Skip to main content

Khiếu Nại Xe Cộ (Vietnamese)

Khiếu Nại Xe Cộ (Vietnamese)

Than Phiền Về Giao Thông

Hệ Thống Trình Báo Trực Tuyến của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Hạt King kính chào quý vị. Quý vị có thể tường trình sự việc của quý vị mà không phải chờ đợi và có thể in biên bản trình báo được chấp thuận. Nếu quý vị trình báo một trường hợp không ngừng xe tại các bảng “Stop”, xin dùng địa chỉ gần giao lộ đó nhất (chẳng hạn như 13457 Chandler Blvd SE) để giúp chúng tôi ấn định phạm vi pháp quyền thích hợp. Xin ghi rõ tên các con đường tại giao lộ này trong chi tiết trình báo.

Đối với các than phiền “chạy quá tốc độ”, xin dùng địa chỉ gần chỗ đó nhất (chẳng hạn như 13457 Chandler Blvd SE) để giúp chúng tôi ấn định phạm vi pháp quyền thích hợp. Xin ghi rõ tên đường xe đó chạy, bảng tốc độ cho phép, tốc độ ước lượng của xe đó, và những ngày trong tuần/giờ trong ngày khi tình trạng đó xảy ra nhiều nhất, trong chi tiết trình báo.

KHI BẤM VÀO NÚT "BẮT ĐẦU TRÌNH BÁO" QUÝ VỊ XÁC NHẬN QUÝ VỊ HIỂU LÀ VIỆC TƯỜNG TRÌNH CHUYỆN GIẢ DỐI LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG PHẠM PHÁP.

Sau khi nhấp vào liên kết bên dưới, quý vị sẽ có thể gửi báo cáo bằng Tiếng Anh của quý vị. Nếu quý vị không gửi được, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số (206) 296-3311 để được hỗ trợ và yêu cầu thông dịch viên. Nếu cần, chúng tôi có thể cho người liên hệ với quý vị kèm theo thông dịch viên để giúp quý vị viết và gửi báo cáo.

Quý vị có quyền nhận được trợ giúp ngôn ngữ miễn phí. Quý vị có thể yêu cầu tài liệu bằng ngôn ngữ của quý vị hoặc dịch vụ thông dịch miễn phí từ thông dịch viên. Dịch vụ thông dịch sẽ được cung cấp miễn phí cho quý vị.

BẮT ĐẦU TRÌNH BÁO

expand_less