Skip to main content
King County logo

Diseembar 14, 2022: Tallaallo xoojin oo cusub baa hadda diyaar ah. Irbadaha xoojinta ee cusub ayaa beegsan doona caabuqyada Omicron ee faafaya iyo sidookale noocii asalka ahaa ee feyraska COVID.

Waxaa habboon in aad qaadato xoojisada cusub haddii:

 • Waxaad jirtaa 6 billood ama ka wayn,
 • Aad dhameystirtay taxanahaagii koobaad ee tallaallada (2-dii irbadood ee koobaad ee Moderna/Pfizer/Novavax ama 1-kii irbad ee Johnson & Johnson), iyo
 • Ay kasoo wareegtay ugu yaraan 2 bilood irbaddaadii ugu dambeysay (irbaddaadii ugu dambeysay waxaa laga yaabaa in ay ahayd irbad koobaad ama irbad xoojin ah).

Qof kasta oo u qalma waxaa habboon inuu qaato xoojisada cusub, iyo gaar ahaan dadka ka weyn da’da 50 ama dadka leh jir difaac wiiqmay ama xaalado caafimaad sida sonkorow ama cudur wadne.

Ogoow: Ilmaha jira 6 bilood ilaa 4 sano ee qaata taxaneyaasha aasaasiga ah ee Pfizer ayaa qaadanaaya wadarta guud ee 3 kuuro. Haddii aysan dhamaysan kuurooyinkooda wali, waxay qaadan doonaan talaalka Pfizer bivalent oo ah kuuradooda saddexaad ee aasaasiga ah. Haddii cunugaagu horey u dhameystay 3 kuuro ee talaalka Pfizer, ma qaadan doono kuurada xoojinta ah ee bivalent.

Flyer (PDF): Kobciyeyaasha COVID-19 ee la cusboonaysiiyay

Baar xarun caafimaad ama Farmashiye kuu dhow

Tallaalka COVID-19 waa bilaash wax ceymis ahna looma baahna. Imaanshaha ballan la’aanta ah waxaa laga aqbalaa goobo badan oo tallaal.

 Caawinta Taleefanka Waa La Heli Karaa

Haddii aad u baahan tahay tarjumaad luqadeed ama caawimaad khadka tooska ah, khadka taleefan ee soo socda ayaa la heli karaa. Fadlan sheeg luqadda aad doorbideyso markii lagugu xirayo:

 • Khadka telefoonka Caawinta Gobolka WA ee COVID-19: 1-800-525-0127 ama 1-888-856-5816 (ka dib riix #), 6am - 10pm Isniinta, 6am - 6pm (Talaado - Axad)
 • La xiriir xarunta wicitaanka COVID-19 ee King County 206-477-3977. Shaqaaluhu waxuu shaqeeyaa maalmaha shaqada ee asbuuca, 8 a.m. to 5 p.m (sideeda subaxnimo ilaa shanta galabnimo) (xaruntu waa xirantahay ciidaha). Fadland dalbo luqadaad doorbideyso markaad khadka gasho.

Haddii aad leedahay naafanimo oo u baahan tahay caawimaado aad ku heshid tallaalka COVID-19, La xiriir xarunta wicitaanka COVID-19 ee King County ama publichealthaccommodations@kingcounty.gov.


Warbixin ku saabsan sida joogtada ah cusboonaysiiska sida talaalka loo helo. Waxaan ku shaqeyneyna sida loo heli laha cusbooneysiiska oo turjuman oo sida ugu dhaqsahaha badan, lakin waxa jiri kara dib u dhac ay ugu wacan tahay turjumada iyo ku soo bandhigida bogga. Waad ku mahadsan dulqaad kaaga.

Cusbooneysiiska ugu dambeyey iminkadan waa English: kingcounty.gov/covid/vaccine.

Sidee loo heli kara talaalka

Tallaalku waa bilaash waana diyaar ayadoon la fiirineyn ceymis, sharciga qofku haysto ama xaaladda imigereyshinka. Tallaalka ma laguu biilgareyn doona ama wax laguuguma dalici doono.

Waxaad ka qaadan kartaa irbadda labaad ee tallaalka Moderna ama Pfizer goobaha inta badan, xattaa hadaad ka heshay irbaddii koobaad goob kale. Fadlan keen kaadhkaaga ama sawir kaadhkaaga tallaalka irbaddii koobaad.

Flyer (PDF):

Drive through vaccination site

Waxaad u baahntahay inaad horay usoo qaadatid:

