Skip to main content
Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
6 ወርሒ ዝዕድሜኦም ቆልዕን ሕጻናትን ናይ COVID-19 ክታበት ክረኽቡ ይኽእሉ ኢዮም

ዝኾኑ ካብ 6 ወርሒን ካብኡ ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ሰባት፡ ናይ ህጹጽ ግዜ ናይ ሞዴርናን ፋይዘርን(Moderna and Pfizer) ናይ COVID-19 ክታበት ክረኽቡ ይኽእሉ ኢዮም።

ናይ ክታበት ነቑጣታት ክታበት ክመጽኦምን፡ ንናኣሽቱ ቆልዑ ክታበት ንምሃብ ይቀራረቡ ኣለው፡ እዚ ማለት ኩሎም ክታበት ዝህቡ ነቑጣታት ነዞም ዝተጠቐሱ ክሊ ዕድሜ ክታበት ንምሃብ ይቀራረቡ ኣለው። ዝያዳ ናክታበት ቆጸራ ኣብ መጀመርታ ጁላይ (July) ክህልዉ ኢዮም።

ንናይ ክታበት ቦታታትን ቆጸራን ኣብ ኪንግ ካውንቲ ክታበት ምርካብ ተውከሱ።

ብኸመይ ክታበት ክትወስዱ ከምእትኽእሉ ዝውሃብ/ዝቐርብ ሓበሬታ ብቐጻሊ ለውጢ ይግበረሉ እዩ። ነቲ በብእዋኑ ዝተገብረ ለውጢ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍና ንምትርጓሙ ንጽዕር ኣለና፡ እንተኾነ ግን ንምትርጓሙን ኣብ ወብሳይት ንምዝርግሑን ግዜ ስለዝወስድ ምድንጓይ ከጋጥም ይኽእል እዩ። ንትዕግስትኹም ኣዚና ነመስግን።

እቲ ኣዝዩ እዋናዊ፡ ተመሓይሹ ዝቐረበ ሓበሬታ፡ ብእንግሊዝኛ ኣብ kingcounty.gov/covid/vaccine ቀሪቡ ኣሎ።

ዕድሚኡ 5 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊን ዝኾነ ሰብ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ፡ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ዕድሚኦም ካብ 5 ዓመት ንታሕቲ ንዝኾኑ ህጻውንቲ ክወሃብ ፍቓድ የብሉን ። ክሊኒካዊ ፈተናታት ንቘልዑ ኣብ መስርሕ ኣሎ።

ብዛዕባ ብቕዓት ዝያዳ ንምፍላጥ getting vaccinated in King County ተውከሱ።

ናይ መጀመርያ ናይ መሐየሊ ክታበት ን5 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊ ዝዕሚኦም

ኩሎም 5ን ካቡ ንላዕሊ ዝዕድሜኦም ምሉእ ምክልኻል ንኽረኽቡ መሐየሊ ዓቐን ክታበት ክረኽቡ ኣለዎም፡

 • ሓሙሽተ ኣዋርሕ ብድሕሪ ፋይዘርን ሞዴርናን (Pfizer or Moderna) ምርካቦም፡(ኣስተብህሉ፡ ሕማም ናይ ምክልኻል ትሑት ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ዚያዳ ዓቐን ክታበት ክወስዱ ክወስዱ ኣለዎም።መሐየሊ ክታበት 3 ኣዋርሕ ብድሕሪ ናይ መጨረስታ ዝወሰዱዎ ክታበት ይውሰዱ።)
 • 2 ኣዋርሕ ብድሕሪ ሓደ ዓቐን ናይ ጄ ኤንድ ጄ (J&J)

ካልኣይ ክታበታት ቡስተር

ናይ ፋይዘርን ሞደርናን ናይ ኮቪድ/ COVID ካልኣይ ክታበት ቡስተርስ ክወስዱ ዝግብኦም ሰባት፡

ካብዚ ብተወሳኺ፥-

 • ናይ ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ቀዳማይን ቡስተርን ዝተኸተቡ ልዕሊ 18 ዓመት ዝኾኖምውን ብቑዓት እዮም።

