Skip to main content
King County logo

Effective 03-19-22 thru 09-16-22

Vigente del 03-19-22 al 09-16-22

2022 年 3 月 19 日至 2022 年 9 月 16 日有效

2022년 3월 19일부터 2022년 9월 16일까지 유효

Có hiệu lực từ ngày 19/3/2022 đến ngày 16/9/2022

Bay 1 Stop #16101

 • 346 Northgate Station

Bay 2 Stop #16102

 • 301 Northgate Station

Bay 3 Stop #16103

 • 302 First Hill
 • 303 First Hill

Bay 4 Stop #16104

Bay 5 Stop #16105

 • 115CT McCollum Park P&R
 • 130CT Lynnwood TC/Edmonds Station

Bay 6 Stop #16106

 • 331 Kenmore
 • 342 Renton TC

Bay 7 Stop #16107

 • 101CT Mariner P&R

Bay 8 Stop #16108

 • Layover

Bay 9 Stop #16109

 • CT SWIFT

Bay 10 Stop #16100

 • E Line RapidRide - Downtown Seattle

Bay 11 Stop #16111

 • Layover

Bay 12 Stop #16112

 • 302 Richmond Beach
 • 342 Shoreline P&R
 • 331 Shoreline CC

Translation disclaimer