Skip to main content

Điện Thoại Gây Phiền Hà (Vietnamese)

Điện Thoại Gây Phiền Hà (Vietnamese)

 

Điện Thoại Quấy Nhiễu

Hệ Thống Trình Báo Trực Tuyến của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Hạt King kính chào quý vị. Quý vị có thể tường trình sự việc của quý vị mà không phải chờ đợi và có thể in biên bản trình báo được chấp thuận. Nếu quý vị là nạn nhân bị gọi điện thoại đến quấy nhiễu nhiều lần, nhưng không bị đe dọa hãm hại, và quý vị không biết ai gọi, quý vị có thể sử dụng hệ thống trình báo trực tuyến này. Nếu quý vị bị đe dọa hãm hại ngay lúc bị gọi điện thoại đến quấy nhiễu, xin gọi số 9-1-1. Nếu có các đe dọa khác nhưng xem ra không bị nguy hiểm tức thời, hãy gọi số (206) 296-3311.

Nhiều công ty điện thoại cung cấp dịch vụ trong Hạt King và mỗi công ty đều có thủ tục riêng của họ để giúp khách hàng đối phó khi bị gọi điện thoại quấy nhiễu. Trước khi sử dụng hệ thống trình báo trực tuyến, xin dành chút thì giờ đọc Các Gợi Ý Hữu Ích để biết các thông tin chi tiết của họ nhằm xem có các bước nào quý vị cần phải làm trước khi trình báo cảnh sát hay không.

Sau khi hoàn tất việc trình báo, nếu dịch vụ điện thoại của quý vị yêu cầu, xin liên lạc với họ qua số biên bản trình báo quý vị nhận được vào cuối thủ tục trình báo này. Quý vị có thể giúp chúng tôi bằng cách theo dõi những lần điện thoại đó gọi vào (ngày và giờ) và gọi từ số điện thoại nào (nếu quý vị có dịch vụ hiện ra số điện thoại của người gọi (caller ID)).

KHI BẤM VÀO NÚT "BẮT ĐẦU TRÌNH BÁO" QUÝ VỊ XÁC NHẬN QUÝ VỊ HIỂU LÀ VIỆC TƯỜNG TRÌNH CHUYỆN GIẢ DỐI LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG PHẠM PHÁP.

Sau khi nhấp vào liên kết bên dưới, quý vị sẽ có thể gửi báo cáo bằng Tiếng Anh của quý vị. Nếu quý vị không gửi được, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số (206) 296-3311 để được hỗ trợ và yêu cầu thông dịch viên. Nếu cần, chúng tôi có thể cho người liên hệ với quý vị kèm theo thông dịch viên để giúp quý vị viết và gửi báo cáo.

Quý vị có quyền nhận được trợ giúp ngôn ngữ miễn phí. Quý vị có thể yêu cầu tài liệu bằng ngôn ngữ của quý vị hoặc dịch vụ thông dịch miễn phí từ thông dịch viên. Dịch vụ thông dịch sẽ được cung cấp miễn phí cho quý vị.

BẮT ĐẦU TRÌNH BÁO

expand_less