Skip to main content
King County logo

ክታበት ኮቪድ-19 ፋይዘር ዕድሚኦም 12 ን ካብኡ ንላዕልን ንዝኾኑ ሰባት ተፈቒዱሎም። ኣብ ዋሽንግተን ዕድሚኦም 12 ን ካብኡ ንላዕሊን ዝኾኑ ሰባት ናይ COVID-19 ክታበት ክወስዱ ብ ቑዓት እዮም።

ክታበት ምርካብ ሕጂ ቀሊሉ እዩ! ክታበት፡ ኣብ መላእ ኪንግ ካውንቲ ብብዝሒ ክታበት ኣብ ዝዋሃበሎም ነቑጣታት፡ ፋርማሲታትን፡ ክሊኒካትን ይርከብ (መብዛሕትኦም ቆጸራ ክትሕዝ ኣይግድዱኻን እዮም)። ኣማራጺታት ንምርካብ ኣብ ክታበት ብኸመይ ትረኽቡ ተመልከቱ።

ብዛዕባ ክታበት ንመንእሰያት ኣብ  kingcounty.gov/youthvaccine/tigrinya ተምሃር።


ሚያዝያ 24 ምምሕያሽ

CDC እና FDA ዕድሜያቸው 18 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች ሁሉ Johnson & Johnson (J&J) እገዳ ያነሱ (ድህረ ገፁ በእንግሊዝኛ ብቻ) ሲሆን ክትባቱን መጠቀም በአሜሪካ ውስጥ እንደገና ሊጀመር ይችላል ፡፡

J&J ክትባት መጠቀም ዕድሜያቸው ከ 18 እስከ 49 የሆኑ ሴቶች ላይ የተገኘ በጣም ያልተለመደ ሲንድረም ሪፖርቶችን በ CDC ግመገማ ዘገባ  (ድህረ ገፁ በእንግሊዝኛ ብቻ) በማሳወቁ በኤፕሪል 13 ቀን 2021 ላይ ቆሟል። CDC መረጃውን በጥልቀት ከመረመረ በኋላ በዚህ ብርቅዬ በሽታ የመያዝ እድሉ በጣም ዝቅተኛ መሆኑን ወስኗል ፡፡

J&J ክትባት ክትባት ከወሰዱ ለማንኛውም ችግር የመጋለጥ እድሉ በጣም ዝቅተኛ ነው። ድህረ ገጻችንን እና የህትመት ሀብቶችን ስናሻሽል ተጨማሪ መረጃዎች በቅርቡ ይመጣሉ።

ብኸመይ ክታበት ክትወስዱ ከምእትኽእሉ ዝውሃብ/ዝቐርብ ሓበሬታ ብቐጻሊ ለውጢ ይግበረሉ እዩ። ነቲ በብእዋኑ ዝተገብረ ለውጢ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍና ንምትርጓሙ ንጽዕር ኣለና፡ እንተኾነ ግን ንምትርጓሙን ኣብ ወብሳይት ንምዝርግሑን ግዜ ስለዝወስድ ምድንጓይ ከጋጥም ይኽእል እዩ። ንትዕግስትኹም ኣዚና ነመስግን።

እቲ ኣዝዩ እዋናዊ፡ ተመሓይሹ ዝቐረበ ሓበሬታ፡ ብእንግሊዝኛ ኣብ kingcounty.gov/covid/vaccineቀሪቡ ኣሎ።

ዕድሚኡ 12 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊን ዝኾነ ሰብ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ፡ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ዕድሚኦም ካብ 12 ዓመት ንታሕቲ ንዝኾኑ ህጻውንቲ ክወሃብ ፍቓድ የብሉን ። ክሊኒካዊ ፈተናታት ንቘልዑ ኣብ መስርሕ ኣሎ።

