Skip to main content
King County logo

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋវ៉ាស៊ីងតោន (DOH) ជាអ្នកសម្រេចលើការចែកចាយវ៉ាក់សាំងសម្រាប់រដ្ឋរបស់យើង និងអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗ ។

ពត៌មានចេញថ្មី (ថ្ងៃទី 31 ខែមីនា)៖ ក្រុមដែលមាលក្ខណៈសម្បត្តិថ្មី គឺរួមទាំងអ្នកដែលមានអាយុពី 60 ឡើងទៅ អ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពពីពីរប្រភេទឡើងទៅហើយនិងអ្នកធ្វើការសំណង់ រោងចក្រ ភោជនីយដ្ធាននិងសេវាកម្មម្ហូបអាហារ។ សូមមើលពត៌មានលម្អិតនៅខាងក្រោមស្ដីពី “តើឥឡូវនេះ នរណាខ្លះអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបាន”។

សូមមើលខាងក្រោមពី “របៀបទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង” នូវជម្រើសដាក់ណាត់ជួប រូមទាំង ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងដៃគូរបស់ King County នៅក្នុងទីក្រុង អប៊ឺន Auburn, Kent, Redmond, និង Seattle.

មានជំនួយផ្នែកទូរស័ព្ទ

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការអ្នកបកប្រែភាសា ឬ មិនចេះ ប្រើវិធីស្វែងរកដំ ណាក់កាលចាក់វ៉ាក់សាំ ងនៅតាមអនឡាញ មានមណ្ឌលផ្ដល់ជំនួយទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម៖

 • មណ្ឌលផ្ដល់ជំនួយទូរស័ព្ទពីជំងឺកូវីដ-១៩ COVID-19 របស់រដ្ធវ៉ាស៊ីងតោន តាមរយៈលេខ៖ 1-800-525-0127 ឬ 1-888-856-5816 (រួចចុចសញ្ញា #) ពីម៉ោង ៦ ព្រឹក - ១០ យប់ ថ្ងៃច័ន្ទ, ម៉ោង ៦ ព្រឹក - ៦ ល្ងាច (ថ្ងៃអង្គារ - ថ្ងៃអា ទិត្យ) មជ្ឍមណ្ឌលទូរស័ព្ទទទួលបន្ទុកជំងឺ COVID-19 នៅ King Coun-ty ៖ 206-477-3977 ពី ៨ព្រឹក - ៧យប់។
 • មជ្ឍមណ្ឌលទូរស័ព្ទទទួលបន្ទុកជំងឺ COVID-19 នៅ King County ៖ 206-477-3977 ពី ៨ព្រឹក - ៧យប់។

ចំពោះការបកប្រែភាសា សូមនិយាយប្រាប់ភាសារបស់អ្នកនៅពេលគេភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ។

គេផ្ដល់ពត៌មានថ្មីៗជាញឹកញាប់អំពីរបៀបទៅចាក់វ៉ាក់សាំង។ យើងព្យាយាមបកប្រែពត៌មានថ្មីៗជូនអ្នកយ៉ាងឆាប់រហ័ស តាមដែលអាចធ្វើបាន ប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចមានការយឺតយ៉ាវ ដោយសារ យើងត្រូវចំណាយ ពេលបកប្រែជាភាសាខ្មែរសិន។ សូមអរគុណចំពោះការអាព្យាស្រ័យរបស់លោកអ្នក។

គេចុះពត៌មានថ្មីៗបំផុតជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងគេហទំព័រ kingcounty.gov/vaccine

របៀបទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមានសម្រាប់បុគ្គលដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ ដោយមិនគិតថា ពួកគេមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាព ជាសញ្ជាតិឬពីស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍របស់ពួកគេទេ។ គេនឹងមិនផ្ញើវិក្កយ បត្រទៅទាលុយឬទាមទាអោយអ្នកបង់ថ្លៃការចាក់វ៉ាក់សាំងទេ។ មេឌីឃា (Medicare), មេឌីខេដ (Medicaid) ហើយនិងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជនភាគច្រើន នឹងចេញថ្លៃចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង ហើយគេនឹងចេញថ្លៃចាក់វ៉ាក់សាំងអោយអ្នកដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាព។

