Skip to main content
King County logo

FDAn  Kenni talaallii olkaasaa talaallii Pfizer, Moderna, fi J&J COVID-19 namoota gareewwan tokko tokkoof eeyyame.

Talaalliiwwan COVID-19 namoota baay'ee dhukkubbii amaa, COVID yeroo dheeraa, hoospitaalaa seenuu, fi COVID-19n du'uu irraa tiksuun bu'a qabeeyyidha. Garuu tikni talaallii irraa yeroodhan gadi bu'uu ni danda'a, keessaayyuu namoota haala saaxilamoo ta'ani sirni dhibee irraa ofi tiksuu isaanii talaalliiwwaniif guutudhaan deebii hin kennine. Namonni COVID-19 tti haalan saaxilamoo ta'an kenna talaallii olkaasaatiin tika gudifachuu ni danda'u.

Jimaata, Onkoloolessa 22, kaasee kenni talaallii olkaasaa talaallii Pfizer, Moderna, fi J&J namoota ulaagaa guutaniif kilinikkota talaallii Fayyaa Hawaasaa tti ni dhiyaata. Fuula King Kaawuntii keessatti talaallii Argachuu ilaalaa odeeffannoo bakkee fi beellama qabsiisuf. Bakkeewwan baay'een King Kaawuntii keessaa kenna olkaasaa kennuuf qopha'aa jiru - maaloo bilbilaa ykn marsaaritii babbichaa ilaalaa jiraachuu kenna talaallii olkaasaa mirkaneefachuf.

Odeeffannoo dabalataa: Eenyutu Kenna OlkaasaaTalaallii COVID-19 ulaagaa guuta? | CDC (marsaaritiin Inglifa qofaan).

Odeeffannoo waa'ee haala talaalliin itti kennamu yerro dha garaa-yerrotti fooyya'aa baha. Nutis odeffffannowan fooyya'an kanaa safisaan issin bira gahuuf hojacha jiranulle, turjumanuu fi weebsayitti Kenya irra maxaansuu dhaaf yeroo fudchachu ni malaa. Obsa keessaniif galatoma.

Odeffannon Kenya inni dhiheenya Afaan Ingiliziitiin asitti kingcounty.gov/covid/vaccine.

Tokkoon tokkoo nama umrii 5 fii olii ammatti talaallii COVID -19 argachuuf ulaagaa hinguuta. Yeroo ammaa kanatti, talaalliin COVID-19 ijoollee umrii 5 gadiiti hin hayyamamne. Qorannoowwan yaalii kiliniikaa ijoolleef adeemsifamaa jira.

Waa’ee ulaagaalee barachuu fii King Kawuntii keessati talaalli argachu.

Talaallii COVID-19 tiif kaffaltiin hin jiru, haalli immigireeshinii ykn inshuraasin fayyaa keessan akum fedhe yoo ta'e. Talaalliin Medicare, Medicaid fi inshuransii dhuunfaa baay'een kafalama, namoota inshuransii hin qabneef gatiin talaallii ni kafalamaaf.

Dhiyeesitonni talaallii COVID-19 vaccination waantota kanaa gadii gochuu hin danda'an:

  • Talaalliichaaf kafalchiisuu
  • Sirrichaan kafaltii bulchiinsaa, kafaltii itti guutuu, ykn inshuransii dabalataaf kafalchiisuu
  • Nama kamuu inshuraansii fayyaa hin qabne, inshuraansin isaa anquu, ykn neetiworkii alaa ta'e talaallii fudhachuu dhoowwuu
  • Biiroodhaaf kafalchiisuu ykn kafaltii biraa nama talaallii argatuuf yoo tajaajilli dhiyaate talaallii COVID-19 kennuu qofa yoo ta'e.
  • Tajaajiloota dabalataa gaafachuu akka namni talaallii COVID-1u fudhatuuf; garuu, tajaajiloonni fayyaa dabalataa yeroo dhuma sana kennamuu fi addatti kafalchiisun ni danda'ama.

Dhiyeesitonni talaallii COVID-19 vaccination waantota kanaa gadii gochuu ni danda'u:

  • Kafaltii sirrii ta'e karoora ykn sagantaa fudhataa irra gaafachuu (fkn: inshuransii fayyaa dhuufaa, Medicare, Medicaid) kafaltii talaallii kennuutif. Garuu, dhiyeessitoonni gatii talaallii hafe kafalchiisuu hin danda'an.
  • Fudhatoota inshuraansii hin qabneef Bulchiinsa Qabeenya fi Tajaajiloota Fayyaa Sagantaa Namoota Inshuransii hin Qabnee COVID-19 (Health Resources and Services Administration's COVID-19 Uninsured Program) irraa kafaltii gaafachuu.

Fayyaan Hawaasaa– Siyaatil & King Kaawuntii fi wareen biraa kilinikoota talaallii bilisaa kennaa jiru. Tamsaasni madaalawaa ta'e waan dursi kennamuuf kilinikoota kanaaf. Odeeffannoon dabalataa Fuula King Kaawuntii keessatti Talaallii fudhachuu keenya irratti argamuu ni danda'a.

