Skip to main content

Gặp gỡ Đội ngũ Lãnh đạo

Gặp gỡ Đội ngũ Lãnh đạo

The Elections Leadership Team oversees the day-to-day operations of King County Elections, helps set the priorities and vision for the organization and advises the Director on strategic and emergent issues. Đội ngũ Lãnh đạo của Sở Bầu cử giám sát các hoạt động hằng ngày của Sở Bầu cử Quận King, giúp thiết lập các ưu tiên và tầm nhìn cho tổ chức và cố vấn cho Giám đốc về các vấn đề về chiến lược và các vấn đề nổi bật. 


Janice Case Deputy Director Janice Case oversees ballot delivery and collection, candidate and jurisdiction management, elections project management, and voter registration. She has worked in a variety of roles for King County Elections since July 2006. Janice is a Washington State certified Election Administrator and is a nationally Certified Election Registration Administrator. She holds a bachelor’s degree in Business Administration from Oregon State University. Phó Giám đốc, Janice Case, giám sát bộ phận phân phối và thu thập phiếu bầu, quản lý ứng cử viên và khu vực có thẩm quyền pháp lý, quản lý dự án bầu cử, và đăng ký cử tri. Cô đã làm việc trong nhiều vai trò khác nhau cho Sở Bầu cử Quận King từ tháng 7 năm 2006. Janice là Quản trị viên Bầu cử được chứng nhận ở Tiểu bang Washington và là Quản trị viên Đăng ký Bầu cử được Chứng nhận cấp quốc gia. Cô có bằng cử nhân về Quản trị Kinh doanh từ Đại học Tiểu bang Oregon.

Dave Wilson Geographic Information Systems (GIS) Supervisor Dave Wilson oversees district, precinct and address maintenance, precinct alterations, and annexations. He manages external requests for maps and data. Dave has worked for King County Elections for over 27 years and is a Washington State certified Election Administrator. Giám sát viên Bộ phận Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS), Dave Wilson, quản lý mảng bảo trì khu vực bầu cử, phân khu bầu cử và địa chỉ, sửa đổi phân khu bầu cử, và sáp nhập. Ông quản lý các yêu cầu ngoại bộ về bản đồ và dữ liệu. Dave đã làm việc tại Sở Bầu cử Quận King hơn 27 năm và là Quản trị viên Bầu cử được chứng nhận ở Tiểu bang Washington.

Margaret Brownell IT Division Director Margaret Brownelloversees and directs the Technical Services team in elections equipment and technology solutions. Systems include voter registration and election management, ballot sorting, scanning and tabulating of ballots, online ballot marking program and the web. Trưởng Bộ phận Công nghệ Thông tin (IT), Margaret Brownell, chỉ đạo và giám sát đội ngũ Dịch vụ Kỹ thuật cho các thiết bị bầu cử và giải pháp công nghệ. Các hệ thống bao gồm đăng ký cử tri và quản lý cuộc bầu cử, phân loại lá phiếu, quét và tổng kết lá phiếu, chương trình đánh dấu lá phiếu trực tuyến và trang web.

 

Jacob Lodge Assistant Operations Manager – Voter Services, Jacob Lodge oversees the Voter Services team, which handles voter registration and records maintenance, customer service, and Vote Centers. Jacob earned his bachelor’s degree at Western Washington University in Bellingham. He has served the residents of King County since 2007, serving in a variety of roles. Jacob is a Washington State certified Election Administrator and is currently working toward his national certification as well. Phó Quản lý Hoạt động – Bộ phận Dịch vụ Cử tri, Jacob Lodge, giám sát bộ phận Dịch vụ Cử tri, nơi xử lý việc đăng ký cử tri và bảo quản hồ sơ, dịch vụ khách hàng, và Trung tâm Bầu cử. Jacob nhận bằng cử nhân từ Đại học Western Washington ở Bellingham. Ông đã phục vụ cư dân của Quận King từ năm 2007, trong nhiều vai trò khác nhau. Jacob là Quản trị viên Bầu cử được chứng nhận ở Tiểu bang Washington và hiện đang hướng tới việc đạt được chứng chỉ cấp quốc gia.

 

Jerelyn Hampton Assistant Operations Manager – Ballot Processing, Jerelyn Hampton oversees ballot processing activities including inbound ballot sorting, signature verification, opening and inspecting ballots, scanning and results reporting. She also coordinates observer opportunities for the two major political parties. She has worked in a variety of roles at King County Elections since joining the team in 2003. Jerelyn has been a Washington State certified Election Administrator since 2009. Phó Quản lý Hoạt động – Bộ phận Xử lý Phiếu bầu, Jerelyn Hampton, giám sát các hoạt động về xử lý phiếu bầu bao gồm phân loại phiếu bầu được gửi đến, xác minh chữ ký, mở và kiểm tra phiếu bầu, quét và báo cáo kết quả. Cô cũng điều phối các cơ hội quan sát cho hai đảng chính trị chính. Cô đã làm việc trong nhiều vai trò khác nhau tại Sở Bầu cử Quận King kể từ khi gia nhập đội ngũ vào năm 2003. Jerelyn là Quản trị viên Bầu cử được chứng nhận ở Tiểu bang Washington từ năm 2009.
expand_less