ብቅዓት እንተሓሊዩኩም፡ 2ኣይ መሐየሊ ብውሑዱ 4 ኣዋርሕ ድሕሪ ናይ 1ታ መሐየሊ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ዕድሚኦም 5 ዓመትን ልዕሊኡን ዝኾኑ ብመጠኑ ወይ ብጣዕሚ ንትሑት ናይ ሕማም ምክልኻል ዝተቓልዑን ሳልሳይ ዓቐን ክታበት ንኽወስዱ ሲዲሲ ሓሳብ የቕርብ (CDC recommends) እቲ ሳልሳይ ክታበት መቐጽልታ ናይቶም ተኸታተልቲ ክታበታት እምበር መሐየሊ ኣይኮነን።

ኩሎም 12 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝዕድሜኦም ኮይኖም ብመጠኑ ወይ ብጣዕሚ ንትሑት ናይ ሕማም ምክልኻል ዝተቓልዑ 2 ናይ መሐየሊ ዓቐን ክወስዱ ኣለዎም።

እንድሕሪ እቶም ናይ መጀመርታ 2 ዓቐናት ፋይዘር/ ሞዴርና (Pfizer/Moderna) ኔሮም፡

 • ተወሳኺ ዓቐን፡ ፋይዘር/ ሞዴርና (Pfizer/Moderna) ብውሕዱ 1ወርሒ፡ ብድሕሪ 2ይ ዓቐን
 • 1ይ መሐየሊ ዓቐን፡ ፋይዘር/ ሞዴርና (Pfizer/Moderna)፡ 3 ኣዋርሕ ብድሕሪ’ቲ ሳልሳይ ዓቐን
 • 2ይ መሐየሊ ዓቐን፡ ፋይዘር/ ሞዴርና (Pfizer/Moderna)፡ 4 ኣዋርሕ ብድሕሪ’ቲ 1ይ መሐየሊ ዓቐን
 • እዚ ማለት ብጠቕላላ 5 ዓቐናት

ንናይ ቀዳማይ ዓቕን ክታበትኩም ጄ ኤንድ ጄ (J&J) እንተወሲድኩም፡

 • ተወሳኺ ዓቐን፡ ፋይዘርን ሞዴርናን (Pfizer and Moderna)፡ 2 ኣዋርሕ ድሕሪ ሓደ ዓቐን ጄ ኤንድ ጄ (J&J)።
 • 1ይ መሐየሊ ዓቐን፡ ፋይዘር/ ሞዴርና (Pfizer/Moderna)፡ )፡ 2 ኣዋርሕ ድሕሪ’ቲ ተወሳኺ ዓቐን።
 • 2ይ መሐየሊ ዓቐን፡ ፋይዘር/ ሞዴርና (Pfizer/Moderna)፡ 4 ኣዋርሕ ብድሕሪ’ቲ 1ይ መሐየሊ ዓቐን
 • እዚ ማለት ብጠቕላላ 4 ዓቐናት

ንናይ ክታበት ቦታታትን ቆጸራን ኣብ ኪንግ ካውንቲ ክታበት ምርካብ ተውከሱ።

ክታበት ኮቪድ-19 ንምውሳድ ዝኽፈል ገንዘብ የለን፡ ኩነታት ጉዳይ ኢሚግረሽንካን ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ይሃልኻ ኣይሃልኻ ብዘየገድስ። እቲ ክታበት ብመዲኬር፡ መዲኬድ፡ ከምኡ'ውን መብዛሕትአን ናይ ውልቂ ኢንሹራንስ ዝሽፈን እዩ። ኣብ ርእሲኡ ኢንሹራንስ ንዘይብሎም እቲ ወጻኢ ክታበት (ብካልኦት) ክሽፈን እዩ።

ኣቕረብቲ ክታበት ኮቪድ-19 ከም'ዚ ዝስዕብ ክገብሩ የብሎምን:

 • ናይ ክታበት ኢሎም ከኽፍሉ፡
 • ብቐጥታ ናይ ምምሕዳር፡ ኮ ፐይ ወይ ኮ ኢንሹራንስ ኢሎም ከኽፍሉ፡
 • ናይ ሕክምና ኢንሹራንስ የብልካን፡ ኢንሹራንስካ ንኹሉ ኣይሽፍንን እዩ ወይ ኣብ መርበብና የለኻን ኢሎም ክታበት ክኣብዩኻ፡
 • ኣገልግሎት ክታበት ኮቪድ-19 ጥራይ ረኺብካ ክንስኻ ናይ ቤት/ጽ ኣገልግሎት (ኦፊስ ቪዚት) ወይ ካልእ ክፍሊት ኢሎም ከኽፍሉኻ፡
 • ክታበት ኮቪድ-19 ንኽትረክብ ካልእ ተወሳኺ ኣገልግሎት ክትወስድ ከገድዱኻ የብሎምን። ኣድላዪ ምስዝኸውን ግን ክታበት ኣብ እትወስደሉ እዋን ካልእ ተወሳኺ ኣገልግሎት ክትቅበል ትኽእል፡ ብግቡእ ከኣ ክፍሊት ይሕተተሉ።