ចំនួនថ្នាំវ៉ាក់សាំងនិងការណាត់ជួបបច្ចុប្បន្ននៅមានកំណត់។ វាប្រហែលជាអាចមានការពន្យារពេលក្នុងការដាក់ណាត់ជួប។ ការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងងាយស្រួលជាងមុននៅពេលដែលអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពទទួលបានចំនួនថ្នាំវ៉ាក់សាំងកាន់តែច្រើនហើយទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងបើកកាន់តែច្រើន។

ប័ណ្ណផ្សាយ៖ វិធីកំណត់ពេលណាត់ជួបចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID-19) (PDF)

ប័ណ្ណផ្សាយ፡ ផ្លូវចូលទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទីតាំងដៃគូរបស់ King County (PDF)


ចាប់ពីថ្ងៃទី 31 ខែមិនា ឆ្នាំ 2021 ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋវ៉ាស៊ីងតោនបានបើកការ ចែកចាយ វ៉ាក់សាំងដល់ដំណាក់កាលទី 1b4 ។

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងក៏មានសម្រាប់ក្រុមដែលបានរាយឈ្មោះនៅខាងក្រោម មិនគិតថា ពួកគេមានការ ធានារ៉ាប់រងសុខភាព ជាសញ្ជាតិ ឬពីស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍របស់ពួកគេនោះទេ។ មេឌីឃា (Medicare), មេឌីខេដ Medicaid នឹងការធានារ៉ាប់រង់សុខភាពឯកជនភាគច្រើន នឹងចេញថ្លៃ ចាក់វ៉ាក់សាំង ហើយគេនឹងចេញថ្លៃចាក់វ៉ាក់សាំងអោយអ្នកដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រង សុខភាព។

អ្នកមានល្ខណៈសម្បត្តិថ្មី (ចាប់ពីថ្ងៃទី 31 ខែមីនា ឆ្នាំ 2021)៖

 • អ្នកដែលមានអាយុចន្លោះ 60 និង 64

 • អ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់ដំណាក់កាល 1b3: អ្នកដែលមានអាយុពី 16 ឆ្នាំ ហើយកើតជំងឺពីពីរប្រភេទឡើងទៅ ឬ មានបញ្ហាសុខភាព យោងតាម បញ្ជីឈ្មោះលក្ខណៈជំងឺរបស់ក្រសួង CDC.

 • អ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់ដំណាក់កាល 1b4:
  • មនុស្ស (ប្រជាជន, បុគ្គលិក, អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត) ដែលរស់នៅតាមទីកន្លែងផ្ដុំគ្នាច្រើន មានហានិភ័យខ្ពស់៖
   • ទីលំនៅដែលមានអ្នកពិការរស់នៅជុំគ្នាជាក្រុម រួមទាំងអ្នកកើតជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ អ្នកពិការផ្លូវចិត្តនិងប្រាជ្ញា ហើយនិងអ្នកពិការរាងកាយ រួមទាំងមណ្ឌលដែលមានអ្នកប្រមាថគ្រឿងញៀនរស់នៅ ដែលមិនទាន់បានរាប់បញ្ចូលក្នុងដំណាក់កាលទី 1 ។
   • ពន្ធនាគា គុក មណ្ឌលឃុំឃាំង ហើយនិងទីកន្លែងស្រដៀងគ្នា
   • ទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែលផ្ដល់សេវាកម្មអោយអ្នកគ្មានផ្ទះរស់នៅ (ឧទាហរណ៌ ដូចជា ជម្រកឬទីលំនៅបណ្ដោះអាសន្ន)
   • ទីលំនៅសម្រាប់អ្នកជួបប្រទះអំពើរហឹង្សារក្នុងគ្រួសាររស់នៅ
  • បុគ្គលិកសំខាន់ៗដែលធ្វើការនៅតាមទីកន្លែងផ្ដុំគ្នាច្រើនដូចខាងក្រោម ដែលមានហានិភ័យកម្រិតខ្ពស់ទៅកម្រិតមធ្យម៖
   • ភោជនីដ្ធាននិងសេវាកម្មម្ហូបអាហារ
   • រោងចក្រ
   • សំណង

