Skip to main content
Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
Daa'immanii fi ijoolleen ji'a 6 fi isaa ol ta'an amma talaallii COVID-19 fudhachuu ni danda'u

Talaalliin COVID-19 Moderna fi Pfizer(faayzar) amma nama umriin isaa ji'a 6 fi isaa ol ta'eef yeroo mudaamatif akka oolu hayyamameera.

Bakkeewwan talaallii dhiyeessii eegaacha yaalamttoota xixiiqoo ta’an tajaajiluuf qophaa'aa jiru, kanaafuu bakki talaallii itti kennamu hundi garee umurii kanaaf talaallii kennuudhaaf hatattamaan qophii hin ta’u. Beellamni talaallii dabalataa jalqaba ji’a Bitootessa keessa jiraachuu qaba.

Baakkee fi beellama talaallitif Kiing Kawuuntii keessat talaallii argachuudhaf kan jedhu daawwadha.

Odeeffannoo waa'ee haala talaalliin itti kennamu yerro dha garaa-yerrotti fooyya'aa baha. Nutis odeffffannowan fooyya'an kanaa safisaan issin bira gahuuf hojacha jiranulle, turjumanuu fi weebsayitti Kenya irra maxaansuu dhaaf yeroo fudchachu ni malaa. Obsa keessaniif galatoma.

Odeffannon Kenya inni dhiheenya Afaan Ingiliziitiin asitti kingcounty.gov/covid/vaccine.

Tokkoon tokkoo nama umrii 5 fii olii ammatti talaallii COVID -19 argachuuf ulaagaa hinguuta. Yeroo ammaa kanatti, talaalliin COVID-19 ijoollee umrii 5 gadiiti hin hayyamamne. Qorannoowwan yaalii kiliniikaa ijoolleef adeemsifamaa jira.

Waa’ee ulaagaalee barachuu fii King Kawuntii keessati talaalli argachu.

Talaalliiwwan ittisa ol’kaasan (booster shots) kan calqabaa (umurii 5 fi ol)

Uumurii 5 fi isaa ol namni ta’e hundi gutumaan guutuutti eegamuuf kenna talaallii ittisa ol’kaasu (booster dose) argachuu qaba:

 • Kenna lammaffaa Pfizer ykn Moderna edda fudhatannii ji’oota shan booda (Hubachiisa: Namoonni dandeettiin dhukkuba ittisuu qama isaanii laafaa ta’e kenna dabalataa fudhachuu ni danda’u ta’a. Ittifufiinsaan kenna isa dhumaa edda fudhattanii ji’oota 3 booda talaallii ittisa ol’kaasu (booster)fudhaa.
 • Erga doozii J&J tokko fudhatan baatii 2 booda.

Talaallii buustarra lammaffaa

Namooni talaallii COVID humneessaa(buustara) lamaaffa Pfizer ykn Moderna argachuu qaban:

Akkasumas warri ulaagaa guutuu:

 • Umurii 18 fi isaa ol ta’an kanneen doosiiwwan jalqabaa fi buustara J fi J fudhatan

Yoo ulaagaa guuttan, buustara 2ffaa yoo xiqaatee baatii 4 booda erga buustara 1ffaa fudhataani argachuu ni dandeessu.

CDC n (Heedugallesii Dhukkubaa To’achuu fi Ittissuu) namni kamiiyyu wagga 5 fi achii’olli akkasumas huumni siirna qaamma dhukkubaa ofirra ittisuu kan heedugallesan ykn baay’e laaffee doozii sadaffaa fudhachuu akka qaban gorsa. Lilmoon/talaallii sadaffa kun qaama walfaannee tallallii dhurratti malle buustara miti.

Namni kamiiyyu umrii 12 ykn achii’oli kan huumna dhukkubaa dhoorkee laaffaa qabu doozzii buustara 2 fudhachuu qaba.

Yoo dooziin keessan 2- durra Pfizer/Moderna ta’e:

 • Yoo dooziin keessan 2- durra Pfizer/Moderna ta’e:
 • Buustara 1ffaa: Pfizer/Moderna, erga doozii 3ffaa fudhattanii baatii 3 booda
 • Buustara 2ffaa: Pfizer/Moderna erga buustara 1ffaa fudhattanii baatii 4 booda
 • Kana jechuun akka waligalatii doozii 5 jechuudha

Yoo doozii 1ffaa J&J fudhattan:

 • Doozii dabalata: Pfizer/Moderna, erga doozii J&J tokko fudhattani baatii 2 booda
 • Buustara 1ffaa: Pfizer/Moderna, erga doozii dabalata fudhattani baatii 2 booda
 • Buustara 2ffaa: Pfizer/Moderna, ergga buustara 1ffaa fudhattani baatii 4 booda
 • Kana jechuun akka waligalatii doozii 4 jechuuda.

Baakkee fi beellama talaallitif Kiing Kawuuntii keessat talaallii argachuudhaf kan jedhu daawwadha.

Talaallii COVID-19 tiif kaffaltiin hin jiru, haalli immigireeshinii ykn inshuraasin fayyaa keessan akum fedhe yoo ta'e. Talaalliin Medicare, Medicaid fi inshuransii dhuunfaa baay'een kafalama, namoota inshuransii hin qabneef gatiin talaallii ni kafalamaaf.