ብዛዕባ ብቕዓት ዝያዳ ንምፍላጥ getting vaccinated in King County ተውከሱ።

ክታበት ኮቪድ-19 ንምውሳድ ዝኽፈል ገንዘብ የለን፡ ኩነታት ጉዳይ ኢሚግረሽንካን ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ይሃልኻ ኣይሃልኻ ብዘየገድስ። እቲ ክታበት ብመዲኬር፡ መዲኬድ፡ ከምኡ'ውን መብዛሕትአን ናይ ውልቂ ኢንሹራንስ ዝሽፈን እዩ። ኣብ ርእሲኡ ኢንሹራንስ ንዘይብሎም እቲ ወጻኢ ክታበት (ብካልኦት) ክሽፈን እዩ።

ኣቕረብቲ ክታበት ኮቪድ-19 ከም'ዚ ዝስዕብ ክገብሩ የብሎምን:

 • ናይ ክታበት ኢሎም ከኽፍሉ፡
 • ብቐጥታ ናይ ምምሕዳር፡ ኮ ፐይ ወይ ኮ ኢንሹራንስ ኢሎም ከኽፍሉ፡
 • ናይ ሕክምና ኢንሹራንስ የብልካን፡ ኢንሹራንስካ ንኹሉ ኣይሽፍንን እዩ ወይ ኣብ መርበብና የለኻን ኢሎም ክታበት ክኣብዩኻ፡
 • ኣገልግሎት ክታበት ኮቪድ-19 ጥራይ ረኺብካ ክንስኻ ናይ ቤት/ጽ ኣገልግሎት (ኦፊስ ቪዚት) ወይ ካልእ ክፍሊት ኢሎም ከኽፍሉኻ፡
 • ክታበት ኮቪድ-19 ንኽትረክብ ካልእ ተወሳኺ ኣገልግሎት ክትወስድ ከገድዱኻ የብሎምን። ኣድላዪ ምስዝኸውን ግን ክታበት ኣብ እትወስደሉ እዋን ካልእ ተወሳኺ ኣገልግሎት ክትቅበል ትኽእል፡ ብግቡእ ከኣ ክፍሊት ይሕተተሉ።

ኣቕረብቲ ክታበት ኮቪድ-19 ከም'ዚ ዝስዕብ ክገብሩ ይኽእሉ:

 • ካብ መደብ ወይ ፕላን ኢንሹራንስ ተኸታቢ፡ ግቡእ ክፍሊት ምምሕዳር ክታበት ክሓቱ (ኣብነት: ውልቃዊ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ፡ መዲኬድ፡ መዲኬር)። እንተኾነ ግን፡ ኣቕረብቲ ነቲ ተረፍ ካብ ተኸታቢ ክሓቱ ኣይግባእን
 • ኢንሹራንስ ንዘይብሎም ንዝሃብዎ ኣገልግሎት ክታበት፡ ኢንሹራንስ ንዘይብሎም ተባሂሉ ካብ ዝተዳለወ ፕሮግራም (Health Resources and Services Administration's COVID-19) ክሓቱ ይኽእሉ።

ህዝባዊ ጥዕና – ስያትልን ኪንግ ካውንቲን ከምኡ'ውን ካልኦት፡ ናጻ ናይ ክታበት ክንክን (clinics) ይህቡ ኣለዉ። ቀዳምነት ናይ ከምዚ'ኤን ክሊኒካት፡ ርትዓዊ ዝርገሐ እዩ። ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ኪንግ ካውንቲ ክታበት ምርካብ ዝብል ድሕረ-ገጽ ክርከብ ይካኣል።

