Skip to main content

Đăng ký bỏ phiếu

Đăng ký bỏ phiếu

Chúng tôi rất muốn nghe ý kiến của quý vị! Vui lòng tham gia cuộc khảo sát ngắn của chúng tôi để giúp chúng tôi cải thiện sự trải nghiệm bầu cử và bỏ phiếu trực tuyến của quý vị. Bắt đầu khảo sát

You can register to vote online or by mail until 8 days before an election or in-person through Election day. Registrations done by mail need to be received, not postmarked, by the 8 day deadline. Quý vị có thể đăng ký bỏ phiếu trực tuyến hoặc qua thư bưu điện cho đến 8 ngày trước Ngày Bầu cử hoặc trực tiếp đến văn phòng cho đến Ngày Bầu cử. Đơn đăng ký được gửi qua thư bưu điện phải được văn phòng chúng tôi nhận, chứ không chỉ có dấu đóng bưu điện, trễ nhất là 8 ngày trước ngày bầu cử.

Three ways to register Ba cách đăng ký bỏ phiếu

1. Online 1. Trực tuyến

You can register online , 24 hours a day, at the Washington Secretary of State's website. Quý vị có thể đăng ký trực tuyến , 24 giờ mỗi ngày, tại trang mạng của Tổng Thư ký Tiểu bang Washington.

To register online , you will need: Để đăng ký bỏ phiếu trực tuyến , quý vị sẽ cần:

  • A current Washington State driver license, or Bằng lái xe hiện hành do Tiểu bang Washington cấp, hoặc
  • A current Washington State ID card Thẻ căn cước hiện hành do Tiểu bang Washington cấp

If you do not have either of these, you can still register by mail or in-person. Nếu quý vị không có một trong hai thẻ trên, quý vị vẫn có thể đăng ký bỏ phiếu qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến văn phòng.

2. By mail 2. Qua đường bưu điện

Download and print a voter registration form and mail it to King County Elections. Forms are available in many languages. Tải và in đơn đăng ký cử tri và gửi qua đường bưu điện đến Sở Bầu cử Quận King. Chúng tôi cung cấp đơn đăng ký cử tri bằng nhiều ngôn ngữ.

3. In-person 3. Trực tiếp

You can register to vote in-person at the King County Elections Office in Renton or at a Vote Center. Quý vị có thể đăng ký bỏ phiếu trực tiếp tại Văn phòng Sở Bầu cử Quận King ở Renton hoặc tại một Trung tâm Bầu cử.

You can also register to vote at one of our community events. Quý vị cũng có thể đăng ký bỏ phiếu tại một trong những sự kiện cộng đồng của chúng tôi.

Who can register Ai có thể đăng ký bỏ phiếu ở Washington

New Effective January 1, 2022, if you have been convicted of a felony in Washington State, another state, or federal court, your right to vote is restored as long as you are not currently serving a DOC sentence in total confinement. Going forward, voting rights are immediately restored upon release from prison, regardless of community supervision status. All you need to do is register to vote using one of the methods above. 
LUẬT MỚI Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, nếu quý vị bị kết án phạm trọng tội ở tòa án Tiểu bang Washington, ở một tiểu bang khác, hoặc tòa án liên bang, quyền bỏ phiếu của quý vị sẽ được phục hồi miễn là quý vị hiện không đang chấp hành bản án bị giam giữ hoàn toàn theo thẩm quyền của Sở Cải huấn (DOC). Trong tương lai, quyền bỏ phiếu sẽ được phục hồi ngay lập tức sau khi ra tù, bất kể quý vị có bị giám sát ở cộng đồng hay không. Tất cả những gì quý vị cần làm là đăng ký bỏ phiếu bằng một trong những cách trên. 
To register to vote in Washington, you must be: Để đăng ký bỏ phiếu ở tiểu bang Washington, quý vị phải:
  • A citizen of the United States Là công dân Hoa Kỳ
  • A legal resident of Washington state Là cư dân hợp pháp ở tiểu bang Washington
  • At least 18 years old by election day Được ít nhất 18 tuổi vào ngày bầu cử
    • If you are 16 or 17, you can sign up as a Future Voter and be automatically registered to vote when you qualify Nếu quý vị 16 hoặc 17 tuổi, quý vị có thể đăng ký làm Cử tri Tương lai và sẽ tự động được đăng ký bỏ phiếu khi quý vị đủ điều kiện.
  • Not disqualified from voting due to a court order Không bị truất quyền bỏ phiếu theo lệnh của tòa án
  • Not currently serving a sentence of total confinement under the jurisdiction of the Department of Corrections for a Washington felony conviction Hiện không đang chấp hành bản án bị giam giữ hoàn toàn theo thẩm quyền của Sở Cải huấn vì bị kết án phạm trọng tội ở Washington
  • Not currently incarcerated for a federal or out-of-state felony conviction Hiện không bị giam giữ vì bị kết án phạm trọng tội ở tòa án liên bang hoặc ngoài tiểu bang

Read more about who can vote in Washington. Đọc thêm về ai có thể bỏ phiếu ở Washington.

Future voters Cử tri tương lai

16 and 17 year olds can now pre-register to vote! Registrants under the age of 18 will have their registrations held until they become eligible to vote. Công dân 16 và 17 tuổi hiện nay có thể đăng ký bỏ phiếu sớm! Đơn đăng ký của người dưới 18 tuổi sẽ nằm trong tình trạng “chờ xử lý” cho đến khi người nộp đơn đủ điều kiện để bỏ phiếu.

expand_less