Skip to main content
Most King County offices will be closed on Monday, for Memorial Day.  
King County logo

Tìm hiểu cách xem và đặt hàng hồ sơ thông qua KC Script Portal

Làm thế nào để tôi:

Hướng dẫn bằng văn bản

Tổng quan video

Tạo tài khoản

Đặt lại mật khẩu
Yêu cầu bản sao tài liệu
Yêu cầu số lượng trang của tài liệu
Gửi yêu cầu tài liệu được miễn trừ
Yêu cầu tệp âm thanh của phiên điều trần
Yêu cầu văn phòng lục sự phát hành Trát, Trát Đòi Hầu Tòa hoặc Trát Tòa
Yêu cầu văn phòng lục sự hỗ trợ tìm kiếm thông tin hồ sơ
Yêu cầu truy cập hồ sơ niêm phong
Yêu cầu truy cập tài liệu niêm phong
Xác minh tài liệu được chứng nhận
Yêu cầu miễn lệ phí
Tìm kiếm và tải xuống bản tuyên thệ miễn lệ phí
Thanh toán các mặt hàng trong giỏ hàng
Truy cập các mặt hàng tôi đã mua
Trả tiền phạt trực tuyến cho các khoản phạt từ tòa án của tôi
Thiết lập tài khoản ứng vốn
Thêm tiền vào tài khoản ứng vốn
Thanh toán cho các giao dịch bằng tài khoản ứng vốn
Đặt lại mật khẩu tài khoản ứng vốn của tôi
NỘP LỆNH BẢO VỆ

Quý vị cần trợ giúp?