ክታበት ኮቪድ-19 (COVID-19)  ብጽኑዕ ምርመራዊ ፈተነታት ዝሓልፍ ኮይኑ ብዙሓት ኣሸሓት ናይ’ቲ መጽናዕቲ ተሳተፍቲ፡ ነቲ ክታበት ክቕበሉ ኢዮም። ምሕደራ መግብን ድራግን (FDA) ድሕነትን ውጺታውነትን ናይ ነብሲ-ወከፍ ክታበት ንምውሳን ካብ’ዞም መጽናዕትታት ዝተረኽበ ሳይንሳዊ ሓበሬታ (ዳታ) ይግምግም። ምሕደራ መግብን ድራግን (FDA) ኣብ ትንተናን ምኽርን ካብዚ ወጻኢ ዝኾኑ ናጻ ሊቃውንቲ (Scientists) ከምኡ’ውን ጉጅለ ክኢላታት ኣማኸርቲ፡ ኮሚቴ ኣማኸርቲ ክታበታትን ዝተተሓሓዙ ባዮሎጂካዊ ዉጽኢታትን (VRBPAC) ይተኣማመን።
ኣኼባታት ኮሚቴ ኣማኸርቲ ክታበታትን ዝተተሓሓዙ ባዮሎጂካዊ ዉጽኢታትን (VRBPAC) ንህዝቢ ክፉታት ኢዮም። 

እቲ ክታበት ናይ ፈደራል ምሕደራ መግብን ድራግን (FDA) ናይ ድሕነትን ውጺታውነትን መዕቀኒታት እንተደኣ ኣማሊኡ ፈደራል ምሕደራ መግብን ድራግን (FDA) ነቲ ክታበት ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ (ዩ.ኤስ) ብወግዓዊ ፍቓድ ዘለዎም ትካላት (traditional licensure)
ወይ ብናይ ህጹጽ እዋን ኣጠቓቐማ ዉሳኔታት (emergency use authorization) ኣብ ጥቕሚ ከምዝውዕል ይገብር።

ድሕሪ ዉሳኔ ፈደራል ምሕደራ መግብን ድራግን (FDA)፡ ካልኣይ ናጻ ዝኾነ ኣማኻሪ ኣካል ክኢላታት ኢሙኒዘሽን፡  ኮሚቴ ኣማኸርቲ ኢሙኒዘሽን ልምድታት (ACIP) ንድሕነትን ብቕዓትን ናይቲ ክታበት ዳታ ይግምግሙ። ከምኡ’ውን ንማእከላት ምቁጽጻርን ምክልኻልን ሕማማት (CDC) ምኽሪ ይህቡ ከምኡ’ውን ንወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕናን ንህዝብን ብዛዕባ ጥቕሚ እቲ ክታበት መምርሒ ይህቡ።


ምቁጽጻር ድሕነት ክታበት (Vaccine Safety Monitoring)

ዝኾነ ክታበት ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ድሕሪ ምፍቃዱ፡እንተላይ ናይ ኮቪድ (COVID) ክታበታት፡ ከጋጥሙ ንዝኽእሉ ጎድናዊ ሳዕቤናት ንምዕዛብ ብዙሕ ናይ ድሕነት መቆጻጸሪ ሜላታት ኣብ ቦትኦም ይርከቡ። እንተደኣ ትጽቢት ዘይተገብረሉ ብርቱዕ ጎድናዊ ሳዕቤን ተረኺቡ ኪላታት ብዝተኻእለ መጠን ብሓቂ ንጥዕና ሃሳዪ ምዃኑ ንምውሳን ይሰርሑ። እዚ ድማ ከም ቀጻሊ ገምጋም ድሕነት ድሕሪ መርመራ ሓደስቲ መድሃኒታት (clinical trails) ምውድኦም ይኸውን። ንክታበት ኮቪድ-19 (COVID-19)፡ ማእከላት ምቁጽጻርን ምክልኻልን ሕማማት (CDC) ንፈደራል ምሕደራ መግብን ድራግን (FDA) ናይ ድሕነት መቆጻጸሪ ሜላታት ብምዝርጋሕ ድሕነት ኣብ እዋኑ ንምግምጋምን ከምኡ’ውን ናይ ኮቪድ-19 (COVID-19)  ክታበታት ብዝተኻእለ መጠን ዉሑሳት ንምግባር ይሰርሕ።

