Skip to main content
King County logo

ገለ ጉጅለ ሕብረተሰብ መሓየሊ ዓቐን ክታበት COVID-19 ፋይዘር፡ ሞደርናን ጀይ ኤንድ ጀይን ክወስዱ ኤፍ ዲ ኤ (FDA) ኣፍቂዱ ኣሎ። 

እዞም ክታበታት ንመብዛሕትኦም ሰባት ካብ ከቢድ ሕማም፡ COVID ሒዙካ ነዊሕ ካብ ምጽናሕ: ሆስፒታል ካብ ምድቃስን ካብ ሞትን ኣብ ምክልኻል ውጽኢታውያን እዮም። እቲ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ግን ምስ ግዜ ክንኪ ይኽእል፡ ብፍላይ እቶም ሕዱር ሕማም ዘለዎም፡ እሞ ክታበት ኣብ ተፈጥራዊ ናይ ምክልኻል ዓቕሞም ልዑል ኣዎንታዊ ለውጢ ዘየርኢ ውልቀሰባት። እቶም ኣብ ልዑል ሓደጋ መጥቃዕቲ COVID-19 ዝርከቡ፡ መሓየሊ ዓቐን ብምውሳድ ናይ ምክልኻል ዓቕሞም ከደልድሉ ይኽእሉ።

ካብ ጥቅምቲ 22 ጀሚሩ፡ ብቑዓት ንዝኾኑ ውልቀሰባት፡ ናይ ፋይዘር፡ ሞደርናን ጀይ ኤንድ ጀይን መሓየሊ ዓቐን ክታበት ኣብ ህዝባዊ ክሊኒካት ክታበት ተዳልዩሎም ኣሎ። ዝርከበሉ ነቑጣታት ንምፍላጥን ቆጸራ ንምሓዝን Getting vaccinated in King County ዝብል ገጽ (ወብ ሳይት) ተወከሱ። ኣብ ኪንግ ካውንቲ ዝርከባ ብዙሓት ካልኦት ነቑጣታት ክታበት'ውን መሓየሊ ዓቐን ክህባ ምድላዋት ይገብራ ኣለዋ። መሓየሊ ዓቐን ከምዘለወን ኣቐዲምኩም ንምርግጋጽ ንናይቲ ነቑጣ ወብ ሳይት ተወከሱ።

ተወሳኺ ሓበሬታ: መን’ዩ መሓየሊ ክታበት COVID-19 ክወስድ ዝኽእል? | ሲ.ዲ.ሲ.(CDC) (ወብ ሳይት ብእንግሊዝኛ ጥራይ).

ብኸመይ ክታበት ክትወስዱ ከምእትኽእሉ ዝውሃብ/ዝቐርብ ሓበሬታ ብቐጻሊ ለውጢ ይግበረሉ እዩ። ነቲ በብእዋኑ ዝተገብረ ለውጢ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍና ንምትርጓሙ ንጽዕር ኣለና፡ እንተኾነ ግን ንምትርጓሙን ኣብ ወብሳይት ንምዝርግሑን ግዜ ስለዝወስድ ምድንጓይ ከጋጥም ይኽእል እዩ። ንትዕግስትኹም ኣዚና ነመስግን።

እቲ ኣዝዩ እዋናዊ፡ ተመሓይሹ ዝቐረበ ሓበሬታ፡ ብእንግሊዝኛ ኣብ kingcounty.gov/covid/vaccineቀሪቡ ኣሎ።

ዕድሚኡ 5 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊን ዝኾነ ሰብ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ፡ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ዕድሚኦም ካብ 5 ዓመት ንታሕቲ ንዝኾኑ ህጻውንቲ ክወሃብ ፍቓድ የብሉን ። ክሊኒካዊ ፈተናታት ንቘልዑ ኣብ መስርሕ ኣሎ።

