Skip to main content

Mga mahahalagangmensaheng Isasalin para Maging Handa para sa Usok mula sa Wildfire sa panahon ng Pandemya ng COVID-19

Mga mahahalagangmensaheng Isasalin para Maging Handa para sa Usok mula sa Wildfire sa panahon ng Pandemya ng COVID-19

 • Hindi maganda para sa kalusugan ng lahat ang usok mula sa wildfire. Pinakamalubhang maaapektuhan ang mga bata, buntis, matatanda na may edad 65 taon pataas, o iyong mga may sakit o karamdaman sa paghinga, may sakit sa puso, o diabetes.

 • Maaaring lumikha ng karagdagang panganib ang usok mula sa wildfire ngayong tag-init sa mga taong may COVID-19 at maaari nitong palalain ang kanilang mga sintomas.

 • Maraming taong pinakamadaling kapitan ng COVID-19 ang pinakamalubha ring maaapektuhan ng usok mula sa wildfire.

 • Napakakaunting proteksyon ang maibibigay ng mga telang mask at surgical mask laban sa usok mula sa wildfire. Makakatulong ang mga N95 respirator para mabigay ng proteksyon laban sa usok mula sa wildfire kapag ginamit nang tama. Dahil sa COVID-19, kulang ang supply ng mga ganitong uri ng respirator.

 • Maging handa laban sa usok mula sa wildfire ngayong taon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga hakbang para maihanda ang iyong bahay, pag-alam kung saan ka puwedeng pumunta, paggawa ng plano para sa personal na kalusugan sa tulong ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, at pag-aaral kung paano manatiling may-alam tungkol sa mga kondisyon ng kalidad ng hangin at mga pagtataya sa usok mula sa wildfire.

 • Ihanda ang iyong bahay sa pamamagitan ng pagsala sa hangin sa loob ng iyong bahay
  •  Kung mayroon kang HVAC system, palitan ang mga filter ng MERV 11, MERV 13, o mga HEPA filter. 
  • Pag-isipang bumili ng portable na air cleaner para sa loob ng bahay upang masala ang hangin sa isang kuwarto at lumikha ng mas malinis na hangin sa kuwarto ng inyong bahay.

 • Isa ring murang paraan ang paggawa ng sariling filter ng hangin para mapahusay ang kalidad ng hangin sa isang kuwarto ng inyong bahay nang sa gayon ay magkaroon ng mas malinis na hangin sa kuwarto. Makikita ang impormasyon kung paano gumawa ng Do-It-Yourself (DIY) na portable air cleaner at mahahalagang payong pangkaligtasan na dapat sundin sa website ng Puget Sound Clean Air Agency: www.pscleanair.gov/525/DIY-Air-Filter

 • Kung mayroon kang kasalukuyang kondisyong pangkalusugan, gumawa ng plano para sa personal na kalusugan upang tiyaking handa ka sa usok mula sa wildfire sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa iyong kalusugan at kung paano maaaring makaapekto sa iyo ang usok mula sa wildfire.

 • Manatiling may alam sa mga kondisyon ng kalidad ng hangin at mga pagtataya sa usok mula sa wildfire ngayong tag-init sa pamamagitan ng pagpunta sa online website ng Puget Sound Clean Air Agency.
expand_less