Service, U.S. Armed Forces Postal Service or the postal service of the U.S. Foreign Embassy. Be sure to sign and date your return envelope. The date on your envelope should be the same as the date you mailed your ballot (no later than election day). Soo celinta boostada waa lacag la’aan haddii lagu soo diro Adeegga Boostada Mareykanka, Adeegga Boostada Ciidamada Qalabka Sida ee Mareykanka ama adeegga boostada ee Safaaradda Dibadda Mareykanka. Xaqiiji inaad saxiixdo oo taariikh u yeesho bakhshadda lagu soo celinayo. Taariikhda ku qoran bakhshaddaada waa inay ahaato isla taariikhda warqaddaada codbixinta aad boostada ku soo dirtay (oo aanan ka dambeynin maalinta doorashada)..

3. In-person : 3. Shakhsi ahaan

You can return your ballot to one of our drop off locations before 8 p.m. on election day. Waxaad warqadaada codbixinta ku soo celin kartaa mid ka mid ah sanduuqyada lagu rido warqadaha codbixinta ka hor 8 p.m. ee maalinta doorashada.

For information about postal service disruptions or delays anywhere in the world, visit USPS Service Alerts . We encourage voters experiencing postal disruptions or delays to sign up to receive and return their ballot electronically. Para obtener información sobre interrupciones o retrasos en los servicios de correo postal en cualquier parte del mundo, visite USPS Service Alerts (Sistema de Alertas UPS) . Recomendamos a los votantes que están experimentando interrupciones y retrasos de correo postal, que se suscriban para recibir y devolver su boleta electrónicamente.

TTY: Relay 711

Sign up for email or text notifications

Rukumayso ogeysiisyada iimeelka ama fariimaha taleefanka
expand_less