Skip to main content
King County logo

Luuliyo 28, 2022: Tallaallada Moderna iyo Pfizer waa u diyaar caruurta. Tallaalka Novavax waa u diyaar qof kasta oo 12 sano jira ama ka weyn.

Tallaallada Moderna iyo Pfizer COVID-19 waxaa hadda loo oggolaaday isticmaalka degdeggaa ee cid kasta oo jirta 6 bilood ama ka weyn. Tallaalka Novavax waxaa loo oggolaaday isticmaalka degdeggaa ee cid kasta oo 12 sano jirta ama ka weyn.

Qof kasta oo jira 5 ama ka weyn waa in uu qaato irbad xoojiso ah hadday 5 bilood ka soo wareegtay markii irbaddaadii labaad ee Pfizer/Moderna ama 2 bilood markii irbaddaadii 1’aad ee J&J. Ayadoo COVID-19 aad u faafayo, ha sugin inuu kugu dhaco adiga iyo qoyskaaga. U qaata tallaallada sidii loogu talagalay!

Baar xarun caafimaad ama Farmashiye kuu dhow

Tallaalka COVID-19 waa bilaash wax ceymis ahna looma baahna. Imaanshaha ballan la’aanta ah waxaa laga aqbalaa goobo badan oo tallaal.

 Caawinta Taleefanka Waa La Heli Karaa

Haddii aad u baahan tahay tarjumaad luqadeed ama caawimaad khadka tooska ah, khadka taleefan ee soo socda ayaa la heli karaa. Fadlan sheeg luqadda aad doorbideyso markii lagugu xirayo:

 • Khadka telefoonka Caawinta Gobolka WA ee COVID-19: 1-800-525-0127 ama 1-888-856-5816 (ka dib riix #), 6am - 10pm Isniinta, 6am - 6pm (Talaado - Axad)
 • King County COVID-19 Xarunta Wicitaanka: 206-477-3977, 8am - 5pm

Haddii aad leedahay naafanimo oo u baahan tahay caawimaado aad ku heshid tallaalka COVID-19, fadlan lasoo xiriir 206-477-3977 (8am-5pm, caawin luuqad waa diyaar) ama publichealthaccommodations@kingcounty.gov.


Warbixin ku saabsan sida joogtada ah cusboonaysiiska sida talaalka loo helo. Waxaan ku shaqeyneyna sida loo heli laha cusbooneysiiska oo turjuman oo sida ugu dhaqsahaha badan, lakin waxa jiri kara dib u dhac ay ugu wacan tahay turjumada iyo ku soo bandhigida bogga. Waad ku mahadsan dulqaad kaaga.

Cusbooneysiiska ugu dambeyey iminkadan waa English: kingcounty.gov/covid/vaccine.

Sidee loo heli kara talaalka

Tallaalku waa bilaash waana diyaar ayadoon la fiirineyn ceymis, sharciga qofku haysto ama xaaladda imigereyshinka. Tallaalka ma laguu biilgareyn doona ama wax laguuguma dalici doono.

Waxaad ka qaadan kartaa irbadda labaad ee tallaalka Moderna ama Pfizer goobaha inta badan, xattaa hadaad ka heshay irbaddii koobaad goob kale. Fadlan keen kaadhkaaga ama sawir kaadhkaaga tallaalka irbaddii koobaad.

Flyer (PDF):

Drive through vaccination site

Waxaad u baahntahay inaad horay usoo qaadatid:

 • Aqoonsiga taariikhda dhalashada: gobolka, qabiilka, ama aqoonsi ay soo saartay federaalka. Biil ama ogeysiis bangi oo leh magacaaga iyo cinwaankaaga sidoo kale waa la isticmaali karaa.
 • Xidho gacmo-gaab ama gacmo-furan oo si fudud isu rogi kara si aad uga tallaasho cududdaada sare.
 • Oggolaanshaha dadka qaangaarka ah ee idman: Haddii aad ka yar tahay 18 sano jir, waxaad u baahan kartaa oggolaansho qof weyn oo idman si laguu tallaalo. Waad isku saxiixi kartaa naftaad ahantaada haddii mas’uul iska tahay, ama aad guursato qof weyn, ama goobta tallaalku ay go'aamiso inaad tahay qof yar oo qaangaar ah (Ingiriis ahaan). Dhammaan goobaha tallaalku ma sameyn karaan go'aanno ah waa kuma kuwa yaryar oo qaan gaar ah. Macluumaad dheeraad ah oo loogu talagalay carruurta iyo dhalinyarada, oo ay ku jiraan qeexitaannada qaangaarka ee qaangaarka ah, ayaa lagu soo daray halkan. Haddii qof weyn oo idman uusan kula soo xaadiri doonin ballanta tallaalka, ka hubi bixiyaha tallaalkaaga wixii ku saabsan shuruudaha muujinaya caddaynta oggolaanshaha qaangaarka idman ama inaad haysatid xorriyadda sharciga.
 • Kaadhkaaga tallaalka CDC haddii aad qaadanayso irbad labaad ama irbad xoojin ah. Diiwaanka irbadaada cusub ayaa lagu dari doonaa kaarka.

Sida loo tago Halkaas:

Haddii aad ku nooshahay King County oo aad u baahan tahay gaadiid aad si aad u tagto ballanta tallaalkaaga, waxaa jira fursado badan:

 • Raadi Gaari: Haddii aad u baahan tahay gaari ku geeya ballantaada tallaalka, booqo http://www.findaride.org ama wac Khadka macluumaadka Gaadiidka 425-943-6760 (Isniin ilaa Jimce, 8:30 a.m illaa 4 p.m garaac 5 si aad u hesho turjubaan). Haddii aad u baahan tahay turjumaan, ku dheh luqadda aad u baahan tahay.
 • Adeegyada Baska: King County Metro waxa ay bixisaa khiyaarooyin kala duwan oo gaadiid ah kuwaas oo ku geeya ballamaha tallaalka, oo ay ku jiraan gaadiidka baska, (Access paratransit), iyo (Community Van shuttles). Ka baro waxbadan oo ku saabsan ikhtiyaarrada safarka ee 'King County Metro' halkan ama wac 206-553-3000.
 • Ma leedahay Medicaid ama Kaarka Apple Health? Ka wac Hopelink Medicaid 800-923-7433 (hubi u qalmitaanka)
 • Ma tahay qof da' weyn mise tahay naafo? Ka wac Metro Access 206-205-5000 (hubi u qalmitaanka).
 • Ma waxaad isku dayeysaa inaad ballan u sameyso gaadiidka dad badan? Buuxi foomkan (Websaydhka waxa ku qoran luuqada Ingiriiska kaliya) xubin ka tirsan kooxda Hopelink Mobility Management ayaa kula socon doonta adiga.

Ballan labaad sameesoa

Haddii aad qaadanayso tallaal 2-irbad ah, qabso ballanta labaad ee tallaalka ka dib markaad hesho irbadaada koowaad. Waa inaad heshaa irbadadaada labaad 21 maalmood (Pfizer-BioNTech) ama 28 maalmood (Moderna) kadib irbada kowaad. Laba irbadood ayaa dhammaystiraya taxanahaaga tallaalka bilowga ah si habka difaacaagu uu si fiican kuugu ilaaliyo.

Uma baahnid irbad labaad oo ah tallaalka Johnson & Johnson COVID-19 taxanaha tallaalkaaga bilowga ah.

Ballan u samee irbada xoojinta ah

Xoojiyayaashu waa tallaal dheeraad ah oo loogu tala galay si loo kordhiyo xoogga iyo muddada ilaalinta. Waxay si gaar ah muhiim ugu tahay dadka waaweyn ee ka weyn 50 iyo dadka qaba xaaladaha caafimaad inay helaan xoojiye.

