Skip to main content
King County logo

ថ្ងៃទី 21 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022៖ ទារកនិងកូនក្មេងដែលមានអាយុចាប់ពី 6 ខែឡើងទៅ អាចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ហើយ រតែចាក់ដូសជំរុញ

ថ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 Moderna និង Pfizer ឥឡូវនេះ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យយកមកប្រើការជាបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី 6 ខែឡើងទៅ។

ទីតាំងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងកំពុងរង់ចាំការផ្គត់ផ្គង់និងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ជាស្រេចដើម្បីបម្រើអ្នកជំងឺដែលមានអាយុក្មេងជាងគេ ដូច្នេះហើយ មិនមែនគ្រប់ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់នឹងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ជាស្រេចដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងអោយក្រុមក្មេងអាយុនេះ ភ្លាមៗទេ។ ការណាត់ជួបចាក់វ៉ាក់សាំងគួរតែមានបន្ថែមទៀតនៅដើមខែកក្កដា។

ចំពោះទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងនិងដាក់ណាត់ជួប សូមចូលមើលគេហទំព័រ ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងតំបន់ King County

តើអ្នកណាខ្លះមានលក្ខណៈសម្បត្តិចាក់វ៉ាក់សាំង?

មនុស្សគ្រប់រូបដែលមានអាយុពី 5 ឆ្នាំឡើងទៅ បច្ចុប្បន្នមានលក្ខណៈសម្បត្តិចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩។ នៅពេលនេះ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ COVID-19 មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតចាក់អោយកុមារ ដែលមានអាយុក្រោម 5 ឆ្នាំទេ។ ការសាកល្បងនៅមន្ទីរពិសោធកំពុងដំណើរការសម្រាប់កុមារតូចៗ។

ជម្រើសថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ សម្រាប់ក្មេងជំទង់

 • Pfizer (ហ្វៃស៊ឺ): អាយុពី 5 ឆ្នាំឡើងទៅ
 • Johnson & Johnson (ចនសិន & ចនសិន): អាយុពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ
 • Moderna (ម៉ុឌឺនណា): អាយុពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ

ថ្នាំវ៉ាក់សាំង J&J មានហានិភ័យកម្រិតទាបដែលបណ្ដាលឱ្យកកឈាម ជាពិសេសចំពោះស្ត្រីក្រោមអាយុ ៥០ ឆ្នាំ។  ថ្នាំវ៉ាក់សាំងហ្វៃស៊ឺ (Pfizer) និង ម៉ូឌឺនណា (Moderna) មិនមានហានិភ័យបែបនេះទេ ហើយ ត្រូវបានសំណូមពរថា វាប្រសើជាងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង J&J សម្រាប់ដូសដំបូងនិងដូសទីបី (គេហទំព័រមានតែជាភាសាអង់គ្លេទេ)។

នៅពេលអ្នកដាក់ណាត់ជួប អ្នកត្រូវប្រាកដថា ពួកគេចាក់វ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ពួកដែលនៅក្នុងក្រុមអាយុរបស់អ្នក។

young girl receiving vaccination

អ្វីដែលត្រូវយកទៅជាមួយអ្នក នៅពេលទៅកាន់ណាត់ជួបចាក់វ៉ាក់សាំង

 • ឯកសារបញ្ជាក់ពីអាយុ៖ ឯកសារពីរដ្ឋ ពីកុលសម្ព័ន្ធ ឬ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលចេញដោយសហព័ន្ធ លិខិតបញ្ជាក់កំណើត អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពីសាលា ឬឯកសារពីសាលារៀន ឬឯកសារ ពីពេទ្យដែលមានឈ្មោះនិងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតដែលអាចប្រើការបាន។

 • សូមពាក់អាវដៃខ្លីឬដៃអាវរលុងដែលងាយនឹងទាញឡើងលើដើម្បីអោយងាយស្រួលក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅលើដើមដៃរបស់អ្នក។

 • កិច្ចព្រមព្រៀងអនុញ្ញាតពីមនុស្សពេញវ័យ៖ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុតិចជាង ១៨ ឆ្នាំ អ្នកប្រហែលជាត្រូវមានការយល់ព្រមពីមនុស្សពេញវ័យដែលជាអ្នកផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចាក់វ៉ាក់ សាំង។ អ្នកអាចធ្វើការអនុញ្ញាតសម្រាប់ខ្លួនឯងបាន ប្រសិនបើអ្នកមានករណីលើកលែងស្របច្បាប់ រៀបការជាមួយមនុស្សពេញវ័យ ឬទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងកំណត់ថា អ្នកគឺជាក្មេងពេញវ័យ (មានតែជាភាសាអង់គ្លេសទេ) ។ មិនមែនគ្រប់ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់សុទ្ធតែអាចធ្វើការសំរេចចិត្តអំពីករណីក្មេងពេញវ័យនេះទេ។

