Skip to main content

KC Script Portal Instructions

Tìm hiểu cách xem và đặt hàng hồ sơ thông qua KC Script Portal.

Làm thế nào để tôi: Hướng dẫn bằng văn bản Tổng quan video
Tạo tài khoản Icon of Adobe PDF document - black
Đặt lại mật khẩu Icon of Adobe PDF document - black
Cập nhật thông tin cá nhân của quý vị Icon of Adobe PDF document - black
Yêu cầu bản sao tài liệu Icon of Adobe PDF document - black
Yêu cầu số lượng trang của tài liệu Icon of Adobe PDF document - black
Gửi yêu cầu tài liệu được miễn trừ Icon of Adobe PDF document - black
Yêu cầu tệp âm thanh của phiên điều trần Icon of Adobe PDF document - black
Yêu cầu văn phòng lục sự phát hành Trát, Trát Đòi Hầu Tòa hoặc Trát Tòa Icon of Adobe PDF document - black
Yêu cầu văn phòng lục sự hỗ trợ tìm kiếm thông tin hồ sơ Icon of Adobe PDF document - black
Yêu cầu truy cập hồ sơ niêm phong Icon of Adobe PDF document - black
Yêu cầu truy cập tài liệu niêm phong Icon of Adobe PDF document - black
Xác minh tài liệu được chứng nhận Icon of Adobe PDF document - black
Yêu cầu miễn lệ phí Icon of Adobe PDF document - black
Tìm kiếm và tải xuống bản tuyên thệ miễn lệ phí Icon of Adobe PDF document - black
Thanh toán các mặt hàng trong giỏ hàng Icon of Adobe PDF document - black
Truy cập các mặt hàng tôi đã mua Icon of Adobe PDF document - black  
Trả tiền phạt trực tuyến cho các khoản phạt từ tòa án của tôi Icon of Adobe PDF document - black  
Thiết lập tài khoản ứng vốn Icon of Adobe PDF document - black  
Thêm tiền vào tài khoản ứng vốn Icon of Adobe PDF document - black  
Thanh toán cho các giao dịch bằng tài khoản ứng vốn Icon of Adobe PDF document - black  
Đặt lại mật khẩu tài khoản ứng vốn của tôi Icon of Adobe PDF document - black  
NỘP LỆNH BẢO VỆ Icon of Adobe PDF document - black  

Quý vị cần trợ giúp? 

 

expand_less