ብዛዕባ ብቕዓት ዝያዳ ንምፍላጥ getting vaccinated in King County ተውከሱ።

ክታበት ኮቪድ-19 ንምውሳድ ዝኽፈል ገንዘብ የለን፡ ኩነታት ጉዳይ ኢሚግረሽንካን ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ይሃልኻ ኣይሃልኻ ብዘየገድስ። እቲ ክታበት ብመዲኬር፡ መዲኬድ፡ ከምኡ'ውን መብዛሕትአን ናይ ውልቂ ኢንሹራንስ ዝሽፈን እዩ። ኣብ ርእሲኡ ኢንሹራንስ ንዘይብሎም እቲ ወጻኢ ክታበት (ብካልኦት) ክሽፈን እዩ።

ኣቕረብቲ ክታበት ኮቪድ-19 ከም'ዚ ዝስዕብ ክገብሩ የብሎምን:

  • ናይ ክታበት ኢሎም ከኽፍሉ፡
  • ብቐጥታ ናይ ምምሕዳር፡ ኮ ፐይ ወይ ኮ ኢንሹራንስ ኢሎም ከኽፍሉ፡
  • ናይ ሕክምና ኢንሹራንስ የብልካን፡ ኢንሹራንስካ ንኹሉ ኣይሽፍንን እዩ ወይ ኣብ መርበብና የለኻን ኢሎም ክታበት ክኣብዩኻ፡
  • ኣገልግሎት ክታበት ኮቪድ-19 ጥራይ ረኺብካ ክንስኻ ናይ ቤት/ጽ ኣገልግሎት (ኦፊስ ቪዚት) ወይ ካልእ ክፍሊት ኢሎም ከኽፍሉኻ፡
  • ክታበት ኮቪድ-19 ንኽትረክብ ካልእ ተወሳኺ ኣገልግሎት ክትወስድ ከገድዱኻ የብሎምን። ኣድላዪ ምስዝኸውን ግን ክታበት ኣብ እትወስደሉ እዋን ካልእ ተወሳኺ ኣገልግሎት ክትቅበል ትኽእል፡ ብግቡእ ከኣ ክፍሊት ይሕተተሉ።

ኣቕረብቲ ክታበት ኮቪድ-19 ከም'ዚ ዝስዕብ ክገብሩ ይኽእሉ:

  • ካብ መደብ ወይ ፕላን ኢንሹራንስ ተኸታቢ፡ ግቡእ ክፍሊት ምምሕዳር ክታበት ክሓቱ (ኣብነት: ውልቃዊ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ፡ መዲኬድ፡ መዲኬር)። እንተኾነ ግን፡ ኣቕረብቲ ነቲ ተረፍ ካብ ተኸታቢ ክሓቱ ኣይግባእን
  • ኢንሹራንስ ንዘይብሎም ንዝሃብዎ ኣገልግሎት ክታበት፡ ኢንሹራንስ ንዘይብሎም ተባሂሉ ካብ ዝተዳለወ ፕሮግራም (Health Resources and Services Administration's COVID-19) ክሓቱ ይኽእሉ።

ህዝባዊ ጥዕና – ስያትልን ኪንግ ካውንቲን ከምኡ'ውን ካልኦት፡ ናጻ ናይ ክታበት ክንክን (clinics) ይህቡ ኣለዉ። ቀዳምነት ናይ ከምዚ'ኤን ክሊኒካት፡ ርትዓዊ ዝርገሐ እዩ። ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ኪንግ ካውንቲ ክታበት ምርካብ ዝብል ድሕረ-ገጽ ክርከብ ይካኣል።

