Skip to main content
King County logo

Tìm hiểu cách xem và đặt hàng hồ sơ thông qua KC Script Portal

Làm thế nào để tôi:

Hướng dẫn bằng văn bản

Tổng quan video

Tạo tài khoản

Đặt lại mật khẩu
Yêu cầu bản sao tài liệu
Yêu cầu số lượng trang của tài liệu
Gửi yêu cầu tài liệu được miễn trừ
Yêu cầu tệp âm thanh của phiên điều trần
Yêu cầu văn phòng lục sự phát hành Trát, Trát Đòi Hầu Tòa hoặc Trát Tòa
Yêu cầu văn phòng lục sự hỗ trợ tìm kiếm thông tin hồ sơ
Yêu cầu truy cập hồ sơ niêm phong
Yêu cầu truy cập tài liệu niêm phong
Xác minh tài liệu được chứng nhận
Yêu cầu miễn lệ phí
Tìm kiếm và tải xuống bản tuyên thệ miễn lệ phí
Thanh toán các mặt hàng trong giỏ hàng