   សូមកត់សម្គាល់៖ ទីកន្លែងផ្ដុំគ្នាច្រើន គឺចង់សំដៅទៅ កន្លែងធ្វើការដែលមានទីតាំងចង្អៀតជុំវិញអ្នកដ៏ទៃដែលមិនអាចរក្សាគម្លាតពីគ្នាបាន។ អ្នកធ្វើការនៅតាមទីកន្លែងទាំងនេះដែលអាចរក្សាគម្លាតពីគ្នាបាន ធ្វើការពីផ្ទះឬពីខាងក្រៅ មិនរាប់បញ្ចូលក្នុងករណីនេះទ។

ការចាក់វ៉ាក់សាំងមិនបើកចាក់អោយអ្នកដែល៖

 • អ្នកដែលមានសិទ្ធិសំរាប់ដំណាក់កាលទី1a៖ រាល់អ្នកធ្វើការទាំងអស់ដែលមានហានិភ័យក្នុងការទទួលបានឬការឆ្លងកូវីដ-១៩ នៅក្នុងកន្លែងថែទាំសុខភាព។ បុគ្គលិកនិងអ្នករស់នៅមណ្ឌល ថែទាំមនុស្ស និងអ្នកជំនួយការថែរក្សាសុខភាពតាមផ្ទះ។
 • អ្នកមានសិទ្ធិសំរាប់ ដ ណាក់កាលទី 1b1៖
  • អ្នកមានអាយុ៦៥ឆ្នាំឡើងទៅ
  • អាយុ ៥០ឆ្នាំឡើងទៅប្រសិនបើពួកគេរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានកូនចៅពីរជំនាន់ឬច្រើនជំនាន់រស់នៅ (ដូចជាមនុស្សចាស់និងចៅ) និងមានលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនេះ៖
   • មិនអាចរស់នៅដោយឯករាជ្យម្នាក់ឯងបាននិងទទួលជំនួយពីសាច់ញាតិឬអ្នកថែទាំ (ទាំងបង់ប្រាក់ឬមិនបង់ប្រាក់) ឬពីអ្នកដែលធ្វើការនៅខាងក្រៅផ្ទះ
   • រស់នៅជាមួយនិងមើលថែកូនក្មេង ដូចជាជីដូនជីតាមើលថែចៅ។
  • គ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកធ្វើការនៅមត្តេយ្យសាលា
  • អ្នកធ្វើការមើលថែទាំក្មេង ដែលរាប់បញ្ចូលទាំង
   • អ្នកផ្ដល់សេវាកម្មធ្វើការនៅមណ្ឌលថែទាំងកូនក្មេងមានអាញ្ញប័ណ្ណនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារដែលរស់ក្នុងផ្ទះរបស់ពួូគេ
   • ក្រុមគ្រួសារ, មិត្តភក្តិ និងអ្នកផ្ដល់សេវាជិតខាង ទទួលការឧបត្ថម្ភមើលថែក្មេងពី Working Connection Child Care ដែលមានការលើកលែងមិនចាំបាច់មានអាញ្ញាប័ណ្ណ។ អ្នកផ្តល់សេវាមើលក្មេងនៅតាមផ្ទះទាំងនេះ អាចទទួលមើលថែទាំក្មេងរហូតដល់ទៅ ៦ នាក់។
   • កម្មវិធី ECEAP គឺជាកម្មវិធីរបស់រដ្ធផ្ដល់ជំនួយអោយគ្រូបង្រៀនសិក្សមត្តេយ្យសាលា។ វាស្រដៀងគ្នានិងកម្មវិធីអនុមត្តេយសាលាជាតិ។
   • អ្នកផ្ដល់សេវាកម្មបម្រើកូនសិស្សនិងអភិវឌ្ឈយុវវ័យដោយមិនចាំបាច់មានអាញ្ញាប័ណ្ណដែលកំពុងផ្ដល់ការថែទាំកូនសិស្សចាប់តាំងពីមានជំងឺរាតត្បាតមកហើយសាលារៀនត្រូវបានបិទហើយប្តូរទៅបង្រៀនតាមអនឡាញឬនៅតាមសាលារៀន។

