Skip to main content
King County logo

ថ្ងៃទី 30 ខែមីនា ឆ្នាំ 2022៖ ដូសជំរុញលើកទី 1 និងលើកទី 2

មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមានអាយុចាប់ពី 12 ឆ្នាំឡើងទៅគួរតែចាក់ដូសជំរុញ ទើបមានការការពារបានពេញលេញ៖

 • 5 ខែក្រោយពីបានចាក់ដូសទី 2 របស់ Pfizer ឬ Moderna រួច (សូមសម្គាល់ថា៖ អ្នកអាយុ 12-17 ឆ្នាំ អាចចាក់បានតែ Pfizer ប៉ុណ្ណោះ)
 • 2 ខែក្រោយពីបានចាក់មួយដូសរបស់ J&J រួច

ដូសជំរុញលើកទី ២ ត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់អ្នកដែល៖

ប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធិអាចចាក់បាន អ្នកអាចចាក់ដូសជំរុញលើកទី 2 យ៉ាងតិច 4 ខែក្រោយពីបានចាក់ដូសជំរុញលើកទី 1 រួច។


វ៉ាក់សាំង COVID-19 តែងតែឥតគិតថ្លៃ។ អ្នកណាម្នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី 5 ឆ្នាំឡើងទៅអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបាន។ មនុស្សដែលមានអាយុពី 5-17 ឆ្នាំអាចចាក់បានតែ Pfizer, 18 ឆ្នាំឡើងទៅអាចចាក់ Pfizer, Moderna ឬ J&J ។

សូមប្រើ កម្មវិធីស្វែងរកទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងរដ្ធវ៉ាស៊ីងតោន ឬចូលមើលជម្រើសពី របៀបទទួលព័ត៌មានចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមាននៅខាងក្រោម។

មានជំនួយផ្នែកទូរស័ព្ទ

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសេវាកម្មបកប្រែភាសាឬជំនួយតាមអនឡាញ មានបណ្ដាញទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមសម្រាប់ជួយលោកអ្នក។ សូមនិយាយប្រាប់គេនូវភាសាដែលអ្នក ពេញចិត្តនៅពេល គេភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ៖

 • មណ្ឌលផ្ដល់ជំនួយទូរស័ព្ទពីជំងឺកូវីដ-១៩ COVID-19 របស់រដ្ធវ៉ាស៊ីងតោន តាមរយៈលេខ៖ 1-800-525-01271-888-856-5816 (រួចចុចសញ្ញា #) ពីម៉ោង ៦ ព្រឹក - ១០ យប់ ថ្ងៃច័ន្ទ, ម៉ោង ៦ ព្រឹក - ៦ ល្ងាច (ថ្ងៃអង្គារ - ថ្ងៃអា ទិត្យ)
 • មជ្ឍមណ្ឌលទូរស័ព្ទទទួលបន្ទុកជំងឺ COVID-19 នៅ King County៖ 206-477-3977 ពី ៨ព្រឹក - ៧យប់។

ប្រសិនបើអ្នកមានពិការភាពហើយត្រូវការសម្របសម្រួលបន្ថែមដើម្បីទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 សូមទាក់ទងលេខ 206-477-3977 (ពីម៉ោង ៨ ព្រឹកដល់ ៧ យប់ ហើយមានជំនួយបកប្រែភាសា) ឬ publichealthaccommodations@kingcounty.gov.

គេផ្ដល់ពត៌មានថ្មីៗជាញឹកញាប់អំពីរបៀបទៅចាក់វ៉ាក់សាំង។ យើងព្យាយាមបកប្រែពត៌មានថ្មីៗជូនអ្នកយ៉ាងឆាប់រហ័ស តាមដែលអាចធ្វើបាន ប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចមានការយឺតយ៉ាវ ដោយសារ យើងត្រូវចំណាយ ពេលបកប្រែជាភាសាខ្មែរសិន។ សូមអរគុណចំពោះការអាព្យាស្រ័យរបស់លោកអ្នក។

គេចុះពត៌មានថ្មីៗបំផុតជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងគេហទំព័រ kingcounty.gov/vaccine

របៀបទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយមិនគិតអំពីការធានារ៉ាប់រងសុខភាព អំពីសញ្ជាតិឬស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍នោះទេ។ គេនឹងមិនផ្ញើវិក័យប័ត្រឬទារថ្លៃចាក់វ៉ាក់សាំងទេ។

