Skip to main content

Thông báo mèo bị đi lạc

Thông báo mèo bị đi lạc

LƯU Ý: Việc báo tin bị mất thú không bảo đảm chắc chắn quý vị sẽ được liên lạc nếu tìm thấy con thú của quý vị. Có thể chúng tôi không thể biết đó là con thú của quý vị, trừ khi nó được cấy vi mạch điện tử đã ghi danh hoặc có giấy phép hay bảng tên hợp lệ trong vòng cổ khi tìm thấy. Chúng tôi đề nghị quý vị nên đến Trung Tâm Nhận Thú Nuôi ít nhất mỗi ba ngày một lần để tìm thú bị lạc của quý vị. Đừng chỉ dựa vào trang mạng của chúng tôi hoặc băng ghi âm trong điện thoại để xác định là thú của quý vị đã được tìm thấy hay chưa./p>

Đường Dây Thông Tin Về Thú Nuôi
206-296-7387

TTY Relay 711

expand_less