 • អ្នកមានលក្ខណៈសប្បត្តិក្នុងដំណាក់កាល 1b2 ៖
  • បុគ្គលិកធ្វើការនៅតាមទីកន្លែងផ្ដុំគ្នាដូចខាងក្រោម៖
   • កសិកម្ម
   • នាវានេសាទត្រី
   • រោងចក្រផលិតចំណីអាហារ
   • ហាងលក់ម្ហូបអាហារ/មណ្ឌលចែកចាយអាហារ
   • ទីកន្លែងឃុំឃាំង (ពន្ធនាគា, គុក, មណ្ឌលឃុំឃាំង)
   • តុលាការ
   • ឡានក្រុងសាធារណៈ
   • អ្នកធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់ មិនបានរាប់បញ្ចូលក្នុងវគ្គដំបូង (លើកលែងតែអ្នកគ្រប់គ្រងឬអ្នកដែលអាចធ្វើការពីផ្ទះ)
   • អ្នកធ្វើការថែទាំបង្ហាត់បង្រៀនកូនក្មេងតូចៗ បណ្ដុះបណ្ដាលយុវវ័យ ហើយនិង ជំរុំកូនក្មេងដែលមិនបានរាប់បញ្ចូលក្នុងដំណាក់កាល 1b1 ។

   ទីកន្លែងផ្ដុំគ្នាគឺសំដៅទៅទីកន្លែងធ្វើការចង្អៀតដែមិនអាចរក្សាចំងាយអោយឆ្ងាយពីគ្នាបាន។

  • អ្នកមានផ្ទៃពោះ
  • អ្នកពិការដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី គោការណ៌ណែនាំរបស់រដ្ធវ៉ាស៊ីងតោនពីអាទិភាពចាក់វ៉ាក់សាំង។    

អ្នកនឹងត្រូវការយក៖

 • ប័ណ្ណដែលមានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ៖ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់រដ្ឋ របស់កុលសម្ព័ន្ធ ឬចេញពីសហព័ន្ធ។ ក្រដាសវិក័យប័ត្រឬកុងធនាគាដែលមានឈ្មោះ និងអាស័យដ្ធានរបស់អ្នកក៏ អាចប្រើការបាន។ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណធ្វើការក៏អាចប្រើបាន ប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធទទួលវ៉ាក់សាំងដំណាក់កាលទី 1a។

 • សូមពាក់អាវដៃខ្លីឬអាវដៃរលុង ដែលងាយនឹងទាញឡើងលើ ដូច្នោះអ្នកអាចចាក់ វ៉ាក់សាំងនៅ លើដើមដៃរបស់អ្នក។

របៀបធ្វើដំណើរទៅទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង៖

ប្រសិនបើអ្នករស់ក្នុងតំបន់ឃីងខោនធី King County ហើយត្រូវការការដឹកជញ្ជូនទៅទីកន្លែងមានណាត់ចាក់វ៉ាកសាំង គឺមានច្រើនជម្រើស៖

 • ការស្វែងរកការដឹកជញ្ជូន៖ ចំពោះការដឹកជញ្ជូន កម្មវិធីអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និងផែនការធ្វើដំណើររបស់អ្នក សូមមើល  www.findaride.org. ចំពោះសំណួរអំពីរលក្ខណៈសម្បត្តិនិងពត៌មានបន្ថែម សូមមើល www.findaride.org/covid.

