Skip to main content
King County logo

Ayaa u qalma?

Qof kasta oo jira 12 sano iyo wixii ka weyn ayaa hadda xaq u leh tallaalka COVID-19. Waqtigaan, tallaalada COVID-19 looma oggola carruurta ka yar 12 jir. Tijaabooyin caafimaad ayaa loogu talagalay carruurta yaryar.

Fursadaha tallaalka ee COVID-19 ee dhalinyarada

 • Johnson & Johnson: da'da 18 sano iyo wixii ka weyn
 • Moderna: waa 18 jir iyo wixii ka weyn
 • Pfizer: da'da 12 sano iyo ka weyn

Markaad balanta qabsaneyso, hubi inay bixiyaan tallaal loo oggolaaday kooxdaada da'da ah.

young girl receiving vaccination

Maxaa la soo qaadnayaa ballanta tallaalkaaga

 • Dukumeenti si loo xaqiijiyo da'da: gobolka, qabiilka, ama aqoonsiga ay soo saartay federaalka, shahaadada dhalashada, Aqoonsiga dugsiga ama iskuulka ama waraaqo caafimaad oo leh magac iyo taariikhda dhalashada ayaa la isticmaali karaa.

 • Xidho gacmo-gaaban ama gacmo-furan oo si fudud loo rogi kara si aad uga tallaasho cududdaada sare.

 • Oggolaanshaha dadka qaangaarka ah ee idman: Haddii aad ka yar tahay 18 sano jir, waxaad u bahnaan kartaa oggolaansho qof weyn si laguu tallaalo. Waad isku saxiixi kartaa haddii mas’uul aad iska tahay, ama aad guursato qof weyn, ama goobta tallaalku ay go'aamiso inaad tahay qof yar oo qaangaar ah (Ingiriis ahaan). Dhammaan goobaha tallaalku ma qaadan karaan go'aanyada ku saabsaan qaangaarnimada.

 • Dadka waaweyn ee idman ee u oggolaan kara carruurta yaryar waxaa ka mid ah:

  • Qof weyn oo haysta ogolaansho maxkamadeed inuu kuu sameeyo go'aamo daryeel caafimaad adiga (ilaaliyaha sharciga ah, ilaaliyaha, amarka meelaynta ee ka baxsan guriga)
  • Waalidka
  • Qof weyn oo haysta ogolaanshaha qoran ee waalidkaada si uu kuugu sameeyo go'aanada daryeelka caafimaadka
  • Qof weyn oo qaraabo ah oo masuul ka ah daryeelkaaga caafimaad
  • Xaaladaha qaarkood, kalkaalisada caafimaadka ee iskuulka, lataliyaha iskuulka, ama xiriiriyaha ardeyda hoy la'aanta ah

  Haddii qof weyn oo idman uusan kula soo xaadiri doonin ballanta tallaalka, ka hubi bixiyaha tallaalkaaga wixii ku saabsan shuruudaha muujinaya caddaynta oggolaanshaha qaangaarka idman ama inaad haysatid xorriyadda sharciga.

Caafimaadka Dadweynaha - Seattle & King County Foomka Ogolaanshaha Talaalka COVID-19 ee dadka yar (PDF)

Foomkan waxaa loo isticmaalaa goobaha tallaalka Caafimaadka Dadweynaha - Seattle & King County, oo ay ku jiraan Goobaha Iskaashatada Auburn iyo Kent iyo rugta caafimaadka bulshada. Haddii qof weyn oo idman uusan kula soo xaadiri doonin ballanta tallaalka, foomkan waxaa loo isticmaali karaa ogolaansho qoraal ah. Shaqaalaha Caafimaadka Dadweynaha sidoo kale waxay ku aqbali karaan oggolaanshaha dhinaca taleefanka ama qoraal ah oo laga helo qof weyn oo idman. Haddii ballanta tallaalkaagu aysan ka jirin goobta Caafimaadka Dadweynaha, ka hubso bixiyaha tallaalkaaga wixii ku saabsan shuruudaha muujinaya caddaynta oggolaanshaha qaangaarka idman ama xorriyadda sharciga ah.


Si waafaqsan sharciga xuquuqda madaniga ee Federaalka, Caafimaadka Dadweynaha - Seattle & Degmada King ma takoorto barnaamij kasta ama waxqabad ku salaysan dabaqadda qofka la ilaaliyo, oo ay ku jirto laakiin aan ku koobnayn jinsiyadda, midabka, asalka wadanka, diinta, aqoonsiga jinsga (oo ay ku jiraan muujinta jinsiga), doorashada jinsiga isu-tagga, naafonimada, da'da, iyo xaaladda guurka. Haddii aad qabto cabasho oo aad rabto inaad gudbiso cabasho, ama aad qabtid su'aal ku saabsan takooridda suurtogalka ah, fadlan kala xiriir Barnaamijka Xuquuqda Madaniga ee Degmada King civil-rights.OCR@kingcounty.gov; 206-263-2446 (fadlan sheeg luqaddaada si loo fasiro); TTY Relay 7-1-1; ama boostada (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104).


Link/share our site at www.kingcounty.gov/youthvaccine/somali