Skip to main content

Vài nét về chúng tôi

Vài nét về chúng tôi

King County is the largest jurisdiction in the United States to conduct all elections by mail. The county has 1.4 million registered voters, a number that continues to grow each month. It is the 13th-most populated county in the country and home to one third of Washington’s voters. Quận King là khu vực có thẩm quyền pháp lý lớn nhất tại Hoa Kỳ thực hiện tất cả các cuộc bầu cử qua đường bưu điện. Quận King có hơn 1.4 triệu cử tri đã đăng ký, con số này tiếp tục tăng mỗi tháng. Quận King là quận đông dân thứ 13 trong nước và chiếm một phần ba số cử tri của Washington.

Led by Julie Wise, King County Elections is staffed by approximately 70 dedicated full-time employees who have a strong sense of pride and commitment to the work they perform. Working with the Executive and Council, Elections has implemented more than 300 reforms since 2004. We have an ongoing commitment to establish open and transparent processes. Dưới sự lãnh đạo của Julie Wise, Sở Bầu cử Quận King có khoảng 70 nhân viên tận tâm làm việc toàn thời gian, là những người có ý thức tự hào và cam kết mạnh mẽ với công việc của mình. Làm việc với Quận Trưởng và Hội đồng Quận King, Sở Bầu cử đã thực hiện hơn 300 cải cách kể từ năm 2004. Chúng tôi cam kết liên tục thiết lập các quá trình công khai và minh bạch.

King County Elections conducts accurate, secure and accessible elections, providing an important opportunity for county voters to participate in their government. The countywide vote-by-mail system allows us to provide outstanding service to residents, including the opportunity for public observation. Visitors are welcome to tour the 360-degree observation loop during business hours. Sở Bầu cử Quận King tiến hành các cuộc bầu cử chính xác, an toàn và dễ tiếp cận, cung cấp một cơ hội quan trọng để người dân của Quận King tham gia vào chính phủ của mình. Hệ thống bỏ phiếu qua thư toàn quận cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ xuất sắc cho người dân, bao gồm cơ hội để công chúng quan sát. Chúng tôi chào đón khách đến tham quan vòng quan sát 360 độ trong giờ làm việc.

King County Elections is a well-respected leader within the elections community for its programs, outreach and education, accessible voting advocacy and technology innovations. Voters can confirm their registration and track their ballots’ progress online. We also provide online candidate filing, with more than 90 percent of candidates now filing on the Web. Sở Bầu cử Quận King là một tổ chức dẫn đầu có uy tín trong cộng đồng các cơ quan bầu cử về các chương trình công tác, tiếp cận và giáo dục cộng đồng, vận động bầu cử cho người khuyết tật, và đổi mới công nghệ. Cử tri có thể kiểm tra hồ sơ đăng ký và theo dõi tiến độ của lá phiếu trực tuyến. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ nộp hồ sơ ứng cử viên trực tuyến, với hơn 90% ứng cử viên hiện nay nộp đơn tranh cử qua mạng.

King County produces all voting materials in English, Chinese, Korean, Vietnamese and Spanish. The county also employs a full-time translation staff to assist voters. Sở Bầu cử Quận King xuất bản tất cả các tài liệu bầu cử bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha. Quận King cũng đã tuyển dụng một đội ngũ biên dịch viên toàn thời gian để hỗ trợ cử tri.

VisionTầm nhìn

To be the leader in providing inclusive elections. Trở thành tổ chức dẫn đầu trong việc cung cấp các cuộc bầu cử toàn diện.

Mission Tuyên bố sứ mệnh

We conduct fair, open and accurate elections. Chúng tôi tiến hành các cuộc bầu cử dễ dàng, an toàn và chính xác.

PrioritiesCác ưu tiên

Voter EngagementSự tham gia của cử tri

Continue to test and implement a customized approach to engaging voters and support citizens in exercising their democratic rights. Tiếp tục thử nghiệm và triển khai phương pháp tiếp cận phù hợp nhằm tăng cường sự tham gia của cử tri và hỗ trợ công dân thực hiện quyền dân chủ của họ.

Risk Strategy & Accountability Chiến lược phòng ngừa rủi ro & Trách nhiệm giải trình

Follow-up on audit recommendations, including pro-actively assessing and managing risk. Theo sát các khuyến nghị kiểm toán, bao gồm chủ động đánh giá và quản lý rủi ro.

Culture of Teamwork Văn hóa làm việc theo nhóm

Define and build a respectful work environment based on professionalism and collaboration. Thiết lập và xây dựng một môi trường làm việc tôn trọng lẫn nhau dựa trên tính chuyên nghiệp và sự cộng tác.

Các Giá trị Cốt lõi

Chúng tôi làm mọi việc với sự trung thực và chính trực. Chúng tôi luôn làm điều đúng đắn và luôn kiên định về mặt đạo đức trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Chúng tôi tin rằng nền dân chủ hoạt động tốt nhất khi mọi tiếng nói đều được lắng nghe. Chúng tôi chủ động làm việc để xóa bỏ các rào cản để đảm bảo tất cả các cử tri đều có thể tham gia một cách có ý nghĩa vào các cuộc bầu cử của chúng tôi.

Chúng tôi kiểm tra nghiêm ngặt và kiểm tra lại mọi bước của quy trình - nhiều lần nếu cần. Chúng tôi kiên trì thực hiện cam kết không bỏ sót cử tri nào.
Chúng tôi nhận ra rằng trách nhiệm của chúng tôi đối với công chúng và với nhau không chỉ đơn giản là điều hành các cuộc bầu cử. Chúng tôi sẵn sàng vượt lên trên và hơn thế nữa để giải quyết các vấn đề, chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm của chúng tôi, đồng thời đưa sứ mệnh và tầm nhìn của Sở Bầu cử Quận King thành hiện thực.
Chúng ta sẽ tốt hơn khi làm việc cùng với nhau. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp và các nhóm khác mà không hề do dự.

Chúng tôi tin tưởng vào sự minh bạch hoàn toàn. Chúng tôi cố ý chia sẻ những thành công và thừa nhận những sai lầm của chính mình - mặc dù điều đó không hề dễ dàng. Các cuộc bầu cử của chúng tôi có thể được quan sát và dễ hiểu đối với tất cả cử tri của chúng tôi.
expand_less