Skip to main content
King County logo

ថ្ងៃទី 21 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022៖ ទារកនិងកូនក្មេងដែលមានអាយុចាប់ពី 6 ខែឡើងទៅ អាចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ហើយ រតែចាក់ដូសជំរុញ

ថ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 Moderna និង Pfizer ឥឡូវនេះ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យយកមកប្រើការជាបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី 6 ខែឡើងទៅ។

 មានជំនួយផ្នែកទូរស័ព្ទ

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសេវាកម្មបកប្រែភាសាឬជំនួយតាមអនឡាញ មានបណ្ដាញទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមសម្រាប់ជួយលោកអ្នក។ សូមនិយាយប្រាប់គេនូវភាសាដែលអ្នក ពេញចិត្តនៅពេល គេភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ៖

 • មណ្ឌលផ្ដល់ជំនួយទូរស័ព្ទពីជំងឺកូវីដ-១៩ COVID-19 របស់រដ្ធវ៉ាស៊ីងតោន តាមរយៈលេខ៖ 1-800-525-01271-888-856-5816 (រួចចុចសញ្ញា #) ពីម៉ោង ៦ ព្រឹក - ១០ យប់ ថ្ងៃច័ន្ទ, ម៉ោង ៦ ព្រឹក - ៦ ល្ងាច (ថ្ងៃអង្គារ - ថ្ងៃអា ទិត្យ)
 • មជ្ឍមណ្ឌលទូរស័ព្ទទទួលបន្ទុកជំងឺ COVID-19 នៅ King County៖ 206-477-3977 ពី 8 ព្រឹកដល់ 5។

ប្រសិនបើអ្នកមានពិការភាពហើយត្រូវការសម្របសម្រួលបន្ថែមដើម្បីទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 សូមទាក់ទងលេខ 206-477-3977 (ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ 5 យប់ ហើយមានជំនួយបកប្រែភាសា) ឬ publichealthaccommodations@kingcounty.gov.

  កម្មវីធីស្វែងរកទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ធវ៉ាស៊ីងតោន (Washington State’s Vaccine Locator) អាចជួយអ្នក ដាក់ណាត់ជួប (សូមជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នកពីបញ្ជីឈ្មោះភាសា)


គេផ្ដល់ពត៌មានថ្មីៗជាញឹកញាប់អំពីរបៀបទៅចាក់វ៉ាក់សាំង។ យើងព្យាយាមបកប្រែពត៌មានថ្មីៗជូនអ្នកយ៉ាងឆាប់រហ័ស តាមដែលអាចធ្វើបាន ប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចមានការយឺតយ៉ាវ ដោយសារ យើងត្រូវចំណាយ ពេលបកប្រែជាភាសាខ្មែរសិន។ សូមអរគុណចំពោះការអាព្យាស្រ័យរបស់លោកអ្នក។

គេចុះពត៌មានថ្មីៗបំផុតជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងគេហទំព័រ kingcounty.gov/covid/vaccine

របៀបទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយមិនគិតអំពីការធានារ៉ាប់រងសុខភាព អំពីសញ្ជាតិឬស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍នោះទេ។ គេនឹងមិនផ្ញើវិក័យប័ត្រឬទារថ្លៃចាក់វ៉ាក់សាំងទេ។

អ្នកអាចចាក់វ៉ាក់សាំង Moderna ឬ Pfizer លើកទីពីរ នៅតាមទីតាំងជាច្រើនកន្លែង ទោះបីជាអ្នកបានចាក់លើកទីមួយនៅកន្លែងផ្សេងក៏ដោយ។ សូមយកកាតឬរូបថតនៃប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទីមួយរបស់អ្នកមកជាមួយផង។