 • សេវាកម្មឡានក្រុង King County Metro ផ្ដល់ជូនសេវាកម្មធ្វើដំណើរមានជម្រើស  ជាច្រើនទៅកាន់ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង រួមមាន ឡានក្រុងប្រភេទ bus transit, Access paratransit, ហើយនិងឡានដឹកជញ្ជូនតាមសហគមន៌ Community Van shuttles ។ សូមសិក្សាបន្ថែមអំពីជម្រើសជិះឡានក្រុងផ្ដល់ដោយ King County Metro ។ ឬទូរស័ព្ទទៅ 206-553-3000 ។

  សូមកត់សម្គាល់ថា ទីតាំងដែលអាចបើកឡានចូលមកចាក់វ៉ាក់សាំងមិនអាចទទួល យកអ្នកដើរចូលទេ ហើយតម្រូវអោយមានឡានឬរថយន្ត ដូច្នោះការជិះឡានក្រុង មកទីតាំងទាំងនេះមិនមែនជាជម្រើសល្អទេ។ សូមឆែកមើលទីតាំងមកចាក់វ៉ាក់ សាំងអោយបានច្បាស់សិនមុនដាក់ណាត់ជួប។

 • តើអ្នកមាន មេឌីឃេដ (Medicaid) ឬ Apple Health Card ទេ?៖ សូមទូរស័ព្ទទៅ Hopelink Medicaid តាមរយៈលេខ 800-923-7433 ។ (ឆែកមើលលក្ខណៈសម្បត្តិ)

 • តើអ្នកមានវ័យចំណាស់ឬពិការឬទេ?៖ សូមទូរស័ព្ទទៅ Metro Access តាមរយៈលេខ 206-205-5000 ។ (ឆែកមើលលក្ខណៈសម្បត្តិ)។

 • តើអ្នកចង់ដាក់ណាត់ដឹកជញ្ជូនសម្រាប់មនុស្សច្រើននាក់មែនទេ? សូមបំពេញក្រដាសនេះ រួចហើយ អ្នកធ្វើការម្នាក់ពីក្រុមការងារ Hopelink Mobility Management team។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយតាមរយៈទូរស័ព្ទ ឬ សេវាកម្មបកប្រែភាសា សូមទូរស័ព្ទទៅខាងអ្នកទទួលបន្ទុកដឺកជញ្ជូនទៅចាក់វ៉ាក់សាំង Coordinated Vaccine Transportation Helpline តាមរយៈលេខ 425-943-6706 ថ្ងៃច័ន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ រវាងម៉ោង 8:30 ព្រឹក – 4:00 រសៀល ហើយចុចលេខ 5 សម្រាប់ជំនួយសេវាកម្មបកប្រែភាសា។

ប័ណ្ណផ្សាយ៖ របៀបដែលមនុស្សវ័យចំណាស់នៅ King County អាចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ៩ រួច (PDF)


ដាក់ណាត់មកចាក់លើកទី 2

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី 2 សូមដាក់ណាត់ចាក់លើកទី 2 នៅកន្លែងអ្នកដែលអ្នកចាក់លើកទី 1 អោយហើយ ។ អ្នកគួរតែចាក់លើកទី 2 21 ថ្ងៃក្រោយមក បើអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ (Pfizer-BioNTech) ឬ 28 ថ្ងៃក្រោយ មក បើអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ (Moderna) បន្ទាប់ពីបានចាក់ លើកទី 1 រួច ។ ការចាក់លើកទីពីរនឹងផ្តល់ការការពារពីវីរុសក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុត។

ចំពោះថ្នាំវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson អ្នកនឹងមិនត្រូវការចាក់លើកទី 2 ទេ - ចាក់តែមួយដូស វាអាចការពារបានទាំងស្រុង។

សូមចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធសុវត្តភាព V-safe

ក្រសួងត្រួតពិនិត្យនិងការពារជំងឺ (CDC) បានបង្កើតឧបករណ៍សុវត្ថិភាពមួយ ហៅ V-safe ដើម្បីត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពថ្នាំវ៉ាក់សាំង។ ប្រព័ន្ធ V-safe គឺជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ប្រើជាមួយទូរស័ព្ទ ស្មាតហ្វូន សម្រាប់ផ្ញើសារនិងស្ទង់មតិតាមរយៈគេហទំព័រដើម្បីផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយពីអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩រួច។ អ្នកអាចប្រាប់ ក្រសួង CDC ភ្លាមៗ ប្រសិនបើអ្នកមានផលប៉ះពាល់ក្រោយពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ COVID-19 រួច ។ ក្រសួង CDC ប្រហែលបន្តរជួបជាមួួអ្នកថែមទៀត ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម។ ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព V-safe ក៏នឹងរំលឹកអ្នកអោយមកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ លើកទីពីរដែរ ប្រសិនបើចាំបាច់។

តើត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះអំពីផលប៉ះពាល់

ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះការប្រត្តិកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ សូមទូរស័ព្ទហៅ 9-1-1 ឬក៏ទៅមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិត អ្នក។ សូមទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមានផលប៉ះពាល់ដែលធ្វើទុក្ខអ្នកឬមិនជាសះ ស្បើយ។

សូមរាយការណ៌ទៅប្រព័ន្ធរាយការណ៌ពីព្រឹត្តការប្រត្តិកម្មនិងថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រសួង FDA/CDC (VAERS). ទូរស័ព្ទទៅ VAERS តាមរយៈលេខ 1-800-822-7967 ឬ រាយការណ៌តាមអនឡាញ តាមរយៈ https://vaes.hhs.gov/reportevent.html. រួមទាំងឈ្មោះថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលអ្នកបានចាក់ នៅលើបន្ទាត់ទី១ នៃប្រអប់លេខ ១៨ លើក្រដាសរាយការណ៌។

បន្តវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នការពារជំងឺកូវីដ១៩ COVID-19

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងទាំងនេះផ្តល់នូវការការពារខ្ពស់ប្រឆាំងនឹងការឆ្លងមេរោគ, ការចូលមន្ទីរពេទ្យនិងការស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ។ ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាយើងនៅត្រូវការពាក់ម៉ាស់និងនៅអោយឆ្ងាយពីអ្នកដទៃ?

ឥឡូវនេះមនុស្សភាគច្រើនមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឡើយទេ - យើងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការចែកចាយថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលនៅខ្វះខាត។ យើងក៏កំពុងសិក្សាផងដែរថា តើវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាក្នុងការការពារអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួច កុំអោយចំឡងកូវីដ-១៩ ទៅអ្នកដ៏ទៃ ហើយថាតើវាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចម្តេចលើវីរុសកូវីដប្រភេទថ្មីដែលត្រូវបានគេដឹងថា កំពុងហោះហើនៅក្នុងតំបន់ King County ។

សូម្បីតែក្រោយពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចក៏ដោយ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការការពារអ្នកដទៃ។ បន្តពាក់ម៉ាស់ កំណត់សកម្មភាពនៅក្នុងផ្ទះនិងក្រៅផ្ទះ ជៀសវាងកន្លែងចង្អៀត រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃមួយរយៈពេលខ្លីហើយនៅអោយឆ្ងាយពីគ្នា បង្កើនខ្យល់ចេញចូលក្នុងផ្ទះអោយបានល្អ ហើយនិងលាងដៃឱ្យបានញឹកញាប់។

ដំណឹងល្អគឺ ក្រោយពីអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយ អ្នកអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីៗឡើងវិញ ព្រោះតែជំងឺរាតត្បាត។

