Skip to main content

Trộm Cắp Danh Tính (Vietnamese)

Trộm Cắp Danh Tính (Vietnamese)

Hệ Thống Trình Báo Trực Tuyến của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Hạt King kính chào quý vị. Quý vị có thể tường trình sự việc của quý vị mà không phải chờ đợi và có thể in biên bản trình báo được chấp thuận. Nếu quý vị là nạn nhân bị trộm cắp danh tính, xin thu thập và lưu giữ tất cả các giấy tờ, biên nhận, chi phiếu hủy bỏ và thư từ liên quan đến vụ phạm pháp này. Chúng tôi có thể liên lạc với quý vị để yêu cầu cung cấp các giấy tờ này. Xin lưu giữ vĩnh viễn tất cả mọi giấy tờ.

Trộm cắp danh tính là một trong những vụ lừa gạt người tiêu thụ gia tăng nhanh nhất tại Hoa Kỳ. Khó biết chính xác có bao nhiêu nạn nhân, nhưng con số này rất cao, do đó không phải chỉ riêng quý vị mới là nạn nhân. Federal Trade Commission (FTC - Hội Đồng Thương Mại Liên Bang) định nghĩa trộm cắp danh tính là “một người nào đó tước đoạt thông tin cá nhân của quý vị mà quý vị không biết để gian lận hoặc trộm cắp.” Nói chung, kẻ trộm danh tính lấy trộm số An Sinh Xã Hội hoặc thông tin cá nhân nào khác của quý vị, và dùng thông tin đó để có thẻ tín dụng dưới tên của quý vị hoặc để thực hiện các hoạt động phạm pháp khác.

Khi quý vị trình báo việc sử dụng gian lận danh tính của quý vị, hãy chuẩn bị sẵn sàng để cung cấp:

 • Tên họ đầy đủ, ngày tháng năm sinh, số an sinh xã hội và Bằng Lái Xe hoặc Thẻ Căn Cước;
 • Vụ gian lận xảy ra như thế nào (chi phiếu, thẻ hoặc số an sinh xã hội bị trộm cắp, v.v...);
 • Tên của ngân hàng cấp thẻ Tín Dụng/Ngân Dụng/Thẻ ATM, chi phiếu, khoản tiền vay;
 • Số trương mục (nếu có);
 • Quý vị được biết về vụ này như thế nào (thấy bị tính tiền trong bản tường trình, ngân hàng gọi để xác nhận những vụ giao dịch, cơ quan truy thu nợ gọi về hóa đơn chưa thanh toán, v.v...);
 • Khoảng thời gian của các vụ giao dịch.

Quý vị có thể trợ giúp đáng kể cho cơ quan công lực trong các nỗ lực của họ như sau:

 1. Hãy liên lạc với một trong ba phòng tín dụng liệt kê bên dưới để báo cho họ biết về việc sử dụng gian lận danh tính của quý vị. Hãy yêu cầu họ áp dụng biện pháp ngưng hoạt động vì an toàn hoặc để cảnh giác gian lận. Ngưng hoạt động vì an toàn có nghĩa là thông tin tín dụng của quý vị không được tiết lộ cho những người có thể cho vay (quý vị cần phải hủy bỏ yêu cầu này để có thể tiết lộ trở lại.) Cảnh giác gian lận là thông báo yêu cầu cơ quan phúc trình tín dụng liên lạc với quý vị khi có đơn xin tín dụng mới được nộp dưới tên của quý vị.
 2. Gửi một bản trình báo cảnh sát cho ba cơ quan phúc trình tín dụng đã liệt kê. Các phòng tín dụng này phải ngăn chận các thông tin mà nạn nhân nói là phát xuất từ vụ trộm cắp danh tính. Sau khi các cơ quan phúc trình tín dụng này nhận được bản trình báo cảnh sát và yêu cầu của quý vị, họ phải ngăn chận mọi thông tin bất lợi nào xuất phát từ vụ trộm cắp danh tính khỏi phúc trình tín dụng của quý vị.
 3. Hãy thông báo vụ trộm cắp danh tính cho viện tài chánh và các chủ nợ khác của quý vị.
 4. Ghi lại tên và số điện thoại của bất cứ người nào quý vị liên lạc về các trương mục hoặc về việc sử dụng danh tính của quý vị.
 5. Lưu giữ bản sao tất cả các bản tường trình của ngân hàng và thẻ tín dụng nào có ghi những số tiền bị tính vì gian lận.
 6. Lưu giữ bản sao của bất cứ thư truy thu nợ hoặc thư từ của bất cứ ai về các trương mục mở dưới tên quý vị. Hãy hỏi các công ty đó về bất cứ chi tiết nào họ có thể có về người đã mở trương mục đó (chẳng hạn như bản sao bằng lái xe, địa chỉ thư tín mà (các) sản phẩm hoặc bản tường trình đã được gửi đến đó.)
 7. Nếu vụ này được chuyển cho một thám tử, hãy làm việc trực tiếp với họ và chia sẻ tất cả chi tiết quý vị có cùng với thám tử đó.
 8. Ghi lại tên, số điện thoại và địa chỉ (nếu biết) của tất cả những người quý vị đã nói chuyện trước và sau khi trình báo vụ sử dụng gian lận danh tính của quý vị. Hãy ghi thông tin nhận được và ngày liên lạc phòng trường hợp quý vị cần trở lại để hỏi họ thêm chi tiết.

