Skip to main content

Hội Đồng Di Chuyển về Tương Lai của Dịch Vụ Chuyên Chở Công Cộng dành cho Người Khuyết Tật

Với dự án mới có tên gọi Tương Lai của Dịch Vụ Chuyên Chở Công Cộng dành cho Người Khuyết Tật, Metro Quận King sẽ tiến hành xem xét toàn diện về dịch vụ đi chung xe dành cho người khuyết tật, Dịch Vụ Chuyên Chở Access. Chúng tôi cần sự chung tay của cộng đồng nhằm phát triển mô hình dịch vụ Access hiệu quả hơn. Quý vị quan tâm đến dự án này? Hãy đăng ký tham gia vào Hội Đồng Di Chuyển về Tương Lai của Dịch Vụ Chuyên Chở Công Cộng dành cho Người Khuyết Tật ngay hôm nay!

Mục tiêu

Dự kiến hoàn thành vào mùa hè năm 2025, dự án Tương Lai của Dịch Vụ Chuyên Chở Công Cộng dành cho Người Khuyết Tật hướng tới các mục tiêu sau đây:

  • Cải thiện khả năng di chuyển cho người khuyết tật không thể sử dụng phương tiện giao thông theo tuyến cố định do tình trạng khuyết tật của họ.
  • Nâng cao tính hiệu quả, hiệu suất và tác động đến môi trường của Dịch Vụ Chuyên Chở Access.
  • Cung cấp thông tin, thu hút và tư vấn một cách công bằng cho khách hàng, người chăm sóc, và nhà cung cấp dịch vụ hiện tại cũng như tương lai của dịch vụ Access.

Điều kiện tham gia

Đối với Hội Đồng Di Chuyển về Tương Lai của Dịch Vụ Chuyên Chở Công Cộng dành cho Người Khuyết Tật, Metro tìm kiếm các thành viên cộng đồng đáp ứng các tiêu chí sau đây.

  • Người hiện đang sử dụng dịch vụ chuyên chở công cộng dành cho người khuyết tật Access hoặc người chăm sóc cho người sử dụng dịch vụ chuyên chở công cộng dành cho người khuyết tật Access.
  • Đại diện của các tổ chức cung cấp dịch vụ cho và/hoặc hỗ trợ người sử dụng dịch vụ chuyên chở dành cho người khuyết tật Access.
  • Đại diện của các tổ chức hỗ trợ người hiện đang sử dụng dịch vụ và/hoặc có thể sẽ sử dụng dịch vụ Access có trình độ tiếng Anh hạn chế.
  • Từng sử dụng dịch vụ Access hoặc cung cấp hỗ trợ đi lại cho người sử dụng dịch vụ Access khác (có ít nhất 1 năm kinh nghiệm).
  • Có kinh nghiệm xác định những khó khăn về việc đi lại mà nhiều người sử dụng dịch vụ Access gặp phải (có ít nhất 1 năm kinh nghiệm).
expand_less