Skip to main content
King County logo

ថ្ងៃទី 13 ខែ​តុលា ឆ្នាំ 2022: ឥឡូវ មានថ្នាំវ៉ាក់សាំង​ដូសជំរុញថ្មីហើយ​។ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញថ្មីនឹងប្រឆាំងនិងមេរោគបំលែងខ្លួន Omicron ដែលកំពុងតែរាលដាលហើយក៏ប្រឆាំងនិងមេរោគកូវីដ COVID ​​ប្រភេទដើមផងដែរ។

អ្នកគួរចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញថ្មី​ប្រសិនបើ:

 • អាយុ​៥ឆ្នាំឡើងទៅ
 • អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងវគ្គដំបូង ​​(ពីរដូសដំបូងនៃថ្នាំ Moderna/Pfizer/Novavax ឬ 1 ដូសនៃថ្នាំវ៉ាក់សាំង ​Johnson & Johnson) ហើយ
 • ២ខែបានកន្លងផុត​ទៅហើយ​តាំងពីអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសចុងក្រោយ (ដូសចុងក្រោយរបស់អ្នកគឺដូសវគ្គដំបូងឬដូសជំរុញ)។

គ្រប់ៗ​គ្នា​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​​ ​គួរ​តែ​ចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញថ្មី ហើយ​ជា​ពិសេស​មនុស្ស​ដែល​មាន​អាយុ​លើស 50 ឆ្នាំឡើងទៅ ឬ​អ្នក​ដែល​មាន​ប្រព័ន្ធ​ការពាររាងកាយទន់ខ្សោយឬ​​សុខភាពទន់ខ្សោយ ​​ដូច​ជា​ជំងឺ​ទឹកនោមផ្អែមឬ​ជំងឺ​បេះដូង។

ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំង សូមចូលទៅកាន់ទំព័រស្ដីអំពីថ្នាំវ៉ាក់សាំង ទំព័រស្ដីអំពីថ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 ពីក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋវ៉ាស៊ីងតោន។

តើអ្នកណាខ្លះមានលក្ខណៈសម្បត្តិចាក់វ៉ាក់សាំង?

មនុស្ស គ្រប់ គ្នា ដែល មាន អាយុ 6 ខែ និង ច្រើន ជាង នេះ បច្ចុប្បន្ន មាន សិទ្ធិ ចាក់ វ៉ាក់សាំង COVID-19 ។ នៅ ពេល នេះ មនុស្ស គ្រប់ គ្នា ដែល មាន អាយុ 5 ឆ្នាំ និង ច្រើន ជាង នេះ បច្ចុប្បន្ន មាន សិទ្ធិ ទទួល បាន អ្នក ជំរុញ COVID-19 ។

នៅ ពេល អ្នក កំណត់ ពេល ការ ណាត់ ជួប របស់ អ្នក សូម ប្រាកដ ថា ពួក គេ ផ្តល់ វ៉ាក់សាំង ដែល ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ មាន អាយុ របស់ កូន អ្នក។

young girl receiving vaccination

អ្វីដែលត្រូវយកទៅជាមួយអ្នក នៅពេលទៅកាន់ណាត់ជួបចាក់វ៉ាក់សាំង

 • ឯកសារបញ្ជាក់ពីអាយុ៖ ឯកសារពីរដ្ឋ ពីកុលសម្ព័ន្ធ ឬ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលចេញដោយសហព័ន្ធ លិខិតបញ្ជាក់កំណើត អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពីសាលា ឬឯកសារពីសាលារៀន ឬឯកសារ ពីពេទ្យដែលមានឈ្មោះនិងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតដែលអាចប្រើការបាន។

 • សូមពាក់អាវដៃខ្លីឬដៃអាវរលុងដែលងាយនឹងទាញឡើងលើដើម្បីអោយងាយស្រួលក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅលើដើមដៃរបស់អ្នក។

 • កិច្ចព្រមព្រៀងអនុញ្ញាតពីមនុស្សពេញវ័យ៖ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុតិចជាង ១៨ ឆ្នាំ អ្នកប្រហែលជាត្រូវមានការយល់ព្រមពីមនុស្សពេញវ័យដែលជាអ្នកផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចាក់វ៉ាក់ សាំង។ អ្នកអាចធ្វើការអនុញ្ញាតសម្រាប់ខ្លួនឯងបាន ប្រសិនបើអ្នកមានករណីលើកលែងស្របច្បាប់ រៀបការជាមួយមនុស្សពេញវ័យ ឬទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងកំណត់ថា អ្នកគឺជាក្មេងពេញវ័យ (មានតែជាភាសាអង់គ្លេសទេ) ។ មិនមែនគ្រប់ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់សុទ្ធតែអាចធ្វើការសំរេចចិត្តអំពីករណីក្មេងពេញវ័យនេះទេ។

