Skip to main content

Lá phiếu tạm thời

Lá phiếu tạm thời

Provisional ballots Phiếu bầu tạm thời
If you want to vote at an accessible voting center but are not on our list of registered voters, you can vote with a provisional ballot. The provisional ballot will be researched to ensure you are eligible to vote before the ballot is counted.

Nếu quý vị muốn bỏ phiếu tại trung tâm bỏ phiếu dành cho người khuyết tật nhưng không có tên trong danh sách cử tri đã đăng ký, quý vị có thể bỏ phiếu tạm thời. Lá phiếu tạm thời sẽ được nghiên cứu để đảm bảo quý vị có đủ điều kiện bỏ phiếu trước khi chúng tôi đếm lá phiếu đó.

Contact us to check the status of your provisional ballot.

Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để kiểm tra tình trạng của lá phiếu tạm thời của quý vị.

  • E-mail Thư điện tử: elections@kingcounty.gov
  • Main phone Số điện thoại chính: 206-296-VOTE (8683), services available in 120 languages chúng tôi cung cấp dịch vụ bằng 120 ngôn ngữ
  • TTY Relay TTY Relay: 711
  • Toll free Số điện thoại miễn phí: 800-325-6165 for use outside the 206 area code (sử dụng bên ngoài mã vùng 206)
expand_less