Skip to main content
King County logo

Baro sida loo arko oo diiwaanada looga dalbado Barta  KC Script


Sideen...

Tilmaamo qoran

Guudmarka muuqaalka

Sameeyaa akoon

Dib ugu habeeyaa baaswaadhkayga
U codsadaa koobiga dukumeenti
U codsadaa tirinta boggaga dukumeenti
U gudbiyaa Codsiga Dukumeentiga Ka-dhaafitaanka
U codsadaa faylka maqalka ah ee dhageysiga
U codsadaa in karraaniga uu soo saaro Qoraal, Maxkamad Uga Yeerid, ama Xigasho
U weydiiyaa karraaniga inuu iga caawiyo baarista macluumaadka kiiska
U codsadaa gelitaanka kiis xiran
U codsadaa gelitaanka dukumeenti xiran
U xaqiijiyaa dukumeenti shahaadeysan
U codsadaa ka-dhaafitaanka khidmadda
U raadiyaa ama ula soo degaa dhaarta ka-dhaafitaanka khidmadda
U bixiyaa kharashaadka alaabta ku jirta gaarigayga wax iibsiga