Skip to main content

Huhu malu’i ‘i King County

Huhu malu’i ‘i King County

Kātaki ʻo vakai ki he uepisaiti ʻa e Department of Health (Potungāue) ʻa e Siteiti Uāsingatoní ki he fakamatala kuo liliu lea fekauʻaki mo e COVID-19. Té ke lava ʻo ngāue ʻaki ʻa e lisi fakatō-ki-laló ke maʻu ʻa e kotoa ʻo e ngaahi liliu lea ʻokú nau tuku maí.


Ko e ngaahi fakakmatala ki he ma'u atu 'o e huhu malu'í 'oku fakafo'ou atu ma'u pē. 'Oku mau lolotonga ngāue ke 'oatu 'a e ngaahi fakatonulea 'o e fakamatala ni 'i he vave taha, ka 'e 'i ai pē ha ngaahi toloi si'i 'i he taimi ke fakatonulea'i mo tuku hake (post) ki he peesi 'initaneti (website). Mālō 'aupito ho'omou kei tatali.

Ko e ngaahi fakamatala fakamuimui tahá he lea fakapilitānia 'i he: kingcounty.gov/covid/vaccine.

Founga ke ma’u ai ‘a e huhu malu’í

'Oku ta'etotongi 'a e huhu malu'i, pea 'oku 'atā pē 'a e huhu malu'i 'o tatau aipē 'a e tu'unga 'oku 'i ai ho'o malu'i mo'ui, nofo fonua pe tu'unga faka'imikuleisoni.

'E lava ke ke ma'u ha huhu tu'o ua 'o e Moderna pe Pfizer 'i he ngaahi feitu'u lahi, tatau ai pē pe na ke huhu 'uluaki he feitu'u kehe. Kātaki 'o 'omi hao kaati pe la'itā 'o ho'o kaati 'uluaki huhu malu'i.

Drive through vaccination site

‘E fiema’u ke ke ha’u mo e:

  • Fakamo’oni ‘oku ‘asi ai ‘a e ‘aho fā’ele’i: fakapule’anga, matakali, pe kaati ID na’e ‘oatu ‘e he puleʻangá. ʻE malava pē ke fakaʻaongaʻi ha siteitimeni pangikē ʻoku ʻasi ai ʻa e hingoa pea mo e tuʻasilá.
  • Tui ha falani nima mutu pe falani ʻoku ʻataʻatā ʻa e nimá koeʻuhí ke faingofua hono pelu hake kae lava ʻo huhu ʻa hoʻo nimá ʻi he konga ki ʻolungá.
  • Fakangofua ʻa e kakai lalahí kuo fakamafaiʻi: Kapau ʻokú ke taʻu siʻi hifo ʻi he taʻu 18, mahalo ʻe fie maʻu ha fakangofua mei ha taha lahi kuo fakamafaiʻi ke ne maʻu e huhu maluʻí. Te ke lava ʻo fakangofua maʻau kapau ʻoku ke fakatauʻatainaʻi koe, mali mo ha taha lahi, pe ʻoku fakapapauʻi ʻe he saiti huhu maluʻi ko e matuʻotuʻa ange (ʻi he lea faka-Pilitania). ʻOku ʻikai lava ʻe he ngaahi feituʻu huhu maluʻi kotoa pe ʻo fai ha fanga kiʻi loto fakapapau matuʻotuʻa. ʻOku ʻoatu ʻi lalo ha fakamatala lahi ange maʻá e fānaú mo e toʻu tupú, kau ai e ngaahi fakaʻuhinga ʻa e kakai lalahí kuo fakamafaiʻí. Kapau he ʻikai ʻalu ha taha lahi kuo fakamafaiʻi ki he huhu maluʻi mo koe, vakaiʻi mo hoʻo kautaha huhu maluʻi fekauʻaki mo e ngaahi fie maʻu ki hono fakahaaʻi ha fakamoʻoni ʻo e fakangofua ʻa e kakai lalahi kuo fakamafaiʻi pe fakatauʻatainaʻi fakalao.
  • Ko hoʻo kaati huhu maluʻi Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Senitā ki he Mapuleʻi mo Taʻofi ʻo e Mahakí) kapau te ke maʻu ʻa e huhu hono uá pē huhu tānaki hono tolú. ʻE tānaki ki hoʻo kaatí ʻa e lēkooti ʻo hoʻo huhu foʻoú.

