Skip to main content
King County logo

Para sa sinumang hindi ganap na nabakunahan, ang Utos ng Kagawaran ng Pangkalusugan ng Estado (Sa Ingles) (State Department of Health Order) ay mananatiling may bisa pa rin: Ang mga taong hindi pa ganap na nabakunahan ay kinakailangang "magsuot ng mga pantakip sa mukha sa anumang panloob na pampublikong lugar, o kapag nasa labas kung hindi mapanatili ang pisikal na layo ng anim na talampakan mula sa iba."

Saan kailangang mong magsuot ng maskara at panatilihin ang pisikal na distansya:
Lokasyon Buong nabakunahan (dalawang linggo matapos ang serye ng bakuna) Bahagyang nabakunahan o walang bakuna
Masikip na mga panlabas na lugar na pampubliko (panlabas na mga kaganapan, abalang kalye o daanan)  
(kung hindi mapapanatili ang anim na talampakan na distansya)
Mga panloob na pampublikong lugar, sa pangkalahatan  
Mga panloob na pampublikong lugar kung saan hinihiling o hinihingi ng mga may-ari ng negosyo ang patakaran sa maskara para sa lahat
Mga ospital, pangmatagalang pag-aalaga, mga opisina ng duktor, mga pasilidad sa pagwawasto, tirahan ng mga walang natutuluyan, eskwelahan, o sa mga pampublikong transportasyon

Maaaring magsuot ng maskara ang mga taong ganap na nabakunahan kung pipiliin nila, lalo na sa paligid ng mga hindi nababakunahan, mayroong mga kondisyog medikal, o may kasamang mga bata na hindi pa karapat-dapat na bakunahan. Hindi pa nababakunahan ang lahat, kasama na ang mahigit sa 300,000 mga bata, kaya dapat magpatuloy ang bawat isa na sundin ng lahat ang mga alituntunin ng pagsuot ng maskara ng estado pati na ang mga alituntunin ng CDC sa pagbibiyahe.

Ang U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit ng Estados Unidos) kamakailan-lamang ay nai-update ang gabay nito (sa Ingles lang) upang pahintulutan ang mga taong ganap na nabakunahan na huminto sa pagsusuot ng mga pantakip sa mukha sa maraming mga lugar. Ang Direktor ng CDC na si Rochelle Walensky at ang Washington state Department of Health (Kagawaran ng PangKalusugan ng estado ng Washington) ay kalaunan na nilinaw na ang pagtatapos ng mga kautusan sa pagsusuot ng pantakip sa mukha sa panloob ay dapat na nakaugnay sa lokal na mga bilang ng COVID-19 at mga na saklaw na bilang ng pagbabakuna.

Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa kung ano ang nangyayari sa King County, mangyaring tawagan ang Sentrong Tawagan ng COVID-19 ng King County mula 8:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi. Lunes hanggang Biyernes sa 206-477-3977. Magagamit ang tulong sa wika.