Qof kasta oo da'diisu tahay 5 iyo wixii ka weyn waa inuu helaa irbad xoojisa ah si uu difaacu kor ugu qaado marka ilaalinta tallaalada taxanaha ee bilawga ah ay bilaabato inay waqti ka dib baaba'do:

 • 5 bilood kadib irbadda labaad ee Pfizer ama Modern (FIIRO-GAARA: Dadka jir difaacoodu hooseeyo waxaa laga yaabaa inay qaataan irbado saa’id ah. Qaado xoojiso 3 bilood kadib irbaddii labaad ee taxanahaaga koobaad.)
 • 2 bilood kadib hal irbad ee J&J ah
Tallaalka labaad ee xoojiya tallaalka

Dadka ay tahay inay helaan tallaalada xoojisa ee labaad ee Pfizer iyo Moderna COVID:

Sidoo kale waxaa u qalma:

 • 18 Sano jir iyo wixii ka weyn kuwasoo qaatay labadii talaalka ee J&J iyo kii xoojiska ahaa.

Hadaad u qalanto, waxaad qaadan kartaa xoojisada 2'aad ugu yaraan 4 bilood kadib xoojisadaadii 1'aad.

Saxiix u samee V-safe

Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) waxay abuureen aalad, V-safe (Bogan wuxuu ku qoran yahay English keliya), si loola socdo badbaadada tallaalka. V-safe waa aalad ku saleysan taleefannada casriga ah oo adeegsata farriimaha qoraalka iyo sahaminta websaydhka si ay u bixiso baaritaanno caafimaad oo shakhsi ahaaneed ka dib markaad hesho tallaalka COVID-19. Si dhakhso leh ayaad ugu sheegi kartaa CDC haddii aad leedahay waxyeellooyin soo raaca ka dib qaadashada tallaalka COVID-19. CDC ayaa kula socon doonta si aad u hesho macluumaad dheeraad ah. V-safe waxay sidoo kale ku xasuusin doontaa inaad hesho talaalkaada labaad ee tallaalka COVID-19, haddii loo baahdo.

Waxa laga qabto waxyelooyinka tallalka

Hadii aad isku aragto xasaasiyad daran,wac 9-1-1 ama aad isbitaalka kuugu dhow. Wac daryeel cafimaad bixiyahaaga hadii aad isku aragto waxyelooyin kale oo dhib kugu haya ama aanan baxeyn.

U soosheeg waxyelooyinka tallalka nidaamka ka warbixinta waxyeloyinka daran ee tallalka ee FDA/CDC (VAERS) . Ka wac lambarka VAERS halkan 1-800-822-7967 ama interneetka ku dhiib warbixintaada halkan https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. (websaytkan waa ingiriis keliya) Ku xus magaca tallalka aad heshay sadarka kowaad ee sanduuqa #18 ee foomka warbixinta.

Sii wad taxaddarrada COVID-19

Ilaa aad si buuxda uga tallaalayso (laba toddobaad kadib qaadashada cirbadda labaad), waa muhiim inaad ilaaliso kuwa kale. Sii wad inaad xirato maaskarada, xaddid howlaha ka baxsan guriga, iska ilaali meelaha dadku ku badan yihiin, xiriirka dadka kale ka dhig mid gaaban oo fog, hagaaji hawo soogalitaanka gudaha guriga, iyo in badan gacmahaaga dhaq.

Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in marka aad la socoto ama buuxiso tallaalada, waxaad bilaabi kartaa inaad sameyso waxyaabo badan oo mar kale u joogsaday cudurka faafa.

Waxaa laguu qaddarinayaa inaad buuxisay ama la socotid tallaalada marka aad dhammayso taxanahaaga tallaalka ee bilawga ah iyo dhammaan tallaallada xoojinaya ee lagugula taliyay ee aad xaq u leedahay.

Ayaa u qalma?

