Skip to main content
King County logo

ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ -១៩ បន្ថែម បច្ចុប្បន្នអាចមានសម្រាប់តែអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធស៊ាំការពាររាងកាយទន់ខ្សោយខ្លាំងតែប៉ុណ្ណោះ ដូចជាអ្នកដែលកំពុងទទួលការព្យាបាលជំងឺមហារីកឬ អ្នកប្តូរសរីរាង្គ។ ទិន្នន័យថ្មីបានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ការចាក់វ៉ាក់សាំង Moderna ឬ Pfizer លើកទីបីជួយបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពថ្នាំវ៉ាក់សាំងសម្រាប់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមនេះ។

នៅពេលនេះ ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈមិនផ្តល់ឬណែនាំឱ្យក្រុមផ្សេងទៀតចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទីបីនោះទេ។ ក្រុមអ្នកជំនាញរបស់ FDA និង CDC នឹងវាយតម្លៃពីប្រសិទ្ធិភាព និងសុវត្ថិភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមសម្រាប់ក្រុមផ្សេងៗទៀតហើយក្រសួងសុខភាពសាធារណៈរំពឹងថានឹងទទួលបានការណែនាំបន្ថែមនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ។


ថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (COVID-19) ហ្វៃស៊ឺ (Pfizer) ត្រូវបានអនុញ្ញាតចាក់ឲ្យក្មេងអាយុពី ១២ ឆ្នាំ ឡើងទៅ។ មនុស្សគ្រប់ៗគ្នារស់នៅក្នុងរដ្ធវ៉ាស៊ីងតោនដែលមានអាយុពី ១២ ឆ្នាំឡើងទៅ អាចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ បាន។

ការចាក់វ៉ាក់សាំងកាន់តែងាយស្រួលជាងមុន! មានថ្នាំវ៉ាក់សាំងទូទាំងតំបន់ឃីងខោនធី (King County) នៅតាមទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងធំៗ នៅតាមឱសថស្ថាន ហើយនិងមន្ទីរពិនិត្យសុខភាព (ហើយភាគច្រើនមិនតម្រូវឲ្យមានណាត់ជួបទេ)។ សូមចូលមើលជម្រើសពី "របៀបទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង"

សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់យុវវ័យតាមរយៈ kingcounty.gov/youthvaccine/khmer

គេផ្ដល់ពត៌មានថ្មីៗជាញឹកញាប់អំពីរបៀបទៅចាក់វ៉ាក់សាំង។ យើងព្យាយាមបកប្រែពត៌មានថ្មីៗជូនអ្នកយ៉ាងឆាប់រហ័ស តាមដែលអាចធ្វើបាន ប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចមានការយឺតយ៉ាវ ដោយសារ យើងត្រូវចំណាយ ពេលបកប្រែជាភាសាខ្មែរសិន។ សូមអរគុណចំពោះការអាព្យាស្រ័យរបស់លោកអ្នក។

គេចុះពត៌មានថ្មីៗបំផុតជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងគេហទំព័រ kingcounty.gov/covid/vaccine.

មនុស្សគ្រប់រូបដែលមានអាយុ 12 ឆ្នាំឡើងទៅបច្ចុប្បន្នមានសិទ្ធិទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19។ នៅពេលនេះ វ៉ាក់សាំង COVID-19 មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុតិចជាង 12 ឆ្នាំទេ។ ការសាកល្បងក្នុងទីពិសោធកំពុងដំណើរការសម្រាប់ក្មេងៗ។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងតំបន់ឃីងខោនធី (getting vaccinated in King County) ។

វ៉ាក់សាំង COVID-19 មិនគិតថ្លៃទេ ដោយមិនគិតពីស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍ឬស្ថានភាពការធានារ៉ាប់រងសុខភាព។ វ៉ាក់សាំងនេះនឹងត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយ Medicare, Medicaid និងការធានារ៉ាប់រងឯកជនភាគច្រើន ហើយថ្លៃវ៉ាក់សាំងនឹងត្រូវចេញឲ្យហើយស្រាប់សម្រាប់អ្នកដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាព។