ኣቕረብቲ ክታበት ኮቪድ-19 ከም'ዚ ዝስዕብ ክገብሩ ይኽእሉ:

 • ካብ መደብ ወይ ፕላን ኢንሹራንስ ተኸታቢ፡ ግቡእ ክፍሊት ምምሕዳር ክታበት ክሓቱ (ኣብነት: ውልቃዊ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ፡ መዲኬድ፡ መዲኬር)። እንተኾነ ግን፡ ኣቕረብቲ ነቲ ተረፍ ካብ ተኸታቢ ክሓቱ ኣይግባእን

ህዝባዊ ጥዕና – ስያትልን ኪንግ ካውንቲን ከምኡ'ውን ካልኦት፡ ናጻ ናይ ክታበት ክንክን (clinics) ይህቡ ኣለዉ። ቀዳምነት ናይ ከምዚ'ኤን ክሊኒካት፡ ርትዓዊ ዝርገሐ እዩ። ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ኪንግ ካውንቲ ክታበት ምርካብ ዝብል ድሕረ-ገጽ ክርከብ ይካኣል።

ክታበት ኮቪድ-19 (COVID-19)  ብጽኑዕ ምርመራዊ ፈተነታት ዝሓልፍ ኮይኑ ብዙሓት ኣሸሓት ናይ’ቲ መጽናዕቲ ተሳተፍቲ፡ ነቲ ክታበት ክቕበሉ ኢዮም። ምሕደራ መግብን ድራግን (FDA) ድሕነትን ውጺታውነትን ናይ ነብሲ-ወከፍ ክታበት ንምውሳን ካብ’ዞም መጽናዕትታት ዝተረኽበ ሳይንሳዊ ሓበሬታ (ዳታ) ይግምግም። ምሕደራ መግብን ድራግን (FDA) ኣብ ትንተናን ምኽርን ካብዚ ወጻኢ ዝኾኑ ናጻ ሊቃውንቲ (Scientists) ከምኡ’ውን ጉጅለ ክኢላታት ኣማኸርቲ፡ ኮሚቴ ኣማኸርቲ ክታበታትን ዝተተሓሓዙ ባዮሎጂካዊ ዉጽኢታትን (VRBPAC) ይተኣማመን።
ኣኼባታት ኮሚቴ ኣማኸርቲ ክታበታትን ዝተተሓሓዙ ባዮሎጂካዊ ዉጽኢታትን (VRBPAC) ንህዝቢ ክፉታት ኢዮም። 

እቲ ክታበት ናይ ፈደራል ምሕደራ መግብን ድራግን (FDA) ናይ ድሕነትን ውጺታውነትን መዕቀኒታት እንተደኣ ኣማሊኡ ፈደራል ምሕደራ መግብን ድራግን (FDA) ነቲ ክታበት ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ (ዩ.ኤስ) ብወግዓዊ ፍቓድ ዘለዎም ትካላት (traditional licensure)
ወይ ብናይ ህጹጽ እዋን ኣጠቓቐማ ዉሳኔታት (emergency use authorization) ኣብ ጥቕሚ ከምዝውዕል ይገብር።

ድሕሪ ዉሳኔ ፈደራል ምሕደራ መግብን ድራግን (FDA)፡ ካልኣይ ናጻ ዝኾነ ኣማኻሪ ኣካል ክኢላታት ኢሙኒዘሽን፡  ኮሚቴ ኣማኸርቲ ኢሙኒዘሽን ልምድታት (ACIP) ንድሕነትን ብቕዓትን ናይቲ ክታበት ዳታ ይግምግሙ። ከምኡ’ውን ንማእከላት ምቁጽጻርን ምክልኻልን ሕማማት (CDC) ምኽሪ ይህቡ ከምኡ’ውን ንወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕናን ንህዝብን ብዛዕባ ጥቕሚ እቲ ክታበት መምርሒ ይህቡ።