 • Aqoonsiga taariikhda dhalashada: gobolka, qabiilka, ama aqoonsi ay soo saartay federaalka. Biil ama ogeysiis bangi oo leh magacaaga iyo cinwaankaaga sidoo kale waa la isticmaali karaa.
 • Xidho gacmo-gaab ama gacmo-furan oo si fudud isu rogi kara si aad uga tallaasho cududdaada sare.
 • Oggolaanshaha dadka qaangaarka ah ee idman: Haddii aad ka yar tahay 18 sano jir, waxaad u baahan kartaa oggolaansho qof weyn oo idman si laguu tallaalo. Waad isku saxiixi kartaa naftaad ahantaada haddii mas’uul iska tahay, ama aad guursato qof weyn, ama goobta tallaalku ay go'aamiso inaad tahay qof yar oo qaangaar ah (Ingiriis ahaan). Dhammaan goobaha tallaalku ma sameyn karaan go'aanno ah waa kuma kuwa yaryar oo qaan gaar ah. Macluumaad dheeraad ah oo loogu talagalay carruurta iyo dhalinyarada, oo ay ku jiraan qeexitaannada qaangaarka ee qaangaarka ah, ayaa lagu soo daray halkan. Haddii qof weyn oo idman uusan kula soo xaadiri doonin ballanta tallaalka, ka hubi bixiyaha tallaalkaaga wixii ku saabsan shuruudaha muujinaya caddaynta oggolaanshaha qaangaarka idman ama inaad haysatid xorriyadda sharciga.
 • Kaadhkaaga tallaalka CDC haddii aad qaadanayso irbad labaad ama irbad xoojin ah. Diiwaanka irbadaada cusub ayaa lagu dari doonaa kaarka.

Sida loo tago Halkaas:

Haddii aad ku nooshahay King County oo aad u baahan tahay gaadiid aad si aad u tagto ballanta tallaalkaaga, waxaa jira fursado badan:

 • Raadi Gaari: Haddii aad u baahan tahay gaari ku geeya ballantaada tallaalka, booqo http://www.findaride.org ama wac Khadka macluumaadka Gaadiidka 425-943-6760 (Isniin ilaa Jimce, 8:30 a.m illaa 4 p.m garaac 5 si aad u hesho turjubaan). Haddii aad u baahan tahay turjumaan, ku dheh luqadda aad u baahan tahay.
 • Adeegyada Baska: King County Metro waxa ay bixisaa khiyaarooyin kala duwan oo gaadiid ah kuwaas oo ku geeya ballamaha tallaalka, oo ay ku jiraan gaadiidka baska, (Access paratransit), iyo (Community Van shuttles). Ka baro waxbadan oo ku saabsan ikhtiyaarrada safarka ee 'King County Metro' halkan ama wac 206-553-3000.
 • Ma leedahay Medicaid ama Kaarka Apple Health? Ka wac Hopelink Medicaid 800-923-7433 (hubi u qalmitaanka)
 • Ma tahay qof da' weyn mise tahay naafo? Ka wac Metro Access 206-205-5000 (hubi u qalmitaanka).
 • Ma waxaad isku dayeysaa inaad ballan u sameyso gaadiidka dad badan? Buuxi foomkan (Websaydhka waxa ku qoran luuqada Ingiriiska kaliya) xubin ka tirsan kooxda Hopelink Mobility Management ayaa kula socon doonta adiga.

Ballan labaad sameesoa

Haddii aad qaadanayso tallaal 2-irbad ah, qabso ballanta labaad ee tallaalka ka dib markaad hesho irbadaada koowaad. Waa inaad heshaa irbadadaada labaad 21 maalmood (Pfizer-BioNTech) ama 28 maalmood (Moderna) kadib irbada kowaad. Laba irbadood ayaa dhammaystiraya taxanahaaga tallaalka bilowga ah si habka difaacaagu uu si fiican kuugu ilaaliyo.

Uma baahnid irbad labaad oo ah tallaalka Johnson & Johnson COVID-19 taxanaha tallaalkaaga bilowga ah.

Ballan u samee irbada xoojinta ah

Xoojiyayaashu waa tallaal dheeraad ah oo loogu tala galay si loo kordhiyo xoogga iyo muddada ilaalinta. Waxay si gaar ah muhiim ugu tahay dadka waaweyn ee ka weyn 50 iyo dadka qaba xaaladaha caafimaad inay helaan xoojiye.

Qof kasta oo da'diisu tahay 5 iyo wixii ka weyn waa inuu helaa irbad xoojisa ah si uu difaacu kor ugu qaado marka ilaalinta tallaalada taxanaha ee bilawga ah ay bilaabato inay waqti ka dib baaba'do.

Hagitaanka hadda jira ee cidda qaadan karta irbadda xoojinta, marka la qaato, iyo nooca la qaato:


Si waafaqsan sharciga xuquuqda madaniga ee Federaalka, Caafimaadka Dadweynaha - Seattle & Degmada King ma takoorto barnaamij kasta ama waxqabad ku salaysan dabaqadda qofka la ilaaliyo, oo ay ku jirto laakiin aan ku koobnayn jinsiyadda, midabka, asalka wadanka, diinta, aqoonsiga jinsga (oo ay ku jiraan muujinta jinsiga), doorashada jinsiga isu-tagga, naafonimada, da'da, iyo xaaladda guurka. Haddii aad qabto cabasho oo aad rabto inaad gudbiso cabasho, ama aad qabtid su'aal ku saabsan takooridda suurtogalka ah, fadlan kala xiriir Barnaamijka Xuquuqda Madaniga ee Degmada King civil-rights.OCR@kingcounty.gov; 206-263-2446 (fadlan sheeg luqaddaada si loo fasiro); TTY Relay 7-1-1; ama boostada (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104).


Link/share our site at kingcounty.gov/vaccine/somali