Talalliiwwan COVID-19 tiin dirqamaan qorannaa  saayyinsaawaa gadi fageenna qabu jala darbuu qaban kan hirmaatonni qorannaa kanaa kumaatamootaan talaallii fudhatan. Bulchiinsi Nyaataa fi Dawaa (FDA) odeeffannoo saayinsaawaa tahe kan qorannoo kana irraa  argamee madaaludhaan talaalliin kun balaa irraa bilisa tahuu fii buaa qabeessaa tahu murteessa. FDAn xinxalaaf gorsoota garee gorsoota saayiintistootaa fii hayyootaa irratt irkata, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC).  Walgayiiwwan VRBPAC uummataaf banaadha.

Yoo talalliin kun sadarkaa guutee kan bulchiinsa dawaa biyyoollessaatiin(FDA)n kaahame balaa irraa bilisa fi bu'a qabeessaa tahuu murtaahe, bulchiinssi dawaa biyyoollessaa talalliiwwan ni dhiheessa akka U.S keessati itti fayyadamaniif. 

Eega Bulchiinisi Dawaa Biyyoollessaa murteessee, yeroo lammaaffaafi qaamni gorsotataa ykn hayyootaa qoricha talaalli walabaa tahan, koree gorsaa raawwii talallii irraa deebi'anii odeeffannoo balaa irraa bilisa fi bu'a qabeessumma laalanii yaadaa CDC kennan.


Nageenya Talaallii Toohachu:

Eega talaalliin akka itti fayyadaman hayyama argate, akkaataan naganyaa itti toohatum safety monitoring systems  hin qophaha balaa hin barbaadamne eeguuf jecha. Yoo balaan hamaan hin yaaddamne talallii irra argame, hayyoon daddaffiin dalaganii akka dhugaa nageenyyaaf yaaddessaa tahe tahuu murteesuf. Kun tajajila itti fufiinsan xinxalluudha, eeguma qorannaa saayyinsaawaan geefamee boodallee. Talaallii COVID-19 tiif, Buufata Tohannaa fi Ittisa Dhukuba (CDC) fi Bulchiinsa Dawaa Biyyoollessaa (FDA) akkaataa tohannaa nageenyaa dheeressee ykn bal'isee  jira uf eeggannoo xinxaluuf akkuma argameen. Akkasumas talaalliin COVID-19  hanga danda'ameen balaa irraa bilisa tahuu mirkaneesuuf.


Ogeeyyii fayyaa eeyyama qabaniif leenjii qaban qofatu talaalliiwwan kennuu danda’a

Namoota eeyyaama qabanii fii talaallii keennuuf leenji'an qofatu talaallii keennu danda'a. Eega talaalliin kun bal'innaan hawaasaaf dhihaate, ogeeyyiin fayyaa gosa adda addaa talaalli  tartiibaan kennu. Ogeeyyonni fayyaa kun talaalli kilinika keessaati akkasumas hospitaalaa fii bakka hawaasiin yeroo tokkoo waliti qabamut.

  • Talalliin farra COVID-19 nagaaa fi bu'a qabeessi argamtii guddaadha. Garuu talaallin qofti golfaa kana yoosuu hin dhaabu.

  • Namni martuu talaallii hin fudhanne, gosoonni caala dadarboo ta’an faca’aa jiru. Tarkaanfiwwan tikaa – akka mana baroomsaa, hoospitaalotaa, geejjiba hawaasaa fi haalota biraa keessatti gaafatamuutti haguuggii uffachuu, waraaqqii qileensaa fooyya’ee mana keessaa, fi akka barbaachisaa ta’etti qorannoo argachuu dabalatee – hoospitaalaa ciisuu fi du’a COVID-19 irraa dhorkuuf haalan barbaachisoo ta’anii itti fufu.

  • Oduun gaarin tokkicha guutudhaan talaallii fudhanaan, waantota sababa golfichaatin dhaabdan baay’ee isaanii gochuu jalqabuu ni dandeessu. Dabalatan Fuula King Kaawuntii keessatti Talaallii fudhachuu irraa baradhaa.

Odeeffannoo dabalataa waa’ee talaallii COVID-19 tiini


Akka seera mirga siviilii/nama lolutuu hin taanee kan Feedeeraala tti , Fayyaan Hawaasaa- Siyaatilii fi Kiing Kaawuntiin sagantaa ykn sochiiwwan kam irratti iyyuu haala ramaddii eegumsa dhuunfaa, sanyittii qofa otto hin daangoofne; bifa, bakkee dhalootaa, amantii, saala (haala saala ofii ibsu dabalatee), qabachiisa saalaa, miidhama qaamaa, umurii fi haala heerumsaa irratti hundaa'uudhaan qooda hin taasisu. Himannaa yoo qabaattanii fi iyyata banuu yoo barbaaddan, ykn tarii qoodumsa irratti gaafii yoo qabaattan, maaloo sagantaa mirga civilii kan Kiing Kaawuntii teessoo armaan gadiitiin quunnamaa: civil-rights.OCR@kingcounty.gov; 206-263-2446 (hiika afaaniitiif maaloo afaan dubbattan ibsaa; TTY Relay 7-1-1; ykn karaa poostaatiin (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104).


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/vaccine/oromo