ប័ណ្ណផ្សាយ (PDF)៖

Drive through vaccination site

អ្នកនឹងត្រូវការយក៖

 • ប័ណ្ណដែលមានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ៖ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់រដ្ឋ របស់កុលសម្ព័ន្ធ ឬចេញពីសហព័ន្ធ។ ក្រដាសវិក័យប័ត្រឬកុងធនាគាដែលមានឈ្មោះ និងអាស័យដ្ធានរបស់អ្នកក៏ អាចប្រើការបាន។
 • សូមពាក់អាវដៃខ្លីឬអាវដៃរលុង ដែលងាយនឹងទាញឡើងលើ ដូច្នោះអ្នកអាចចាក់ វ៉ាក់សាំងនៅ លើដើមដៃរបស់អ្នក។
 • កិច្ចព្រមព្រៀងអនុញ្ញាតពីមនុស្សពេញវ័យ៖ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុតិចជាង ១៨ ឆ្នាំ អ្នកប្រហែលជាត្រូវមានការយល់ព្រមពីមនុស្សពេញវ័យដែលជាអ្នកផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចាក់វ៉ាក់ សាំង។ អ្នកអាចធ្វើការអនុញ្ញាតសម្រាប់ខ្លួនឯងបាន ប្រសិនបើអ្នកមានករណីលើកលែងស្របច្បាប់ រៀបការជាមួយមនុស្សពេញវ័យ ឬទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងកំណត់ថា អ្នកគឺជា ក្មេងពេញវ័យ (មានតែជាភាសាអង់គ្លេសទេ) ។ មិនមែនគ្រប់ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់សុទ្ធតែអាចធ្វើការសំរេចចិត្តអំពីករណីក្មេងពេញវ័យនេះទេ។ ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីក្មេងតូចៗនិងក្មេងជំទង់ រួមទាំង និយមន័យពន្យល់អំពីមនុស្សពេញវ័យដែលជាអ្នកផ្ដល់ការអនុញ្ញាតមាននៅខាងក្រោម។ ប្រសិនបើមនុស្សពេញវ័យដែលជាអ្នកផ្ដល់ការអនុញ្ញាតនឹងមិនចូលរួមក្នុងការណាត់ជួប ចាក់វ៉ាក់សាំងជាមួយអ្នកទេ សូមសាកសួរអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យអ្នកអំពីតម្រូវការសម្រាប់បង្ហាញភស្តុតាងនៃការយល់ព្រមពីមនុស្សពេញវ័យដែលជាអ្នកផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឬករណីលើកលែងស្របច្បាប់។
 • ប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ CDC របស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកចាក់ដូសលើកទីពីរ ឬក៏ដូសជុំរុញ។ កំណត់ត្រានៃការចាក់ដូសថ្មីរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានកត់ត្រាលើកាតនោះ។

របៀបធ្វើដំណើរទៅទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង៖

ប្រសិនបើអ្នករស់ក្នុងតំបន់ឃីងខោនធី King County ហើយត្រូវការការដឹកជញ្ជូនទៅទីកន្លែងមានណាត់ចាក់វ៉ាកសាំង គឺមានច្រើនជម្រើស៖

 • ស្វែងរកការដឹកជញ្ជូន៖ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការការជូនដំណើរទៅកាន់ការណាត់ជួបចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នក សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.findaride.org ឬហៅទូរសព្ទទៅកាន់ផ្នែកធនធានដឹកជញ្ជូនតាមលេខ 425-943-6760 (ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោង 8:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 4 រសៀល ចុចលេខ 5 សម្រាប់សេវាកម្មបកប្រែភាសា)។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការអ្នកបកប្រែភាសា សូមប្រាប់ភាសាដែលអ្នកត្រូវការ។
 • សេវាកម្មឡានក្រុង៖ King County Metro ផ្តល់ជម្រើសដឹកជញ្ជូនជាច្រើនប្រភេទទៅកាន់ណាត់ជួបចាក់វ៉ាក់សាំង រួមមានទាំងការដឹកជញ្ជូនតាមឡានក្រុង តាមរយះ Access paratransit និងរថយន្តដឹកជញ្ជូនរបស់សហគមន៍។ សូមសិក្សាបន្ថែមអំពីជម្រើសជិះឡានក្រុងផ្ដល់ដោយ King County Metro។ ឬទូរស័ព្ទទៅ 206-553-3000។
 • តើអ្នកមាន មេឌីឃេដ (Medicaid) ឬ Apple Health Card ទេ?៖ សូមទូរស័ព្ទទៅ Hopelink Medicaid តាមរយៈលេខ 800-923-7433។ (ឆែកមើលលក្ខណៈសម្បត្តិ)
 • តើអ្នកមានវ័យចំណាស់ឬពិការឬទេ?៖ សូមទូរស័ព្ទទៅ Metro Access តាមរយៈលេខ 206-205-5000។ (ឆែកមើលលក្ខណៈសម្បត្តិ)។
 • តើអ្នកចង់ដាក់ណាត់ដឹកជញ្ជូនសម្រាប់មនុស្សច្រើននាក់មែនទេ? សូមបំពេញក្រដាសនេះ រួចហើយ អ្នកធ្វើការម្នាក់ពីក្រុមការងារ Hopelink Mobility Management team។