Dhiyeesitonni talaallii COVID-19 vaccination waantota kanaa gadii gochuu hin danda'an:

 • Talaalliichaaf kafalchiisuu
 • Sirrichaan kafaltii bulchiinsaa, kafaltii itti guutuu, ykn inshuransii dabalataaf kafalchiisuu
 • Nama kamuu inshuraansii fayyaa hin qabne, inshuraansin isaa anquu, ykn neetiworkii alaa ta'e talaallii fudhachuu dhoowwuu
 • Biiroodhaaf kafalchiisuu ykn kafaltii biraa nama talaallii argatuuf yoo tajaajilli dhiyaate talaallii COVID-19 kennuu qofa yoo ta'e.
 • Tajaajiloota dabalataa gaafachuu akka namni talaallii COVID-1u fudhatuuf; garuu, tajaajiloonni fayyaa dabalataa yeroo dhuma sana kennamuu fi addatti kafalchiisun ni danda'ama.

Dhiyeesitonni talaallii COVID-19 vaccination waantota kanaa gadii gochuu ni danda'u:

 • Kafaltii sirrii ta'e karoora ykn sagantaa fudhataa irra gaafachuu (fkn: inshuransii fayyaa dhuufaa, Medicare, Medicaid) kafaltii talaallii kennuutif. Garuu, dhiyeessitoonni gatii talaallii hafe kafalchiisuu hin danda'an.

Fayyaan Hawaasaa– Siyaatil & King Kaawuntii fi wareen biraa kilinikoota talaallii bilisaa kennaa jiru. Tamsaasni madaalawaa ta'e waan dursi kennamuuf kilinikoota kanaaf. Odeeffannoon dabalataa Fuula King Kaawuntii keessatti Talaallii fudhachuu keenya irratti argamuu ni danda'a.

Talalliiwwan COVID-19 tiin dirqamaan qorannaa  saayyinsaawaa gadi fageenna qabu jala darbuu qaban kan hirmaatonni qorannaa kanaa kumaatamootaan talaallii fudhatan. Bulchiinsi Nyaataa fi Dawaa (FDA) odeeffannoo saayinsaawaa tahe kan qorannoo kana irraa  argamee madaaludhaan talaalliin kun balaa irraa bilisa tahuu fii buaa qabeessaa tahu murteessa. FDAn xinxalaaf gorsoota garee gorsoota saayiintistootaa fii hayyootaa irratt irkata, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC).  Walgayiiwwan VRBPAC uummataaf banaadha.

Yoo talalliin kun sadarkaa guutee kan bulchiinsa dawaa biyyoollessaatiin(FDA)n kaahame balaa irraa bilisa fi bu'a qabeessaa tahuu murtaahe, bulchiinssi dawaa biyyoollessaa talalliiwwan ni dhiheessa akka U.S keessati itti fayyadamaniif. 

Eega Bulchiinisi Dawaa Biyyoollessaa murteessee, yeroo lammaaffaafi qaamni gorsotataa ykn hayyootaa qoricha talaalli walabaa tahan, koree gorsaa raawwii talallii irraa deebi'anii odeeffannoo balaa irraa bilisa fi bu'a qabeessumma laalanii yaadaa CDC kennan.


Nageenya Talaallii Toohachu:

Eega talaalliin akka itti fayyadaman hayyama argate, akkaataan naganyaa itti toohatum safety monitoring systems  hin qophaha balaa hin barbaadamne eeguuf jecha. Yoo balaan hamaan hin yaaddamne talallii irra argame, hayyoon daddaffiin dalaganii akka dhugaa nageenyyaaf yaaddessaa tahe tahuu murteesuf. Kun tajajila itti fufiinsan xinxalluudha, eeguma qorannaa saayyinsaawaan geefamee boodallee. Talaallii COVID-19 tiif, Buufata Tohannaa fi Ittisa Dhukuba (CDC) fi Bulchiinsa Dawaa Biyyoollessaa (FDA) akkaataa tohannaa nageenyaa dheeressee ykn bal'isee  jira uf eeggannoo xinxaluuf akkuma argameen. Akkasumas talaalliin COVID-19  hanga danda'ameen balaa irraa bilisa tahuu mirkaneesuuf.


Ogeeyyii fayyaa eeyyama qabaniif leenjii qaban qofatu talaalliiwwan kennuu danda’a

Namoota eeyyaama qabanii fii talaallii keennuuf leenji'an qofatu talaallii keennu danda'a. Eega talaalliin kun bal'innaan hawaasaaf dhihaate, ogeeyyiin fayyaa gosa adda addaa talaalli  tartiibaan kennu. Ogeeyyonni fayyaa kun talaalli kilinika keessaati akkasumas hospitaalaa fii bakka hawaasiin yeroo tokkoo waliti qabamut.

Odeeffannoo dabalataa waa’ee talaallii COVID-19 tiini


Akka seera mirga siviilii/nama lolutuu hin taanee kan Feedeeraala tti , Fayyaan Hawaasaa- Siyaatilii fi Kiing Kaawuntiin sagantaa ykn sochiiwwan kam irratti iyyuu haala ramaddii eegumsa dhuunfaa, sanyittii qofa otto hin daangoofne; bifa, bakkee dhalootaa, amantii, saala (haala saala ofii ibsu dabalatee), qabachiisa saalaa, miidhama qaamaa, umurii fi haala heerumsaa irratti hundaa'uudhaan qooda hin taasisu. Himannaa yoo qabaattanii fi iyyata banuu yoo barbaaddan, ykn tarii qoodumsa irratti gaafii yoo qabaattan, maaloo sagantaa mirga civilii kan Kiing Kaawuntii teessoo armaan gadiitiin quunnamaa: civil-rights.OCR@kingcounty.gov; 206-263-2446 (hiika afaaniitiif maaloo afaan dubbattan ibsaa; TTY Relay 7-1-1; ykn karaa poostaatiin (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104).


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/vaccine/oromo