អ្នកដែលចាត់ទុកថា បានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់នោះគឺ៖

 • ពីរអាទិត្យក្រោយពីបានចាក់ដូសទីពីររួច ដូចជា ម៉ូឌឺនណា (Moderna) ឬ ហ្វៃស៊ឺ (Pfizer) ឬក៏
 • ពីរអាទិត្យក្រោយពីបានចាក់មួយដូសនៃថ្នាំវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ។

ប្រសិនបើវានៅក្រោមពីរអាទិត្យក្រោយពីអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួច ឬ អ្នកនៅរង់ចាំចាក់ដូស ទីពីរ អ្នកនៅមិនទាន់ទទួលការការពារគ្រប់ចំនួនទេ។ សូមបន្តវិធានការការពាររហូត ដល់អ្នក បានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួន។
ប្រសិនបើអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងបានគ្រប់ចំនួនហើយ អ្នកអាច៖

 • អ្នកអាចជួបជុំគ្នានៅក្នុងផ្ទះជាមួយអ្នកដ៏ទៃទៀតដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ដោយមិនចាំបាចពាក់ម៉ាស់។
 • អាចជួបជុំគ្នានៅក្នុងផ្ទះជាមួយអ្នកដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងដោយមិនចាំបាច់ពាក់ម៉ាស់ កុំអោយលើសពីមួយគ្រួសារ។ សូមកុំជួបជុំគ្នានៅក្នុងផ្ទះដោយមិនពាក់ ម៉ាស់ ប្រសិនបើអ្នកទាំងនោះ ឬ អ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារនោះមានហានិភ័យ ខ្ពស់អាចធ្លាក់ ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរពីជំងឺកូវីដ-១៩ (អ្នកមានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនខ្សោយ អាយុពី៦៥ឡើងទៅ)។
 • ប្រសិនបើអ្នកស្គាល់អ្នកណាម្នាក់កើតជំងឺកូវីដ-១៩ អ្នកប្រហែលជាមិនចាំបាច់ឃុំខ្លួន ទេប្រសិនបើអ្នកបាននៅជិតអ្នកនោះ លុះត្រាតែអ្នកមានរោគសញ្ញា។ ដើម្បីអោយ បានប្រាកដ សូមមើលគោលការណ៌ណែនាំអំពីការឃុំខ្លួននៅទីនេះ។

អ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងបានគ្រប់គ្រាន់ហើយ គួរបន្ត៖

  • ពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតពីគ្នានៅតាមទីសាធារណៈ។
  • ជៀសវាងជួបជុំគ្នាក្នុងក្រុមទំហំមធ្យមឬធំ
  • ផ្អាកធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកឬក្រៅប្រទេស។ ប្របើអ្នកធ្វើដំណើរ អ្នកចាំបាច់ត្រូវ អនុវត្តតាមតម្រូវការរបស់ក្រសួង CDC
  • សូមពិនិត្យមើលរោគសញ្ញាកូវីដ-១៩ ជាពិសេសប្រសិនអ្នកនៅជិតអ្នកណាម្នាក់ឈឺ។ ប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាកូវីដ-១៩ សូមទៅធ្វើតេស្តនិងស្នាក់នៅផ្ទះហើយនៅ អោយឆ្ងាយពីអ្នកដ៏ទៃ។
  • សូមអនុវត្តតាមគោលការណ៌ណែនាំនៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នក។

យើងនៅកំពុងសិក្សាថា តើថ្នាំវ៉ាក់សាំងអាចការពារការរាលដាលជំងឺកូវីដបានកម្រិតណាដែរ ហើយបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ សូមមើលគេហទំព័ររបស់ក្រសួង CDC ពីគោលការណ៌ណែនាំថ្មី សម្រាប់អ្នកដែល ចាក់វ៉ាក់សាំងបានគ្រប់គ្រាន់ហើយ

តើអ្នកណាមានសិទ្ធិទទួលបាន?