Fakasio ha’o me’alele:

Kapau ‘oku ke nofo ‘i King County, pea ‘oku ke fiema’u ha me’alele ke ke fononga ai ki ho’o ‘apoinimeni huhu malu’i, ‘oku lahi pē ‘a e ngaahi me’a ke ke fili mei ai:

  • Kumi ha Me’alele: Ka ʻoka ke ka fiemaʻu ke ʻave koe ki hoʻo ʻapoinimeni huhú, vakai ki he www.findaride.org pe tā ki he Laine Maʻuʻanga Fefonongaʻakí ʻi he 425-943-6760 (Mōnite ki he Falaite, 8:30 pongipongí ki he 4 efiafí. Taila e 5 ki ha fakatonulea). Kapau te ke fie maʻu ha fakatonulea, tala ʻa e lea faka-Fonua ʻokú ke fiemaʻú ʻi he taimi ʻe tali atu aí.
  • Ngaahi Sēvesi Pasí: ‘Oku lahi ‘a e ngaahi founga fefonongaʻaki ‘a e King County Metro ki he ‘apoinimeni huhu malu’i, kau ki ai ‘a e pasi transit, Access ki he paratransit mo e meʻalele Community Van (Veeni ʻa e Komiunitií). 'Ilo lahi ange ki he King County Metro 'i heni (peesi 'initaneti uepisaiti 'i he lea Fakapilitānia pē) pe tā ki he 206-553-3000.
  • 'Oku 'i ai ha'o Kaati Medicaid pe Apple Health? Tā ki he Hopelink Medicaid 'i he 800-923-7433. (Vakai'i 'a e malava ke ke kau mai)
  • Ko ha toko taha lahi matu'otu'a koe pe 'oku 'i ai ha'o faingata'a'ia? Tā ki he Metro Access 'i he 206-205-5000. (Vakai'i 'a e malava ke ke kau mai)
  • ‘Oku ke feinga nai ke taimi tēpile’i ha me’alele ki ha kakai tokolahi? Fakafonu 'a e foomu ko eni ('i he lea faka pālangi pē) pea 'e toki fetu'utaki atu ha taha 'o e timi ko ia 'a e Hopelink Mobility Management Team ki he hoko atu.

Puka ho’o huhu malu’i hono ua.

Seti ha taimi huhu tānaki atu.


Fakatatau ki he lao Fetulolo totonu fakasivile, Public Health – Seatle & King County (Potungāue Mo'ui – Kaunitī Siato & King) ʻoku ʻikai fakamavahe'i ʻi ha faʻahinga polokalama pe ʻekitivitī ʻo makatuʻunga ʻi ha kalasi maluʻi ʻo ha taha, kau ai kae ʻikai fakangatangata pē ki he matakali, lanu, fonua tupuʻangá, tui fakalotu, tangata pe fefine (kau ai ʻa e fakahā 'o e tangatá pe fefiné), fakataukei fakasekisuale, faingataʻaʻia fakaesino, taʻu motuʻa, mo e tuʻunga fakamali. Kapau 'oku 'i ai hao lāunga pe 'oku ke loto ke faile ha'o mamahi 'i ha me'a, pe 'oku 'i ai ha'o fehu'i fekau'aki mo ha me'a ngalingali ko e fakamavahe'i, kātaki 'o fetu'utaki ki he King County Civil Rights Program (Polokalama Totonu Fakasivile Kaunitī King) 'i he civil-rights.OCR@kingcounty.gov; 206-263-2446 (kātaki lea ma'i 'aki ho lea fakafonua ki ha fakatonulea); TTY Relay 7-1-1; pe ko e meili (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104).


Link/share our site at kingcounty.gov/vaccine/tongan

expand_less