Skip to main content

Thùng phiếu

Thùng phiếu

Ballot drop boxes are closed. Các thùng phiếu hiện đang đóng.

The list of ballot drop boxes open for an election will be available about 30 days prior to election day. For non-countywide elections not all ballot drop boxes are open. Danh sách các thùng phiếu được mở cho cuộc bầu cử sẽ được đăng khoảng 30 ngày trước ngày bầu cử. Đối với các cuộc bầu cử không phải toàn quận, chúng tôi sẽ không mở tất cả các thùng phiếu.

List of all ballot drop boxes Danh sách đầy đủ của các thùng phiếu

Return your ballot to a ballot drop box. Your ballot must be returned to a ballot drop box by 8 p.m. election day. Plan ahead to avoid lines. Gửi lại lá phiếu tại thùng phiếu. Lá phiếu phải được bỏ vào thùng phiếu không trễ hơn 8 giờ tối vào ngày bầu cử. Quý vị nên đi sớm để tránh xếp hàng.

24-hour drop boxes Thùng phiếu mở 24 tiếngexpand_less