អ្នកអាចចាក់វ៉ាក់សាំង Moderna ឬ Pfizer លើកទីពីរ នៅតាមទីតាំងជាច្រើនកន្លែង ទោះបីជាអ្នកបានចាក់លើកទីមួយនៅកន្លែងផ្សេងក៏ដោយ។ សូមយកកាតឬរូបថតនៃប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទីមួយរបស់អ្នកមកជាមួយផង។

ប័ណ្ណផ្សាយ (PDF)៖

Drive through vaccination site

អ្នកនឹងត្រូវការយក៖

 • ប័ណ្ណដែលមានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ៖ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់រដ្ឋ របស់កុលសម្ព័ន្ធ ឬចេញពីសហព័ន្ធ។ ក្រដាសវិក័យប័ត្រឬកុងធនាគាដែលមានឈ្មោះ និងអាស័យដ្ធានរបស់អ្នកក៏ អាចប្រើការបាន។

 • សូមពាក់អាវដៃខ្លីឬអាវដៃរលុង ដែលងាយនឹងទាញឡើងលើ ដូច្នោះអ្នកអាចចាក់ វ៉ាក់សាំងនៅ លើដើមដៃរបស់អ្នក។

 • កិច្ចព្រមព្រៀងអនុញ្ញាតពីមនុស្សពេញវ័យ៖ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុតិចជាង ១៨ ឆ្នាំ អ្នកប្រហែលជាត្រូវមានការយល់ព្រមពីមនុស្សពេញវ័យដែលជាអ្នកផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចាក់វ៉ាក់ សាំង។ អ្នកអាចធ្វើការអនុញ្ញាតសម្រាប់ខ្លួនឯងបាន ប្រសិនបើអ្នកមានករណីលើកលែងស្របច្បាប់ រៀបការជាមួយមនុស្សពេញវ័យ ឬទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងកំណត់ថា អ្នកគឺជា ក្មេងពេញវ័យ (មានតែជាភាសាអង់គ្លេសទេ) ។ មិនមែនគ្រប់ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់សុទ្ធតែអាចធ្វើការសំរេចចិត្តអំពីករណីក្មេងពេញវ័យនេះទេ។ ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីក្មេងតូចៗនិងក្មេងជំទង់ រួមទាំង និយមន័យពន្យល់អំពីមនុស្សពេញវ័យដែលជាអ្នកផ្ដល់ការអនុញ្ញាតមាននៅខាងក្រោម។ ប្រសិនបើមនុស្សពេញវ័យដែលជាអ្នកផ្ដល់ការអនុញ្ញាតនឹងមិនចូលរួមក្នុងការណាត់ជួប ចាក់វ៉ាក់សាំងជាមួយអ្នកទេ សូមសាកសួរអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យអ្នកអំពីតម្រូវការសម្រាប់បង្ហាញភស្តុតាងនៃការយល់ព្រមពីមនុស្សពេញវ័យដែលជាអ្នកផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឬករណីលើកលែងស្របច្បាប់។

របៀបធ្វើដំណើរទៅទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង៖

ប្រសិនបើអ្នករស់ក្នុងតំបន់ឃីងខោនធី King County ហើយត្រូវការការដឹកជញ្ជូនទៅទីកន្លែងមានណាត់ចាក់វ៉ាកសាំង គឺមានច្រើនជម្រើស៖

 • ការស្វែងរកការដឹកជញ្ជូន៖ ចំពោះការដឹកជញ្ជូន កម្មវិធីអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និងផែនការធ្វើដំណើររបស់អ្នក សូមមើល  www.findaride.org. ចំពោះសំណួរអំពីរលក្ខណៈសម្បត្តិនិងពត៌មានបន្ថែម សូមមើល www.findaride.org/covid.

 • Lyft និង Uber ផ្ដល់ការដឹកជញ្ជូនធ្វើដំណើរដោយឥតគិតថ្លៃទៅនិងពីទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង។ សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពី កម្មវិធីដឹកជញ្ជូនរបស់ Lyft (មានតែជាភាសាអង់គ្លេសទេ) ហើយនិង កម្មវិធីដឹកជញ្ជូនរបស់ Uber