ដាក់ណាត់មកចាក់លើកទី 2

ប្រសិនបើអ្នកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារចំនួន 2 ដូស សូមដាក់ណាត់ជួបសម្រាប់ការចាក់លើកទី 2 នៅឯកន្លែងណាត់ជួបចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នក ក្រោយពីអ្នកបានចាក់ដូសលើកដំបូងរបស់អ្នករួច។ អ្នកគួរតែចាក់ដូសលើកទីពីររបស់អ្នក 21 ថ្ងៃ (Pfizer-BioNTech) ឬ 28 ថ្ងៃ (Moderna) ក្រោយពីបានចាក់ដូសដំបូងរួច។ ការចាក់បានចំនួន 2 ដូសដំបូងរួច បញ្ចប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងវគ្គដំបូងរបស់អ្នក ដូច្នោះហើយ​ប្រព័ន្ធការពាររាងរាយរបស់អ្នកអាចការពារអ្នកបានល្អបំផុត។

អ្នកមិនត្រូវការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19 Johnson & Johnson លើកទីពីរទេ​បើបានចាក់ដូសលើកដំបូងរួចហើយ។

កំណត់ពេលណាត់ជួបចាក់ដួសជំរុញ

ដូសជុំរុញ គឺជាការចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមដើម្បីបង្កើនកម្លាំង និងរយៈពេលនៃការការពារ។ វាមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដែលមានអាយុលើសពី 50 ឆ្នាំ និងមនុស្សដែលមានបញ្ហាសុខភាពគួរតែចាក់ដូសជំរុញការពារ។

មនុស្សគ្រប់រូបដែលមានអាយុចាប់ពី 5 ឆ្នាំឡើងទៅគួរតែចាក់ដូសជុំរុញ ដើម្បីបង្កើនការការពាររាងកាយរបស់ពួកគេ នៅពេលដែលការការពារពីថ្នាំចាក់ពីវគ្គដំបូងចាប់ផ្តើមចុះអន់ថយមួយរយះពេលក្រោយមក៖

 • ប្រាំខែក្រោយពីបានចាក់ដូសលើកទី 2 នៃថ្នាំ Pfizer ឬ Moderna រួច (ចំណាំ៖ អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយទន់ខ្សោយ ប្រហែលជាអាចចាក់ជាច្រើនដូសបន្ថែមទៀត។ សូមចាក់ដូសជំរុញ 3 ខែក្រោយពីបានចាក់ដូសបថម ចុងក្រោយរួច។)
 • 2 ខែក្រោយពីបានចាក់មួយដូសរបស់ J&J រួច

ដូសជំរុញលើកទីពីរ

អ្នកដែលគួរចាក់ដូសជំរុញ Pfizer និង Moderna លើកទី២គឺអ្នកដែលមាន៖

អ្នកដែលមានសិទ្ធិផងដែរគឺអ្នកមាន៖

 • អាយុ 18 ឆ្នាំឡើងទៅ ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង J&J វគ្គដំបូងនិងដូសជុំរុញ

ប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធិអាចចាក់បាន អ្នកអាចចាក់ដូសជំរុញលើកទី 2 យ៉ាងតិច 4 ខែក្រោយពីបានចាក់ដូសជំរុញលើកទី 1 រួច។

សូមចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធសុវត្តភាព V-safe

ក្រសួងត្រួតពិនិត្យនិងការពារជំងឺ (CDC) បានបង្កើតឧបករណ៍សុវត្ថិភាពមួយ ហៅ V-safe ដើម្បីត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពថ្នាំវ៉ាក់សាំង។ ប្រព័ន្ធ V-safe គឺជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ប្រើជាមួយទូរស័ព្ទ ស្មាតហ្វូន សម្រាប់ផ្ញើសារនិងស្ទង់មតិតាមរយៈគេហទំព័រដើម្បីផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយពីអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩រួច។ អ្នកអាចប្រាប់ ក្រសួង CDC ភ្លាមៗ ប្រសិនបើអ្នកមានផលប៉ះពាល់ក្រោយពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ COVID-19 រួច ។ ក្រសួង CDC ប្រហែលបន្តរជួបជាមួួអ្នកថែមទៀត ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម។ ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព V-safe ក៏នឹងរំលឹកអ្នកអោយមកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ លើកទីពីរដែរ ប្រសិនបើចាំបាច់។

តើត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះអំពីផលប៉ះពាល់

ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះការប្រត្តិកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ សូមទូរស័ព្ទហៅ 9-1-1 ឬក៏ទៅមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិត អ្នក។ សូមទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមានផលប៉ះពាល់ដែលធ្វើទុក្ខអ្នកឬមិនជាសះ ស្បើយ។

សូមរាយការណ៌ទៅប្រព័ន្ធរាយការណ៌ពីព្រឹត្តការប្រត្តិកម្មនិងថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រសួង FDA/CDC (VAERS). ទូរស័ព្ទទៅ VAERS តាមរយៈលេខ 1-800-822-7967 ឬ រាយការណ៌តាមអនឡាញ តាមរយៈ https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. រួមទាំងឈ្មោះថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលអ្នកបានចាក់ នៅលើបន្ទាត់ទី១ នៃប្រអប់លេខ ១៨ លើក្រដាសរាយការណ៌។

បន្តវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នការពារជំងឺកូវីដ១៩ COVID-19

សូមចាំរហូតដល់អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួនរួចសិន (ពីរសប្តាហ៍ក្រោយពីបានចាក់ដូសលើកចុងក្រោយរបស់អ្នរួច) នោះវាចាំបាច់ណាស់ត្រូវការពារអ្នកដ៏ទៃ។ បន្តពាក់ម៉ាស់ កំណត់សកម្មភាពនៅក្នុងផ្ទះនិងក្រៅផ្ទះ ជៀសវាងកន្លែងចង្អៀត រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃមួយរយៈពេលខ្លីហើយនៅអោយឆ្ងាយពីគ្នា បង្កើនខ្យល់ចេញចូលក្នុងផ្ទះអោយបានល្អ ហើយនិងលាងដៃឱ្យបានញឹកញាប់។

ដំណឹងល្អគឺថា នៅពេលដែលអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួនហើយ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមធ្វើអ្វីៗជាច្រើនឡើងវិញដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយដោយសារជំងឺរាតត្បាតនេះ។

នក​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួន​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​បាន​បញ្ចប់​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​វគ្គដំបូង​របស់​អ្នក ហើយនិងបានចាក់គ្រប់ថ្នាំ​វ៉ាក់សាំង​ទាំងអស់ដែល​ត្រូវបានសំណូមពរអោយចាក់​​​ដែល​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល។

តើអ្នកណាខ្លះមានលក្ខណៈសម្បត្តិចាក់វ៉ាក់សាំង?

មនុស្ស គ្រប់ គ្នា ដែល មាន អាយុ 6 ខែ និង ច្រើន ជាង នេះ បច្ចុប្បន្ន មាន សិទ្ធិ ចាក់ វ៉ាក់សាំង COVID-19 ។ នៅ ពេល នេះ មនុស្ស គ្រប់ គ្នា ដែល មាន អាយុ 5 ឆ្នាំ និង ច្រើន ជាង នេះ បច្ចុប្បន្ន មាន សិទ្ធិ ទទួល បាន អ្នក ជំរុញ COVID-19។

សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់យុវវ័យ រួមទាំងតម្រូវការចុះកិច្ចព្រមព្រៀង តាមរយៈ kingcounty.gov/youthvaccine/khmer

តើការចាក់វ៉ាក់សាំងមាននៅឯណាឥឡូវនេះ?

