Skip to main content

Cập nhật chữ ký của tôi

Cập nhật chữ ký của tôi

In each election, we compare the signature on your return envelope to the signature on your voter registration record. A ballot is only counted if we can match it to the signature on your record. Trong mỗi cuộc bầu cử, chúng tôi so sánh chữ ký trên phong bì gửi lại với chữ ký trong hồ sơ đăng ký của quý vị. Phiếu bầu chỉ có thể được đếm nếu chúng tôi có thể khớp chữ ký đó với chữ ký trong hồ sơ của quý vị.

Over time, your signature can change. Update your signature to make sure that when we compare, we are comparing against how you sign your name now. Chữ ký của quý vị có thể thay đổi theo thời gian. Cập nhật chữ ký của quý vị để đảm bảo rằng khi chúng tôi xác minh phiếu bầu của quý vị, chúng tôi sẽ so sánh với cách ký tên hiện thời của quý vị.

Why should I update my signature? Vì sao tôi nên cập nhật chữ ký của mình?

Each time you submit a ballot or sign a petition, we compare those signatures to the signature on your voter registration record. We can only count your ballot or petition signature if we can find a match to what we have on file. Mỗi khi quý vị bỏ phiếu hoặc ký tên vào một thỉnh nguyện thư, chúng tôi so sánh các chữ ký đó với chữ ký trong hồ sơ đăng ký của quý vị. Chúng tôi chỉ có thể đếm phiếu bầu hoặc chữ ký trong thỉnh nguyện thư nếu chúng tôi có thể khớp chữ ký đó với chữ ký có trong hồ sơ.

How can I update my signature? Tôi có thể cập nhật chữ ký bằng cách nào?

Pink letter and signature update form from King County Elections. There are two pages pictured. The back page is the letter portion of the mailing and contains information similar to what's on this webpage. The front page is an image of the signature update form itself, complete with required declaration, three areas for voters to sign, and information about how to return the form.

While many voters will receive a signature update form in the mail, you don’t have to wait to hear from us.  

Mặc dù nhiều cử tri sẽ nhận được đơn cập nhật chữ ký qua thư bưu điện, nhưng quý vị không cần phải chờ đợi để nhận được thư từ chúng tôi.  

You can fill out download and print a signature update form or voter registration form.

Quý vị có thể điền vào, tải xuống, và in đơn cập nhật chữ ký hoặc đơn đăng ký cử tri.

Why did I get a letter about my signature?

Tại sao tôi nhận được lá thư về chữ ký của tôi?

We are working to send a signature update form to all registered voters in the county over the next year to ask for a current signature. 

Chúng tôi đang gửi đơn cập nhật chữ ký cho tất cả các cử tri đã đăng ký trong quận trong năm tới để yêu cầu chữ ký hiện tại. 

Because signatures change over time, we recommend that you have a current signature on file before the next election. Receiving a signature update form in the mail does not mean there is a problem with your voter registration. We simply want to ask all voters for a current signature.

Vì chữ ký thay đổi theo thời gian, chúng tôi khuyên quý vị nên có chữ ký hiện tại trong hồ sơ trước cuộc bầu cử tiếp theo.  Nhận được đơn cập nhật chữ ký qua thư bưu điện không có nghĩa là hồ sơ đăng ký cử tri của quý vị có vấn đề. Chúng tôi chỉ đơn giản là muốn yêu cầu tất cả cử tri gửi cho chúng tôi chữ ký hiện tại.

State law requires that the signature on your return envelope matches what’s on your voter registration record. While you may not have encountered an issue with your signature in the past, we want to help make sure that your ballot is counted in every election. 

Luật tiểu bang yêu cầu chữ ký trên phong bì gửi lại phải khớp với chữ ký trong hồ sơ đăng ký cử tri của quý vị. Mặc dù trước đây quý vị có thể không gặp vấn đề với chữ ký của mình, nhưng chúng tôi muốn giúp đảm bảo rằng lá phiếu của quý vị được đếm trong mọi cuộc bầu cử. 

Is this pink letter really from King County Elections?

Lá thư màu hồng này có thực sự là được gửi từ Sở Bầu cử Quận King không?

Yes! The envelope, letter, and forms are a bright pink and feature the King County Elections logo prominently. 

Đúng vậy! Tất cả phong bì, thư, và mẫu đơn đều có màu hồng tươi và có logo nổi bật của Sở Bầu cử Quận King. 

Why does the signature update form ask for three signatures?

Tại sao mẫu đơn cập nhật chữ ký lại yêu cầu ba chữ ký?

Many people have different versions of their signature and signatures can look a little different every time we sign them. Providing space for more than one signature was a recommendation that came out of a recent audit on signature challenge rates across Washington State from the State Auditor’s Office.  

Nhiều người có các kiểu chữ ký khác nhau và chữ ký của họ có thể trông hơi khác mỗi khi ký. Cung cấp chỗ ký cho nhiều hơn một chữ ký là một khuyến nghị được đưa ra từ cuộc kiểm tra gần đây về tỷ lệ các chữ ký chưa được chấp nhận trên khắp Tiểu bang Washington từ Văn phòng Kiểm toán Tiểu bang.  

