Skip to main content
King County logo

Ang mga mask ay nananatiling mahalagang kagamitan na nakakatulong para malimitahan ang pagkalat ng COVID-19.

Ang mga taong immunocompromised (mahina ang resistensya), hindi nabakunahan, o may sakit ay dapat magsuot ng mask upang protektahan ang kanilang sarili at kapwa tuwing nasa loob ng pampublikong espasyo. Ang mga batang edad 2-4 ay hinihikayat na magsuot ng mask nang may pangangasiwa ng mas nakatatanda. Ang mga sanggol at batang edad 2 pababa ay hindi kailanman dapat magsuot ng mask.

Ang mga mask ay kinakailangan sa: 

 • Mga pasilidad na pangkalusugan at medikal, kabilang ang mga ospital, outpatient, dentista, at mga parmasya 
 • Mga pasilidad para sa pangmatagalang pangangalaga
 • Mga bilangguan

Maaari kang atasang magsuot ng mask ng mga pribadong negosyo, mga organisasyon, mga paaralan at mga pasilidad na nakalaan sa pangangalaga ng mga bata. Salamat sa paggalang sa mga taong pumipiling ipagpatuloy ang pagsusuot ng mask.

Kung ikaw ay immunocompromised o hindi nabakunahan:

 • Magsuot ng masikip at de-kalidad na mask na tumatakip mula ilong hanggang baba.
 • Magsuot ng pinakade-kalidad na mask na maaari mong makuha. Halimbawa, ayon sa pagkakasunud-sunod ng antas ng kalidad, ay:
  1. Sertipikadong N95, KN95, o KF94 na mga mask; o
  2. Surgical mask; o
  3. Telang mask na may maraming patong ng tela, madali sa paghinga, at masinsin ang pagkakatahi.

Kung nagpositibo ka o nakisalamuha sa may COVID-19:

 • Magsuot ng masikip at de-kalidad na mask sa loob ng 10 araw.

Mga mapagkukunan ng kaalaman

Mga poster

Mga lokasyon kung saan ang pagsuot ng mask ay kinakailangan ayon sa batas na pederal at pang-estado

Ang mga poster na ito ay gagamitin sa mga lugar kung saan ang batas na pederal at pang-estado ay nag-aatas ng pagsusuot ng mask (mga pasilidad na pangkalusugan, pangmatagalang pangangalaga, pampublikong transportasyon, mga taxi/rideshare, mga bilangguan).

Mga negosyo, mga empleyado, mga paaralan, mga childcare, at mga organisasyon

Maaari pa ring itakda ng mga pribadong negosyo, organisasyon, mga paaralan, at childcare na kailangang magsuot ng mask kahit hindi na ito inaatas ng gobyerno. Ang mga poster na ito ay maaaring gamitin ng mga establisyimentong nais magtakda ng sarili nilang patakaran ukol sa pagsusuot ng mask.