មនុស្សវ័យចំណាស់ទាំងអស់នៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនដែលមានអាយុលើសពី ៦៥ ឆ្នាំមានសិទ្ធិទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ។ មនុស្សដែលមានអាយុលើសពី ៥០ ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារច្រើនជំនាន់ក៏មានសិទ្ធិទទួលបានដែរប្រសិនបើពួកគេមានលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។ ដោយសារតែការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងមានកំណត់ មិនមែនគ្រប់គ្នាអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងភ្លាមៗទេ។ វានឹងប្រសើរឡើងនៅពេលដែលមានការផ្គត់ផ្គង់បន្ថែម ហើយអ្នកផ្តល់សេវានៅ King County ទទួលបានចំនួនវ៉ាក់សាំងកាន់តែច្រើន។


តើការចាក់វ៉ាក់សាំងមាននៅឯណាឥឡូវនេះ?

 • មណ្ឌលថែទាំមនុស្ស អ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះថែទាំមនុស្សចាស់ កន្លែងជួយបំរើការរស់នៅនិងថែ ទាំ មនុស្សមួយចំនួនទៀតកំពុងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅនឹងកន្លែងតាមរយៈការសហការគ្នា ថ្នាក់ជាតិជាមួយបណ្តាញឱសថស្ថាន។

 • ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាព រួមមានវេជ្ជបណ្ឌិត មន្ទីរពេទ្យ និងគ្លីនិកសហគមន៍គឺជាវិធី ចម្បងដែល មនុស្សវ័យចំណាស់ភាគច្រើននៅ King County នឹងទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង។

 • ក្រុមចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងចល័តដែលរៀបចំដោយក្រសួងសុខភាពសាធារណៈនិងនាយកដ្ឋានពន្លត់អគ្គីភ័យក្នុងតំបន់កំពុងទៅកន្លែងមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ រួមមានអ្នកដែលរស់នៅតាមផ្ទះថែទាំមនុស្សពេញវ័យ (Adult Family Homes) ហើយនិងមនុស្សចាស់រស់នៅផ្ទះរដ្ធ។

 • ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ រៀបចំអោយមានទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងកាន់តែ ច្រើនកន្លែង សម្រាប់ អោយប្រជាជនរស់នៅខាងត្បូងតំបន់ King County មកចាក់វ៉ាក់សាំងដោយ សារពួកគេមាន អត្រាខ្ពស់ដេកពេទ្យនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ រួមទាំងមនុស្ស វ័យចំណាស់និងបុគ្គលដែលមិនអាចរស់នៅដោយខ្លួនឯងនិងអ្នកមើលថែពួកគេ។

 • ឱសថស្ថាន៖ ដូចការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងផ្តាសាយនៅតាមឱសថស្ថានក្នុងតំបន់របស់អ្នកដែរ ហាងលក់ ឱសថជាច្រើន- រួមទាំងកន្លែងលក់គ្រឿងទេស- មានការណាត់ចាក់វ៉ាក់សាំង។

 • ក្លីននិកនៅក្នុងសហគមន៍ឬនៅតាមមណ្ឌលសាសនា ៖ កន្លែងទទួលទានអាហារ មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់មនុស្សចាស់ និងអង្គការផ្នែក ជំនឿសាសនា ជាឧទាហរណ៍ដែលគ្លីនិក Pop-Up កំពុងត្រូវបានគ្រោងនឹងបើកនៅ ពេលមាន ថ្នាំវ៉ាក់សាំង បន្ថែម។

 • ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅផ្ទះ គឺជាជម្រើសមួយសម្រាប់មនុស្សមានវ័យចំណាស់ដែលចេញពីផ្ទះមិនរួច។ មានក្រុមចល័តចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនិងអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពអនុញ្ញាតអោយមើលអ្នកជំងឺនៅតាមផ្ទ។