 • មនុស្សពេញវ័យដែលជាអ្នកផ្ដល់ការអនុញ្ញាតសម្រាប់ក្មេងក្រោមអាយុគឺរួមមានដូចជា៖

  • មនុស្សពេញវ័យដែលទទួលការអនុញ្ញាតពីតុលាការឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់អ្នក (ដូចជា អាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ អ្នកទទួលបន្ទុក ដីកាចេញពីតុលាការ បញ្ជាឲ្យអ្នករស់នៅក្រៅផ្ទះ)
  • មាតាឬបិតា
  • មនុស្សពេញវ័យដែលទទួលការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីឪពុកម្តាយរបស់អ្នកអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់អ្នក
  • មនុស្សពេញវ័យដែលជាសាច់ញាតិទទួលខុសត្រូវចំពោះការថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក
  • ក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះៗទៀតគឺ គិលានុបដ្ឋាយិកានៅសាលារៀន អ្នកពិគ្រោះយោបល់នៅសាលារៀន ឬអ្នកមើលការខុសត្រូវសិស្សដែលគ្មានផ្ទះសម្បែង

  ប្រសិនបើមនុស្សពេញវ័យដែលជាអ្នកផ្ដល់ការអនុញ្ញាតនឹងមិនចូលរួមក្នុងការណាត់ជួប ចាក់វ៉ាក់សាំងជាមួយអ្នកទេ សូ សូមសាកសួរអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យអ្នកអំពីតម្រូវការសម្រាប់បង្ហាញភស្តុតាងនៃការយល់ព្រមពីមនុស្សពេញវ័យដែលជាអ្នកផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឬករណីលើកលែងស្របច្បាប់។

ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ - បែបបទចុះកិច្ចព្រមព្រៀងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (COVID-19) ឲ្យក្មេងក្រោមអាយុក្នុងទីក្រុងស៊ីអាថុលនិងតំបន់ឃីងខោនធី (Seattle & King County) (PDF)

បែបបទនេះត្រូវបានយកមកប្រើការនៅក្នុងក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ - ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងទីក្រុងស៊ីអាថុលនិងតំបន់ឃីងខោនធី រួមទាំងដៃគូទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងនៅអ៊ប៊ឺន (Auburn) និង ខិន (Kent) ហើយនិងគ្លីនិករបស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ។​ប្រសិនបើមនុស្សពេញវ័យដែលជាអ្នកផ្ដល់ការអនុញ្ញាតនឹងមិនចូលរួមក្នុងការណាត់ជួបចាក់វ៉ាក់សាំងជាមួយអ្នកទេ ទម្រង់បែបបទនេះ អាចយកមកប្រើជាកិច្ចព្រមព្រៀងលាយលក្ខណ៍អក្សរបាន។ បុគ្គលិករបស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈក៏អាចទទួលយកការយល់ព្រមផ្ទាល់មាត់តាមទូរស័ព្ទឬលិខិត សរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីមនុស្សពេញវ័យដែលជាអ្នកផ្ដល់ការអនុញ្ញាតផងដែរ។ ប្រសិនបើការណាត់ជួបចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នកមិននៅតាមទីតាំងរបស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ សូមសាកសួរអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យអ្នកអំពីតម្រូវការសម្រាប់បង្ហាញភស្តុតាងនៃការយល់ព្រមពីមនុស្សពេញវ័យដែលជាអ្នកផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឬករណីលើកលែងស្របច្បាប់។


យោលទៅតាមសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុង ច្បាប់សហព័ន្ធក្រសួងសុខភាពសាធា រណៈ ក្រុង Seattle និងតបន់ King County មិនរើសអើងលើ កម្មវិធីឬការងារអ្វីមួយសម្រាប់ ក្រុមបុគ្គលដែលមានភាពទន់ខ្សោយ រួមទាំង មិនរើសអើងដោយសារ ពូជសាសន៍, ពណ៌សម្បុរ, ដើម កំណើតជាតិសាសន៌, សាសនា, ការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា (រួមទាំង ការបង្ហាញភេទនិយម), ផ្លូវភេទ និយម, ពិការភាព, អាយុ និងស្ថាន ភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡើយ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបណ្តឹងហើយចង់ដាក់ពាក្យប្ដឹងតវ៉ាឬមានសំណួរអំពីការដែលអាចមានភាពរើសអើងកើតឡើង សូមទាក់ទងកម្ម វិធីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់ King County តាមរយៈ civil-rights.OCR@kingcounty.gov206-263-2446 (សូមប្រាប់ភាសា របស់អ្នកសម្រាប់សេវាកម្មបកប្រែភាសា); សម្រាប់មនុស្សគថ្លង់ TTY Relay 7-1-1; ឬតាមរយៈអាស័យ ដ្ឋាន (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104)


Link/share our site at kingcounty.gov/youthvaccine/khmer