ክታበት ኮቪድ-19 (COVID-19)  ብጽኑዕ ምርመራዊ ፈተነታት ዝሓልፍ ኮይኑ ብዙሓት ኣሸሓት ናይ’ቲ መጽናዕቲ ተሳተፍቲ፡ ነቲ ክታበት ክቕበሉ ኢዮም። ምሕደራ መግብን ድራግን (FDA) ድሕነትን ውጺታውነትን ናይ ነብሲ-ወከፍ ክታበት ንምውሳን ካብ’ዞም መጽናዕትታት ዝተረኽበ ሳይንሳዊ ሓበሬታ (ዳታ) ይግምግም። ምሕደራ መግብን ድራግን (FDA) ኣብ ትንተናን ምኽርን ካብዚ ወጻኢ ዝኾኑ ናጻ ሊቃውንቲ (Scientists) ከምኡ’ውን ጉጅለ ክኢላታት ኣማኸርቲ፡ ኮሚቴ ኣማኸርቲ ክታበታትን ዝተተሓሓዙ ባዮሎጂካዊ ዉጽኢታትን (VRBPAC) ይተኣማመን።
ኣኼባታት ኮሚቴ ኣማኸርቲ ክታበታትን ዝተተሓሓዙ ባዮሎጂካዊ ዉጽኢታትን (VRBPAC) ንህዝቢ ክፉታት ኢዮም። 

እቲ ክታበት ናይ ፈደራል ምሕደራ መግብን ድራግን (FDA) ናይ ድሕነትን ውጺታውነትን መዕቀኒታት እንተደኣ ኣማሊኡ ፈደራል ምሕደራ መግብን ድራግን (FDA) ነቲ ክታበት ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ (ዩ.ኤስ) ብወግዓዊ ፍቓድ ዘለዎም ትካላት (traditional licensure)
ወይ ብናይ ህጹጽ እዋን ኣጠቓቐማ ዉሳኔታት (emergency use authorization) ኣብ ጥቕሚ ከምዝውዕል ይገብር።

ድሕሪ ዉሳኔ ፈደራል ምሕደራ መግብን ድራግን (FDA)፡ ካልኣይ ናጻ ዝኾነ ኣማኻሪ ኣካል ክኢላታት ኢሙኒዘሽን፡  ኮሚቴ ኣማኸርቲ ኢሙኒዘሽን ልምድታት (ACIP) ንድሕነትን ብቕዓትን ናይቲ ክታበት ዳታ ይግምግሙ። ከምኡ’ውን ንማእከላት ምቁጽጻርን ምክልኻልን ሕማማት (CDC) ምኽሪ ይህቡ ከምኡ’ውን ንወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕናን ንህዝብን ብዛዕባ ጥቕሚ እቲ ክታበት መምርሒ ይህቡ።


ምቁጽጻር ድሕነት ክታበት (Vaccine Safety Monitoring)

ዝኾነ ክታበት ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ድሕሪ ምፍቃዱ፡እንተላይ ናይ ኮቪድ (COVID) ክታበታት፡ ከጋጥሙ ንዝኽእሉ ጎድናዊ ሳዕቤናት ንምዕዛብ ብዙሕ ናይ ድሕነት መቆጻጸሪ ሜላታት ኣብ ቦትኦም ይርከቡ። እንተደኣ ትጽቢት ዘይተገብረሉ ብርቱዕ ጎድናዊ ሳዕቤን ተረኺቡ ኪላታት ብዝተኻእለ መጠን ብሓቂ ንጥዕና ሃሳዪ ምዃኑ ንምውሳን ይሰርሑ። እዚ ድማ ከም ቀጻሊ ገምጋም ድሕነት ድሕሪ መርመራ ሓደስቲ መድሃኒታት (clinical trails) ምውድኦም ይኸውን። ንክታበት ኮቪድ-19 (COVID-19)፡ ማእከላት ምቁጽጻርን ምክልኻልን ሕማማት (CDC) ንፈደራል ምሕደራ መግብን ድራግን (FDA) ናይ ድሕነት መቆጻጸሪ ሜላታት ብምዝርጋሕ ድሕነት ኣብ እዋኑ ንምግምጋምን ከምኡ’ውን ናይ ኮቪድ-19 (COVID-19)  ክታበታት ብዝተኻእለ መጠን ዉሑሳት ንምግባር ይሰርሕ።

