Skip to main content

Is diiwaan geli si aad u codeyso

Is diiwaan geli si aad u codeyso

You can register to vote online or by mail until 8 days before an election or in-person through Election day. Registrations done by mail need to be received, not postmarked, by the 8 day deadline. Waxaad iska diiwaan gelin kartaa si aad u codeeyso oonleenka ama boostada ilaa iyo 8 maalmood ka hor doorashada ama shakhsi ahaan ilaa iyo Maalinta Doorashada. Diiwaan gelinta lagu sameeyo boostada ma aha uun oo keliya inay lahaato calaamadda boostada, waa in la helaa wakhtiga kama dambeysta ah ee 8da maalin ee doorashada ka hor.

Three ways to register Waxaa jira saddex hab oo la isku diiwaan geliyo

1. Online 1. Oonleenka

You can register online , 24 hours a day, at the Washington Secretary of State's website. Waxaad iska diiwaan gelin kartaa oonleenka, 24 saacadood maalintii, barta webseedka Xoghayaha Gobolka Washington.

To register online , you will need: Si aad oonleenka isaga diiwaan geliso , waxaad u baahnaan doontaa:

  • A current Washington State driver license, or Leesanka darawalnimada hadda ee Gobolka Washington, ama
  • A current Washington State ID card Kaarka Aqoonsiga hadda ee Gobolka Washington

If you do not have either of these, you can still register by mail or in-person. Haddii aadan labadaan midkoodna haysanin, weli waxaad isku diiwaan gelin kartaa boostada ama shakhsi ahaan.

2. By mail 2. Boostada

Download and print a voter registration form and mail it to King County Elections. Forms are available in many languages. La soo deg oo daabac foomka diiwaan gelinta codbixiyaha oo boosto ugu dir Doorashooyinka Degmada King. Foomamka waxaa lagu heli karaa luqado badan.

3. In-person 3. Shakhsi ahaan

You can register to vote in-person at the King County Elections Office in Renton or at a Vote Center. Waxaad shakhsi ahaan iska diiwaan gelin kartaa si aad u codeeyso Xafiiska Doorashooyinka Degmada King ee Renton ama Xarunta Codbixinta.

You can also register to vote at one of our community events. Waxaad sidoo kale iska diiwaan gelin kartaa si aad u codeeyso mid ka mid ah dhacdooyinkeena bulshada.

Who can register Yaa is diiwaan gelin kara

CUSUB Dhaqangalay laga bilaabo Janaayo 1, 2022, haddii dambi-weyn lagaaga xukumay gudaha Gobolka Washington, gobol kale, ama maxkamad federaal ah, xaquuqdaada codeynta waa la soo celinayaa haddii aadan hadda xirid guud ugu jirin xabsi hoos taga xukunka Waaxda Asluubta (DOC). Hadda ka dib, xuquuqda codeynta ayaa si degdeg ah loogu soo celinayaa marka qofka xabsiga laga soo daayo, iyada oo aanan loo eegeynin xaaladda kormeerka bulshada. Waxa keliya aad u baahan tahay inaad sameyso ayaa ah inaad is diiwaan geliso adigoo isticmaalaya mid ka amid ah hababka kor ku xusan.

To register to vote in Washington, you must be: Si aad isaga diiwaan geliso inaad ka codeeyso Washington, waa inaad tahay:

  • A citizen of the United States Muwaadin Mareykan ah
  • A legal resident of Washington state Qof si sharci ah u degan gobolka Washington
  • At least 18 years old by election day Qof jira ugu yaraan 18 sanno maalinta doorashada
    • Haddii aad jirto 16 ama 17 sanno, waxaad isku diiwaan gelin kartaa sida ka Codbixiyaha Mustaqalka ahaan waxaana si toos ah laguugu diiwaan gelinayaa inaad codeeyso markii aad u qalanto.
  • Not disqualified from voting due to a court order Qof aan codeynta laga mamnuucin amar maxkamad awgeed
  • Not under the authority of the Department of Corrections Qof aan ku hoos jirin xukunka Waaxda Asluubta

Read more about who can vote in Washington. AAkhri xog dheeraad ah oo ku saabsan yaa ka codeyn kara gudaha Washington.

Future Voters Codbixiyeyaasha Mustaqbalka

16 and 17 year olds can now pre-register to vote! Registrants under the age of 18 will have their registrations held until they become eligible to vote. 16 iyo 17 sanno jirrada waxay hadda horey isugu sii diiwaan gelin karaan si ay u codeeyaan! Is diiwaan geliyeyaasha da'doodu ka yar tahay 18 sanno diiwaan gelintooda waa la hayn doonaa ilaa ay xaq u yeelanayaan inay codeeyaan.

TTY: Relay 711

Sign up for email or text notifications

Rukumayso ogeysiisyada iimeelka ama fariimaha taleefanka
expand_less