Skip to main content

Thay đổi về dịch vụ

Có hiệu lực từ ngày 30 tháng 3 năm 2024 đến ngày 13 tháng 9 năm 2024

Kể từ ngày 30 tháng 3, Metro Quận King sẽ cập nhật lịch hoạt động của phương tiện giao thông công cộng nhằm cải thiện độ tin cậy về lịch trình cho hành khách. Dịch vụ được thay đổi sẽ kết nối hành khách đi Tuyến 221 với Tuyến tàu Link 2 Line của Sound Transit ở Eastside và điều chỉnh các chuyến trên những tuyến do Thành Phố Seattle tài trợ.

Tổng hợp lịch trình của các tuyến có thay đổi về dịch vụ

Vui lòng tham khảo bản PDF lịch trình của các tuyến để biết thông tin đầy đủ.

TẢI XUỐNG LỊCH TRÌNH CỦA CÁC TUYẾN CÓ THAY ĐỔI VỀ DỊCH VỤ

Các tuyến có thay đổi về dịch vụ

Chọn số tuyến để tìm hiểu về các thay đổi sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 30 tháng 3 năm 2024. Trang này không bao gồm một số tuyến có thay đổi nhỏ về thời gian của các chuyến.

Dịch vụ vào ngày lễ

Metro Quận King

Metro sẽ áp dụng lịch trình Chủ Nhật vào Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong, Thứ Hai, ngày 27 tháng 5; Ngày Độc Lập, Thứ Năm, ngày 4 tháng 7 năm 2024.

Vui lòng kiểm tra lịch trình của tuyến của quý vị hoặc trang Dịch Vụ Vào Ngày Lễ (Holiday Service) của Metro để biết chi tiết.

Sound Transit

Các tuyến xe buýt Sound Transit 522, 541, 542, 544, 545, 550, 554, 555, 556 và 566 do Metro vận hành sẽ hoạt động theo lịch trình Chủ Nhật vào Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong, Thứ Hai, ngày 27 tháng 5; Ngày Độc Lập, Thứ Năm, ngày 4 tháng 7 năm 2024.

Tuyến tàu 1 Line và 2 Line cũng sẽ hoạt động theo lịch trình Chủ Nhật vào Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Ngày Độc Lập.

Tàu Sounder sẽ không hoạt động vào Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong hoặc Ngày Độc Lập.

Để biết thông tin về dịch vụ vào ngày lễ của các tuyến Sound Transit do Pierce Transit và Community Transit vận hành, trong đó có các tuyến 510, 511, 512, 513, 532, 535, 560, 567, 574, 577, 578, 590, 592, 594, 595, 596 và Tacoma Link, hãy truy cập soundtransit.org

expand_less