 • មណ្ឌលថែទាំមនុស្ស អ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះថែទាំមនុស្សចាស់ កន្លែងជួយបំរើការរស់នៅនិងថែ ទាំ មនុស្សមួយចំនួនទៀតកំពុងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅនឹងកន្លែងតាមរយៈការសហការគ្នា ថ្នាក់ជាតិជាមួយបណ្តាញឱសថស្ថាន។

 • ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាព រួមមានវេជ្ជបណ្ឌិត មន្ទីរពេទ្យ និងគ្លីនិកសហគមន៍គឺជាវិធី ចម្បងដែល មនុស្សវ័យចំណាស់ភាគច្រើននៅ King County នឹងទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង។

 • ក្រុមចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងចល័តដែលរៀបចំដោយក្រសួងសុខភាពសាធារណៈនិងនាយកដ្ឋានពន្លត់អគ្គីភ័យក្នុងតំបន់កំពុងទៅកន្លែងមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ រួមមានអ្នកដែលរស់នៅតាមផ្ទះថែទាំមនុស្សពេញវ័យ (Adult Family Homes) ហើយនិងមនុស្សចាស់រស់នៅផ្ទះរដ្ធ។

 • ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ រៀបចំអោយមានទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងកាន់តែ ច្រើនកន្លែង សម្រាប់ អោយប្រជាជនរស់នៅខាងត្បូងតំបន់ King County មកចាក់វ៉ាក់សាំងដោយ សារពួកគេមាន អត្រាខ្ពស់ដេកពេទ្យនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ រួមទាំងមនុស្ស វ័យចំណាស់និងបុគ្គលដែលមិនអាចរស់នៅដោយខ្លួនឯងនិងអ្នកមើលថែពួកគេ។

 • ឱសថស្ថាន៖ ដូចការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងផ្តាសាយនៅតាមឱសថស្ថានក្នុងតំបន់របស់អ្នកដែរ ហាងលក់ ឱសថជាច្រើន- រួមទាំងកន្លែងលក់គ្រឿងទេស- មានការណាត់ចាក់វ៉ាក់សាំង។

 • ក្លីននិកនៅក្នុងសហគមន៍ឬនៅតាមមណ្ឌលសាសនា ៖ កន្លែងទទួលទានអាហារ មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់មនុស្សចាស់ និងអង្គការផ្នែក ជំនឿសាសនា ជាឧទាហរណ៍ដែលគ្លីនិក Pop-Up កំពុងត្រូវបានគ្រោងនឹងបើកនៅ ពេលមាន ថ្នាំវ៉ាក់សាំង បន្ថែម។

 • ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅផ្ទះ គឺជាជម្រើសមួយសម្រាប់មនុស្សមានវ័យចំណាស់ដែលចេញពីផ្ទះមិនរួច។ មានក្រុមចល័តចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនិងអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពអនុញ្ញាតអោយមើលអ្នកជំងឺនៅតាមផ្ទ។

យោលទៅតាមសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុង ច្បាប់សហព័ន្ធក្រសួងសុខភាពសាធា រណៈ ក្រុង Seattle និងតបន់ King County មិនរើសអើងលើ កម្មវិធីឬការងារអ្វីមួយសម្រាប់ ក្រុមបុគ្គលដែលមានភាពទន់ខ្សោយ រួមទាំង មិនរើសអើងដោយសារ ពូជសាសន៍, ពណ៌សម្បុរ, ដើម កំណើតជាតិសាសន៌, សាសនា, ការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា (រួមទាំង ការបង្ហាញភេទនិយម), ផ្លូវភេទ និយម, ពិការភាព, អាយុ និងស្ថាន ភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡើយ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបណ្តឹងហើយចង់ដាក់ពាក្យប្ដឹងតវ៉ាឬមានសំណួរអំពីការដែលអាចមានភាពរើសអើងកើតឡើង សូមទាក់ទងកម្ម វិធីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់ King County តាមរយៈ civil-rights.OCR@kingcounty.gov206-263-2446 (សូមប្រាប់ភាសា របស់អ្នកសម្រាប់សេវាកម្មបកប្រែភាសា); សម្រាប់មនុស្សគថ្លង់ TTY Relay 7-1-1; ឬតាមរយៈអាស័យ ដ្ឋាន (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104)


Link/share our site at kingcounty.gov/vaccine/khmer