Skip to main content

Trình Báo Trên Mạng Tiếng Việt (Vietnamese)

Trình Báo Trên Mạng Tiếng Việt (Vietnamese)

Nếu đây là trường hợp cần cấp cứu, xin gọi số 9-1-1

Hệ Thống Trình Báo Trực Tuyến của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Hạt King kính chào quý vị. Quý vị có thể tường trình sự việc của quý vị mà không phải chờ đợi và có thể in biên bản trình báo được chấp thuận.

Muốn sử dụng hệ thống trình báo trực tuyến này, vụ của quý vị phải hội đủ các điều kiện sau đây:

 • Vụ này không phải là trường hợp cần cấp cứu
 • Vụ này không phải là một vụ phạm pháp đang xảy ra
 • Vụ này đã xảy ra trong phạm vi không được kết hợp vào Hạt King hoặc trong phạm vi các thành phố được liệt kê ở cuối trang này
 • Không biết nghi can
 • Không để lại bằng chứng
 • Vụ này không xảy ra trên xa lộ tiểu bang
 • Vụ này không xảy ra trên xe buýt của Sound Transit hoặc Metro
 • Quý vị là nạn nhân của vụ phạm pháp này
 • Quý vị có một địa chỉ điện thư hợp lệ

Nếu vụ của quý vị hội đủ tất cả các điều kiện trên đây, quý vị có thể trình báo trên mạng trực tuyến. Xin nhớ tắt nhu liệu ngăn chận các khung mới hiện lên trong trình duyệt trước khi quý vị trình báo.

Nếu không hội đủ bất cứ điều kiện nào trên đây, xin xem phần Các Câu Hỏi Thường Gặp, hoặc gọi cho đường dây điện thoại không khẩn cấp của chúng tôi tại số 206-296-3311 để chúng tôi giúp quý vị trình báo.

Khi trình báo trực tuyến, các yêu cầu cung cấp thông tin có dấu hoa thị đỏ * là phần bắt buộc phải trả lời. Quý vị phải có một địa chỉ điện thự hợp lệ để trình báo vụ phạm pháp này trên mạng trực tuyến; trường hợp ngoại lệ duy nhất là Trình Báo Hoạt Động Ma Túy. Đối với tất cả những sự việc khác thì địa chỉ điện thư do quý vị cung cấp sẽ được dùng để trả lời và gửi bản trình báo. Sau khi hoàn tất tiến trình này, quý vị sẽ:

 • Thấy dòng chữ: “Đã nộp bản trình báo cảnh sát của quý vị trên mạng trực tuyến.”
 • Được cấp một số hồ sơ trình báo tạm thời.
 • Sau khi bản trình báo được chấp thuận, quý vị sẽ nhận được điện thư trong vòng năm ngày để cho quý vị biết số hồ sơ chính thức. Bản trình báo của quý vị sẽ được gửi kèm theo trong điện thư.
 • Có thể in ra một bản trình báo cảnh sát để quý vị giữ làm hồ sơ.

Xin lưu ý:

 • Tất cả các vụ trình báo trên mạng trực tuyến sẽ được duyệt xét.
 • Nếu vụ trình báo của quý vị không hội đủ các tiêu chuẩn trình báo trực tuyến, quý vị sẽ được thông báo.
 • Sau khi duyệt xét, nếu cần điều tra thêm vụ đó, chúng tôi có thể sẽ liên lạc với quý vị.

Có danh sách các trường hợp có thể trình báo trực tuyến; hãy xem danh sách thí dụ về các trường hợp trình báo trộm cắp. Nếu quý vị bổ túc chi tiết cho vụ trình báo đã nộp qua điện thoại, trên mạng trực tuyến, hoặc trực tiếp cho một nhân viên cảnh sát, hãy chọn trường hợp trình báo gốc mà quý vị đã sử dụng và bấm vào “Supplemental” (“Bổ Túc”). Nếu quý vị trình báo một vụ vào nhà trộm cắp cho một nhân viên cảnh sát tại hiện trường, hãy chọn “Burglary follow up” (trình báo tiếp vụ Vào Nhà Trộm Cắp) để bổ túc chi tiết qua hệ thống trình báo trực tuyến này.

Các đường nối có đánh dấu hoa thị đơn cho biết sẽ mở thêm một khung trình duyệt mới.

Xe Cộ Bị Vứt Bỏ*

Điện thoại quấy nhiễu (không đe dọa)

Trộm cắp vặt *

Trình báo tiếp về vụ vào nhà trộm cắp *

Lảng vảng gần xe *

Phàn nàn về giao thông

Trộm cắp danh tính

Trộm cắp từ trong xe *

Phá hoại *

Trộm cắp thư *

Trộm cắp từ trong tòa nhà *

Phá hoại phương tiện *

Hoạt động ma túy

Trộm cắp phụ tùng xe hơi *


KHI BẤM VÀO NÚT "BẮT ĐẦU TRÌNH BÁO" QUÝ VỊ XÁC NHẬN QUÝ VỊ HIỂU LÀ VIỆC TƯỜNG TRÌNH CHUYỆN GIẢ DỐI LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG PHẠM PHÁP.

Sau khi nhấp vào liên kết bên dưới, quý vị sẽ có thể gửi báo cáo bằng Tiếng Anh của quý vị. Nếu quý vị không gửi được, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số (206) 296-3311 để được hỗ trợ và yêu cầu thông dịch viên. Nếu cần, chúng tôi có thể cho người liên hệ với quý vị kèm theo thông dịch viên để giúp quý vị viết và gửi báo cáo.

Quý vị có quyền nhận được trợ giúp ngôn ngữ miễn phí. Quý vị có thể yêu cầu tài liệu bằng ngôn ngữ của quý vị hoặc dịch vụ thông dịch miễn phí từ thông dịch viên. Dịch vụ thông dịch sẽ được cung cấp miễn phí cho quý vị.

BẮT ĐẦU TRÌNH BÁO


Tham gia trang web cộng đồng

 

Beaux Arts

Kenmore

Sammamish

Burien

Maple Valley

SeaTac **

Carnation

Muckleshoot

Skykomish

Covington

Newcastle

Woodinville 

 

** Đối với các vụ trình báo liên quan đến phi trường SeaTac, hãy liên lạc với Port of Seattle police (cảnh sát Cảng Seattle).

expand_less