Skip to main content
King County logo

Effective 03-19-22 thru 09-16-22

Vigente del 03-19-22 al 09-16-22

2022 年 3 月 19 日至 2022 年 9 月 16 日有效

2022년 3월 19일부터 2022년 9월 16일까지 유효

Có hiệu lực từ ngày 19/3/2022 đến ngày 16/9/2022

Bay 1 Stop #64545

  • 216 Bear Creek P&R
  • 269 Issaquah
  • 269 Overlake

Bay 2 Stop #64546

Bay 3 Stop #64566

  • 554 S Sammamish P&R

Bay 4 Stop #64561

  • 216 Seattle
  • 218 Seattle
  • 554 Seattle
  • 556 U-District Station

Translation disclaimer