 • សេវាកម្មឡានក្រុង King County Metro ផ្ដល់ជូនសេវាកម្មធ្វើដំណើរមានជម្រើស  ជាច្រើនទៅកាន់ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង រួមមាន ឡានក្រុងប្រភេទ bus transit, Access paratransit, ហើយនិងឡានដឹកជញ្ជូនតាមសហគមន៌ Community Van shuttles។ សូមសិក្សាបន្ថែមអំពីជម្រើសជិះឡានក្រុងផ្ដល់ដោយ King County Metro។ ឬទូរស័ព្ទទៅ 206-553-3000។

  សូមកត់សម្គាល់ថា ទីតាំងដែលអាចបើកឡានចូលមកចាក់វ៉ាក់សាំងមិនអាចទទួល យកអ្នកដើរចូលទេ ហើយតម្រូវអោយមានឡានឬរថយន្ត ដូច្នោះការជិះឡានក្រុង មកទីតាំងទាំងនេះមិនមែនជាជម្រើសល្អទេ។ សូមឆែកមើលទីតាំងមកចាក់វ៉ាក់ សាំងអោយបានច្បាស់សិនមុនដាក់ណាត់ជួប។

 • តើអ្នកមាន មេឌីឃេដ (Medicaid) ឬ Apple Health Card ទេ?៖ សូមទូរស័ព្ទទៅ Hopelink Medicaid តាមរយៈលេខ 800-923-7433។ (ឆែកមើលលក្ខណៈសម្បត្តិ)

 • តើអ្នកមានវ័យចំណាស់ឬពិការឬទេ?៖ សូមទូរស័ព្ទទៅ Metro Access តាមរយៈលេខ 206-205-5000។ (ឆែកមើលលក្ខណៈសម្បត្តិ)។

 • តើអ្នកចង់ដាក់ណាត់ដឹកជញ្ជូនសម្រាប់មនុស្សច្រើននាក់មែនទេ? សូមបំពេញក្រដាសនេះ រួចហើយ អ្នកធ្វើការម្នាក់ពីក្រុមការងារ Hopelink Mobility Management team។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយតាមរយៈទូរស័ព្ទ ឬ សេវាកម្មបកប្រែភាសា សូមទូរស័ព្ទទៅខាងអ្នកទទួលបន្ទុកដឺកជញ្ជូនទៅចាក់វ៉ាក់សាំង Coordinated Vaccine Transportation Helpline តាមរយៈលេខ 425-943-6706 ថ្ងៃច័ន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ រវាងម៉ោង 8:30 ព្រឹក – 4:00 រសៀល ហើយចុចលេខ 5 សម្រាប់ជំនួយសេវាកម្មបកប្រែភាសា។

ដាក់ណាត់មកចាក់លើកទី 2

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី 2 សូមដាក់ណាត់ចាក់លើកទី 2 នៅកន្លែងអ្នកដែលអ្នកចាក់លើកទី 1 អោយហើយ ។ អ្នកគួរតែចាក់លើកទី 2 21 ថ្ងៃក្រោយមក បើអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ (Pfizer-BioNTech) ឬ 28 ថ្ងៃក្រោយ មក បើអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ (Moderna) បន្ទាប់ពីបានចាក់ លើកទី 1 រួច ។ ការចាក់លើកទីពីរនឹងផ្តល់ការការពារពីវីរុសក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុត។

ចំពោះថ្នាំវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson អ្នកនឹងមិនត្រូវការចាក់លើកទី 2 ទេ - ចាក់តែមួយដូស វាអាចការពារបានទាំងស្រុង។

សូមចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធសុវត្តភាព V-safe

ក្រសួងត្រួតពិនិត្យនិងការពារជំងឺ (CDC) បានបង្កើតឧបករណ៍សុវត្ថិភាពមួយ ហៅ V-safe ដើម្បីត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពថ្នាំវ៉ាក់សាំង។ ប្រព័ន្ធ V-safe គឺជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ប្រើជាមួយទូរស័ព្ទ ស្មាតហ្វូន សម្រាប់ផ្ញើសារនិងស្ទង់មតិតាមរយៈគេហទំព័រដើម្បីផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយពីអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩រួច។ អ្នកអាចប្រាប់ ក្រសួង CDC ភ្លាមៗ ប្រសិនបើអ្នកមានផលប៉ះពាល់ក្រោយពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ COVID-19 រួច ។ ក្រសួង CDC ប្រហែលបន្តរជួបជាមួួអ្នកថែមទៀត ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម។ ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព V-safe ក៏នឹងរំលឹកអ្នកអោយមកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ លើកទីពីរដែរ ប្រសិនបើចាំបាច់។