អ្នកផ្តល់ការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 មិនអាច

 • គិតលុយអ្នកសំរាប់វ៉ាក់សាំង
 • គិតលុយអ្នកដោយផ្ទាល់សម្រាប់ថ្លៃសេវារដ្ឋបាល ថ្លៃឈ្នួលឬ ថ្លៃផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមនោះទេ
 • បដិសេធការចាក់វ៉ាក់សាំងចំពោះអ្នកដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាព មានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពមិនខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់ ឬនៅក្រៅបណ្តាញ
 • គិតលុយដោយសារការជួបនៅការិយាល័យឬថ្លៃសេវាផ្សេងទៀតដល់អ្នកទទួល ប្រសិនបើសេវាកម្មដែលបានផ្តល់គឺការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 តែមួយមុខប៉ុណ្ណោះ
 • តំរូវអោយមានសេវាកម្មបន្ថែមដើម្បីអោយនរណាម្នាក់ទទួលវ៉ាក់សាំង COVID-19។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សេវាកម្មថែទាំសុខភាពបន្ថែមអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងពេលតែមួយនិងអាចចេញវិក្កយប័ត្រដ៏សមរម្យ

អ្នកផ្តល់ការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 អាច

 • ស្វែងរកសំណងសមស្របពីផែនការឬកម្មវិធីរបស់អ្នកទទួល (ឧទាហរណ៍៖ ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជន Medicare ឬ Medicaid) សម្រាប់ថ្លៃសេវារដ្ឋបាលរបស់ការចាក់វ៉ាក់សាំង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកផ្តល់សេវាមិនអាចគិតថ្លៃអ្នកទទួលវ៉ាក់សាំងបានទេ។
 • ស្វែងរកសំណងសម្រាប់អ្នកទទួលវ៉ាក់សាំងដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រងពីកម្មវិធីរបស់រដ្ឋបាលធនធាននិងសេវាកម្មសុខភាពសម្រាប់អ្នកគ្មានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពទាក់ទងនឹង COVID-19 (Health Resources and Services Administration's COVID-19 Uninsured Program) ។

មន្ទីរសុខភាពសាធារណៈ - ទីក្រុងស៊ីអាថលនិងតំបន់ឃីងខោនធី និងកន្លែងផ្សេងទៀតកំពុងផ្តល់ជូនគ្លីនិកចាក់វ៉ាក់សាំងឥតគិតថ្លៃ។ ការចែកចាយប្រកបដោយសមធម៌គឺជាអាទិភាពសម្រាប់គ្លីនិកទាំងនេះ។ ព័ត៌មានបន្ថែមអាចរកបាននៅលើទំព័រចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុង King County របស់យើង។

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺខូវីដ១៩ COVID-19 ត្រូវឆ្លងកាត់ការសាកល្បងព្យា បាលយ៉ាងហ្មត់ចត់ដែលមានអ្នកចូលរួមសាកល្បងរាប់ពាន់នាក់ បានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ។ ការអនុម័តសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ត្រូវអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ។ រដ្ឋបាលត្រួតពិនិត្យ ថ្នាំពេទ្យ (FDA) វិភាគទិន្នន័យ វិទ្យាសាស្ត្រពីការសាកល្បងទាំងនេះដើម្បីកំណត់ពី សុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនីមួយៗ។ រដ្ធបាល FDA រំពឹងលើការវិភាគនិង អនុសាសពីក្រុមប្រឹក្សាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកជំនាញឯករាជ្យ ដែលគេហៅថា គណកម្មការក្រុមប្រឹក្សាទាក់ទងនិងផលិតលជីវសាស្រ្តនិងវ៉ាក់សាំង Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC)។  អង្គប្រជុំរបស់ VRBPAC បើកអោយសាធារណៈចូលរួម។

ប្រសិនបើវ៉ាក់សាំងត្រូវនឹងខ្នាតស្តង់ដារសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋបាល FDA, FDA អាចបើកអោយប្រើវ៉ាក់សាំងនេះ នៅសហរដ្ឋ អាមេរិក តាមរយៈអាជ្ញាប័ណ្ណបែប បុរាណឬអនុញ្ញាតអោយប្រើក្នុងលក្ខណៈគ្រាបន្ទាន់សិន។

ក្រោយពីរដ្ឋបាល FDA បានធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនហើយ ស្ថាប័នប្រឹក្សាឯក រាជ្យនៃអ្នកជំនាញផ្នែកពិនិត្យថ្នាំវ៉ាក់សាំងទី២និង គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាអនុវត្តថ្នាំ វ៉ាក់សាំងនៃសហរដ្ធអាមេរិក the US Advisory Committee on Im-munizationPractices (ACIP) នឹងត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធ ភាពនៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងហើយផ្តល់អនុសាសន៍ ទៅក្រសួងគ្រប់គ្រងជំងឺ CDC ពីគោល ការណែនាំសម្រាប់អ្នកថែទាំសុខភាពនិងសាធារណៈអំពីការប្រើវ៉ាក់សាំងនេះ។


ការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពថ្នាំវ៉ាក់សាំង

ក្រោយពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយយកមកប្រើប្រាស់ហើយ គេក៏ដាក់ ប្រព័ន្ធ ត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាព ជាច្រើន Safety monitoring systems ដើម្បីតាម ដានផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតឡើង។ ប្រសិនបើផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានរកឃើញ ដែលគេមិនបានរំពឹងទុកជាមុន អ្នកជំនាញនឹងធ្វើការឱ្យបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បី កំណត់ថា តើវាពិតជាគួរអោយព្រួយបារម្មណ៌
ពីសុវត្តភាព មែនឬអត់។ នេះគឺជាដំណើរ ការបន្តវិភាគសុវត្ថិភាពទោះបីជាការសាកល្បងព្យាបាលត្រូវបានបញ្ចប់ក៏ដោយ។ ចំពោះ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺខូវីដ១៩ COVID-19 ក្រសួង CDC និង រដ្ធបាល FDA បានពង្រីកប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាព ដើម្បីវិភាគមើលសុវត្ថិភាពដោយ យកចិត្តទុកដាក់និងធានាថា ថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារជំងឺខូវីដ១៩មានសុវត្ថិភាព ដ៏ល្អជាទីបំផុត។

 • ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមស: ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺខូវីដ១៩នៅសហរដ្ឋអាមេរិក CDC

មានតែអ្នកជំនាញខាងសុខភាពដែលមានប័ណ្ណអនុញ្ញាតនិងការហ្វឹកហ្វឺនទេទើបអាចចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងអោយអ្នកជំងឺបាន។

មានតែបុគ្គលដែលមានប័ណ្ណអនុញ្ញាតនិងការហាត់ហ្វឹកហ្វឺនប៉ុណ្ណោះទើបអាចចាក់ថ្នាំ វ៉ាក់សាំងអោយអ្នកជំងឺបាន។ នៅពេលថ្នាំវ៉ាក់ សាំងមានកាន់តែច្រើនសម្រាប់សាធារណៈ ជនទូទៅ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពជាច្រើនប្រភេទនឹងផ្តល់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងតាម លំដាប់លំដោយ។ អ្នកផ្តល់សេវាទាំងនេះអាចផ្ដល់ការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងទាំងនៅ ក្នុងមន្ទីរសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យហើយនិងនៅតាមព្រឹត្តិការណ៍ចល័តឬព្រឹត្តការណ៍ ជាច្រើនផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសហគមន៍។

 • វ៉ាក់សាំងដែលមានសុវត្តភាពនិងប្រសិទ្ធិភាពអាចទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩បាន គឺជាការរកឃើញដ៏ធំធេងមួយ។ ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងតែ មួយមុខគត់គឺមិនអាចបញ្ឈប់ជំងឺរាតត្បាតនេះ បានទេ។

 • មិនមែនមនុស្សគ្រប់ៗគ្នាបានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេហើយវីរុសប្រភេទថ្មីជាច្រើនកំពុងតែរាលដាល។ វិធានការណ៍ការពារ - រួមទាំងការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាសនៅតាមសាលារៀន, មន្ទីរពេទ្យ, កន្លែងឆ្លងកាត់ ធ្វើដំណើរតាមទីសាធារណៈនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀត, ធ្វើឲ្យខ្យល់នៅក្នុងអាគារចេញចូលបានល្អហើយធ្វើតេស្ដបើចាំបាច់ - វិធានការទាំងនេះមានសារសំខាន់ដើម្បីការ ពារមន្ទីរពេទ្យនិងការស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩។

 • ដំណឹងល្អគឺ នៅពេលដែលអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួនរួចហើយ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមធ្វើអ្វីៗទាំងឡាយឡើងវិញដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយសារជំងឺរាតត្បាតនេះ។ ស្វែងយល់បន្ថែមនៅលើទំព័រចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុង King County

ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមអំពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺខូវីដ១៩ (COVID-19)


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/vaccine/khmer