We can hold as many signatures as you’d like on file and will compare against them all when you cast your vote. 

Chúng tôi có thể lưu trữ tất cả các chữ ký mà quý vị muốn và sẽ so sánh chữ ký trên phong bì gửi lại với tất cả các chữ ký đó khi quý vị bỏ phiếu. 

How can I return the signature update form?

Làm cách nào để gửi lại đơn cập nhật chữ ký?

You can return the form by mail or email. If returning by email, please be sure to take a clear photo or scan so that we can get a good image of your signature. 

Quý vị có thể gửi lại đơn qua thư bưu điện hoặc email. Nếu quý vị gửi qua email, hãy nhớ chụp hình hoặc quét một bức ảnh rõ ràng để chúng tôi có thể có được hình ảnh rõ nét chữ ký của quý vị. 

I received a form for someone else. Can I sign that one?

Tôi đã nhận được đơn của người khác. Tôi có thể ký đơn đó không?

Each form is unique to the voter and has their name and voter ID on it. Do not sign someone else’s form. If that person no longer lives at that address, simply write ‘Return to sender’ on it and stick it back in the mail or recycle it.

Mỗi mẫu đơn là dành riêng cho mỗi cử tri và có tên và số ID của cử tri trên đó. Xin đừng ký tên vào đơn của người khác. Nếu người đó không còn cư trú tại địa chỉ đó, quý vị chỉ cần viết ‘Return to Sender’ trên phong bì và bỏ lại vào thùng thư hoặc tái chế.

Our team does have checks and procedures in place to ensure that the signature on the form matches the name of the voter.

Đội ngũ của chúng tôi có các bước kiểm tra để đảm bảo rằng chữ ký trên mẫu đơn khớp với tên của cử tri.

Knowingly signing another person’s form is a Class C felony under Washington state law.

Việc cố ý ký tên vào đơn của người khác là một trọng tội Loại C theo luật của tiểu bang Washington.

What's the deadline to update my signature before the next election? 

Hạn chót để cập nhật chữ ký của tôi trước cuộc bầu cử tiếp theo là khi nào? 

We encourage you to return your form as soon as possible so that it doesn’t get lost or forgotten.

Chúng tôi khuyến khích quý vị gửi lại mẫu đơn của mình càng sớm càng tốt để không bị thất lạc hoặc lãng quên.

You can update your signature with us by mail or email up to eight days before Election Day or in person all the way until 8 p.m. on Election Day. 

Quý vị có thể cập nhật chữ ký của mình qua thư bưu điện hoặc email tối đa 8 ngày trước Ngày Bầu cử hoặc trực tiếp đến văn phòng cho đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu cử. 

Can I come in person to update my signature? 

Tôi có thể trực tiếp đến văn phòng để cập nhật chữ ký của mình không? 

Yes, you can. We are open from 8:30 am to 4:30 pm Monday through Friday at Elections Headquarters in Renton. 

Tất nhiên là được. Chúng tôi mở cửa từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu tại Trụ sở của Sở Bầu cử ở Renton. 

Can you send me a picture of what you have on file so I know how I signed originally? 

Sở Bầu cử Quận King có thể gửi cho tôi hình ảnh của những chữ ký trong hồ sơ để tôi biết ban đầu tôi đã ký như thế nào không? 

Under state law, we cannot send you – or anyone else – an image of your signature. Signatures are stored in our voter registration system and only accessed for official purposes.

Theo luật tiểu bang, chúng tôi không thể gửi cho quý vị – hoặc bất kỳ ai khác – hình ảnh của chữ ký của quý vị. Chữ ký được lưu trữ trong hệ thống đăng ký cử tri của chúng tôi và chỉ được sử dụng cho các mục đích theo quy định.

You can, however, come in person to our office to see the signature on your file. If you have a Washington State ID and registered online or updated your registration online, you can also take a look at the signature on your ID as a guide for how to sign your ballot. 

Tuy nhiên, quý vị có thể trực tiếp đến văn phòng của chúng tôi để xem chữ ký trong hồ sơ của quý vị. Nếu quý vị có bằng lái xe hoặc thẻ ID của Tiểu bang Washington và đã đăng ký trực tuyến hoặc cập nhật hồ sơ đăng ký trực tuyến, quý vị cũng có thể xem chữ ký trên bằng lái xe hoặc thẻ ID của mình như một hướng dẫn về cách ký tên vào phong bì gửi lại của quý vị. 

What happens if there is an issue with my signature in a future election?

Điều gì xảy ra nếu có vấn đề với chữ ký của tôi trong một cuộc bầu cử trong tương lai?

We'll reach out if your signature is challenged in so you can get it fixed and have your ballot counted. Learn more about signature challenges

Chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị nếu chữ ký của quý vị chưa được chấp nhận để quý vị có thể chỉnh sửa nó để lá phiếu của quý vị được đếm. Tìm hiểu thêm về các chữ ký chưa được chấp nhận

Have questions? 

Quý vị có câu hỏi? 

Contact us with any questions or if you need assistance.

Liên lạc với chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc nếu quý vị cần hỗ trợ.

 

expand_less