CÁC NGUỒN TRỢ GIÚP

FTC https://www.identitytheft.gov

Federal Internet Fraud Task Force Website (Trang Mạng Của Toán Đặc Nhiệm Về Gian Lận Internet Của Liên Bang): www.ic3.gov

Attorney General: Bob Ferguson ID Theft Website (Trang Mạng Về Nạn Trộm Cắp ID Của Tổng Trưởng Tư Pháp Bob Ferguson): http://www.atg.wa.gov/guardit.aspx

Department of Licensing Identity Theft Website (Trang Mạng Về Nạn Trộm Cắp ID Của Sở Cấp Giấy Phép): www.dol.wa.gov/driverslicense/identitycrimes.html

Các Cơ Quan Phúc Trình Tín Dụng

Equifax
PO Box 740241, Atlanta, GA 30374-0241
Điện Thoại: (800) 525-6285
Trang Mạng: www.equifax.com

Experian
PO Box 9701, Allen, TX 75013-0949
Điện Thoại: (888 )397-3742
Trang Mạng: www.experian.com

TransUnion
PO Box 6790, Fullerton, CA 92834
Điện Thoại: (800) 680-7289
Trang Mạng: www.transunion.com

FTC Complaint Assistant (Trợ Giúp Khiếu Nại Của FTC) (mẫu khiếu nại trên internet)https://reportfraud.ftc.gov

Nếu quý vị là nạn nhân bị trộm cắp danh tính, và hội đủ các điều kiện nêu ở trang nhà của Hệ ThốngTrình Báo Trực Tuyến, xin bấm vào đường nối dưới đây để bắt đầu trình báo.

KHI BẤM VÀO NÚT "BẮT ĐẦU TRÌNH BÁO" QUÝ VỊ XÁC NHẬN QUÝ VỊ HIỂU LÀ VIỆC TƯỜNG TRÌNH CHUYỆN GIẢ DỐI LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG PHẠM PHÁP.

Sau khi nhấp vào liên kết bên dưới, quý vị sẽ có thể gửi báo cáo bằng Tiếng Anh của quý vị. Nếu quý vị không gửi được, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số (206) 296-3311 để được hỗ trợ và yêu cầu thông dịch viên. Nếu cần, chúng tôi có thể cho người liên hệ với quý vị kèm theo thông dịch viên để giúp quý vị viết và gửi báo cáo.

Quý vị có quyền nhận được trợ giúp ngôn ngữ miễn phí. Quý vị có thể yêu cầu tài liệu bằng ngôn ngữ của quý vị hoặc dịch vụ thông dịch miễn phí từ thông dịch viên. Dịch vụ thông dịch sẽ được cung cấp miễn phí cho quý vị.

BẮT ĐẦU TRÌNH BÁO

expand_less