Skip to main content
King County logo

Effective 03-19-22 thru 09-16-22

Vigente del 03-19-22 al 09-16-22

2022 年 3 月 19 日至 2022 年 9 月 16 日有效

2022년 3월 19일부터 2022년 9월 16일까지 유효

Có hiệu lực từ ngày 19/3/2022 đến ngày 16/9/2022

Bay 1 Stop #67014

 • 212 Seattle
 • 217 Seattle
 • 226 Bellevue TC
 • 240 Bellevue
 • 241 Bellevue
 • 245 Factoria
 • 246 Clyde Hil
 • 271 U-District

Bay 2 Stop #67015

 • 217 N Issaquah
 • 221 Redmond
 • 240 Renton
 • 245 Kirkland
 • 271 Issaquah

Bay 3 Stop #67019

 • 212 Seattle
 • 216 Seattle
 • 218 Seattle
 • 554 Seattle
 • 556 U-District Station

Bay 4 Stop #67013

 • 212 Eastgate P&R
 • 216 Issaquah Highlands P&R/Bear Creek P&R
 • 554 Issaquah Highlands P&R
 • 556 Issaquah

Translation disclaimer