 • មនុស្សពេញវ័យដែលជាអ្នកផ្ដល់ការអនុញ្ញាតសម្រាប់ក្មេងក្រោមអាយុគឺរួមមានដូចជា៖

  • មនុស្សពេញវ័យដែលទទួលការអនុញ្ញាតពីតុលាការឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់អ្នក (ដូចជា អាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ អ្នកទទួលបន្ទុក ដីកាចេញពីតុលាការ បញ្ជាឲ្យអ្នករស់នៅក្រៅផ្ទះ)
  • មាតាឬបិតា
  • មនុស្សពេញវ័យដែលទទួលការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីឪពុកម្តាយរបស់អ្នកអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់អ្នក
  • មនុស្សពេញវ័យដែលជាសាច់ញាតិទទួលខុសត្រូវចំពោះការថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក
  • ក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះៗទៀតគឺ គិលានុបដ្ឋាយិកានៅសាលារៀន អ្នកពិគ្រោះយោបល់នៅសាលារៀន ឬអ្នកមើលការខុសត្រូវសិស្សដែលគ្មានផ្ទះសម្បែង

  ប្រសិនបើមនុស្សពេញវ័យដែលជាអ្នកផ្ដល់ការអនុញ្ញាតនឹងមិនចូលរួមក្នុងការណាត់ជួប ចាក់វ៉ាក់សាំងជាមួយអ្នកទេ សូ សូមសាកសួរអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យអ្នកអំពីតម្រូវការសម្រាប់បង្ហាញភស្តុតាងនៃការយល់ព្រមពីមនុស្សពេញវ័យដែលជាអ្នកផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឬករណីលើកលែងស្របច្បាប់។

ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ - បែបបទចុះកិច្ចព្រមព្រៀងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (COVID-19) ឲ្យក្មេងក្រោមអាយុក្នុងទីក្រុងស៊ីអាថុលនិងតំបន់ឃីងខោនធី (Seattle & King County) (PDF)

បែបបទនេះត្រូវបានយកមកប្រើការនៅក្នុងក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ - ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងទីក្រុងស៊ីអាថុលនិងតំបន់ឃីងខោនធី រួមទាំងដៃគូទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងនៅអ៊ប៊ឺន (Auburn) និង ខិន (Kent) ហើយនិងគ្លីនិករបស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ។​ប្រសិនបើមនុស្សពេញវ័យដែលជាអ្នកផ្ដល់ការអនុញ្ញាតនឹងមិនចូលរួមក្នុងការណាត់ជួបចាក់វ៉ាក់សាំងជាមួយអ្នកទេ ទម្រង់បែបបទនេះ អាចយកមកប្រើជាកិច្ចព្រមព្រៀងលាយលក្ខណ៍អក្សរបាន។ បុគ្គលិករបស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈក៏អាចទទួលយកការយល់ព្រមផ្ទាល់មាត់តាមទូរស័ព្ទឬលិខិត សរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីមនុស្សពេញវ័យដែលជាអ្នកផ្ដល់ការអនុញ្ញាតផងដែរ។ ប្រសិនបើការណាត់ជួបចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នកមិននៅតាមទីតាំងរបស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ សូមសាកសួរអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យអ្នកអំពីតម្រូវការសម្រាប់បង្ហាញភស្តុតាងនៃការយល់ព្រមពីមនុស្សពេញវ័យដែលជាអ្នកផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឬករណីលើកលែងស្របច្បាប់។


យោលទៅតាមសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុង ច្បាប់សហព័ន្ធក្រសួងសុខភាពសាធា រណៈ ក្រុង Seattle និងតបន់ King County មិនរើសអើងលើ កម្មវិធីឬការងារអ្វីមួយសម្រាប់ ក្រុមបុគ្គលដែលមានភាពទន់ខ្សោយ រួមទាំង មិនរើសអើងដោយសារ ពូជសាសន៍, ពណ៌សម្បុរ, ដើម កំណើតជាតិសាសន៌, សាសនា, ការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា (រួមទាំង ការបង្ហាញភេទនិយម), ផ្លូវភេទ និយម, ពិការភាព, អាយុ និងស្ថាន ភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡើយ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបណ្តឹងហើយចង់ដាក់ពាក្យប្ដឹងតវ៉ាឬមានសំណួរអំពីការដែលអាចមានភាពរើសអើងកើតឡើង សូមទាក់ទងកម្ម វិធីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់ King County តាមរយៈ civil-rights.OCR@kingcounty.gov206-263-2446 (សូមប្រាប់ភាសា របស់អ្នកសម្រាប់សេវាកម្មបកប្រែភាសា); សម្រាប់មនុស្សគថ្លង់ TTY Relay 7-1-1; ឬតាមរយៈអាស័យ ដ្ឋាន (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104)


Link/share our site at kingcounty.gov/youthvaccine/khmer