ምቁጽጻር ድሕነት ክታበት (Vaccine Safety Monitoring)

ዝኾነ ክታበት ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ድሕሪ ምፍቃዱ፡እንተላይ ናይ ኮቪድ (COVID) ክታበታት፡ ከጋጥሙ ንዝኽእሉ ጎድናዊ ሳዕቤናት ንምዕዛብ ብዙሕ ናይ ድሕነት መቆጻጸሪ ሜላታት ኣብ ቦትኦም ይርከቡ። እንተደኣ ትጽቢት ዘይተገብረሉ ብርቱዕ ጎድናዊ ሳዕቤን ተረኺቡ ኪላታት ብዝተኻእለ መጠን ብሓቂ ንጥዕና ሃሳዪ ምዃኑ ንምውሳን ይሰርሑ። እዚ ድማ ከም ቀጻሊ ገምጋም ድሕነት ድሕሪ መርመራ ሓደስቲ መድሃኒታት (clinical trails) ምውድኦም ይኸውን። ንክታበት ኮቪድ-19 (COVID-19)፡ ማእከላት ምቁጽጻርን ምክልኻልን ሕማማት (CDC) ንፈደራል ምሕደራ መግብን ድራግን (FDA) ናይ ድሕነት መቆጻጸሪ ሜላታት ብምዝርጋሕ ድሕነት ኣብ እዋኑ ንምግምጋምን ከምኡ’ውን ናይ ኮቪድ-19 (COVID-19)  ክታበታት ብዝተኻእለ መጠን ዉሑሳት ንምግባር ይሰርሕ።

ፍቓድ ዘለዎምን ዝሰልጠኑን ሰብ- ሞያ ጥራሕ ኢዮም ነቲ ክታበት ዝህቡ።

ፍቓድ ዘለዎምን ነቲ ክታበት ከመሓድሩ ዝሰልጠኑን ዉልቀ-ሰባት ጥራሕ ኢዮም ነቲ ክታበት ክህቡ ዝኽእሉ። ሓንሳብ እቲ ክታበት ብብዝሒ ነቲ ሕብረተሰብ ዝኸውን ምስተረኽበ ዝተፋላለዩ ወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕና ነቲ ክታበት ክህቡ ኢዮም፡ እዚ ድማ ነቶም ክታበት ክረኽቡ ዝደልዩ ሰባት ብቐሊሉ ይባጻሕ። እዞም ወሃብቲ ነቲ ክታበት ኣብ ክሊኒካትን ሆስፒታላትን ከምኡ’ውን ብብዝሒ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ ተንቀሳቓሲ ወይ ድማ ንግዚኡ ዝኽፈቱ (pop-up) ኣጋጣሚታት ክህቡ ይኽእሉ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19


ብመሰረት ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ መሰል ወድ'ሰብ ሕጊ - ሲያትልን ኪንግ ካውንቲን ኣብ ዝኾኑ ፕሮግራማትን ወይ ንጥፈታት፡ከም ናይ ውልቀ ሰባት ፍሉይ መሰል፡ ከም ዓሌት፡ ሕብሪ ቆርበት፡ ካበይ መበቆል፡ ጾታዊ መለለዪ(ጾታዊ መግለጺ)፡ ናይ ገብረ ሰጋ ምርጫ፡ ሰንክልና፡ ዕድሜን፡ ኹነታት ሓዳር (ምርዑዋት ወይ ዘይምርዑዋት)፡ ኣፈላላይ ኣይገብሩን ኢዮም። ብዛዕባ ዝኾነ ኣፈላላይ ጥርዓን ወይ ቅርታ ምስ ዝህልወኩም፡ ወይ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም፡ ንናይ ኪንግ ካውንቲ ፕሮግራም መሰል ወድ ሰብ፡ ኣብ ኮምፒተር civil-rights.OCR@kingcounty.gov; ወይ ኣብ ቁጽሪ ስልኪ 206-263-2446 (ብኽብረትኩም ሽምኩም ግለጹ)፡ TTY Relay 7-1-1; ወይ ድማ ብደብዳቤ ኣብ ኣድራሻ (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104) ተወከሱ።


Link/share our site at kingcounty.gov/covid/vaccine/tigrinya