ፍቓድ ዘለዎምን ዝሰልጠኑን ሰብ- ሞያ ጥራሕ ኢዮም ነቲ ክታበት ዝህቡ።

ፍቓድ ዘለዎምን ነቲ ክታበት ከመሓድሩ ዝሰልጠኑን ዉልቀ-ሰባት ጥራሕ ኢዮም ነቲ ክታበት ክህቡ ዝኽእሉ። ሓንሳብ እቲ ክታበት ብብዝሒ ነቲ ሕብረተሰብ ዝኸውን ምስተረኽበ ዝተፋላለዩ ወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕና ነቲ ክታበት ክህቡ ኢዮም፡ እዚ ድማ ነቶም ክታበት ክረኽቡ ዝደልዩ ሰባት ብቐሊሉ ይባጻሕ። እዞም ወሃብቲ ነቲ ክታበት ኣብ ክሊኒካትን ሆስፒታላትን ከምኡ’ውን ብብዝሒ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ ተንቀሳቓሲ ወይ ድማ ንግዚኡ ዝኽፈቱ (pop-up) ኣጋጣሚታት ክህቡ ይኽእሉ።

 • ዉሑስን ውጽኢታውን ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19 እቲ ዝዓበየ ምዕባለ ኢዩ። እንተኾነ ግን ክታበት ጥራሕ በይኑ ነቲ ለብዒ ብኡንብኡ ከጥፍኦ’ዩ ማለት ኣይኮነን።

 • ኣብዚ እዋን መብዛሕትኦም ሰባት ዛጊት ኣይተኸትቡን - ደረት ቀረብ ክታበታት ኣብ ዘለወሉ ናይ መጀመርያ ደረጃ ዝርገሐ ንርከብ። ብተወሳኺ፡ ክታበት ዝወሰዱ ሰባት ኮቪድ-19 ናብ ካልእ ካብ ምምሕልላፍ ናይ ምዕጋት ውጽኢታውነቱ፡ ከምኡውን ኣብቶም ኣብ ኪንግ ካውንቲ ተዘርጊሖም ዘለዉ ፍልይ ዝበሉ መልክዓት ኮቪድ ዘለዎ ብቕዓት ማዕረ ክንደይ ምዃኑ ኣብ ምምሃር ኢና ዘለና።

 • ዋላ ድሕሪ ምኽታብ ካልኦት ከይሕዞም ምጥንቃቕ ኣገዳሲ እዩ። ማስክ ምልባስ ኣይተቋርጹ፡ ካብ ገዛኹም ወጻኢ ኣብ ውሽጢ ኣባይቲ ኣብ ዝካየድ ምንቅስቓሳት ካብ ምስታፍ ተቖጠቡ፡ ሰብ ዝበዝሖ ውሽጢ-ኣባይቲ ኣይተዘውትሩ፡ ምስ ካልኦት እትገብርዎ ርክብ ሓጺርን ርሕቀት ዝሓለወን ይኹን፡ ኣብ ውሽጢ ኣባይቲ ልዑል ዑደት ኣየር ከምዝህሉ ግበሩ፡ ከምኡ'ውን ኣዘውቲርኩም ኣእዳውኩም ተሓጸቡ።

 • እቲ ዘሐጕስ፡ ሓንሳእ ምሉእ ብሙሉእ ምስተኸተብኩም፡ ብሰንኪ እዚ ዓለም-ለኸ ለበዳ ኣቋሪጽኩሞ ዝነበርኩም ገለ ገለ ምንቅስቓሳት ክትገብሩ ክትጅምሩ ትኽእሉ። ንተወሳኺ ኣፍልጦኣብ ኪንግ ካውንቲ ኣብ ኪንግ ካውንቲ ክታበት ምርካብ ተወከሱ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/vaccine/tigrinya