តើត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះអំពីផលប៉ះពាល់

ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះការប្រត្តិកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ សូមទូរស័ព្ទហៅ 9-1-1 ឬក៏ទៅមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិត អ្នក។ សូមទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមានផលប៉ះពាល់ដែលធ្វើទុក្ខអ្នកឬមិនជាសះ ស្បើយ។

សូមរាយការណ៌ទៅប្រព័ន្ធរាយការណ៌ពីព្រឹត្តការប្រត្តិកម្មនិងថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រសួង FDA/CDC (VAERS). ទូរស័ព្ទទៅ VAERS តាមរយៈលេខ 1-800-822-7967 ឬ រាយការណ៌តាមអនឡាញ តាមរយៈ https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. រួមទាំងឈ្មោះថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលអ្នកបានចាក់ នៅលើបន្ទាត់ទី១ នៃប្រអប់លេខ ១៨ លើក្រដាសរាយការណ៌។

បន្តវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នការពារជំងឺកូវីដ១៩ COVID-19

សូមចាំរហូតដល់អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួនរួចសិន (ពីរសប្តាហ៍ក្រោយពីបានចាក់ដូសលើកចុងក្រោយរបស់អ្នរួច) នោះវាចាំបាច់ណាស់ត្រូវការពារអ្នកដ៏ទៃ។ បន្តពាក់ម៉ាស់ កំណត់សកម្មភាពនៅក្នុងផ្ទះនិងក្រៅផ្ទះ ជៀសវាងកន្លែងចង្អៀត រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃមួយរយៈពេលខ្លីហើយនៅអោយឆ្ងាយពីគ្នា បង្កើនខ្យល់ចេញចូលក្នុងផ្ទះអោយបានល្អ ហើយនិងលាងដៃឱ្យបានញឹកញាប់។

ដំណឹងល្អគឺ នៅពេលដែលអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួនរួចហើយ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមធ្វើអ្វីៗទាំងឡាយឡើងវិញដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយសារជំងឺរាតត្បាតនេះ។

អ្នកដែលចាត់ទុកថា បានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់នោះគឺ៖

 • ពីរអាទិត្យក្រោយពីបានចាក់ដូសទីពីររួច ដូចជា ម៉ូឌឺនណា (Moderna) ឬ ហ្វៃស៊ឺ (Pfizer) ឬក៏
 • ពីរអាទិត្យក្រោយពីបានចាក់មួយដូសនៃថ្នាំវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ។

ប្រសិនបើវានៅក្រោមពីរអាទិត្យក្រោយពីអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួច ឬ អ្នកនៅរង់ចាំចាក់ដូស ទីពីរ អ្នកនៅមិនទាន់ទទួលការការពារគ្រប់ចំនួនទេ។ សូមបន្តវិធានការការពាររហូត ដល់អ្នក បានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួន។

អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួនហើយ គួរដឹងអំពីចំណុចដូចខាងក្រោមទាំងនេះ៖

