Skip to main content

Pagsusuri sa sarili para sa COVID-19

Pagsusuri sa sarili para sa COVID-19

Ang mga mabilis na pagsusuri sa sarili, na tinatawag ding mga pagsusuri sa bahay o mga pagsusuri sa antigen, ay magsasabi sa iyo kung ikaw ay may COVID-19 sa loob ng 15-30 minuto. Maaaring hindi matuklasan ang maagang impeksyon. Kung mayroon kang mga sintomas ng COVID at nagnegatibo sa pagsusuri, ulitin ang iyong pagsusuri sa loob ng 12 hanggang 24 oras.

Mga madalas na katanungan tungkol sa pagsusuri sa sarili

Patnubay

 • Kung mayroon kang mga sintomas o nahantad ka sa may COVID-19, o may miyembro ng iyong sambahayan na nahantad o may mga sintomas ng COVID-19
 • Para sa trabaho o mga paaralan (tanungin ang iyong trabaho/paaralan para malaman kung anong uri ng mga pagsusuri ang tinatanggap nila)
 • Bago o pagkatapos ng mga pagtitipon ng pamilya, mga salu-salo, o pagdiriwang na pangkapistahan
 • Pagkatapos ng mga malalaking kaganapan tulad ng mga kaganapang pampalakasan o mga serbisyong nakabatay sa pananampalataya, o pagkatapos bumiyahe

Huwag gumamit ng pagsusuri sa sarili para sa COVID-19 sa mga sitwasyong ito:

 • Upang matugunan ang mga pangangailangan ng pagbiyahe
 • Kung nasuri ka na sa isang lugar ng pagsusuri o ng tagapangalaga ng kalusugan at naghihintay nalang ng resulta. Hintayin ang iyong resulta at sundin ang patnubay.

Maaari kang bumili ng mga mabilis na pagsusuri sa mga pamilihan, mga botika, at online.

Kung mayroon kang seguro, maaari kang humiling na mabayaran:

Kung positibo ang iyong pagsusuri

 • Malamang na mayroon kang COVID-19 kahit na wala kang mga sintomas.
 • Kung nagsagawa ka ng mabilis na pagsusuri sa bahay, hindi mo na kailangang kumpirmahin ang resulta sa pamamagitan ng pagpunta sa isang laboratoryo, klinika, o lugar ng pagsusuri.
 • Hindi mo na kailangan ng isa pang pagsusuri para makakuha ng gamutan.

Anong gagawin:

 • Ibukod ang sarili nang limang araw. Patuloy na magsuot ng maskara tuwing nakapaligid sa iba sa loob ng limang karagdagang araw pagkatapos ng pagkakabukod.
 • Kung ikaw ay nasa mas mataas na panganib na magkasakit, makipag-ugnayan sa iyong tagapangalaga ng kalusugan o bumisita sa isang klinika ng Test to Treat upang magtanong ng mga opsyon para sa maagang gamutan.
 • Ipaalam sa mga taong malalapit sa iyo at mga miyembro ng iyong sambahayan na ikaw ay nasuring positibo.
 • Tingnan ng higit pa ang tungkol sa suporta para sa mga manggagawa.
 • Ipaalam ang mga resulta ng rapid test sa Kagawaran ng Kalusugan ng Washington State sa pamamagitan ng isa sa mga sumusunod:
  • Ipaalam online. Magtungo sa safercovid.org/mytest, piliin ang iyong estado, at punan ang online form ng mga resulta ng iyong test.
  • Ipaalam sa pamamagitan ng pagtawag. Tumawag sa 1-800-525-0127 at pindutin ang # (pindutin ang #7 para sa Español o bigkasin ang kailangan mong wika pagkakonekta ng tawag).
 • Kung kailangan mo ng pagkain o iba pang tulong habang ikaw ay nakabukod o nagkukuwarentenas, pumunta sa Care Connect Washington o tumawag o magtext sa hotline ng programa, 1-833-453-0336.
 • Sagutin ang tawag o text mula sa contact tracing. Kikilalanin ng telepono mo ang tumatawag bilang "WA Health."

Para sa tamang mga resulta at para maging wasto ang iyong pagsusuri, sundin ang lahat ng mga tagubilin sa loob ng kahon at tingnan ang petsa ng pagkawalang bisa sa kahon para masiguradong ang iyong pagsusuri ay hindi pa nag-expire.

Para sa karagdagang impormasyon sa mga petsa ng pagkawalang bisa ng mga kit ng mabilis na pagsusuri, tingnan ang FAQ #6: "Maaari mo pa bang gamitin ang pagsusuring pambahay (antigen) para sa COVID-19 pagkalipas ng petsa ng pagkawalang bisa?" .

Maraming iba’t ibang tatak ng mga kit ng pambahay na pagsusuri para sa COVID-19. Siguraduhing gumagamit ka ng isang pagsusuring pinahihintulutan ng FDA.

Dito makikita mo ang isang listahan ng mga pagsususuring pinapahintulutan ng FDA (nasa iba’t ibang wika) at mga bidyong nagpapaliwanag sa tamang paggamit ng mga sumusunod na tatak:

 • BD Veritor
 • BinaxNOW
 • Carestart
 • Celltrion DiaTrust
 • Clinitest
 • FlowFlex
 • iHealth
 • InBios
 • InteliSwab
 • QuickVue
 • Standard Q

Paano bigyang-pakahulugan ang mga resulta ng pansariling pagsusuri (Ingles lamang)

LasdifereAng iba’t ibang tatak ng mga test ay may iba’t iba ring petsa ng pagkawalang-bisa o expiration date. Huwag gumamit ng nag-expire na test maliban nalang kungntes pinahaba ng Federal Drug Administration (FDA) ang petsa na nakamarka sa kahon.

Pinahaba ng FDA ang mga petsa ng pagkawalang-bisa ng ilang mga tatak kabilang ang iHealth at FlowFlex.

Mga mapagkukunan


I-link/ibahagi ang ating site sa kingcounty.gov/covid/selftest/tagalog

expand_less