Qof kasta oo da'diisu tahay 6 bilood iyo wixii ka weyn wuxuu hadda xaq u leeyahay tallaalka COVID-19. Qof kasta oo da'diisu tahay 5 sano iyo wixii ka weyn wuxuu xaq u leeyahay tallaalka xoojiska.

Waxbadan ka baro talaalka dhalinyarada, ooy ku jiraan shuruudaha ogolaanshaha, at kingcounty.gov/youthvaccine/somali.

Halkee laga heli karaa tallaallada hadda?

 • Xarumaha Daryeelka Muddada-dheer, dadka deggan guryaha dadka lagu xannaaneeyo, nolol caawimaad leh iyo qaar kale oo ka mid ah xarumaha daryeelka muddada-dheer ayaa qaata tallaalka goobta iyadoo loo marayo iskaashi qaran iyo silsilado farmashiye.

 • Nidaamyada Daryeelka Caafimaadka, oo ay ku jiraan dhakhaatiirta, isbitaalada, iyo rugaha caafimaad ee bulshada, ayaa ah habka ugu muhiimsan ee inta badan dadka waaweyn ee ku nool King County ay u heli karaan tallaal.

 • Kooxaha Tallaalka Guurguura, oo ay iska kaashanayaan Caafimaadka Dadweynaha iyo Waaxyada Dabka ee deegaanka ayaa gaaraya dadka waaweyn ee ugu halista badan, oo ay ku jiraan kuwa ku nool Guryaha Qoyska ee Dadka Waaweyn iyo tas-hiilaadka waayeelka ee la awoodi karo.

 • Goobaha Tallaalka Volume-ka sareeya, oo ay isku dubariday Hay'adda Caafimaadka Dadweynaha, ayaa waxay gaarayaan kooxo ku sugan koonfurta King County oo leh heerar sare oo isbitaal dhigid iyo geeri ka timaadda COVID-19, oo ay ku jiraan dadka waaweyn iyo shakhsiyaadka aan madax-bannaanida u noolaan karin, iyo daryeelayaashooda.

 • Farmashiyada: Sida tallaalka hargabka ee farmashiyaha xaafaddaada, silsilado badan oo farmashiyeyaal ah - oo ay ku jiraan dukaamada cuntada - waxay leeyihiin ballamo tallaal oo COVID-19 ah.

 • Rugaha Caafimaadka ee diimaha ama Bulshada Ku Salaysan: Goobaha cuntada, xarumaha waaweyn, iyo ururada diinta ku saleysan ayaa tusaale u ah halka lagu qorsheynayo rugaha caafimaad ee pop-up, isla marka la helo qiyaaso.

 • Tallaalka Guriga waa ikhtiyaar loogu talagalay dadka waaweyn ee guryaha aan kasoo bixi karin. Kooxaha talaalka wareega iyo daryeel caafimaad bixiyeyaasha idman ayaa samayn doona booqashada guryaha

Si waafaqsan sharciga xuquuqda madaniga ee Federaalka, Caafimaadka Dadweynaha - Seattle & Degmada King ma takoorto barnaamij kasta ama waxqabad ku salaysan dabaqadda qofka la ilaaliyo, oo ay ku jirto laakiin aan ku koobnayn jinsiyadda, midabka, asalka wadanka, diinta, aqoonsiga jinsga (oo ay ku jiraan muujinta jinsiga), doorashada jinsiga isu-tagga, naafonimada, da'da, iyo xaaladda guurka. Haddii aad qabto cabasho oo aad rabto inaad gudbiso cabasho, ama aad qabtid su'aal ku saabsan takooridda suurtogalka ah, fadlan kala xiriir Barnaamijka Xuquuqda Madaniga ee Degmada King civil-rights.OCR@kingcounty.gov; 206-263-2446 (fadlan sheeg luqaddaada si loo fasiro); TTY Relay 7-1-1; ama boostada (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104).


Link/share our site at kingcounty.gov/vaccine/somali