 • បទបញ្ជាច្បាប់ពាក់ម៉ាស់របស់រដ្ឋវ៉ាស៊ីងតោនតម្រូវឲ្យមនុស្សគ្រប់ៗគ្នាពាក់ម៉ាសនៅតាមទីកន្លែងមួយចំនួនដូចជា សាលារៀននិងមណ្ឌលថែទាំកូនក្មេង, មន្ទីរថែទាំសុខភាព, កន្លែងផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែង, ទីកន្លែងឃុំឃាំង ហើយនិងនៅលើរថយន្តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ។
 • សូម្បីតែអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយក៏ដោយក៏គួរតែពាក់ម៉ាស់នៅខាងក្នុងអគារសាធារណៈនិងកន្លែងខាងក្រៅដែលមានមនុស្សច្រើនផងដែរដើម្បីការពារឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩។
 • ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសធ្វើដំណើរ (នៅក្នុងស្រុកឬក្រៅស្រុក) អ្នកក៏នៅតែចាំបាច់ គោរពតាមសេចក្ដីតម្រូវការធ្វើដំណើររបស់ក្រសួង CDC
 • Watch សូមសង្កេតមើលរោគសញ្ញាជំងឺកូវីដ-១៩ ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកបាននៅជិតអ្នកណាម្នាក់ដែលឈឺ។ ប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាជំងឺកូវីដ-១៩ សូមធ្វើតេស្ត៍និងស្នាក់ នៅផ្ទះហើយនៅឲ្យឆ្ងាយពីអ្នកដ៏ទៃ។.
 • ប្រសិនបើអ្នកដឹងថា អ្នកបាននៅជិតនរណាម្នាក់កើតជំងឺកូវីដ-១៩ សូមទៅធ្វើតេស្តចាប់ពី ៣ ថ្ងៃឡើងទៅក្រោយពីបាននៅជិតអ្នកកើតជំងឺនិងនៅឱ្យឆ្ងាយពីអ្នកដទៃ ហើយតាមដានរោគសញ្ញាក្នុងរយៈពេល ២ សប្តាហ៍។ អ្នកប្រហែលជាមិនចាំបាច់ធ្វើចត្តាឡីស័កទេលុះត្រាតែអ្នកមានរោគសញ្ញា។ ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែម សូមអាន គោលការណ៌ណែនាំស្ដីអំពីការធ្វើចត្តាឡីស័កនិងការនៅឲ្យដាច់ពីអ្នកដ៏ទៃ
 • សូមគោរពតាមគោលការណែនាំនៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នក។ និយោជកនិងទីកន្លែងធ្វើការអាចស្នើសុំឬត្រូវការភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងមុននឹងអាចចូល រួមក្នុង ព្រឹត្តិការឬត្រឡប់មកធ្វើការវិញ។ គេត្រូវមានការផ្គត់ផ្គង់សមហេតុសមផលសម្រាប់ជនពិការឬហេតុផលផ្សេងទៀតសម្រាប់នរណាម្នាក់ដែលមិនអាចមកចាក់វ៉ាក់សាំងបាន។
 • ការរក្សាគុណភាពខ្យល់នៅខាងក្នុងអាគារឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុន ឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អនិងដាក់តម្រងធូលី គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីការពារយើងឲ្យ ផុតពីជំងឺកូវីដ-១៩។ ព័ត៌មានបន្ថែមមាននៅ ការធ្វើឲ្យខ្យល់នៅក្នុងផ្ទះមានគុណភាពល្អ

ទោះអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយក៏អាចជ្រើសរើសបន្តពាក់ម៉ាសនៅតាមទីកន្លែងសាធារណៈដែរ។ អ្នកខ្លះដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយអាចជ្រើសរើសបន្តពាក់ម៉ាសប្រសិនបើពួក គេមាន ហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងរោគធ្ងន់ធ្ងរ, មានបញ្ហាសុខភាព ឬមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនរណាម្នាក់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់។ អ្នកផ្សេងទៀតអាចជ្រើសរើសបន្តពាក់ ម៉ាស ដើម្បីគាំទ្រដល់វិធានការពាក់ម៉ាសដែលអនុវត្តដោយអ្នកដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំង ឬ ពីព្រោះវាធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៌កក់ក្ដៅ។ អ្នកខ្លះក៏គួរពាក់ម៉ាសដើម្បីការពារខ្លួនគេពី ជំងឺរលាកប្រព័ន្ធដង្ហើមផ្សេងៗឬជំងឺអាឡែរហ្សី។

យើងនៅកំពុងសិក្សាថា តើថ្នាំវ៉ាក់សាំងអាចការពារការរាលដាលជំងឺកូវីដបានកម្រិតណាដែរ ហើយបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ សូមមើលគេហទំព័ររបស់ក្រសួង CDC ពីគោលការណ៌ណែនាំថ្មី សម្រាប់អ្នកដែល ចាក់វ៉ាក់សាំងបានគ្រប់គ្រាន់ហើយ

តើអ្នកណាខ្លះមានលក្ខណៈសម្បត្តិចាក់វ៉ាក់សាំង?

មនុស្សគ្រប់រូបដែលមានអាយុពី 5 ឆ្នាំឡើងទៅ បច្ចុប្បន្នមានលក្ខណៈសម្បត្តិចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩។ នៅពេលនេះ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ COVID-19 មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតចាក់អោយកុមារ ដែលមានអាយុក្រោម 5 ឆ្នាំទេ។ ការសាកល្បងនៅមន្ទីរពិសោធកំពុងដំណើរការសម្រាប់កុមារតូចៗ។

សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់យុវវ័យ រួមទាំងតម្រូវការចុះកិច្ចព្រមព្រៀង តាមរយៈ kingcounty.gov/youthvaccine/khmer

តើការចាក់វ៉ាក់សាំងមាននៅឯណាឥឡូវនេះ?