ፍቓድ ዘለዎምን ዝሰልጠኑን ሰብ- ሞያ ጥራሕ ኢዮም ነቲ ክታበት ዝህቡ።

ፍቓድ ዘለዎምን ነቲ ክታበት ከመሓድሩ ዝሰልጠኑን ዉልቀ-ሰባት ጥራሕ ኢዮም ነቲ ክታበት ክህቡ ዝኽእሉ። ሓንሳብ እቲ ክታበት ብብዝሒ ነቲ ሕብረተሰብ ዝኸውን ምስተረኽበ ዝተፋላለዩ ወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕና ነቲ ክታበት ክህቡ ኢዮም፡ እዚ ድማ ነቶም ክታበት ክረኽቡ ዝደልዩ ሰባት ብቐሊሉ ይባጻሕ። እዞም ወሃብቲ ነቲ ክታበት ኣብ ክሊኒካትን ሆስፒታላትን ከምኡ’ውን ብብዝሒ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ ተንቀሳቓሲ ወይ ድማ ንግዚኡ ዝኽፈቱ (pop-up) ኣጋጣሚታት ክህቡ ይኽእሉ።

  • ዉሑስን ውጽኢታውን ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19 እቲ ዝዓበየ ምዕባለ ኢዩ። እንተኾነ ግን ክታበት ጥራሕ በይኑ ነቲ ለብዒ ብኡንብኡ ከጥፍኦ’ዩ ማለት ኣይኮነን።

  • ገና ዘይተኸትቡ ሰባት ኣለዉ፡ ከምኡ ድማ ካልእ ዓይነት ለበዳታት’ውን ኣለዉ። ናይ መከላኸሊ ስጉምቲ ከም (ብመምርሒኤን መሰረት ኣብ ቤት ትምህርቲን፡ ሆስፒታላትን፡ ህዝባዊ መጎዓዝያን ካልኦት ትካላትን)፡ ማስክ ምግባር፡ ዝተመሓየሸ ናይ ኣየር መተሓላለፊን፡ ከም ኣድላይነቱ ምምርማርን፡ ካብ ኣብ ሆስፒታል ምምልላስን፡ ካብ ሞትን የድሕን።

  • እቲ ጽቡቕ ነገር፡ ሓንሳብ ምሉእ ብምሉእ ምስተኸተብኩም፡ ብሰንኪ ለበዳ ጠጠው ኣቢልኩሞ ዝነበርኩም ነገራት ከም እንደገና ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም። ንተወሳኺ ኣፍልጦኣብ ኪንግ ካውንቲ ኣብ ኪንግ ካውንቲ ክታበት ምርካብ ተወከሱ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19


ብመሰረት ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ መሰል ወድ'ሰብ ሕጊ - ሲያትልን ኪንግ ካውንቲን ኣብ ዝኾኑ ፕሮግራማትን ወይ ንጥፈታት፡ከም ናይ ውልቀ ሰባት ፍሉይ መሰል፡ ከም ዓሌት፡ ሕብሪ ቆርበት፡ ካበይ መበቆል፡ ጾታዊ መለለዪ(ጾታዊ መግለጺ)፡ ናይ ገብረ ሰጋ ምርጫ፡ ሰንክልና፡ ዕድሜን፡ ኹነታት ሓዳር (ምርዑዋት ወይ ዘይምርዑዋት)፡ ኣፈላላይ ኣይገብሩን ኢዮም። ብዛዕባ ዝኾነ ኣፈላላይ ጥርዓን ወይ ቅርታ ምስ ዝህልወኩም፡ ወይ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም፡ ንናይ ኪንግ ካውንቲ ፕሮግራም መሰል ወድ ሰብ፡ ኣብ ኮምፒተር civil-rights.OCR@kingcounty.gov; ወይ ኣብ ቁጽሪ ስልኪ 206-263-2446 (ብኽብረትኩም ሽምኩም ግለጹ)፡ TTY Relay 7-1-1; ወይ ድማ ብደብዳቤ ኣብ ኣድራሻ (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104) ተወከሱ።


Link/share our site at kingcounty.gov/covid/vaccine/tigrinya