Skip to main content
King County logo

Muddee 14, 2022: Talaalliin buustara haaromfame amma ni argama. Buustarri haaromfame kun gosa Omicron babal'achaa jiruu fi akkasumas vaayirasii COVID gosa jalqabaa irrati xiyyeeffata.

Buustara haaromfame argachuu qabdu yoo:

 • Umuriin keesan ji'oota 6 ykn isaa ol,
 • Talaallii walduraa duubaan kennamu sadarkaa tokkoffaa xumurteettan(doosiiwwan jalqabaa 2 Moderna/Pfizer/Novavax ykn doosii 1 Johnson & Johnson) fi
 • Erga doosiin dhumaa fudhattanni yoo xiqqaate ji’a 2 ta’ee(doosiin keesan inni dhumaa doosiin jalqabaa ykn doosii buustara ta’uu danda’a)

Namni ulaagaa guute hundi buustara haaromfame kana argachuu qaba, keessumaatuu namoota umuriin isaanii waggaa 50 ol ta’an ykn kanneen dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu isaanii dadhabe ykn haala fayyaa akka dhukkuba sukkaaraa ykn dhukkuba onnee qaban.

Beeksisa: Daa'imman ji'oota 6 hanga waggaa 4 jiran kan walfannee jalqabaa Pfizer fudhatan, waliigalatti dooziiwwan 3 fudhatu. Yoo walfaanneewwan hanga ammaatti kan hin xumuurre ta'e, akka doozii jalqabaa isa sadaffaatti talaallii Pfizer lachee (bivalent) fudhatu. Yoo daa'imni keessan walfaannee doozii Pfizer isa jalqabaa 3 fudhatee xumuureera yoo ta'e, doozii ittisa dabalaa lachee hin fudhatu.

Odeeffannoo talaallii dabalataaf, gara COVID-19 Vaccine page Kutaa Fayyaa Mootuuma Waashingitan irraa daawwadhaa.

Seera qabbessa kan ta’e enyudhaa?

Yeroo ammaa kana namni umriin isaa ji'a 6 fi isaa ol ta'e hundi talaallii COVID-19 argachuuf ulaagaa guutee jira. Yeroo kanatti namni umriin isaa 5 fi isaa ol ta’e hundi yeroo ammaa COVID-19 boosters argachuuf ulaagaa guutee jira.

Yeroo beellama keessan beellamtan talaallii umurii daa’ima keessaniif hayyamame akka dhiyeessan mirkaneessaa.

young girl receiving vaccination

Gara sagantaa belama talaalli kettitii yemmuu dhuuftu wanta qabattee dhuftu

 • Sanada urmi kee mirkannesuu: kutaa biyya, gosa, ykn waraqaa enyuummaa kan federalan kenname, waraqa raqaa dhalootaa, warqaa enyumaa mana baruumsa, ykn waraqa ragaa mana yaalaa kan maqaa fi guyyaa dhalootaa qabu fayadamuun ni danada'ama.

 • Ciqilee olaanaa keettii irrattii taalilicha warraannamuudhaaf akka mijaawuf shamizii kan dachafama dheeraa qabu ykn kan dachafamnii isaa salphaa ta'ee fi kan hin cinqinee uffadhu.

 • Waliigaltee nama gaa’eessa eeyyama qabuu: Yoo umrii 18 gadi taate, talaallii argachuuf waliigaltee nama gaa’eessa eeyyama qabu si barbaachisuu mala. Ofumaaf waliigaluu dandeessa yoo kan bilisa baatee taate, yoo nama gaa’eessa fuute/itti heerumte, ykn yoo bakkeen talaallii ati nama umriin daa’imaa bilchaate (Ingiliffaan) jedhee murteesse. Bakkeewwan talaallii martuu murtee umriin daa’imaa bilchaate kennuu hin danda’an.

 • Namoonni gaa’eeyyin eeyyama qaban waliigaltee ijoollef gochuu danda’an kan dabalatu:

  • Nama gaa’eessa si’iif murteewwan yaalaa gochuuf eeyyama mana murtee (seeran guddisaa, kunuunsaa, ajaja manaa ala kaa’uu) qaban
  • Warra
  • Nama gaa’eessa si’iif murteewwan yaalaa gochuuf eeyyama barreeffamaa warra keetii qaban
  • Nama gaa’eessa kunuunsa fayyaa keetif itti gaafatamu
  • Haala tokko tokkotti, nursii mana baruumsaa, gorsaa mana baruumsaa, ykn bakka bu’aa barataa mana hinqabnee

  Yoo namni gaa’eesssi eeyyama qabuu si wajjin beellama talaallii irratti argamuu baate, waliigaltee nama gaa’eessa eeyyama qabuu ykn seeran bilisa ba’uu maalin akka mirkaneeffattu dhiyeessa talaallii kee wajjin ilaali.

Fayyaa Hawaasaa – Siyaatil fi King Kaawuntii – unka waliigaltee ijoollee talaallii COVID-19 (PDF)

Unka kuni bakkeewwan talaallii Fayyaa Hawaasaa – Siyaatil fi King Kaawuntii irratti fayadamu, bakkeewwan talaallii Auburn fi Kent fi kilinikoota Fayyaa Hawaasaa dabalatee. Yoo namni gaa’eesssi eeyyama qabuu si wajjin beellama talaallii irratti argamuu baate, unka kun akka waliigaltee barreeffamatti fayyadam. Hojjatoonni Fayya Hawaasaa waliigaltee afaanii bilbilaan ykn nama gaa’eessa ta’erraa yaadachiisa barreeffamaa fudhachuu ni danda’u. Yoo beellamni talaalii keessanii bakkee Fayyaa Hawaasaatti ta’uu baate, waliigaltee nama gaa’eessa eeyyama qabuu ykn seeran bilisa ba’uu maalin akka mirkaneeffattu dhiyeessa talaallii kee wajjin ilaali.


Akka seera mirga siviilii/nama lolutuu hin taanee kan Feedeeraala tti , Fayyaan Hawaasaa- Siyaatilii fi Kiing Kaawuntiin sagantaa ykn sochiiwwan kam irratti iyyuu haala ramaddii eegumsa dhuunfaa, sanyittii qofa otto hin daangoofne; bifa, bakkee dhalootaa, amantii, saala (haala saala ofii ibsu dabalatee), qabachiisa saalaa, miidhama qaamaa, umurii fi haala heerumsaa irratti hundaa'uudhaan qooda hin taasisu. Himannaa yoo qabaattanii fi iyyata banuu yoo barbaaddan, ykn tarii qoodumsa irratti gaafii yoo qabaattan, maaloo sagantaa mirga civilii kan Kiing Kaawuntii teessoo armaan gadiitiin quunnamaa: civil-rights.OCR@kingcounty.gov; 206-263-2446 (hiika afaaniitiif maaloo afaan dubbattan ibsaa; TTY Relay 7-1-1; ykn karaa poostaatiin (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104).


Link/share our site at www.kingcounty.gov/youthvaccine/oromo