 • មណ្ឌលថែទាំមនុស្ស អ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះថែទាំមនុស្សចាស់ កន្លែងជួយបំរើការរស់នៅនិងថែ ទាំ មនុស្សមួយចំនួនទៀតកំពុងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅនឹងកន្លែងតាមរយៈការសហការគ្នា ថ្នាក់ជាតិជាមួយបណ្តាញឱសថស្ថាន។

 • ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាព រួមមានវេជ្ជបណ្ឌិត មន្ទីរពេទ្យ និងគ្លីនិកសហគមន៍គឺជាវិធី ចម្បងដែល មនុស្សវ័យចំណាស់ភាគច្រើននៅ King County នឹងទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង។

 • ក្រុមចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងចល័តដែលរៀបចំដោយក្រសួងសុខភាពសាធារណៈនិងនាយកដ្ឋានពន្លត់អគ្គីភ័យក្នុងតំបន់កំពុងទៅកន្លែងមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ រួមមានអ្នកដែលរស់នៅតាមផ្ទះថែទាំមនុស្សពេញវ័យ (Adult Family Homes) ហើយនិងមនុស្សចាស់រស់នៅផ្ទះរដ្ធ។

 • ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ រៀបចំអោយមានទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងកាន់តែ ច្រើនកន្លែង សម្រាប់ អោយប្រជាជនរស់នៅខាងត្បូងតំបន់ King County មកចាក់វ៉ាក់សាំងដោយ សារពួកគេមាន អត្រាខ្ពស់ដេកពេទ្យនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ រួមទាំងមនុស្ស វ័យចំណាស់និងបុគ្គលដែលមិនអាចរស់នៅដោយខ្លួនឯងនិងអ្នកមើលថែពួកគេ។

 • ឱសថស្ថាន៖ ដូចការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងផ្តាសាយនៅតាមឱសថស្ថានក្នុងតំបន់របស់អ្នកដែរ ហាងលក់ ឱសថជាច្រើន- រួមទាំងកន្លែងលក់គ្រឿងទេស- មានការណាត់ចាក់វ៉ាក់សាំង។

 • ក្លីននិកនៅក្នុងសហគមន៍ឬនៅតាមមណ្ឌលសាសនា ៖ កន្លែងទទួលទានអាហារ មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់មនុស្សចាស់ និងអង្គការផ្នែក ជំនឿសាសនា ជាឧទាហរណ៍ដែលគ្លីនិក Pop-Up កំពុងត្រូវបានគ្រោងនឹងបើកនៅ ពេលមាន ថ្នាំវ៉ាក់សាំង បន្ថែម។

 • ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅផ្ទះ គឺជាជម្រើសមួយសម្រាប់មនុស្សមានវ័យចំណាស់ដែលចេញពីផ្ទះមិនរួច។ មានក្រុមចល័តចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនិងអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពអនុញ្ញាតអោយមើលអ្នកជំងឺនៅតាមផ្ទ។

យោលទៅតាមសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុង ច្បាប់សហព័ន្ធក្រសួងសុខភាពសាធា រណៈ ក្រុង Seattle និងតបន់ King County មិនរើសអើងលើ កម្មវិធីឬការងារអ្វីមួយសម្រាប់ ក្រុមបុគ្គលដែលមានភាពទន់ខ្សោយ រួមទាំង មិនរើសអើងដោយសារ ពូជសាសន៍, ពណ៌សម្បុរ, ដើម កំណើតជាតិសាសន៌, សាសនា, ការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា (រួមទាំង ការបង្ហាញភេទនិយម), ផ្លូវភេទ និយម, ពិការភាព, អាយុ និងស្ថាន ភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡើយ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបណ្តឹងហើយចង់ដាក់ពាក្យប្ដឹងតវ៉ាឬមានសំណួរអំពីការដែលអាចមានភាពរើសអើងកើតឡើង សូមទាក់ទងកម្ម វិធីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់ King County តាមរយៈ civil-rights.OCR@kingcounty.gov206-263-2446 (សូមប្រាប់ភាសា របស់អ្នកសម្រាប់សេវាកម្មបកប្រែភាសា); សម្រាប់មនុស្សគថ្លង់ TTY Relay 7-1-1; ឬតាមរយៈអាស័យ ដ្ឋាន (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104)


Link/share our site at kingcounty.gov/vaccine/khmer