Skip to main content

Buug-yaraha Codbixiyeyaasha

Buug-yaraha Codbixiyeyaasha

Buug-yaraha codbixiyeyaasha Voters' pamphlet

King County publishes a Local Voters’ Pamphlet that contains candidate and measure information. King County Elections does not edit or fact-check candidate or measure statements, and is not responsible for their content. Degmada King waxay daabacdaa Buug-yaraha Codbixiyeyaasha Maxalliga ah oo ka kooban macluumaadka murashaxa iyo cabbirka sharciga. Doorashooyinka Degmada King waxba kama beddelaan mana hubiyaan xaqiiqda bayaannada musharaxa ama cabirka sharciga, oo mas'uul kama aha mawduucyadooda.

Check your mailbox! The Local Voters’ Pamphlet is mailed to all residential households in King County about 3 weeks before the election. Eeg sanduuqaaga boostada! Buug-yaraha Codbixiyeyaasha Maxalliga ah ayaa waxaa loo diraa dhammaan guryaha qoysaska degan Degmada King 3 toddobaad ka hor doorashada.

You can also access the Local Voters’ Pamphlet in three different ways online: Waxaad sidoo kale saddex hab Buug-yaraha Codbixiyeyaasha Maxalliga ah uga heli karto oonleenka:

Alternate formats of the Local Voters’ Pamphlet (such as an audio edition) are available upon request. Contact us for more information. Qaababka kale ee Buug-yaraha Codbixiyeyaasha Maxalliga ah (sida nooca maqalka ah) ayaa la heli karaa marka la codsado. Nala soo xariir haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah.

Candidates in the local voters’ pamphlet appear in the order they will appear on the ballot. Musharaxiinta ku jira buug-yaraha codbixiyeyaasha maxalliga ah waxay u muuqdaan siday u kala horeeyaan oo ay uga soo muuqan doonaan warqadda codbixinta.

A ballot measure explanatory statement is prepared by the district attorney; it outlines the effect the ballot measure would have if passed into law. Bayaan sharaxaadda cabbirka sharciga ee warqadda codbixinta waxaa diyaariya qareenka degmada; waxayna qeexaysaa saameynta uu cabbirka sharciga ee warqadda codbixintu yeelanayso haddii sharci ahaan loo ansixiyo.

No. King County Elections is not responsible for the content or accuracy of the statements, and we print them exactly as they are received (including any potential errors). Candidate statement word limits are based upon the number of voters within each district. Maya. Doorashooyinka Degmada King mas'uul kama aha nuxurka ama xaqiiqda bayaannada, waxaana u daabacnaa sida dhabta ah ee ay nagu soo gaareen (oo ay ku jiraan wixi khaladaad ah). Xadka kelmadda bayaanka musharaxa waxay ku salaysan yihiin tirada codbixiyeyaasha ee degmo kasta.

The measures on your ballot reflect the districts in which you are registered to vote. The local voters’ pamphlet may cover multiple districts and include measures outside of your districts. Cabbirada sharicige ee ku qoran warqaddaada codbixinta waxay ka tarjumayaan degmooyinka aad ka diiwaan gashan tahay inaad ka codeyso. Buug-yaraha codbixiyeyaasha maxalliga ah ayaa laga yaabaa inuu xuso degmooyin badan oo ay ku jiraan cabbiro sharciyeed oo ka baxsan degmooyinkaaga.

You can create a personalized pamphlet with My Voter Information that will contain only the candidates and measures that are on your ballot. Waxaad samayn kartaa buug-yare gaar ah oo leh Macluumaadkeyga codbixiyaha oo ka koobnaan doona oo keliya musharaxiinta iyo cabbirada sharciga ku jira warqaddaada codbixinta.

Districts choosing to participate in a local voters’ pamphlet are responsible for appointing committee members who agree to write statements. The statements are a way to persuade voters to vote for or against a measure. King County Elections is not responsible for the content or accuracy of the statements, and prints them exactly as they are received. Degmooyinka dooranaya inay ka qayb qaataan buug-yaraha codbixiyeyaasha maxalliga ah ayaa mas'uul ka ah magacaabista xubnaha guddiga ee oggolaada inay qoraan bayaannada. Bayaannadu waa hab lagu qanciyo codbixiyeyaasha inay u codeeyaan ama diidaan cabbirka sharciga. Doorashooyinka Degmada King mas'uul kama aha nuxurka ama saxnaanta bayaannada, waxayna u daabacdaa sida dhabta ah ee ay ku soo gaarto.

TTY: Relay 711

Sign up for email or text notifications

Rukumayso ogeysiisyada iimeelka ama fariimaha taleefanka
expand_less