Skip to main content
King County logo

Effective 03-19-22 thru 09-16-22

Vigente del 03-19-22 al 09-16-22

2022 年 3 月 19 日至 2022 年 9 月 16 日有效

2022년 3월 19일부터 2022년 9월 16일까지 유효

Có hiệu lực từ ngày 19/3/2022 đến ngày 16/9/2022

Southbound

SB 2nd Ave & Bell Stop #250

111, 113, 114, 121, 162, 177, 190, 212, 214, 217

SB 2nd Ave & Lenora Stop #260

113, 121, 162, 177, 190

SB 2nd Ave & Stewart Stop #280

111, 114, 212, 214, 216, 217, 218, 412, 413, 416, 421, 425, 435, 554E, 590, 592, 594, 595

SB 2nd Ave & Pike Stop #300

29, 113, 121, 162, 177, 190, 577E, 578E

More southbound

SB 2nd Ave & Seneca Stop #320

111, 114, 212, 214, 216, 217, 218, 412, 413, 416, 421, 425, 435, 550E, 554E, 590, 592, 594, 595

SB 2nd Ave & Marion Stop #340

101, 102, 113, 121, 150, 162, 177, 190, 577E, 578E

SB 2nd Ave & Cherry St Stop #360

111, 114, 212, 214, 216, 217, 218, 412, 413, 416, 421, 425, 435, 550E, 554E, 590, 592, 594, 595

SB 2nd Ave & James Stop #361

101, 102, 150, 162, 177, 190, 577E, 578E

SB 2nd Ave Ext S & Yesler Way Stop #375

111, 114, 212, 214, 216, 217, 218, 550E, 554E, 590, 592, 594, 595

SB 2nd Ave Ext S & S Jackson Stop #390

101, 102, 150, 162, 177, 190, 577E, 578E

Close

Northbound

NB 4th Ave & Pike Stop #700

268, 402, 405, 410, 415, 417, 422, 424, 510E, 512E, 545E

NB 4th Ave & Seneca Stop #670

402, 405, 410, 415, 417, 422, 424, 510E, 512E

NB 4th Ave & Madison Stop #660

268, 545E

More northbound

NB 4th Ave & Cherry Stop #648

402, 405, 410, 415, 417, 422, 424, 510E, 512E

NB 4th Ave & James Stop #640

268, 545E

NB 4th Ave S & S Washington Stop #628

402, 405, 410, 415, 417, 422, 424, 510E, 512E

NB 4th Ave S & S Jackson Stop #620

402, 405, 410, 415, 417, 422, 424, 510E, 512E, 545E

Close

Translation disclaimer